Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK

2 PODSUMOWAWANIE 2009 ROKU Budżet Gminy Karczew był realizowany w ramach wyznaczonych przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XXXI/231/2008 z dnia 30.12.2008r z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku.

3 Wykonanie budżetu Gminy Karczew zamknęło się deficytem -3.427.287,20. Zmniejszona kwota deficytu była wynikiem zmniejszonych wydatków, wykonanych w 96,18% i zwiększonych wpływów dochodów, wykonanych w wysokości 101,84%,

4 Przed omówieniem wykonania budżetu, należy zwrócić uwagę na fakt, iż 2009 rok był dla gospodarki światowej okresem głębokiej recesji. Recesja dotknęła wiele państw i niestety miała również wpływ na sytuacje makroekonomiczną Polski, dlatego zaplanowane dochody w 2009 roku były przedmiotem bieżącego monitoringu.

5 Aby zapobiec nierównowadze budżetowej pomiędzy dochodami a wydatkami w trakcie roku przeprowadzano zmiany planu po stronie dochodów W tabeli poniżej przedstawiono porównanie planu dochodów na dzień 1.01.2009r. i 31.12.2009r..

6 Zmniejszenia planu dochodów w ciągu 2009 roku WyszczególnieniePlan z budżetuPlan na 31.12.2009r. Dochody ogółem35 480 56536 740 227 Dochody własne24 588 68525 369 603 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 11 229 34910 430 694 Podatki i opłaty lokalne10 207 04711 510 459 w tym podatek od śr. transportowych 4 290 0004 094 754 Dochody z majątku gminy 1 896 9772 034 371 Wpływy z usług1 255 3121 394 079 Subwencje6 730 0876 648 497 Dotacje celowe i inne4 161 7934 722 127

7 Plan budżetu po zmianach

8 Wykonanie dochodów w 2009 roku Po zamknięciu roku budżetowego okazało się, że najważniejsze zmniejszenia dotyczyły udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano kwotę 10.934.666,54 (-294.682,46 zł) a z zaplanowanych subwencji na kwotę 6.730.087 zł, zrealizowano 6.648.497 zł (-81.590 zł). Wykres zamieszczony poniżej ukazuje strukturę wykonania dochodów.

9 Wykonanie budżetu – dochody 2009 r.

10 Wykonanie dochodów w 2009 roku Dochody ogółem37 412 211 Dochody własne26 217 090 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych10 960 711 podatki i opłaty lokalne11 309 145 dochody z majątku gminy2 101 154 wpływy z usług1 846 080 subwencje6 648 497 dotacje celowe 4 546 624

11

12 Jak wynika z wykresu powyżej najważniejszą pozycją są podatki i opłaty lokalne, dlatego też te dochody podlegają szczególnemu monitoringowi. Analizie poddawane są zaległości podatkowe jak również ilość wydawanych decyzji.

13 Liczba samochodów opodatkowanych w latach 2006 - 2010 Lp Rok Liczba pojazdów 1 2006 1887 2 2007 3086 3 2008 3957 4 2009 4181 5 31.03.2010 3675

14 Liczba jednostek opodatkowanych w osobach prawnych w latach 2006-2010 Lp Rok Liczba jednostek 1 2006 60 2 2007 73 3 2008 74 4 2009 68 5 31.03.2010 64

15 Liczba wydanych decyzji dla osób fizycznych w latach 2006-2010 Lp Rok Liczba decyzji 1 2006 5687 2 2007 5718 3 2008 6280 4 2009 6444 5 31.03.2010 6446

16 Z analizy ilościowej widać tendencje wzrostowa w latach 2006-2009, natomiast w 2010 roku widać tendencje malejącą, w szczególności: 1. liczba samochodów opodatkowanych 2. liczba jednostek opodatkowanych w osobach prawnych

17 Porównanie stanu należności podatków

18 Wykonane dochody w latach Wykonanie budżetu 20052006200720082009 Dochody ogółem 24 704 66426 825 79431 014 25834 814 06737 412 211 Dochody własne 15 337 27416 553 26820 813 67723 893 04826 217 089 Dotacje celowe 3 426 6694 071 0074 343 5614 053 2664 098 550 Subwencje5 490 7216 201 5195 573 4156 350 0786 648 497 Środki z innych żródeł 00283604517 674448 074

19 DOCHODY

20 Z tabel i wykresów dotyczących danych historycznych wynika, że wybrane dochody Gminy Karczew pokazują tendencje wzrostową. Zarówno dochodów, które wpływają bezpośrednio do budżetów gmin, dochodów przekazywanych przez Ministra Finansów i dotacji celowych z zakresu administracji rządowej. Jednak ocena kształtowania się dynamiki dochodów w przedziale lat 2009-2010 przedstawia już inny obraz.

21 Jednak analiza kształtowania się dynamiki dochodów w przedziale lat: 2010/2009 2009/2008 2008/2007 (w tabeli poniżej) nakazuje ostrożność w planowaniu wydatków w 2011 roku

22 Dynamika zmian dochodów Wyszczególnienie Dochody - 2008Dochody - 2009Plan - 2010 wpływy z podatków117%107%90% wpływy z opłat114%98%87% dochody z majątku gminy136%159%141% inne wpływy124%99%79% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa111%103%98% dotacje celowe94%101%95% subwencja ogólna114%105%104% dotacja rozwojowa z UE 45%

23 Dynamika zmian dochodów na przestrzeni 3 lat

24 Dochody Wykonanie budżetu2007 rok2008 rok2009 rok Dochody ogółem 31 014 258,0334 814 067,0137 412 211,68 wpływy z podatków 8 731 246,7710 202 925,8210 934 666,54 wpływy z opłat 333 496,11381 464,33374 478,65 dochody z majątku gminy 970 601,271 322 146,072 101 153,94 inne wpływy 1 503 830,571 866 647,551 846 080,04 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 568 740,9510 637 539,0710 960 710,57 dotacje celowe 4 332 927,364 053 266,174 098 550,01 subwencja ogólna 5 573 415,006 350 078,006 648 497,00 dotacja rozwojowa z UE0,00 448 074,93

25 Wybrane dochody gminy Karczew w latach 2007-2009

26 Wydatki bieżące wykonane w 2009 r. Wykonanie budżetu - wydatki w 2009 roku31 215 875 Zaopatrzenie w wodę467 987 Drogi publiczne gminne800 434 Gospodarka mieszkaniowa i usługowa188 269 Administracja publiczna5 373 240 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.212 912 Wydatki związane z poborem podatków60 778 Obsługa długu i różne rozliczenia347 154 Oświata i wychowanie13 857 819 Ochrona zdrowia328 441 Pomoc spolłeczna4 921 007 Gospodarka komunalna2 670 845 Kultura, kultura fizyczna i sport1 986 989

27 Wydatki bieżące 2009 rok

28 Wydatki ogółem w 2009 roku Wykonanie budżetu - wydatki w 2009 roku31 215 8759 623 62340 839 498 Zaopatrzenie w wodę467 987701 2701 169 257 Drogi publiczne gminne800 4342 215 4703 015 904 Gospodarka mieszkaniowa i usługowa188 269 Administracja publiczna5 373 2402 780 9418 154 181 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.212 912250 546463 458 Wydatki związane z poborem podatków60 778 Obsługa długu i różne rozliczenia347 154 Oświata i wychowanie13 857 8192 957 87016 815 689 Ochrona zdrowia328 441382 621711 062 Pomoc spolłeczna4 921 00720 0004 941 007 Gospodarka komunalna2 670 845306 8092 977 654 Kultura, kultura fizyczna i sport1 986 9898 0961 995 085

29 Wydatki ogółem 2009 rok

30 Wydatki 2009 Z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe działów 801- Oświata i Wychowanie, tj -41,18% (16.815.689 zł)., w tym na: - wydatki szkoły przeznaczono 10.866.170,51 zł -wydatki świetlic przeznaczono 355.847,71 zł --wydatki przeszkól przeznaczono 5.593.671,06 zł Zadania oświaty bez wychowania przedszkolnego finansowane były, 59,24,% środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej (6 648 497 zł) oraz w 40,76% środkami własnymi budżetu.

31 Wydatki inwestycyjne w 2009 roku Inwestycje9 623 623 Zaopatrzenie w wodę701 270 Drogi publiczne gminne2 215 470 Administracja publiczna2 780 941 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.250 546 Oświata i wychowanie2 957 870 Gospodarka komunalna306 809 Kultura fizyczna i sport8 096 Pomoc społeczna20 000 Ochrona zdrowia382 621

32

33 Wydatki w latach Wykonanie budżetu20052006200720082009 Wydatki ogółem21 334 95424 202 93228 379 73837 129 23740 839 499 Majątkowe - inwestycyjne62 2851 228 6083 436 9548 405 1319 623 623 Wydatki bieżące21 272 66922 974 32424 942 78428 724 10631 215 876

34

35 W tabeli i wykresu przedstawiono wydatki inwestycyjne i majątkowe i bieżące w skali 5 lat. Z analizy wynika, że Gmina zaczęła przeznaczać środki finansowe na inwestycje, z 62.285 zł w 2005 roku do 9.623.623 w 2009 roku. Poprzez inwestowanie gmina pomnaża swój majątek.

36 Dynamika zmian dochodów i wydatków w latach 2005-2009

37 Dynamika zmian dochodów i wydatków bieżących w latach

38 Dynamika zmian Analizując dane historyczne uwidacznia się tendencja wzrostowa zarówno dochodów jak i wydatków bieżących (wykres). Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wskazuje na wolne środki pozostające na inwestycje. Jest to pozytywny trend. Należy jednak zwracać uwagę aby dynamika wzrostu wydatków bieżących nie przewyższyła dynamiki wzrostu dochodów.

39 Finansowanie wydatków 2009 rok Środki własne22 845 090,0061% Dotacje4 098 550,0011% Dotacje z funduszy UE448 075,001% Subwencje6 648 497,0018% Pożyczki i kredyty długoterminowe3 372 000,009% Razem37 412 212,00100%

40

41 Finansowanie wydatków w latach Finansowanie wydatków200720082009 Środki własne17 346 346,7322 427 630,2426 272 376,88 Dotacje4 343 561,364 053 266,174 098 550,00 Środki zewnętrzne283 604,00517 674,72448 075,00 Subwencje5 573 415,006 350 078,006 648 497,00 Pożyczki i kredyty długoterminowe832 811,003 780 588,253 372 000,00 Razem28 379 738,0937 129 237,3840 839 498,88

42 Finansowanie wydatków w latach

43 Finansowanie wydatków Gmina finansuje swoje wydatki bieżące i inwestycyjne w znacznej mierze z środków własnych aż 64%, subwencje pokrywają 16% wydatków, 11% to dotacje i subwencje i 8% to kredyty i pożyczki.

44 PODSUMOWANIE Rok 2009 był rokiem korzystnym w zakresie wykonania zwiększonych dochodów (mimo oznak kryzysu gospodarczego) i zmniejszonych wydatków. Skutkiem tego jest zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego. Burmistrz Gminy Karczew chcąc przeciwdziałać skutkom recesji w 2010 roku podjął działania zmierzające do zdobycia alternatywnych źródeł finansowania, m.in. partnerstwo publiczno- prywatne,

45 PODSUMOWANIE czy też organizując przetarg na dostarczanie energii elektrycznej w Gminie. Gmina również sięga po środki europejskie w projektach tzw. miękkich. Bardzo ważnym jest uświadomienie sobie, że gospodarka funkcjonuje na zasadzie cykli koniunkturalnych co 6-7 lat. Okres największej dekoniunktury to wiosna 2009 rok (źródło BIEC), po siedmioletnim wzroście. Mimo tendencji wzrostowej w I kw. 2010 roku, analitycy przewidują redukcje zatrudnienia w wielu firmach.

46 PODSUMOWANIE W celu zminimalizowania skutków kryzysu gospodarczego, konieczne jest stałe monitorowanie zagrożeń, a także wydatkowania środków w sposób oszczędny, ale gwarantujący właściwe wykonywanie zadań. Dziękuje


Pobierz ppt "PRZYGOTOWAŁA MAŁGORZATA PAJEK ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google