Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motto „Tysiąc razy lepiej zapalić świeczkę, niż wiecznie narzekać na ciemność” Przysłowie chińskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motto „Tysiąc razy lepiej zapalić świeczkę, niż wiecznie narzekać na ciemność” Przysłowie chińskie."— Zapis prezentacji:

1 Motto „Tysiąc razy lepiej zapalić świeczkę, niż wiecznie narzekać na ciemność” Przysłowie chińskie

2 Ustawa art. 226 Powinna być realistyczna, Określać dla każdego roku objętego prognozą, dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, Dochody majątkowe, Dochody ze sprzedaży majątku, Wydatki majątkowe budżetu,

3 Ustawa art. 226 Wynik budżetu, Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego – wpis stanu zadłużenia w skali bieżącego roku oraz w całości, razem z planowanym do zaciągnięcia; Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, (trzeba pokazać odsetki i raty w czasie);

4 Ustawa art. 226 Objaśnienia. W wydatkach, wyszczególnia się także: 1) Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, 2) Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów. (Chodzi o wydatki na burmistrza i Radę?)

5 Ustawa art. 226 W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: Nazwę i cel; Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia; Okres realizacji i łączne nakłady finansowe; Limity wydatków w poszczególnych latach; Limit zobowiązań (zaciągniętych na to przedsięwzięcie).

6 Ustawa art. 226 Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie: Programy, projekty lub zadania, w tym związane z: Programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (środki UE i inne zagraniczne) Umowami o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym; Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; Gwarancje i poręczenia udzielane komuś przez jednostki samorządu terytorialnego.

7 Plan inwestycji Co z WPI? Co z załącznikiem inwestycyjnym do projektu budżetu? Przedsięwzięcia a zadania inwestycyjne roczne.

8 Ustawa art. 227 Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje: Okres roku budżetowego, Co najmniej trzech kolejnych lat, Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

9 Ustawa art. 229 Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej:  W zakresie wyniku budżetu  Kwot przychodów i rozchodów  Długu JST.


Pobierz ppt "Motto „Tysiąc razy lepiej zapalić świeczkę, niż wiecznie narzekać na ciemność” Przysłowie chińskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google