Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU”"— Zapis prezentacji:

1 „WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU”
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA C.K. PODKARPACIE SPOTKANIE Z BENEFICJENTAMI „WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU” NIEBYLEC 2010 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 PLANOWANE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA DO 2013 ROKU
Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych Opracowanie oferty turystycznej regionu Rozwój aktywnych form wypoczynku Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej Promocja potencjału C.K. Podkarpacie za pomocą wykreowanych wizytówek regionu, między innymi imprezy lokalne, jarmarki, wyroby rękodzielnicze Edukacja ekologiczna i kulturowa mieszkańców Poprawa standardu życia na obszarach wiejskich Wzmocnienie zasobów ludzkich na terenie LGD poprzez organizowanie szkoleń informatyczno – internetowych, językowych dla mieszkańców, oraz warsztatów pod hasłem "podtrzymywania zanikających zawodów" Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

3 RADA STOWARZYSZENIA LGD C.K. PODKARPACIE OCENIAJĄCA WNIOSKI
Gm. Niebylec Paweł Czurczak Przedsiębiorca Maria Cynar KGW w Lutczy Danuta Krok Związek Emerytów i Rencistów Adam Loch Osoba fizyczna działająca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Adam Szurlej Gm. Wielopole Skrz. Marta Święch Osoba fizyczna działająca na rzecz rozwoju obszarów, członek Towarzystwa Przyjaciół Brzezin Marek Tęczar Ewa Przybyła osoba fizyczna działająca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich , Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Broniszowie Tadeusz Bokota Rada Sołecka Glinik Robert Pieczonka Przedstawiciel gminy Wielopole Skrzyńskie Gm. Czudec Stanisław Gierlak Stanisław Stec Przedstawiciel gminy Czudec Marek Jurzysta Natasza Kula Agnieszka Materna Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

4 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument opracowany na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, określający cele, zadania, zasięg przedsięwzięć, podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, mieszkańców, na które mają zostać przeznaczone przez Unię Europejską środki pieniężne w latach 2007 – Zapisy LSR zadecydują o wydatkowaniu na terenie gminy Czudec, Wielopole Skrzyńskie i Niebylec. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

5 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy. Na danym terenie może być realizowana tylko jedna strategia rozwoju. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

6 INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Do realizacji LSR może być wybrana Lokalna Grupa Działania. Na terenie Gminy Czudec, Wielopole Skrzyńskie i Niebylec będzie to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie. LGD w ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, wybiera projekt i przeznacza na nie środki. LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR, na podstawie zawartych w niej kryteriów Składane wnioski mogą dotyczyć: - różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi, małych projektów. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

7 ŚRODKI PIENIĘŻNE DOSTĘPNE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ
Wartość przyznanej pomocy dla LGD stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze objętym działaniem LGD i kwot: - wdrażanie LSR – 116 PLN - wdrażanie projektów współpracy – 3 PLN - funkcjonowanie LGD – 29 PLN Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

8 HARMONOGRAM PRZEWIDYWANYCH TERMINÓW PODAWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Lp. Wyszczególnienie 2010 I II III IV 1 Operacje spełniające warunki przyznania pomocy Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej - X 2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 Odnowa i rozwój wsi 4 Małe projekty Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

9 LIMITY ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA W 2010 r.
Lata realizacji LSR 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań Małe projekty Razem 4.1 / 431 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikro - przedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi 2010 45 000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 CZAS UKAZYWANIA SIĘ WNIOSKÓW I DOKUMENTACJI NA STRONACH INTERNETOWYCH: LGD I URZĘDÓW GMIN
Data ukazania się dokumentacji na stronach www HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W BIURZE LGD Działanie Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

11 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIALALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielanie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

12 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Pomoc realizowana w zakresie: wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa, usługi turystyczne, usługi budowlane, przetwórstwo produktów rolnych i leśnych, sprzedaż hurtowa lub detaliczna, magazynowanie produktów. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

13 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ c.d.
Beneficjenci: osoby fizyczne o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) jako rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy. Wysokość pomocy: pomoc do 100 tys. zł, Poziom pomocy: refundacja maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

14 KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOTYCZYĆ MOGĄ:
Budowy, przebudowy, nadbudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Zagospodarowaniu terenu Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep: a) wysokości nieprzekraczającej 3-krotność pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych b) wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o którym mowa w pkt jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w zakresie realizacji operacji lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

15 Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc ?
Operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym Operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Działalność na terenie gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich (do 5 tys. mieszkańców), miejskich (do 5 tys. mieszkańców) Inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości, objętych operacją dotyczą nieruchomości dotyczą miejscowości z pkt. 3. Operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej Gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku płatnościami bezpośrednimi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

16 PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
PRZYKŁAD I TEMAT: Zakup samochodu dostawczego w celu prowadzenia działalności usługowej na terenie gminy Y. CEL OPERACJI: Celem operacji jest rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie dodatkowego dochodu co w sposób pośredni przyczyni się do podniesienia zamożności mieszkańców obszaru LGD. PRZYKŁAD II TEMAT: Tworzenie bazy agroturystycznej „Czereśnia”. CEL OPERACJI: Celem operacji jest uzyskanie dodatkowego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez utworzenie pomieszczeń agroturystycznych. Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

17 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Odnowa i rozwój wsi ukierunkowana jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

18 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Pomoc realizowana w zakresie:
budowa, przebudowa, remont i wyposażenie miejsc spełniających role „centrów wsi”, budowa , przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej oraz ścieżek, szlaków , miejsc rekreacji, obiektów sportowych, rewitalizacja budynków zabytkowych użytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, odnawianie elewacji i dachów w zabytkowych budynkach sakralnych i cmentarzy, zakup i odnawianie budynków charakterystycznych dla regionu lub tradycji budownictwa na cele społeczne, zakup towarów służących kultywowaniu tradycji i tradycyjnych zawodów, zagospodarowanie cieków i zbiorników do rekreacji, zakup sprzętów, materiałów, usług służących realizacji operacji, urządzanie i gospodarowanie terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

19 ODNOWA I ROZWÓJ WSI c.d. Beneficjenci: osoby prawne: gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. Wysokość pomocy: pomoc do 500 tys. zł Poziom pomocy: refundacja maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

20 KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOTYCZYĆ MOGĄ:
Budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączenie szkół, przedszkoli i żłobków Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szklaków dla pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów Związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie i cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia publicznego Urządzani i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci

21 KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOTYCZYĆ MOGĄ:
Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestrów zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenów w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich koniecznych do realizacji operacji Zakupu sprzętu materiałów i usług służących realizacji operacji Ogólnych które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacja operacji – nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

22 Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc ?
Projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (do 5 tys. mieszkańców) lub miejskiej (do 5 tys. mieszkańców) Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości Projekt nie ma charakteru komercyjnego W przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nienależącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania ta nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu Organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, Projekt składany przez instytucje kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

23 PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
PRZYKŁAD I TEMAT: Budowa placu zabaw w gminie X. CEL OPERACJI: Celem projektu jest stworzenie miejsca do bezpiecznej zabawy i rekreacji, a zarazem zwiększenie atrakcyjności infrastrukturalnej i turystycznej wsi. PRZYKŁAD II TEMAT: Przebudowa dawnego domu parafialnego na cele biblioteki. CEL OPERACJI: Istotę projektu stanowi przebudowa dawnego domu parafialnego oraz jego adaptacja na cele publiczne. W odnowionym obiekcie umiejscowiona będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z czytelnią, a na poddaszu urządzona zostanie świetlica. Projekt przyczyni się do wzrostu jakości życia w oparciu o lokalne walory kulturowe, a także do poprawy estetyki przestrzeni wiejskiej.

24 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
Realizacja działania Tworzenie i rozwój miro-przedsiębiorstw tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

25 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Pomoc realizowana w zakresie: wsparcie rzemiosła lub rękodzielnictwa, usługi turystyczne , usługi budowlane, przetwórstwo produktów rolnych i leśnych, sprzedaż hurtowa lub detaliczna. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

26 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW c.d.
Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikro przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót do 2 mln euro. Wysokość pomocy: pomoc do 100 tyś. zł Poziom pomocy: maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

27 KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOTYCZYĆ MOGĄ:
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów: budowy lub modernizacji obiektów budowlanych jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji Do kosztów kwalifikowanych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażania zalicza się koszty: Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Zagospodarowania terenu Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nie przekraczającej: Trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych Równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe

28 KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOTYCZYĆ MOGĄ:
g) Rat zapłaconych z tytułu mowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. d oraz f jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną 2. Do kosztów , o którym mowa w ust. 1 pkt. a-e zalicza się koszty Transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją 3. Do kosztów kwalifikowanych, ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji zalicza się koszty: Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: Kosztorysów Projektów architektonicznych lub budowlanych Ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, Dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej Wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości Projektów technologicznych Opłat za patenty lub licencje Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

29 Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc ?
Operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym Operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do a) gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich (do 5) i miejskich (do 5) w przypadku innym niż producenci związani z rolnictwem b) gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich (powyżej 20 tys.) i miejskich (do 5 tys.) w przypadku grup producentów związanych z rolnictwem Biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji W okresie ostatnich dwóch lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

30 PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
PRZYKŁAD I TEMAT: Zakup urządzeń i maszyn do świadczenia usług w zakresie zrębkowania odpadów drzewnych i utrzymania czystości terenów zielonych. CEL OPERACJI: Projekt przyczyni się do stworzenia miejsca pracy, podnoszenia jakości ekologicznej i turystycznej regionu, będzie realizowany na terenie LGD. PRZYKŁAD II TEMAT: Zakup lasera i fotela kosmetycznego. CEL OPERACJI: Celem operacji jest świadczenie usług dla ludności. Operacja tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich.

31 MAŁE PROJEKTY Małe projekty – są to projekty, przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełniania kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od zł do zł. Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

32 MAŁE PROJEKTY Pomoc realizowana w zakresie:
organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR, promocja i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

33 MAŁE PROJEKTY c.d. organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD, inicjowania, powstawania , rozwoju, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektora gospodarki, zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

34 MAŁE PROJEKTY c.d. Beneficjenci:
osoby fizyczne: pełnoletnie, obywatele UE; bez prawa do okresowej lub stałej renty z terenu LGD, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Wysokość pomocy: pomoc do 25 tyś. zł. Poziom pomocy: refundacja maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

35 KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOTYCZYĆ MOGĄ:
1. Ogólne w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych: Przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości Opłaty za patenty lub licencje Badań lub analiz Sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego Robót budowlanych Wynagrodzenia za świadczenie usług w tym usług prawniczych lub księgowych Podłączenia do Internetu Opracowania, druku lub powielania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych w tym audiowizualnych dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczania materiałów prasowych w prasie Najmu sali lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu Zakupu materiałów lub przedmiotów w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania w wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku gdy koszt najmu lub dzierżawy przekraczałby koszt zakupu Organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych Wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych

36 KOSZTY KWALIFIKOWALNE DOTYCZYĆ MOGĄ:
11. Utworzenia lub aktualizacji bazy danych w tym bazy informacji turystycznej Tworzenia stron Internetowych Upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małego projektu Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia Podróży lub wyżywienia uczestników szkolenia Noclegów uczestników szkoleń w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenie nie posługują się językiem polskim Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również: Podatek od towarów i usług uiszczany w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowanych operacji o ile jest on ostatecznie ponoszony przez beneficjenta i nie może być odzyskany Wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie, stanowią iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168. Wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie nie może wynosić więcej niż 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

37 Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc ?
Pomoc na małe projekty może być przyznana jeżeli mały projekt: Nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania Z Funduszu Kościelnego lub Ze środków własnych JST Będzie realizowany nie więcej niż w dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczna będącą refundacją kosztów kwalifikowanych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 rok Płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

38 Przykład wniosku – mały projekt
TYTUŁ PROJEKTU: „Międzygminne dożynki – formą aktywizacji społecznej” WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie Miłośników gminy Pacanów OPIS PROBLEMU: Niewielka aktywność społeczna mieszkańców obszaru oraz niski stopień identyfikacji z lokalnymi tradycjami wiejskimi, poprzez co giną dawne zwyczaje, obrzędy, zanikają więzi społeczne. CEL OPERACJI: Rozwijanie aktywności społecznej, kultywowanie miejscowych tradycji związanych z dożynkami. Operacja będzie realizowana na obszarze działania LGD (wpisuje się w cel główny LSR – „wzrost aktywności ludności zamieszkałej na obszarze wdrażania LSR” oraz cel szczegółowy – „kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów”). ODBIORCY: Przedstawiciele KGW, OSP, UG oraz mieszkańcy ze wszystkich gmin należących do LGD W ramach projektu zostanie zorganizowana tradycyjna uroczystość dożynkowa z konkursem wieńców dożynkowych, z występami zespołów folklorystycznych oraz konkursem na najlepiej przygotowany stół wiejski z tradycyjnymi potrawami. Przygotowania do uroczystości zaktywizują mieszkańców obszaru, sam zaś przebieg uroczystości ukaże piękno dawnych tradycji, strojów ludowych, przypomni smak dawnych potraw. DATA ROZPOCZĘCIA: maj 2010 DATA ZAKOŃCZENIA: wrzesień 2010 INNE ZAŁOŻENIA: Wnioskodawca posiada udokumentowane środki na realizację projektu i jest członkiem LGD.

39 DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELU:
Lp. Działanie - opis Terminy Koszt całkowity Wykonawca 1 Przygotowanie scenariusza organizacyjnego, podział obowiązków, przygotowanie regulaminów Do 15 maja 2010 0,00 zł Stow. Mił. Gm. Pacanów 2 Promocja uroczystości dożynkowych na obszarze LGD (prasa, plakaty, ulotki, zaproszenia, www, UG) 15 V.–15 VIII 2010 2 000,00 zł Lokalna prasa, studio reklamy, drukarnia, UG 3 Wynajem sceny z nagłośnieniem na zamówienie V 2010 3 000,00 zł UG Solec Zdrój /usługa/ 4 Konferansjer na przeprowadzenie dożynek zam. 15 V realiz. 15 VIII 5 000,00 zł Usługa konferansjera 5 Wykonanie baneru na zamówienie zam. VI realiz. 05 VIII 1 000,00 zł OSP Pacanów 6 Montaż namiotów, stołów, krzeseł, oraz obsługa techniczna imprezy VIII 2010 Usługa UG Pacanów (zakład komunalny) 7 Wartość pracy własnej, usługi nieodpłatne V – IX 2010 1 200,00 zł * 8 Zakup nagród dla laureatów Do 14 VIII 400,00 zł ** ―   ― 9 Rozliczenie projektu IX 2010 10 Koszt całkowity Koszt kwalifikowany Koszty do refundacji 13 600,00 zł ,00 zł 9 520,00 zł * W tym przypadku wszystkie koszty całkowite są kwalifikowane i nie ma kosztów ogólnych – wartość pracy własnej nie może być wyższa niż 10% całkowitych k. kwalifikowanych pomniejszonych o koszty ogólne ** Wartość nagród nie może przekroczyć 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji

40 Wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie, stanowią iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168. Wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie nie może wynosić więcej niż 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji pomniejszoną o wysokość kosztów ogólnych Sposób obliczania: KO - koszty ogólne WP - wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie       Koszt utworzenia bazy gospodarstw agroturystycznych ( z wyłączeniem WP i KO) = PLN X - prawidłowo obliczona WP      ( PLN + X) - całkowite koszty kwalifikowane operacji bez KO a więc: X = 10% ( PLN + X ) X = PLN Y - prawidłowo obliczone KO      ( PLN + X ) - pozostałe koszty kwalifikowane operacji a więc: Y = 10% ( PLN PLN) Y = PLN Przykładowo: Cel operacji: to utworzenie bazy gospodarstw agroturystycznych. W realizacje operacji zaangażowana jest osoba mająca doświadczenie w tym zakresie. Dodatkowo w ramach operacji przygotowuje się badanie gospodarstw agroturystycznych. koszt utworzenia bazy gospodarstw agroturystycznych w połączeniu z prawidłowo obliczoną wartością pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz wyłączeniem kosztów ogólnych daje całkowity koszt kwalifikowany operacji pomniejszony o prawidłowo obliczona kwotę kosztów ogólnych, tj PLN, a więc wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie nie może być wyższa niż  1000 PLN. Koszt kwalifikowany operacji to PLN.

41 PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
PRZYKŁAD I TEMAT: Budowa altanki i grill z zadaszeniem. CEL OPERACJI: Uatrakcyjnienie turystyczne oraz rozwój rekreacji w gospodarstwie agroturystycznym. PRZYKŁAD II TEMAT: Kurs dla młodzieży z zakresu budowania domowych stron Internetowych CEL OPERACJI: Wyrównanie szans dla młodzieży. Aktywizowanie i organizowanie czasu wolnego. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

42 PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: I ETAP: Ocena zgodności projektów z LSR z wykorzystaniem kart oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami (zgodność operacji stwierdzona w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania) – tylko wnioski zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie. II ETAP: Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru z wykorzystaniem kart oceny według lokalnych kryteriów wraz z instrukcją. LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, przekazuje do Instytucji Wdrażającej – Samorządu Województwa lub oddziału regionalnego ARiMR – listę wybranych projektów wraz ze złożonymi wnioskami o udzielenie dofinansowania. Dalsze postępowanie prowadzi odpowiednia Instytucja Wdrażająca. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: - Zgodności lub niezgodności projektu z LSR, - Wybraniu lub nie wybraniu projektu do dofinansowania wraz z uzasadnieniem, - Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

43 Strategia rozwoju na lata wyznacza cele i działania, zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, służące podnoszeniu konkurencyjności regionu jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk. Środki dostępne w ramach osi 4 PROW stanowią ważny element współfinansowania, który przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich dlatego warto z nich skorzystać. Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD , telefonicznie lub na stronie internetowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

44 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ LGD C.K. PODKARPACIE ul. Starowiejska Czudec tel. (0-17) Przygotowały: Małgorzata Łuszcz Małgorzata Pietrucha


Pobierz ppt "„WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google