Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zachowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zachowania."— Zapis prezentacji:

1 Ocena zachowania

2 Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności :
wywiązywanie się z obowiązków ucznia postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; dbałość o honor i tradycje szkoły; dbałość o piękno mowy ojczystej; dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; okazywanie szacunku innym osobom.

3 wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne
2.Śródroczną i roczną ocenę zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

4 3.Ocena zachowania nie ma wpływu na:
oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

5 Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o
Nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi rzędu ustalono naganna roczną ocenę zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu wszelkich uwag, zgłoszeń, informacji, opinii od innych uczących nauczycieli w danym oddziale klasowym, pracowników szkoły i uczniów. Po przeprowadzonej analizie ocena zachowania proponowana przez wychowawcę jest ostateczna.

6 4.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :
wzorowo wywiązuje się z realizacji obowiązku szkolnego, nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych, może mieć 2 usprawiedliwione spóźnienia Jest uczciwy, prawdomówny, reaguje na przejawy zła, wykazuje inicjatywę pomocy koleżeńskiej, pomaga bądź tworzy dekoracje klasy, szkoły, gazetkę szkolną, udziela się w samorządzie uczniowskim bądź klasowym, godnie reprezentuje szkołę, przyczynia się do promocji szkoły w środowisku (dyplomy, wyróżnienia, nagrody, świadectwa, sukcesy dydaktyczne, artystyczne, sportowe i inne), zawsze dba o stosowny i estetyczny wygląd, nosi obuwie zmienne; przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią (wycieczki, wyjścia, zawody i reaguje na ewentualne zagrożenia podczas zajęć, przerw oraz wyjść poza teren szkoły, zawsze nosi obowiązujący w szkole strój, jest zawsze taktowny, prezentuje wysoka kulturę słowa i postawy (gesty, mimika) jest życzliwy, koleżeński, nie ma negatywnych uwag o zachowaniu w szkole i poza nią (wycieczki, wyjścia), zawsze odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych osób, nigdy nie przerywa wypowiedzi nauczycielowi lub innym osobom, szanuje cudze zdanie i poglądy, jest tolerancyjny,

7 5.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
nie ma całodniowych nieusprawiedliwionych nieobecności, może mieć nieusprawiedliwione 2 pojedyncze godziny lekcyjne oraz do 2 spóźnień, jest uczciwy, reaguje na przejawy zła, nie odmawia pomocy koleżeńskiej, wspiera działania na rzecz klasy i szkoły (np. pomaga w tworzeniu gazetki, prezentacji, dekoracji), nie niszczy mienia publicznego i prywatnego, współpracując z nauczycielem w realizacji zaplanowanych zadań angażuje się w realizację apeli szkolnych, akademii, projektów, różnych imprez i uroczystości szkolnych oraz rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań, dba o stosowny i estetyczny wygląd, nosi obuwie zmienne, przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią (wycieczki, wyjścia, zawody), pozytywnie reaguje na dyscyplinujące uwagi nauczyciela, zdarza się (do 2 razy), ze zapomniał obowiązującego w szkole stroju, jest taktowny i życzliwy, stara się dbać o kulturę słowa, jest zdyscyplinowany podczas zajęć, może mieć do 2 uwag dotyczących nieznacznych przewinień, odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych osób, raczej nie przerywa wypowiedzi innych, jest tolerancyjny,

8 Uczeń bardzo dobry dba o stosowny i estetyczny wygląd, nosi obuwie zmienne, przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią (wycieczki, wyjścia, zawody), pozytywnie reaguje na dyscyplinujące uwagi nauczyciela, zdarza się (do 2 razy), ze zapomniał obowiązującego w szkole stroju, jest taktowny i życzliwy, stara się dbać o kulturę słowa, jest zdyscyplinowany podczas zajęć, może mieć do 2 uwag dotyczących nieznacznych przewinień, odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych osób, raczej nie przerywa wypowiedzi innych, jest tolerancyjny,

9 6.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
ma do 2 dni nieusprawiedliwionych lub do 4 pojedynczych lekcji oraz do 4 spóźnień, szanuje własną i cudzą pracę oraz mienie publiczne i prywatne, nie kłamie, reaguje na przejawy zła, czasami udziela się w pracach na rzecz klasy lub szkoły, bierze udział w realizacji imprez szkolnych lub klasowych, wykonuje powierzone prace i zadania, dba o stosowny i estetyczny wygląd, nosi obuwie zmienne;

10 Uczeń dobry zdarza się, że nieświadomie narusza zasady BHP, ale jego postępowanie nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych osób, pozytywnie reaguje na dyscyplinujące uwagi nauczyciela, stara się, by podobne zachowanie już się nie powtórzyło, ma uwagi dotyczące braku stroju obowiązującego w szkole (do 4) uczniowi zdarza się zachować nietaktownie i nie zapanować nad swoimi emocjami, może mieć do 4 uwag dotyczących niewielkich uchybień, pozytywnie reaguje na uwagi innych osób, stara się zachować kulturę słowa, swoim zachowaniem nie podważa autorytetu nauczyciela, czasami nie przestrzega zasad dyskusji, jest tolerancyjny

11 7.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
często spóźnia się na zajęcia (do 6), ma do 3 dni nieusprawiedliwionych lub do 6 pojedynczych godzin lekcyjnych oraz do 6 spóźnień nie zawsze jest uczciwy (zdarza się, że kłamie), zwykle nie reaguje na przejawy zła, zdarza się, że niszczy mienie publiczne i prywatne oraz nie szanuje pracy innych, ale stara się naprawić wyrządzone szkody, nie angażuje się w realizację imprez szkolnych i pozaszkolnych, ale swoją postawą nie szkodzi wizerunkowi szkoły, zdarza się, że strój odbiega od przyjętych norm, zapomniał obuwia zmiennego, ma uwagi (do 6) dotyczące braku obowiązującego stroju. Bywa, że narusza zasady BHP, ale pozytywnie reaguje na uwagi jest nietaktowny, niegrzeczny, czasami używa wulgaryzmów (słowa, gesty, rysunki) – nie robi tego jednak pod adresem innych osób, ma do 6 uwag (które często lekceważy) o niestosownym zachowaniu, bywa arogancki w stosunku do nauczycieli i innych osób, nie szanuje zdania innych, jest kłótliwy i krzykliwy, bywa nietolerancyjny

12 8.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
spóźnia się notorycznie (powyżej 6), ma do 5 dni nieusprawiedliwionych lub do 8 pojedynczych godzin lekcyjnych, jest nieuczciwy, często kłamie, manipuluje innymi, nie reaguje na przejawy zła, niszczy mienie i pracę innych, nie rekompensuje wyrządzonych szkód ,jego postawa przyczynia się do złego postrzegania zespołu klasowego, strój ucznia często jest niestosowny lub wyzywający (obnażanie pleców, pępka, zbyt głęboki dekolt), nie dba o higienę, posiada makijaż, pomalowane paznokcie, farbowane włosy, kolczyki w innych miejscach niż uszy (u dziewcząt) zazwyczaj nie zmienia obuwia; często zachowuje się prowokująco, celowo zaczepia innych, bez wyraźnej potrzeby przemieszcza się po segmentach szkoły i korytarzach szkolnych, stwarza zagrożenie i nie zawsze reaguje na zwracane przez pracowników szkoły uwagi, często nie nosi obowiązującego w szkole stroju, jest nietaktowny, ma ponad 6 uwag , używa wulgaryzmów (rysunki, gesty, słowa) zdarza się, że, również pod adresem innych osób, przejawia agresję słowną, ignoruje uwagi dotyczące kultury wypowiedzi, nie wykazuje chęci poprawy, zdarza się, że ignoruje lub lekceważy nauczycieli i inne osoby, swoimi uwagami często denerwuje nauczyciela i dezorganizuje lekcje, jest nietolerancyjny

13 10.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
spóźnia się notorycznie (powyżej 8), ma powyżej 5 dni nieusprawiedliwionych lub powyżej 8 pojedynczych godzin lekcyjnych. jest nieuczciwy, kłamie, nie przyznaje się do winy, wywiera zły wpływ na innych, niszczy mienie i pracę innych, nie rekompensuje wyrządzonych szkód. jego postawa przyczynia się do złego postrzegania zespołu klasowego i szkoły wygląd ucznia rażąco odbiega od przyjętych w szkole

14 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
wygląd ucznia rażąco odbiega od przyjętych w szkole norm (farbował włosy ,nosi ekstrawaganckie fryzury i strój, nosi kolczyki w uszach i innych częściach ciała, posiada makijaż i pomalowane paznokcie), nie dba o higienę ,nie nosi obuwia zmiennego; swoim postępowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, bez zgody nauczyciela opuszcza klasę lub teren szkoły, nie zmienia swojej postawy pomimo zwracanych mu przez pracowników szkoły uwag, podczas wyjść poza teren szkoły samowolnie oddala się od grupy, nigdy nie nosi obowiązującego w szkole stroju. jest nietaktowny, ma ponad 8 uwag , używa wulgaryzmów (rysunki, gesty, słowa) również pod adresem innych osób, przejawia agresję słowną, ignoruje uwagi dotyczące kultury wypowiedzi, nie wykazuje chęci poprawy. ignoruje lub lekceważy nauczycieli i inne osoby, swoim zachowaniem stara się zdenerwować nauczyciela i zdezorganizować lekcje, jest nietolerancyjny,

15 Jednoznacznie uczeń otrzymuje :
Ocenę nieodpowiednią za popełnienie jednego z poniższych wykroczeń: świadome, celowe niszczenie mienia, nieusprawiedliwienie powyżej 40 godzin lekcyjnych, niegodne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (zawody, konkursy, uroczystości, wycieczki) lub nieuzasadniona odmowa udziału w zawodach, konkursach, apelach, akademiach notoryczne nie wypełnianie obowiązku noszenia jednolitego stroju, nie wywiązywanie się z obowiązku dbania o schludny wygląd (farbowanie włosów, malowanie paznokci, posiadanie tatuaży, kolczyków w innych miejscach niż uszy (u dziewcząt), posiadanie makijażu, brak obuwia zmiennego)

16 Jednoznacznie uczeń otrzymuje :
Ocenę naganną za popełnienie jednego z poniższych wykroczeń: dokonanie kradzieży na terenie szkoły, spożywanie alkoholu, palenie papierosów lub narkotyzowanie się na terenie szkoły, 50% nieusprawiedliwioną absencję na zajęciach szkolnych, notoryczne opuszczanie szkoły w czasie trwania zajęć, poniżanie godności i podważanie autorytetu pracowników szkoły, fałszowanie lub niszczenie dokumentów szkolnych, stwarzanie sytuacji bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu swojemu i innych osób, wyłudzenia i zastraszanie innych, otrzymanie 1 nagany dyrektora szkoły, psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad słabszymi, wszelkie czyny, które noszą znamiona wandalizmu i chuligaństwa.


Pobierz ppt "Ocena zachowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google