Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: mgr inż. Teresa Sidowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: mgr inż. Teresa Sidowska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: mgr inż. Teresa Sidowska
Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Opracowała: mgr inż. Teresa Sidowska

2 Obowiązki pracodawcy – 1
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają pracowników – art. 3 kp. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy – art. 207 § 1 kp. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, osób prowadzących działalność gospodarczą w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, studentów i uczniów odbywających zajęcia na terenie zakładu pracy, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. art. 207 § 2 i art. 304 kp

3 Obowiązki pracodawcy – 2
W szczególności pracodawca jest zobowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewniać przestrzeganie w zakładzie przepisów i zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; zapewniać wykonanie zaleceń SIP. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków.

4 Obowiązki pracodawcy – 3
Współdziałanie pracodawców – gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców to pracodawcy ci mają obowiązek: współpracować ze sobą; wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników; ustalić zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

5 Obowiązki pracodawcy – 4
Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności: Pracodawca rozpoczynający działalność, lub zmieniający miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zwłaszcza technologię lub profil produkcji, jeżeli te zmiany mogą spowodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego OIP i właściwego PIS o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności

6 Obowiązki pracodawcy – 5
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy – pracodawca jest obowiązany zapewniać aby: Budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy była wykonywana w oparciu o projekty uwzględniające wymagania bhp i pozytywnie zaopiniowane przez uprawnionych rzeczoznawców; Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy spełniał wymagania bhp; Przebudowa takiego obiektu lub jego części powinna uwzględniać poprawę warunków bhp; Pomieszczenia pracy były odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników; Obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane były utrzymywane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

7 Obowiązki pracodawcy – 6
Maszyny i inne urządzenia techniczne: Pracodawca jest obowiązany wyposażać maszyny lub inne urządzenia techniczne w odpowiednie zabezpieczenia, jeżeli konstrukcja zabezpieczenia uzależniona jest od warunków lokalnych. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności – CE.

8 Obowiązki pracodawcy – 7
Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia: Pracodawca jest obowiązany: Ustalać stopień szkodliwości dla zdrowia pracowników i podejmować odpowiednie środki profilaktyczne przed rozpoczęciem stosowania materiałów i procesów technologicznych; Prowadzić spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych stosowanych w zakładzie; Zapewniać aby niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne posiadały odpowiednio trwałe opakowania oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz karty charakterystyki; Zastępować substancje, preparaty czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym mniej niebezpiecznymi; Prowadzić rejestry pracowników i prac wykonywanych w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi

9 Obowiązki pracodawcy – 8
Eliminować a przynajmniej ograniczać narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych; Prowadzić rejestry prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych i rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach; Chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych; Podejmować działania zapobiegające wystąpieniu nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników (awarie, prace o charakterze szczególnie niebezpiecznym); Zapewnić odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy, osoby przeszkolone do ich obsługi oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym; Zapewnić aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia były wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

10 Obowiązki pracodawcy – 9
Ochrona zdrowia pracowników: Pracodawca jest zobowiązany: Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe i stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; Informować pracowników o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami; Utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników; Przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i udostępniać je pracownikom; Zapewniać pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską i ponosić koszty tej opieki; Zapewniać odpowiednią profilaktyczną opiekę lekarską pracownikom i byłym pracownikom, których zatrudniali w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

11 Obowiązki pracodawcy – 10
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca jest zobowiązany: Przenieść pracownika, u którego wystąpiły objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy, w terminie i na czas określony w orzeczeniu lekarskim; Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia wypłacać pracownikowi dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy. Zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki profilaktyczne i napoje, jeżeli to jest niezbędne ze względów profilaktycznych; Zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno sanitarne oraz niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

12 Obowiązki pracodawcy – 11
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe: W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom; Niezwłocznie zawiadomić właściwego OIP i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy; Niezwłocznie zgłosić właściwemu PIS i OIP każdy przypadek rozpoznania choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę; Prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

13 Obowiązki pracodawcy – 12
W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany: współdziałając z PIS ustalić przyczyny powstania tej choroby oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą; niezwłocznie przystąpić do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby i zastosować inne środki zapobiegawcze; zapewnić realizację zaleceń lekarskich. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy i na podstawie tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

14 Obowiązki pracodawcy – 13
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp. Pracodawca jest obowiązany: Zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenie bhp, pokrywając koszty tych szkoleń; Odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków i poddawać się szkoleniom okresowym; Zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac; Wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy; Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp.

15 Obowiązki pracodawcy – 14
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze: Pracodawca jest obowiązany: dostarczać pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy i spełniajace wymagania dotyczące oceny zgodności – CE; dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania – PN: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp; Wypłacać ekwiwalent pieniężny pracownikom używającym w zakładzie pracy własną odzież i obuwie robocze;

16 Obowiązki pracodawcy – 15
Nie dotyczy to stanowisk pracy związanych z: bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, pracami powodującymi intensywne brudzenie, pracami powodującymi skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo biologicznymi. Pracodawca ustala dla stanowisk pracy przysługujące pracownikom rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także ustala przewidywane okresy używania odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

17 Obowiązki pracodawcy – 16
Pracodawca jest obowiązany zapewnić: aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe; ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie; Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej we własnym zakresie. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania we własnym zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które stosowane w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi jest niedopuszczalne. Pracodawca jest obowiązany aby ww. środki i odzież były przechowywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

18 Obowiązki osób kierujących pracownikami
Art.212 kp Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp; dbać sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem; organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem; egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp; zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

19 Obowiązki pracowników – 1
Art. 211 kp Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Znać i przestrzegać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzedzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;

20 Obowiązki pracowników – 2
Poddawać się profilaktycznym badaniom lekarskim oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp; Konsultacje w zakresie bhp

21 Odpowiedzialność porządkowa pracowników – 1
art. 108 kodeksu pracy: Za nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia, karę nagany.

22 Odpowiedzialność porządkowa pracowników – 2
Za nieprzestrzeganie przez pracownika: przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może zastosować karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bhp.

23 Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy celnych
Rozdział 12 ustawy z r o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004r. Nr 156, poz ze zm.) Kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, przeniesienie na niższe stanowisko lub obniżenie stopnia służbowego, zakaz podwyższania stopnia służbowego przez 2 lata, zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych przez dwa lata, wydalenie ze służby celnej.


Pobierz ppt "Opracowała: mgr inż. Teresa Sidowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google