Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA."— Zapis prezentacji:

1 (Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2016-2019 ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

3

4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Plan na 2015 r. (stan na 30.09.) Plan na 2016 r. Prognoza na 2017 r. Prognoza na 2018 r. Prognoza na 2019 r. A. Dochody ogółem, z tego: 53 286 68152 685 96453 746 32351 602 89750 854 29748 081 69748 581 697 A.1. Dochody bieżące 49 073 65350 290 96349 090 29047 205 29747 581 69748 081 69748 581 697 A.2. Dochody majątkowe, w tym: 4 213 0282 395 0014 656 0334 397 6003 272 60000 A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 1 322 985177 612388 900335 000000 B. Wydatki ogółem, z tego: 50 777 08752 881 78555 918 97053 437 59849 442 89646 670 79747 380 798 B.1. Wydatki bieżące 46 883 81047 96748248 023 39845 532 49745 562 89645 910 00046 510 000 B.2. Wydatki majątkowe 3 893 2774 914 3037 895 5727 905 1013 880 000760 797870 798 C. Wynik budżetu (A-B) 2 509 594- 195 821- 2 172 647- 1 834 7011 411 4011 410 9001 200 899

6 TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: 906 1193 045 7724 025 8933 505 501000 D.1.1. Kredyty i pożyczki 881 2391 251 0002 800 0003 105 501 D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych 021 04014 645 D.1.3. Wolne środki 24 8801 773 7321 211 248400 000 PRZYCHODY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok. Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: 1 641 9801 638 6401 853 2461 670 8001 411 4011 410 9001 200 899 D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 617 1001 617 6001 838 601 1 670 8001 411 4011 410 9001 200 899 Udzielone pożyczki 24 88021 04014 645

7 ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2013 roku i na lata następne WYSZCZEGÓLNIENIE DANE HISTORYCZNE- WYKONANIE ROK PLANOWANY PROGNOZA 2013201420152016201720182019 DOCHODY OGÓŁEM 53 286 68152 685 96453 746 32351 602 89750 854 29748 08169748 581 697 KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 8 686 5008 319 9009 281 29910 716 0009 304 5997 893 6996 692 800 STOSUNEK DŁUGU DO DOCHODÓW 16,31%15,80%17,30%20,80%18,30%16,42%13,80%

8 TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: 2 007 9631 893 0812 060 6721 968 1001 740 1161 685 0001 435 875 G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) 1 617 1001 617 6001 838 6011 670 8001 411 4011 410 9001 200 899 G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek 390 863275 481222 071297 300328 715274 100234 976

9 Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata 2016- 2019 Wyszczególnienie wykonanie plan na 30.09 PlanPrognoza 2013201420152016201720182019 123456 78 Dochody bieżące49 073 65350 290 96349 090 29047 205 29747 581 697 48 081 69748 581 697 Dochody ze sprzedaży majątku 1 322 985177 612388 900335 000 Wydatki bieżące46 883 81047 967 48248 023 39845 532 49745 562 896 45 910 00046 510 000 Dochody ogółem53 286 68152 685 96453 746 32351 602 89750 854 29748 081 69748 581 697 Wskaźnik K (Nop+ Dm)/Dog.) 6,59%4,75%2,71%3,89%3,97%4,52%4,26% wsk. K 13,14,15/3 wsk. K 14,15,16/3 wsk. K 15,16,17/3 wsk.K 16,17,18/3 Średnia z 3 lat ( dopuszczalny wskaźnik obsługi długu) 4,68% 3,78%3,52%4,13%4,25% Dochody ogółem 53 286 68152 685 96453 746 32351 602 89750 854 29748 081 69748 581 697 Spłata rat i odsetek2 007 9631 893 0812 060 6721 968 100 1 740 1161 685 0001 435 875 Wskaźnik obsługi długuxxx3,81%3,42%3,50%2,96% Nadwyżka operacyjna (Db- Wb) 2 189 8432 323 4811 066 8921 672 8002 018 8012 171 6972 071 697 Wydatki ogółem 50 777 08752 881 78555 918 97053 437 59849 442 89646 670 79747 380 798 Przychody ogółem 906 1193 045 7724 025 8933 505 501000 Rozchody ogółem 1 641 9801 638 6401 853 2461 670 8001 411 4011 410 9001 200 899 Wynik budżetu ( nadwyżka/deficyt) 2 509 594-195 821-2 172 647-1 834 7011 411 4011 410 9001 200 899 Dochody majątkowe 4 213 0282 395 0014 656 0334 397 6003 272 600 0 Wydatki majątkowe 3 893 2774 914 3037 895 5727 905 1013 880 000760 797870 798

10 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach 2016201720182019 1.1. „Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013" - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział 050 2013-20181 090 625 108 307 24 822 21 000 0 a) wydatki bieżące 1 090 625108 307 24 82221 0000 b) wydatki majątkowe 0 0 000 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2019 1.2. Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę obszarów wiejskich od drogi krajowej Nr 17 – Ownia- Wylezin- Kłoczew –Janopol w ramach PROW Starostwo Powiatowe Dział 6002015-20174 000 000100 0003 880 00000 a) wydatki bieżące 00000 b) wydatki majątkowe 4 000 000 100 0003 880 00000

11 Stawy w Sobieszynie

12


Pobierz ppt "(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google