Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„I Forum bezpośredniego dialogu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„I Forum bezpośredniego dialogu"— Zapis prezentacji:

1 „I Forum bezpośredniego dialogu
„I Forum bezpośredniego dialogu.” Zamówienia publiczne a proces inwestycyjny. Referujący: Bożena Hawrylczuk – Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego Północnej Izby Gospodarczej

2 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A DYREKTYWA EUROPEJSKA
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych implementuje dyrektywę europejską: DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

3 UWAGI WYKONAWCÓW DO PROCEDUR O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Uwagi dotyczące aspektów praktycznego stosowania przepisów przez zamawiających Uwagi dotyczące uregulowań prawnych

4 UWAGI DO ZAMAWIAJĄCYCH DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA PZP
Niemerytoryczna i eliminująca podmioty zdolne do wykonania zamówienia konkretyzacja warunków udziału w postępowaniu 1 (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków) - art.22 ust.1 oraz art.22 ust.4. Wadliwy sposób opisu przedmiotu zamówienia – art Zaniechania w zakresie żądania wyjaśnień od wykonawcy, w przypadku rażąco niskiej ceny, oraz w przypadku braku lub niewystarczających wyjaśnień zaniechanie odrzucenia oferty – art.89 ust.1 pkt 4) i art.90 ust.3 Postanowienia umowne naruszające zasadę równości stron i dobrych obyczajów.

5 UWAGI WYKONAWCÓW DO OPISU SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ART. 22 PZP (ART. 36UST.1 PKT 5) Zbyt wąsko określane warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, eliminujące z postępowania wykonawców w pełni zdolnych do wykonania zadania, lecz nie mogących wykazać się tożsamą robotą budowlaną lub usługą projektową. Zdaniem Wykonawców w większości typowych zamówień wystarczający byłby opis wymagań dot.wiedzy i doświadczenia korelujący ze specjalnościami budowlanymi określonymi w art. 14 Prawa Budowlanego.

6 SPECJALNOŚCI WG PRAWA BUDOWLANEGO
Art Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 2a) drogowej; 2b) mostowej; 2c) kolejowej; 2d) wyburzeniowej; 2e) telekomunikacyjnej; 3) (uchylony); 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 6) (uchylony).

7 PIRAMIDA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Wykonanie 2 budynków użyteczności publicznej , 4-ro kondygnacyjnych , z WINDĄ o kub.3000m3 każdy , na wartość min. 24 mln.PLN Wykonanie 2 budynków UŻYTECZNOŚCI PUBL. , 4-ro kondygnacyjnych o kub.3000m3, na wartość min. 24 mln.PLN Wykonanie 2 budynków, 4-RO KONDYGNACYJNYCH o kub.3000m3, na wartość min. 24 mln.PLN Wykonanie 2 budynków, o kub.3000m3, na wartość min. 24 mln.PLN

8 UWAGI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nadużywanie wskazywania znaków towarowych Wskazanie znaku towarowego i umieszczenie klauzuli „lub równoważny” nie jest wystarczające. Zamawiający powinien wskazać w SIWZ konkretne parametry, których spełnienie przesądzi o spełnieniu warunku równoważności. Wskazywanie „wizji lokalnej” jako sposobu opisu robót budowlanych jest niedopuszczalne i nie może rodzić żadnych skutków dla wykonawcy (art.31 ust.1 opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) W zamówieniach o cenie ryczałtowej przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym

9 RAŻĄCO NISKA CENA - PZP Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę, który złożył ofertę o rażąco niskiej cenie do wyjaśnień w trybie art. 90 ust.1. Brak wyjaśnień lub gdy wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę rodzi obowiązek odrzucenia oferty –art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust.3. Zamawiający nie wykonują swojego zobowiązania w tym zakresie.

10 RAŻĄCO NISKA CENA WG DYREKTYWY 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dn. 31 marca 2004 r. Artykuł 55 Rażąco niskie oferty Jeżeli w przypadku danego zamówienia, oferty odnoszące się do świadczenia wydają się rażąco niskie, instytucja zamawiająca, przed odrzuceniem tych ofert, zwraca się na piśmie do oferenta o podanie szczegółów, dotyczących tych składowych elementów ofert, które uważa za istotne. Szczegóły te mogą dotyczyć głównie: ekonomiczności danej metody budowania, procesu produkcyjnego lub świadczonych usług; technicznych lub wszelkich wyjątkowo korzystnych warunków, którymi dysponuje` oferent, w celu realizacji robót budowlanych, dostawie produktów lub usług; oryginalności robót budowlanych, dostaw lub usług proponowanych przez oferenta; zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zatrudnienia i warunków pracy, a także miejsca, w którym roboty budowlane, usługi lub dostawy te mają być realizowane; możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwowej. Przez konsultacje z oferentem instytucja zamawiająca weryfikuje składowe elementy oferty, uwzględniając dostarczone dowody.

11 SKUTKI ZANIECHANIA ODRZUCENIA OFERTY O RAŻĄCO NISKIEJ CENIE
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego. Niewywiązywanie się wykonawcy ze zobowiązań wobec dostawców i usługodawców- zatory płatnicze – łańcuch upadłości Skutki społeczne - zatrudnianie na czarno - brak wpływów do ZUS – ludzie zatrudniani na czarno nie wypracowują swojego kapitału emerytalnego Udaremnianie wygrania przetargu innym podmiotom zdolnym do wykonania zamówienia – pogorszenie sytuacji ekonomicznej tych podmiotów, brak zleceń prowadzi do redukcji zatrudnienia i często do upadku dobrych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mogący wygrać kolejnych przetargów tracą z upływem czasu zdolność wykazania się doświadczeniem i wiedzą oraz odpowiednią sytuacją ekonomiczną w myśl art.22 ust.1 pkt 4) PZP

12 DLACZEGO ZAMAWIAJĄCY NIE ODRZUCAJĄ OFERT O RAŻĄCO NISKIEJ CENIE
Obawa przed ewentualnym zarzutem o niegospodarność ze strony organów kontrolnych Brak kadry posiadającej dostateczną wiedzę i doświadczenie po stronie zamawiającego, uniemożliwiający dokonanie merytorycznego uzasadnienia odrzucenia oferty o rażąco niskiej cenie. (Porada :Można powierzyć przygotowanie i prowadzenie postępowania stronie trzeciej (art. 15 ust.2) lub powołać biegłych do komisji art.21 ust.4 ) Brak zrozumienia problemu w szerokiej społecznej perspektywie

13 INNE UWAGI Zachowywać zasadę równości stron w postanowieniach umownych (rażące dysproporcje np. w karach umownych) Urealnić terminy wykonania zamówienia (zbyt długi termin oceny ofert – zbyt krótki termin na realizację zamówienia) Żądanie od wykonawców, na urządzenia i materiały budowlane, gwarancji dłuższych niż udzielają producenci jest co najmniej naruszeniem dobrych obyczajów

14 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dn
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dn. 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane §1.1.2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...) §1.1.3)Wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (...)

15 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ODWOŁANIE ART.180, INFORMACJA ART.181
Odwołania przy zamówieniach podprogowych (< euro dla robót budowlanych) – ograniczenie zakresu przedmiotowego odwołania do: a)wyboru trybu nbo, zzwr, zoc, b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu c) wykluczenia odwołującego z postępowania d)odrzucenia oferty odwołującego Informacja do zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami lub zaniechaniu czynności art.181 Wpis od odwołania dotyczącego robót budowlanych : – ,00 zł (wartości poniżej progów…) ,00 zł (równe i powyżej progów…)

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "„I Forum bezpośredniego dialogu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google