Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki miasta. A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający na jednego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki miasta. A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający na jednego."— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki miasta

2 A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający na jednego mieszkańca 2 I. Wskaźniki

3 B. Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem (%) Wskaźnik pokazuje, jaka część łącznych dochodów miasta pochodzi z dochodów własnych, zgodnie z prawem rozumianych jako różnica między dochodami ogółem a sumą dotacji i subwencji. 3

4 C. Wykorzystanie bazy podatkowej we własnych podatkach i opłatach lokalnych Ten wskaźnik pokazuje, w jakim procencie miasto wykorzystuje potencjał dochodowy PRAWDZIWYCH dochodów własnych, jakimi są podatki i opłaty lokalne. Wartość wskaźnika jest ilorazem (SUMY wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i dochodów z majątku) i tychże dochodów powiększonych o łączne SKUTKI wszystkich ulg, zwolnień i odroczeń w tych źródłach dochodów. 4

5 D. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) Wskaźnik pokazuje inwestycyjną aktywność miasta. Ważne jest zestawienie tego wskaźnika ze wskaźnikami dochodowymi oraz poziomem i obsługą zadłużenia. 5

6 E. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia Wskaźnik pokazuje, jaka część wydatków bieżących miasta jest przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 6

7 F. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na oświatę i pomoc społeczną Wskaźnik pokazuje poziom obciążenia bieżących wydatków miasta dwoma największymi rodzajami wydatków (oświata i pomoc społeczna). Należy pamiętać, iż poziom wydatków w tych kategoriach w dużym stopniu jest niezależny od miasta, czyli są to w znacznej części „sztywne” wydatki. 7

8 G. Relacja wyniku budżetu miasta do dochodów ogółem Wskaźnik pokazuje poziom nadwyżki (>0) lub deficytu budżetowego (<0) miasta. Ważne jest zestawienie tego wskaźnika ze wskaźnikami dot. zadłużenia. 8

9 H. Relacja wyniku (nadwyżki lub deficytu) operacyjnego do dochodów ogółem Wskaźnik, związany z płynnością finansową, pokazuje m.in, jaka część dochodów miasta (bez uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku) może być przeznaczona na obsługę zadłużenia. Wartości ujemne wskaźnika oznaczają wystąpienie deficytu operacyjnego i mogą sygnalizować problemy z obsługą zadłużenia. 9

10 I. Relacja łącznych zobowiązań miasta, pomniejszonych o zobowiązania związane z projektami UE, do dochodów ogółem Wskaźnik pokazuje łączny poziom zadłużenia miasta, bez uwzględnienia zadłużenia związanego ze zobowiązaniami (na prefinansowanie i wkład własny), zaciągniętymi na realizację projektów dofinansowywanych z UE, w odniesieniu do dochodów miasta. Maksymalna wartość tego wskaźnika ograniczana jest ustawą o finansach publicznych do poziomu 60%. 10

11 J. Obciążenie dochodów miasta obsługą zadłużenia Wskaźnik określa, jaka część dochodów przeznaczona została na obsługę zadłużenia miasta (spłata rat kapitałowych, wykup obligacji, odsetki i udzielone gwarancje) w danym roku. 11

12 K. Relacja SUMY wyniku (nadwyżki lub deficytu) operacyjnego i dochodów ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 243) od roku 2014 średnia arytmetyczna wartości tego wskaźnika dla trzech kolejnych poprzednich lat, porównywalna ze wskaźnikiem planowanego poziomu obsługi zadłużenia miasta w roku następnym zdecyduje o tym, czy miasto będzie mogło uchwalić w tym roku budżet. Wskaźnik jest miarą „potencjału obsługi zadłużenia” miasta. 12

13 L. Obciążenie dochodów miasta obsługą zadłużenia - BEZ zobowiązań, zaciągniętych na realizację projektów dofinansowanych z UE Wskaźnik ten, w odniesieniu do planu budżetu miasta, od 2014 r. jest - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - porównywany ze średnią wskaźnika K dla 3 poprzednich lat, w celu określenia możliwości uchwalenia budżetu miasta. Stanowi on „lewą stronę” wzoru z art. 243 ww. ustawy oraz jego maksymalna wartość nie może przekroczyć 15%. 13

14 II. Zintegrowany wskaźnik stanu finansów miasta Z1: Poziom wolnych środków miasta po odliczeniu obsługi zadłużenia łącznie z zadłużeniem na projekty dofinansowane z UE (%) Wskaźnik pokazuje, jaki procent dochodów miasta zostaje do wykorzystania po wykonaniu zaplanowanej na dany rok obsługi miejskiego długu. Wysoka wartość wskaźnika przy znaczącym poziomie zadłużenia ogółem świadczyć może o dobrej kondycji finansowej miasta i prawidłowym planowaniu finansowym. Ujemne wartości oznaczają, że dochody ze sprzedaży majątku nie wystarczają na pokrycie deficytu bieżącego miasta oraz może sygnalizować, że miasto może mieć problemy z bieżącą spłatą długu. Z2: Potencjał spłat zadłużenia (%) Wskaźnik pokazuje relację kwoty nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do kwoty zobowiązań łącznych miasta. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym bezpieczniejszy jest poziom zadłużenia i łatwiejsza jest obsługa zadłużenia. Ujemna wartość wskaźnika pokazuje, że miasto posiada deficyt operacyjny a dochody ze sprzedaży majątku nie wystarczają na pokrycie tego deficytu. Może to świadczyć o problemach z płynnością finansową miasta w danym roku. 14

15 15 Dziękuję za uwagę Wąbrzeźno, 15 grudnia 2015 r.


Pobierz ppt "Wskaźniki miasta. A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający na jednego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google