Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce?"— Zapis prezentacji:

1 RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce?
23 listopada 2010 Warszawa prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

2 RYZYKO OPERACYJNE Obszar definicyjny
© Krzysztof Opolski

3 I. RYZYKO OPERACYJNE obszar definicyjny
„Ryzyko straty wynikające z nieadekwatnego lub błędnego procesu wewnętrznego, zachowania ludzkiego, zachowania systemów lub zewnętrznych okoliczności” (def. Komitetu Bazylejskiego) © Krzysztof Opolski

4 I. RYZYKO OPERACYJNE obszar definicyjny
Ryzyko operacyjne jest to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych, obejmująca również ryzyko prawne. © Krzysztof Opolski

5 Składniki ryzyka operacyjnego
Ryzyko aktywów będących środkami trwałymi polega na uszkodzeniu lub stracie środka trwałego mającego wpływ na funkcjonowanie instytucji Ryzyko technologii spowodowane niesprawnością systemów, złą jakością danych, błędami w oprogramowaniu Ryzyko interakcji powstaje w wyniku współpracy instytucji z podmiotami w otoczeniu Ryzyko zasobów ludzkich polityka personalna, motywacja, podział odpowiedzialności, oszustwa (Jakóbczak, 2001) © Krzysztof Opolski

6 Identyfikacja ryzyk Wyszukiwanie obszarów, gdzie organizacja narażona jest na stratę (szkodę) Znalezienie możliwych zdarzeń prowadzących do występowania takiej straty (szkody) Opis konkretnych ryzyk Opis czynników wpływających na realizację ryzyk © Krzysztof Opolski

7 MIEJSCA POWSTAWANIA RYZYKA OPERACYJNEGO
© Krzysztof Opolski

8 A ZATEM: II. Miejsca powstania RYZYKA OPERACYJNEGO
Wewnątrz firmy PROCESY, STANDARDY, PROCEDURY Ludzie Przepisy Systemy Praktyka biznesowa Na zewnątrz firmy ZDARZENIA LOSOWE Napad Powódź Trzęsienie ziemi © Krzysztof Opolski

9 Rodzaje ryzyk Ryzyko transakcji Ryzyko procesu (organizacyjne)
Ryzyko podmiotu (personalne) Ryzyko organizacyjne Ryzyko infrastruktury Ryzyko procedury, norm, standardów © Krzysztof Opolski

10 PROGRAMY REDUKCJI RYZYKA OPERACYJNEGO
© Krzysztof Opolski

11 Program redukcji ryzyka
Minimalizacja zagrożenia Prewencja Wczesne odkrycie realizacji zagrożenia Minimalizacja szkody (straty) © Krzysztof Opolski

12 Gdzie szukać źródeł ryzyka operacyjnego?
Przegląd struktury organizacyjnej, jej działów i departamentów Analiza przepływów (procesów) w organizacji Analiza księgowa Lustracja obiektów Analiza zdarzeń (wypadków), które spowodowały stratę (szkodę) Analiza zdarzeń (wypadków) potencjalnych (które mogą spowodować stratę) Analiza najsłabszych ogniw oraz przesłanej i odbioru ryzyka © Krzysztof Opolski

13 Metody ograniczenia ryzyka operacyjnego
Precyzyjne określenie kompetencji decyzyjnych poszczególnych pracowników z wyraźnym oddzieleniem funkcji wykonywanych i kontrolnych Zbudowanie systemu oceny pracowników – uwzględniającego zarówno miary ilościowe, jak i jakościowe ich osiągnięcia Zbudowanie jasnej i precyzyjnej ścieżki awansu i kariery zawodowej Zbudowanie systemu motywacyjnego uwzględniającego również interesy właścicieli © Krzysztof Opolski

14 Analiza najsłabszych ogniw…
… ma na celu wskazanie obszarów, gdzie realizacja jakiegoś zdarzenia może przynieść najdotkliwszą stratę. © Krzysztof Opolski

15 Procesowe podejście do organizacji jako warunek efektywnego zarządzania ryzykiem
Jakie są podstawowe procesy zachodzą w firmie? W jaki sposób są one ze sobą powiązane? Co to jest efektywność procesu (miary)? W jaki sposób każdy z procesów przyczynia się do osiągnięcia celów firmy lub w osiągnięciu tych celów przeszkadza? Jacy ludzie są zaangażowani w dany proces? Jakie zasoby są potrzebne do realizacji każdego z procesów? Gdzie i kiedy każdy z procesów się zaczyna, a gdzie kończy? Które z procesów odbywają się w całości wewnątrz organizacji, a które wymagają udziału partnerów, takich, jak klienci czy dostawcy? Które z procesów dodają wartość do produktów/usług firmy, a które są procesami pracochłonnymi lub administracyjnymi? Które z procesów są najbardziej istotne z punktu widzenia strategii firmy? © Krzysztof Opolski

16 PODSUMOWANIE © Krzysztof Opolski

17 Fazy procesu zarządzania ryzykiem
IDENTYFIKACJA RYZYKA (określenie charakteru i miejsca powstawania) MONITORING I POMIAR RYZYKA (szacowanie ekspozycji na ryzyko) (siła wpływu i częstotliwość występowania) MAPOWANIE RYZYKA i jego segregowanie OKREŚLENIE PRZYCZYN POWSTAWANIA RYZYKA OKREŚLENIE METODY ZAPOBIEGANIA I WYBÓR WŁAŚCIWEJ © Krzysztof Opolski

18 Fazy procesu zarządzania ryzykiem – c.d.
OKREŚLENIE METODY KONTROLI I WYBÓR WŁAŚCIWEJ UDROŻNIENIE METOD KONTROLI - RAPORTOWANIE OCENA SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANEJ METODY © Krzysztof Opolski

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski


Pobierz ppt "RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google