Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JUBILEUSZ X-lecia ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH "ZaFOS Barlinek 01.07.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JUBILEUSZ X-lecia ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH "ZaFOS Barlinek 01.07.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 JUBILEUSZ X-lecia ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH "ZaFOS Barlinek 01.07.2011 r.

2 Istniejemy od 2001 roku by: tworzy ć p ł aszczyzn ę wspó ł pracy pozarz ą dowych organizacji socjalnych wspó ł pracowa ć z administracj ą rz ą dow ą i samorz ą dow ą wspiera ć rozwój organizacji socjalnych w naszym rejonie udziela ć pomocy organizacjom cz ł onkowskim wymienia ć do ś wiadczenia pomi ę dzy cz ł onkami Forum wspó ł pracowa ć z partnerami zagranicznymi

3 Obecnie zrzeszamy 30 organizacji członkowskich z takich miejscowości jak:

4 29 czerwca 2001 Wy ł onienie grupy inicjatywnej podczas spotkania w Urz ę dzie Wojewódzkim (10 osób) do powo ł ania Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych wrzesie ń -listopad 2001 Zebranie cz ł onków za ł o ż ycieli z 6 organizacji: 1. Towarzystwo Przyjació ł Dzieci, Oddzia ł Wojewódzki Szczecin 2. Towarzystwo Walki z Kalectwem- Oddzia ł Wojewódzki Szczecin 3. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mi ęś ni, 4. Polskie Towarzystwo Autyzmu, 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Starym Niepe ł nosprawnymi Potrzebuj ą cym Opieki Seniorw Ko ł obrzegu, 6. Stowarzyszenie Wspierania Aktywno ś ci Kobiet Awans i Promocja.

5 Powo ł anie komitetu za ł o ż ycielskiego w sk ł adzie : Iwona Ż ukiert Beata Karli ń ska Anna Jankowiak uchwalenie statutu, z ł o ż enie dokumentów rejestracyjnych w s ą dzie. 15 czerwca 2002 - Walne Zebranie Cz ł onków Za ł o ż ycieli i wybranie w ł adz

6 Pierwszy Zarz ą d Prezes – Iwona Ż ukiert Wiceprezes – Antoni Bernatowicz Sekretarz – Irena Szyjer Skarbnik – Jerzy Kwiatosi ń ski Cz ł onek – Zygmunt Pyszkowski Komisja Rewizyjna Kazimierz Trzeciak Beata Karli ń ska Janusz G ą secki

7 Budowanie struktury ZAFOS Współpraca z partnerskim Związkiem Socjalnym Meklemburgia Pomorze Przednie- dobre praktyki Nawiązanie współpracy z samorządem województwa i samorządami lokalnymi: Szczecin, Barlinek, Myślibórz, Goleniów, Nowogard, Kołobrzeg, Koszalin, Świnoujście. Tworzenie punktów doradczych dla NGO Współpraca z WRZOS- Wspólnota Robocza Związków organizacji Socjalnych

8

9

10

11

12 Nawiązanie kontaktu z Parytetowym Związkiem Socjalnym Meklemburgii. Realizacja pierwszego projektu finansowanego przez niemiecką Fundację Akcja Człowiek- Budowa 4 Punktów Informacyjno-doradczych dla NGO z województwa zachodniopomorskiego Organizacja konferencji regionalnych: Blaski i cienie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

13 Samorz ą dy i organizacje pozarz ą dowe, a zatrudnienie socjalne. Razem mo ż emy wi ę cej Przystąpienie z partnerem Niemieckim do Programu Młodzież-Wolontariat Europejski- trzy edycje projektu Realizacja projektów we współpracy z WRZOS: Współpraca bez granic: Inicjatywa badawcza i szkoleniowa – Wiedza i Rozwój,.

14

15

16

17

18 Realizacja projektu Seniorzy z Kulturą Udział w projekcie realizowanym przez WRZOS – Senior Task Force Zorganizowanie konferencji Pozarządowy Ośrodek Kariery jako Rynek Pracy w III sektorze Realizacja projektów : Pracuj w NGO! Bądź aktywna na rynku pracy Nowe kwalifikacje Twoją szansą

19 Projekt Seniorzy z kulturą Warsztaty Polsko-Niemieckie w Meklemburgii Konferencja i prezentacja organizacji polskich i niemieckich społeczności Neubranderburga

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Udzia ł w projekcie ponadnarodowym BLACK end WHITE. Realizacja projektów: Skuteczne NGO Razem skuteczniej Bi ż uteria artystyczna szans ą na lepsze jutro e-ZaFOS Jest weso ł o i sportowo! Rozwój spo ł ecze ń stwa obywatelskiego

31 Program ponadnarodowy Black end White Udział w seminariach międzynarodowych

32

33

34

35 PROJEKT Skuteczne NGO

36

37

38

39

40 Projekt Razem skuteczniej Konferencja otwierająca w Barlinku Wizyta studyjna w spółdzielniach socjalnych w Łodzi

41

42

43

44 Impreza plenerowa w Barlinku Babcia kontra wnuczek z udziałem posła Bartosza Arłukowicza I Burmistrza Barlinka

45

46 Konferencja międzynarodowa Organizacje pozarządowe partnerem samorządu w realizacji usług socjalnych. Doświadczenie polskie i niemieckie

47

48

49 Projekt Jest wesoło i sportowo Projekt dla dzieci ze środowisk wiejskich w Lubianie - wyrównywanie szans.

50

51 1. FUNDACJA OSTATNI REJS W WOLINIE 2. FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI W SZCZECINIE 3. KLUB SENIORA ZŁOTA STRZECHA PRZY POLSKIM KOMITECIE POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU 4. KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU W SZCZECINIE 5. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIASTA I GMINY W NOWOGARDZIE 6. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE 7. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODZIAŁ REJONOWY W MIĘDZYZDROJACH 8. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY W WOLINIE 9. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO NOWOGARD 10. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WOLINIE

52 11. POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 12. POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 13. SAMORZĄDOWA FUNDACJA OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE W NOWOGARDZIE 14. STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ FENIKS W KOŁOBRZEGU 15. STOWARZYSZENIE APERTO- PORTO W OSINIE 16. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE SZANSA 17. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA ROZWAGA 18. STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY LUDZIOM STARYM NIEPEŁNOSPRAWNYMI POTRZEBUJĄCYM OPIEKI SENIOR 19. STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI ZAPIECEK 20. STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

53 21. STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE DOM DZIENNEGO POBYTU 22. STOWARZYSZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ USPRAWNIENIA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POMOC 23. STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ 24. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM BRATEK W BARLINKU 25. STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ŚWINOUJŚCIU 26. STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW KOŁO ODRA – BAŁTYK W SZCZECINIE 27. SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT PROMOCJA POSTĘP 28. TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ ORKAN 29. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE 30. ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA NA RZEZ INTEGRACJI ŚRODKOWISKOWEJ W SZCZECINIE

54 ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH ZaFOS Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin, tel. 91 812 09 12, e-mail: kontakt@zafos.szczecin.pl www.zafos.szczecin.pl

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "JUBILEUSZ X-lecia ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH "ZaFOS Barlinek 01.07.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google