Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE Z ZAKRESU BHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE Z ZAKRESU BHP"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE Z ZAKRESU BHP

2 Najważniejsze pojęcia:
Bezpieczeństwo Higiena pracy Ochrona pracy

3 Regulacje prawne dotyczące ochrony pracy
Dział X Kodeksu pracy zatytułowany „Bezpieczeństwo i higiena pracy” reguluje następujące zagadnienia: • podstawowe obowiązki pracodawcy, • prawa i obowiązki pracownika, • obiekty budowlane i pomieszczenia pracy, • maszyny i inne urządzenia techniczne, • substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, • profilaktyczna ochrona zdrowia, • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

4 Regulacje prawne dotyczące ochrony pracy cd.
• szkolenia, • środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, • służba bezpieczeństwa i higieny pracy, • konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bhp, • obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi, • przepisy bhp dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy.

5 Obowiązki pracodawcy:
Chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki; Organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; Wydawać polecenia usunięcia uchybień i kontrolować wykonanie tych poleceń; Zapewnić wykonanie nakazów , wystąpień , decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; Zapewnić wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy

6 Odpowiedzialność karna
Art. 220§1 Kto będąc odpowiedzialnym ,za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

7 Obowiązki pracownika Znać przepisy bhp, brać udział w szkoleniu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym; Wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych poleceń i wskazówek przełożonych; Dbać o należyty stan maszyn , urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy; Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

8 Obowiązki pracownika cd.
Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważalnym w zakładzie pracy wypadku przy pracy lub zagrożeniu i ostrzec współpracowników; Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

9 Czy pracownik ma prawo do powstrzymania się od obowiązków pracy?
Kiedy? Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Musi zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego

10 Kiedy jeszcze? Pracownik ma prawo po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia się bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

11 Kto ma obowiązek przeprowadzania wstępnych badań lekarskich?
osoba przyjmowana do pracy; pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska; pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, A kto za to płaci? PRACODAWCA ponosi koszty badań lekarskich oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędne ze względu na warunki pracy.

12 A co z badaniami okresowymi?
Wszyscy pracownicy; Pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, a także po: - zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami, pyłami, - rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami. Kontrolne badania lekarskie Pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

13 Bezpieczeństwo i higiena pracy Art. 229
A po co w ogóle badania? Kodeks pracy Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy Art. 229 (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz.U Nr 21, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U Nr 69)

14 Wypadki przy pracy – podstawy prawne
Kodeks pracy Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy Art. 234 (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U Nr 21, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, z póź. zm. Dz.U. 2004 r. Nr 14) Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia – Dz.U. Nr 237, z późniejszymi zmianami).

15 Żeby wypadek został uznany jako wypadek przy pracy muszą zaistnieć trzy zjawiska
Jakie? Zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną; Powodujące śmierć lub uraz; Musi nastąpić w związku z pracą.

16 ZA WYPADEK PRZY PRACY UWAŻA SIĘ NAGŁE ZDARZENIE WYWOŁANE PRZYCZYNĄ ZEWNĘTRZNĄ POWODUJĄCE URAZ LUB ŚMIERĆ, KTÓRE NASTĄPIŁO W ZWIĄZKU Z PRACĄ: Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynność lub poleceń przełożonych; Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;

17 Oprócz wypadku w miejscu pracy mogą wystąpić również:
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe; Awaria. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego

18 Co robić gdy wydarzy się wypadek?
Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala, zawiadamia niezwłocznie o wypadku pracodawcę, lub inny podmiot, na rzecz którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu. Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej. W jakiej formie? Dla celów dowodowych zgłoszenie wypadku powinno być dokonane w formie pisemnej.

19 Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów.

20 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Podstawowe definicje
Zagrożenie pożarowe - zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to - na wystąpienie niebezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt, roślin oraz dorobku materialnego kulturalnego zbiorowości ludzkich. Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia ppoż. oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.

21 Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej; zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

22 Przyczyny pożarów i wybuchów
Niezachowanie elementarnych zasad ostrożności w postępowaniu z ogniem otwartym i innymi źródłami ciepła; Wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych; Wady procesów technologicznych; Nieumyślne lub celowe działanie człowieka.

23 W przypadku powstania pożaru należy:
Poinformować współpracowników o zdarzeniu (w sposób nie wzbudzający paniki); Zaalarmować straż pożarną (tel. 998 lub 112) podając: swoje nazwisko i numer telefonu z którego dokonano zgłoszenia, co i gdzie się pali?; UWAGA! Nie odkładać słuchawki telefonu do czasu uzyskania na to zgody dyspozytora straży pożarnej i odpowiadać na każde jego pytanie. Zawiadomić przełożonego;

24 Pożar cd... Podjąć ewakuację osób zagrożonych (w miarę możliwości ) oraz - jeśli to możliwe – mienia; Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego pamiętając o zasadach jego użycia; Wysłać łącznika na bramę wjazdową celem doprowadzenia jednostek straży pożarnej do miejsca zdarzenia; Podporządkować się poleceniom strażaka kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą.

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE Z ZAKRESU BHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google