Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Barbara Falacińska Kierownik Zespołu ds. Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Barbara Falacińska Kierownik Zespołu ds. Działania."— Zapis prezentacji:

1 1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Barbara Falacińska Kierownik Zespołu ds. Działania 8.1 PO KL Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2010 Dostępna kwota: 28 000 000,00 PLN Termin ogłoszenia: I kwartał 2010 r.

3 3 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.1/2010 Dostępna kwota: 10 000 000,00 PLN Termin ogłoszenia: kwiecień 2010 r.

4 4 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (outplacement) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.2/2010 Procedura przyspieszonego wyboru projektów – tzw. szybka ścieżka Dostępna kwota: 10 000 000,00 PLN Termin ogłoszenia: 1 lutego 2010 r.

5 5 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (1, 3 i 5 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2010 Dostępna kwota: 2 000 000,00 PLN Termin ogłoszenia: kwiecień 2010 r.

6 6 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ( projekty ponadnarodowe w zakresie 1, 3 i 5 typu operacji wg SzOP) Konkurs zamknięty Nr I/POKL/PN-8.1/2010 Dostępna kwota: 1 500 000,00 PLN Termin ogłoszenia: lipiec 2010 r.

7 7 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekty innowacyjne testujące w temacie: Mechanizmy w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (społecznego zaangażowania biznesu) Konkurs zamknięty Nr I/POKL/IN-8.1/2010 Dostępna kwota: 2 000 000,00 PLN Termin ogłoszenia: lipiec 2010 r.

8 8 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (projekty typu outplacement) Outplacement to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy.

9 9 Typ projektu możliwy do realizacji w ramach konkursu: Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: szkoleń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy),

10 10 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN, wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

11 11 Kryteria dostępu: Grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego lub/i osoby zamieszkujące na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; Projekt zakłada stały monitoring sytuacji na regionalnym rynku pracy w obszarze MŚP i uwzględnia działania szybkiego reagowania w przypadku zidentyfikowania sytuacji, w której pracownicy będący w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących pracodawcy lub osoby już zwolnione zostaną objęci wsparciem w zakresie jaki przewiduje projekt; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/filię/oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt;

12 12 Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie minimum 3 instrumentów wymienionych w Planie Działania, w tym przynajmniej jednego instrumentu należącego do wsparcia zasadniczego (szkolenia i kursy przekwalifikujące, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz co najmniej dwóch, z następujących instrumentów należących do wsparcia towarzyszącego: - Pomoc w zmianie miejsca pracy (np.. Jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), - Pomoc w znalezieniu nowej pracy (np.. Jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie wszystkich następujących instrumentów: a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umozliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tyś. PLN, c) wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

13 13 Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie*; Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy*; Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości projektu*; Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji*. *o ile Beneficjent zaplanuje w projekcie.

14 14 Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty określone w punkcie 3.1.1, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Grupa docelowa: pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

15 15 Podstawowe założenia konkursowe: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 08.02.2010r. do 31.12.2010r. Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków. W przypadku złożenia dużej liczby wniosków, których wnioskowane kwoty dofinansowania w sumie znacznie przekroczą dostępną w konkursie alokację (150%), WUP w Olsztynie może zawiesić nabór wniosków do odwołania. Zgodnie z procedurą przyspieszonego wyboru projektów, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku. Zastosowanie ww. procedury nie zwalnia jednak od obowiązku spełniania wszystkich kryteriów wyboru projektów. W niniejszym konkursie nie przewiduje się żadnych kryteriów strategicznych. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu powinien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (wersja 5.3. lub nowsza).

16 16 Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000,00 PLN. W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Jednorazowy dodatek relokacyjny wypłacany jest w wysokości równej sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych. Jednorazowy dodatek motywacyjny wypłacany jest w wysokości równej trzykrotności różnicy pomiędzy dotychczasowym (tj. wyższym), a nowym (tj. niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz maksymalnie w wysokości 4000 PLN. W ramach Poddziałania 8.1.2 może wystąpić pomoc publiczna. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej jest Beneficjent (Projektodawca).

17 17 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Olsztyn, 29 stycznia 2010 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 PO KL Barbara Falacińska Kierownik Zespołu ds. Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google