Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie danych w rejestrze wypadków BHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie danych w rejestrze wypadków BHP"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie danych w rejestrze wypadków BHP
Dane osób poszkodowanych będących pracownikami, a dane osób poszkodowanych nie będących pracownikami. Piotr Glen Specjalista ds. ochrony danych osobowych

2 Co uważamy za wypadek przy pracy
Art. 3. Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U Nr 199 poz. 1673) Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. …….

3 Zakres informacji zbieranych przez zespół powypadkowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009, Nr 105, poz. 870) Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca nie może utworzyć zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, w skład zespołu wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

4 Zakres informacji zbieranych przez zespół powypadkowy
Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności: dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku; wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku; zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku; zebrać inne dowody dotyczące wypadku;

5 Zakres informacji zbieranych przez zespół powypadkowy
Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym została poszkodowana osoba niebędąca jego pracownikiem, jest obowiązany w szczególności: 1) zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu; 2) zabezpieczyć miejsce wypadku; 3) zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego; 4) udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

6 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
…………………………………. Pieczątka pracodawcy Protokół Nr …. /…………. r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony: ………………………………………………………….. nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy adres siedziby pracodawcy: ………………………………………………………………………………………… NIP: …………………………… REGON: ………………………….. PESEL: …………………………..KOD PKD …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy 2. Zespół powypadkowy w składzie: 1) imię i nazwisko: …………………………………………….., funkcja: …………………………………………. 2) imię i nazwisko: …………………………………………….., funkcja: ………………………………………….. dokonał w dniach od do ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu w dniu o godzinie uległ (a) Pan (i) imię ojca urodzony(a) w zamieszkały(a) w (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) 3. Wypadek zgłosił(a) w dniu 4. Ustalono następujące okoliczności wypadku: ………………………………………. 5. Ustalono następujące przyczyny wypadku: ………………………………………….. 6. Skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu): ……………………………………………. WZÓR DOSTĘPNY NA

7 , dnia r. (imię i nazwisko poszkodowanego) (oznaczenie pracodawcy lub innej osoby działającej w imieniu pracodawcy) Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika/osoby nie będącej pracownikiem Informuję, że w dniu r. uległem wypadkowi, który nastąpił w następujących okolicznościach: (opisać szczegółowo przebieg zdarzenia z jego umiejscowieniem i czasem) W związku z w/w wypadkiem zostałem poszkodowany w następujący sposób: ……………………………………scharakteryzować następstwa wypadku - rodzaj uszkodzeń organizmu) Świadkami powyższego wypadku są:……………..…(imię i nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko) Potwierdzeniem zaistniałych uszkodzeń ciała są następujące dokumenty medyczne: ……………………….. (podpis poszkodowanego)

8 Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych
Rejestr wypadków przy pracy zawiera: 1) imię i nazwisko poszkodowanego; 2) miejsce i datę wypadku; 3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego; 4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego; 5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy; 6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy; 7) liczbę dni niezdolności do pracy; 8) inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

9 Stosując tylko wykładnię gramatyczną i celowościową w stosunku do definicji wypadku przy pracy i pracodawcy oraz czytając wprost przepisy Kodeksu Pracy, to w Rejestrze wypadków przy pracy powinny znaleźć się dane tylko pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy (Administratora danych). Jednakże z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009, Nr 105, poz. 870) jest mowa o poszkodowanych i nie jest doprecyzowane czy chodzi o pracownika czy też o osobę poszkodowaną nie będącą pracownikiem. Dodatkowo wg Rozporządzenia pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

10 Według wymagań norm dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 istnieje obowiązek rejestrowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych także podwykonawców. Wydaje się uzasadnionym prowadzenie dwóch rejestrów wypadków.

11 Obowiązek rejestracyjny
Jeżeli prowadzimy rejestr wszystkich poszkodowanych lub dwa rejestry, to zbiór danych osobowych osób poszkodowanych nie będących pracownikami należy zgłosić do rejestracji u GIODO. Zbiór taki, jako zawierający dane wrażliwe, może być przetwarzany dopiero po otrzymaniu zaświadczenia od GIODO o zarejestrowaniu.

12 Wykaz zbiorów danych osobowych
NAZWA ZBIORU PODSTAWA PRAWNA CEL PRZETWARZANIA DANYCH KATEGORIA OSÓB NR KSIĘGI REJESTROWEJ DATA REJESTRACJI PROGRAM KOMPUTEROWY ZASTOSOWANY DO PRZETWARZANIA DANYCH W ZBIORZE Rejestr wypadków przy pracy USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dopełnienie obowiązków wymaganych przepisami prawa Pracownicy nie podlega rejestracji na podstawie wyłączenia z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Program WYPADKI Rejestr wypadków przy pracy osób nie będących pracownikami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy obejmującego kategorie osób nie będących pracownikami Osoby, które uległy wypadkowi nie będące pracownikami 111386  Pakiet biurowy Office

13 PYTANIA, WNIOSKI, UWAGI, DODATKOWE MATERIAŁY, PIOTR GLEN
Tel


Pobierz ppt "Przetwarzanie danych w rejestrze wypadków BHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google