Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy rachunkowości – cz. 1. spec. zarządzanie nieruchomościami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy rachunkowości – cz. 1. spec. zarządzanie nieruchomościami"— Zapis prezentacji:

1 Elementy rachunkowości – cz. 1. spec. zarządzanie nieruchomościami
Dr Ewa Spigarska

2 Ustawa o rachunkowości

3 Plan Pojęcie rachunkowości Cel rachunkowości
Przedmiot i podmiot rachunkowości Funkcje rachunkowości Zadania rachunkowości Użytkownicy rachunkowości

4 Trochę historii Egipt III w. p. n. e. Zwoje papirusów Zenona
Zenon, główny rachmistrz króla egipskiego, zreformował ewidencję w administrowanych majątkach wprowadził zasadę odpowiedzialności zarządców poszczególnych obiektów, pokazał przepływ wartości pomiędzy kontrahentami a skarbem państwa)

5 Trochę historii Bizancjum – Cesarz Konstantyn założył specjalną szkołę przygotowująca kandydatów do służby finansowej. Głównym przedmiotem nauczania była ewidencja księgowa.

6 „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportini et Proportionalita”
Trochę historii XV wiek – Luca Pacioli „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportini et Proportionalita” „Traktat o rachunkowości”

7 Zagadnienia opisywane przez Luca Pacioli
Bilans Zapis podwójny Zapis chronologiczny Prowadzenie ewidencji w Memoriale, Dzienniku i Księdze Głównej Wielowalutowość ewidencji Inwentaryzacja Poprawianie błędów – stornowanie Ustalanie sald kont Zasada równowagi bilansowej Ustalanie wyniku – zysku lub straty

8 Rachunkowość ! Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w danej jednostce, pozwalający na przedstawienie jej sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy.

9 Rachunkowość – S. Skrzywan
Rachunkowość jest szczególnym rodzajem ewidencji gospodarczej. Stanowi system ciągłego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w mierniku pieniężnym i bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej oraz finansowej jednostki gospodarującej.

10 Rachunkowość Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Rachunkowość to system informacji o pozycji finansowej, dokonaniach i zmianach tej pozycji, które to informacje są użyteczne dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników do podejmowania przez nich decyzji ekonomicznych.

11 Zdarzenia gospodarcze i ich skutki finansowe

12 Rachunkowość jednostki według ustawy o rachunkowości obejmuje:
opis przyjętych zasad rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

13 Rachunkowość jednostki według ustawy o rachunkowości obejmuje:
wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą

14 Nadrzędny cel rachunkowości
Opracowanie informacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

15 Cechy rachunkowości ►wartościowe opisywanie działalności gospodarczej
►stosowanie metody bilansowej i zasady zapisu     podwójnego ►wykorzystywanie „konta” ►obowiązek udokumentowania zapisów ►weryfikacja zapisów za pomocą inwentaryzacji ►przestrzeganie zasady ciągłości

16 Przedmiot rachunkowości
Określone zjawiska i procesy gospodarcze występujące w jednostkach gospodarczych.

17 Podmiot rachunkowości
Jednostki prowadzące rachunkowość, majątkowo wyodrębnione. Jednostki gospodarcze to osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na to, jakie procesy gospodarcze występują w tych jednostkach.

18 Funkcje rachunkowości
Informacyjna Sprawozdawcza Dowodowa Optymalizacyjna Kontrolna Analityczna

19 Informacyjna Odbiorcy zewnętrzni (urzędy statystyczne, skarbowe, banki, akcjonariusze) Odbiorcy wewnętrzni (zarządzanie jednostką gospodarczą)

20 Sprawozdawcza Sprawozdania i zestawienia dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych

21 Dowodowa Urządzenia księgowe jako dowód w procesach sądowych

22 Optymalizacyjna Podstawa wyborów decyzyjnych i kształtowanie przyszłej działalności

23 Kontrolna Ochrona majątku, wierzycieli

24 Analityczna Badanie i interpretacja informacji

25 Zadania rachunkowości
To przetłumaczenie działań podmiotu na zrozumiały język finansowy, w celu przygotowania sprawozdań i raportów finansowych dla szerokiego grona odbiorców.

26 Zadania rachunkowości
Identyfikowanie, dokonywanie pomiaru, rejestrowanie zdarzeń i transakcji Funkcjonowanie rachunkowości jako międzynarodowego języka biznesu Informowanie właścicieli kapitału (np. o efektywności transakcji) Wspomaganie zarządzania (np. budżetowanie)

27 Informacje generowane przez rachunkowość
Rachunkowość dostarcza informacji użytkownikom, którzy są zainteresowaniem funkcjonowania jednostki.

28 Informacje generowane przez rachunkowość
Dostarcza informacji potrzebnych do podjęcia decyzji dotyczących: Rentowności Płynności

29 Informacje generowane przez rachunkowość
Ile wynosi zysk/strata? Jaka wysoka powinna być cena? Czy kupić nową maszynę? Czy zaciągnąć kredyt? Czy rozszerzyć działalność? Czy kupić akcje?

30 Użytkownicy rachunkowości

31 Jakich informacji oczekują poszczególni użytkownicy???

32 Właściciel Wartość kapitału Zyski

33 Klienci Jakość produktów Ceny

34 Władza lokalna Podatki lokalne Zanieczyszczenie środowiska
Stan zatrudnienia

35 Instytucje centralne Podatki Poziom zatrudnienia

36 Zarząd Efektywność podjętych decyzji Planowanie przyszłości

37 Podsumowanie Cechy rachunkowości finansowej

38 Odbiorcy Użytkownicy zewnętrzni – informacje są prezentowane głównie na zewnątrz organizacji, np. dla ochrony interesów inwestorów

39 Regulacje Prawo kodeksowe: Ustawa o rachunkowości
Kodeks Spółek Handlowych Prawo podatkowe Rozporządzenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Standardy Międzynarodowe Standardy Krajowe

40 Orientacja Dokładność Rzetelność Wiarygodność Sprawdzalność Ciągłość
Materialność

41 Informacja ex post

42 Okres Ścisła periodyzacja: rok obrotowy, kwartał, miesiąc

43 Kontrola Audytor, kontrola finansowa, kontrola wewnętrzna

44 Efekt Sprawozdania finansowe (mające jednolity format dla wszystkich podmiotów), które muszą być ujawnione


Pobierz ppt "Elementy rachunkowości – cz. 1. spec. zarządzanie nieruchomościami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google