Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH
Obowiązek formalno-prawny Twojej firmy

2 ● Twoja firma jest podmiotem grupy kapitałowej?
● Dokonuje transakcji z powiązanymi podmiotami w kraju lub za granicą? Dowiedz się czy nie ciąży na Tobie obowiązek sporządzenia wymaganej dokumentacji podatkowej cen transferowych!

3 CO TO SĄ CENY TRANSFEROWE?

4 Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi.
Są to ceny towarów, usług, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do korzystania z własności intelektualnej stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

5 KIEDY WYSTĘPUJĄ?

6 Ceny transferowe występują w transakcjach:
● pomiędzy podmiotami powiązanymi (zagranicznymi i krajowymi) ● z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych) ● z podmiotami prowadzącymi działalność poprzez położony na terytorium Polski zakład zagraniczny Zakres podmiotowy cen transferowych obejmuje zarówno podatników CIT, jak i PIT.

7 PODMIOTY POWIĄZANE?

8 Podmioty powiązane to…
... przedsiębiorstwa, pomiędzy którymi zachodzą związki kapitałowe lub osobowe. ● Powiązania kapitałowe występują gdy bezpośredni lub pośredni udział kapitału jednego podmiotu w drugim wynosi co najmniej 5%. ● Powiązania osobowe występują gdy jedna osoba sprawuje funkcje właścicielskie, zarządcze bądź kontrolne w dwóch podmiotach jednocześnie. Ponadto są to powiązania wynikające z relacji rodzinnych lub ze stosunku pracy. Czy powyższe powiązania dotyczą Twojej firmy?

9 … jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych!
Jeżeli Twoja firma dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym, a ich wartość przekracza limity dla danych rodzajów transakcji wskazane w ustawach o podatkach dochodowych to… … jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych!

10 Obowiązek dokumentacji podatkowej
jest wymogiem formalno-prawnym. Dotyczy wszystkich transakcji między podmiotami powiązanymi, których wartości przekraczają limity określone w ustawach o podatkach dochodowych (art. 9a uCIT, art. 25a uPIT) Jeżeli wartość transakcji przekroczy określony dla niej w ustawie limit to opracowanie dokumentacji jest koniecznością! WAŻNE! Limity odnoszą się wyłącznie do określonego rodzaju transakcji, a nie do wszystkich transakcji z danym podmiotem.

11 LIMITY DOKUMENTACJI

12 Limity dokumentacji cen transferowych
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcje, w których łączna kwota: ● wynikająca z umowy lub ● rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: ● euro – jeżeli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego, albo ● euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo ● euro – w pozostałych przypadkach WAŻNE! Kwota transakcji wyrażona w euro nie musi automatycznie powodować powstania obowiązku dokumentacyjnego. Zależy od kursu waluty z ostatniego dnia poprzedniego roku podatkowego oraz kursu rozliczenia transakcji z roku bieżącego. Limity odnoszą się do kwot brutto. Czy transakcje dokonywane przez Twoją firmę przekroczyły limity?

13 DOKUMENTACJA PODATKOWA

14 Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Wymóg dokumentacyjny jest regulowany przepisami podatkowymi… …i w trakcie kontroli podatkowej organ ma prawo zażądać przedstawienia wszystkich dokumentów związanych z transakcją. Dokumentacja jest zbiorem informacji na temat transakcji. Zawiera opis przedmiotu transakcji, roli podmiotów, realizowanej strategii, sposobu ustalania ceny oraz rentowności. WAŻNE! Dokumentacja musi odpowiadać aktualnej sytuacji gospodarczej podatnika oraz bieżącym warunkom transakcji z podmiotami powiązanymi. Konieczna jest jej aktualizacja za każdym razem, gdy opisane w niej transakcje ulegną jakiejkolwiek zmianie

15 Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej
Dokumentacja musi zawierać poniższe informacje: ● Funkcje pełnione przez podmioty uczestniczące w danej transakcji (przy uwzględnieniu użytych aktywów i podejmowanego ryzyka) ● Przewidywane koszty oraz forma i termin zapłaty ● Metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji ● Strategię gospodarczą oraz inne działania w ramach tej strategii ● Inne czynniki mogące mieć wpływ na wartość transakcji ● Oczekiwane korzyści związane z nabyciem usług o charakterze niematerialnym

16 TERMINY SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI

17 Terminy sporządzenia dokumentacji podatkowej
Na złożenie dokumentacji podatkowej Twoja firma ma zaledwie 7 dni od dnia żądania jej przez organ podatkowy! W przeciwnym razie musisz liczyć się z kosztownymi konsekwencjami. WAŻNE! Ponieważ 7 dni to bardzo krótki okres na sporządzenie dokumentacji, dotyczącej nieraz skomplikowanych transakcji, rekomenduje się opracowywanie jej na bieżąco - nie tylko w wypadku kontroli podatkowej. Dokumenty oraz wszystkie informacje dotyczące transakcji należy kompletować regularnie w miarę realizacji transakcji.

18 KONSEKWENCJE BRAKU DOKUMENTACJI

19 Konsekwencje braku dokumentacji
Niestosowanie się do wymogów prawnych wiąże się często z wysokimi karami i sankcjami. ● Nieprzedłożenie dokumentacji w terminie 7 dni od żądania jej przez organ podatkowy grozi karą grzywny. ● Nieposiadanie dokumentacji w momencie stwierdzenia różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przed podatnika a ustalonym przez organ podatkowy łączy się z sankcją zastosowania 50% stawki podatkowej wobec tej różnicy. Powiązania Warunki nierynkowe Zaniżenie dochodów Oszacowanie dochodów Opodatkowanie stawką standardową 19% + odsetki Opodatkowanie stawką karną 50% + odsetki Dokumentacja Brak dokumentacji

20 Nie posiada dokumentacji podatkowej
Opodatkowanie oszacowanego dochodu stawką karną 50% Możliwość oszacowania dochodu w wyniku kontroli Faktyczny ciężar dowodu po stronie kontrolującego Odsetki karne za zwłokę w realizacji zobowiązania podatkowego Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikającej z przepisów karnych i karnych skarbowych w związku z nierynkowymi warunkami transakcji Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikające z przepisów karnych skarbowych związanej z brakiem obowiązkowej dokumentacji podatkowej Posiada dokumentację podatkową Opodatkowanie oszacowanego dochodu stawką 19% Ciężar dowodu po stronie kontrolującego Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikające z przepisów karnych skarbowych w przypadku przedstawienia nierzetelnych dokumentacji podatkowych WEZWANIE 7 dni na przedstawienie dokumentacji PODATNIK

21 CEL DOKUMENTACJI PODATKOWEJ
Dlaczego warto ją sporządzić zanim organ podatkowy wezwie do jej przedstawienia?

22 Cel sporządzenia dokumentacji podatkowej
Posiadanie dokumentacji podatkowej zabezpiecza obowiązek dokumentacyjny oraz następujące ryzyka: ● ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu ● ryzyko zastosowania karnej 50% stawki podatku dochodowego ● ryzyko korekty podatku VAT ● ryzyko odsetek podatkowych ● ryzyko o charakterze karnym skarbowym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze

23 Cel sporządzenia dokumentacji podatkowej
Dodatkowo bieżące sporządzenie dokumentacji cen transferowych pozwala na: ● zwiększenie podatkowego bezpieczeństwa transakcji i ograniczenie wspomnianych ryzyk ● zebranie dowodów potwierdzających rynkowy charakter transakcji ● zaprezentowanie wszelkich okoliczności mających wpływ na zawarcie transakcji oraz na wysokość wynagrodzenia ● spełnienie dodatkowych wymogów przewidzianych ustawami WAŻNE! Dokumentacja stanowi dowód w postępowaniu podatkowym.

24 FORMY DOKUMENTACJI PODATKOWEJ OPRACOWANEJ PRZEZ DMS TAX

25 Formy dokumentacji podatkowej
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na opracowanie różnych wersji dokumentacji podatkowych cen transferowych. Ich celem jest zabezpieczenie obowiązku dokumentacyjnego oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta. Istnieje możliwość wyboru optymalnego rodzaju dokumentacji, zarówno pod kątem merytorycznym, jaki i finansowym.

26 standardowa rozszerzona Wersja pełna rozszerzona
Standardowa WSM standardowa rozszerzona WSR Wersja pełna WP Wersja pełna rozszerzona WPR Indywidualna WI Zakres treściowy i merytoryczny Bazowy, Minimalny Rozszerzony w stosunku do wersji WSM do wersji WSR do wersji WP Indywidualny   Przepisy prawne, regulacje i wytyczne CIT, PIT CIT, PIT, Rezolucja UE, Wytyczne OECD Wytyczne OECD, Wytyczne PATA lub wytyczne poszczególnych krajów świata Główny cel dokumentacji podatkowej Ochrona jedynie przed sankcyjną stawką 50% i KKS Tak jak w WSR oraz dodatkowo pełne przedstawienie stanu planowanego, uzasadnienie analizą funkcjonalną, kosztową i strategią zastosowanych rozwiązań w transakcji Tak jak w WP oraz dodatkowo powiązanie stanu planowanego ze zbadanymi danymi źródłowymi (kompleksowa weryfikacja transakcji) Tak jak w WP oraz dodatkowo dostosowanie dokumentacji do indywidualnych potrzeb klienta w innym kraju (zgodność dokumentacji w dwóch lub więcej krajach) Analiza dokumentacji źródłowej Przegląd Analiza Szczegółowa szczegółowa Doradztwo w zakresie dokumentowanych transakcji - Badanie dokumentacji źródłowej Pomoc przy sporządzaniu dokumentacji źródłowej Analiza porównywalności cen transferowych w stosunku do cen rynkowych

27 DMS TAX Sp. z o.o. www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Kazimierza Wielkiego 1 Wrocław Polska Tel.: Faks:


Pobierz ppt "DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google