Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje zmian w prawie zamówień publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje zmian w prawie zamówień publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje zmian w prawie zamówień publicznych
Anna Piecuch radca prawny Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

2 CELE I KIERUNKI NOWELIZACJI PZP CASE STUDY

3 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 2 ust. 8 Roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 3 3

4 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 2 ust. 5d Obiekt budowlany - wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 4 4

5 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 24 ust. 1 pkt. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 5 5

6 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 24 ust. 2 pkt. 5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 6 6

7 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 4 ust. 14 ustawy antymonopolowej Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 7 7

8 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 24b ust. 1 Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 8 8

9 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 24b ust. 2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 9 9

10 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 24b ust.3 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 10 10

11 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 26 ust. 2d Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 11 11

12 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art.31a ust.1 Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 12 12

13 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 31a ust. 2 Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 13 13

14 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art.31b Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. art. 31c Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 14 14

15 NOWELIZACJA PZP – WYBRANE ZAGADNIENIA
art. 96 ust.2a Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 15 15

16 WYKLUCZENIE WYKONAWCY
CASE STUDY

17 WYKLUCZENIE WYKONAWCY
art. 24 ust. 1 pkt 2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 17 17

18 WYKLUCZENIE WYKONAWCY
art. 24 ust. 1 pkt 1a Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 18 18

19 CASE STUDY

20 KONSORCJANT PODWYKONAWCA PODMIOT TRZECI CASE STUDY

21 KONSORCJANT art. 23 ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. art. 23 ust.2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 21 21

22 KONSORCJANT art. 23 ust.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. art. 23 ust. 4 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 22 22

23 KONSORCJANT art. 141 Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy . CHAŁAS I WSPÓLNICY| 23 23

24 KONSORCJANT Zmiany w składzie konsorcjum na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji umowy . CHAŁAS I WSPÓLNICY| 24 24

25 PODWYKONAWCA art. 36 ust.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. art. 36 ust.5 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 25 25

26 PODWYKONAWCA Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawierana pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (projekt nowelizacji). CHAŁAS I WSPÓLNICY| 26 26

27 PRZEGLĄD NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA
CASE STUDY

28 ORZECZENIA KIO Tajemnica przedsiębiorstwa – termin na wniesienie odwołania Zmowa przetargowa Potencjał podmiotu trzeciego i jego ocena w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem CHAŁAS I WSPÓLNICY| 28 28

29 ORZECZENIA SO Wykluczenie wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik. postępowania CHAŁAS I WSPÓLNICY| 29 29

30 DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CASE STUDY

31 DOKUMENTY art. 22 ust.5 Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 31 31

32 DOKUMENTOWANIE ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 32 32

33 CASE STUDY NARUSZENIE ZASAD UCZCIWEJ KONKURENCJI
- PRZYKŁADY Z ORZECZNICTWA CASE STUDY

34 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
art. 29.ust 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 34 34

35 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
art. 29.ust. 2 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. art. 29 ust. 3 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 35 35

36 OPIS SPOSOBU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 ust.4 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. CHAŁAS I WSPÓLNICY| 36 36

37 CASE STUDY

38 Dziękuję za uwagę Anna Piecuch radca prawny M:


Pobierz ppt "Konsekwencje zmian w prawie zamówień publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google