Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

2 I. Godność drugiego człowieka - wzajemne traktowanie

3 Uczeń ma prawo do: poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności prywatnej;  - dyskrecji w sprawach osobistych.

4 Uczeń ma obowiązek: a. przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników Szkoły oraz innych osób przebywających w placówce, a w szczególności: okazywania należytego szacunku nauczycielom i pracownikom oraz innym osobom dorosłym, nie naruszania swym zachowaniem godności innych osób, nie stosowania wobec innych przemocy, nie używania słów wulgarnych, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych, etycznych i grzecznościowych, stosowania zasad savoir-vivre:

5 - w stołówce je najładniej jak umie,
- uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach, - w stołówce je najładniej jak umie, - w szkole nie nosi nakrycia głowy.

6 II. Uczenie się i nauczanie

7 Lekcja Uczeń ma prawo do: - znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych; - jasnego i zrozumiałego przekazu treści; - pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności. Uczeń ma obowiązek: punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych; noszenia dzienniczka ucznia; uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w ciągu tygodnia; sumiennego wypełniania dyżurów.

8 2. Sprawdziany   Uczeń ma prawo do:   - jednej klasówki w ciągu jednego dnia, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy, - klasówkę nauczyciel zapowiada, co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika.   Uczeń ma obowiązek :   - systematycznego przygotowania się do każdej lekcji. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli co najwyżej 15-minutowego sprawdzianu z ostatniego tematu. Nie ma ograniczeń, co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich są traktowane na równi z oceną odpowiedzi ustnej.  

9 3. Nieprzygotowania   Nieprzygotowania do lekcji określają przedmiotowe systemy oceniania.   Uczeń ma prawo:   - zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji na zasadach ustalonych w kontraktach przedmiotowych;

10 4. Praca domowa - stosowana jest do utrwalenia wiadomości, wyćwiczenia określonych umiejętności lub przygotowania się do następnej lekcji (np. przeczytanie lektury, znalezienie materiału w źródłach itd.) Uczeń ma prawo do:  - uwzględniania przez nauczycieli ich psychofizycznych i fizycznych możliwości;  - ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe. Uczeń ma obowiązek: - sumiennego i starannego wykonywania pracy domowej, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

11 5. Zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) - służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych, do ćwiczeń i zadań w pracy domowej, a także jest narzędziem do kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania i starannego pisma. Uczeń ma prawo do: - ukierunkowania sposobu prowadzenia zeszytu. Uczeń ma obowiązek: - posiadania zeszytu przedmiotowego; - starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela; - uzupełniania braków w notatkach na bieżąco; w przypadku choroby, w ciągu tygodnia.

12 III. Frekwencja

13 Uczeń ma obowiązek: - systematycznie uczęszczać na zajęcia dydaktyczne;
- każdą nieobecność na lekcji usprawiedliwić w formie pisemnej od rodziców/opiekunów w ciągu 4 dni lub na najbliższej lekcji wychowawczej z podaniem przyczyny; O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. - całodzienną nieobecność usprawiedliwia wychowawca; - spóźnienia na lekcje powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji; - nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach, konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się w dzienniku jako zwolnienie z zajęć; - nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania; - uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawcę o przewidywanej, dłuższej nieobecności na zajęciach.

14 IV. Strój szkolny i wygląd ucznia

15 Uczeń ma obowiązek:  - noszenia jednolitego stroju przyjętego w szkole tj. granatowej tuniki dla dziewcząt, granatowej kamizelki dla chłopców, - noszenia identyfikatora ze zdjęciem przypiętego do kieszonki tuniki lub kamizelki, - dbania o czysty, estetyczny wygląd i fryzurę; - przychodzenia na uroczystości szkolne w stroju galowym: dla dziewcząt- biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców- biała bluzka i ciemne spodnie; - noszenia na lekcje wychowania fizycznego stroju zgodnego z wymaganiami nauczyciela.

16 Uczeń nie może: - zmieniać koloru włosów; - nosić kolczyków (dotyczy chłopców); - nosić więcej niż 1 parę kolczyków (dotyczy dziewcząt); - malować się; - nosić emblematów propagujących negatywne ideologie; - żuć gumy.

17 V. Zdrowie i bezpieczeństwo

18 Uczeń ma prawo do: - ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa; - uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zachorowania.

19 Uczeń ma obowiązek: - podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły; - informować nauczyciela o ewentualnych zagrożeniach; - wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela; - o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub pielęgniarce szkolnej; - respektować zarządzenia dotyczące szczepień; - reagować, jeśli ktoś pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa narkotyki lub inne środki odurzające; O takiej sytuacji uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela.

20 Uczeń nie może: - zapraszać osób obcych do szkoły; - palić tytoniu, spożywać alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających;   - nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu;   - przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.

21 VI. Mienie szkolne

22 Uczeń ma prawo do: - korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i terenów wokół szkoły wraz ze sprzętem tam znajdującym się. Uczeń ma obowiązek: - pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku; - dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe; - niezwłoczne zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych; - reagować na zauważone próby niszczenia mienia szkolnego; - naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne.  

23 VII. Inne ważne ustalenia

24 1. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od „małego boiska”. 2
1. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od „małego boiska” Okrycia wierzchnie (kurtki) pozostawiają w szatni Uczeń ma obowiązek wyłączania telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole i stosowania się do zakazu przynoszenia innych urządzeń elektronicznych W czasie zajęć uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej Uczeń ma obowiązek: - z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych i religijnych, - godnie uczestniczyć w ceremoniach szkolnych, - godnie reprezentować szkołę na zewnątrz Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych, pamiątek. W przypadku zaginięcia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 7. Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi. Negatywne zachowania zgłaszać nauczycielowi.

25 VIII. Nagrody i kary – takie jak w Statucie


Pobierz ppt "Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google