Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki pracodawcy Dagmara Mielczarek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki pracodawcy Dagmara Mielczarek"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki pracodawcy Dagmara Mielczarek

2 wybranE obowiązki pracodawcy
obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej (art. 94 pkt 9a KP) obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń w zakresie bhp (art. 94 pkt 4, art. 15 KP) obowiązek wydania świadectwa pracy (art. 97 KP)

3 Dokumentacja pracownicza
Prowadzenie dokumentacji regulują: przepis ogólny – art. 94 pkt. 9a KP przepisy szczegółowe -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

4 Dokumentacja pracownicza
Dokumentacje tworzą: akta osobowe dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dokumentacja dotycząca chorób zawodowych, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami

5 Dokumentacja pracownicza
Akta osobowe – część A wypełniony kwestionariusz osobowy, świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - w przypadku osoby niepełnoletniej, ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,  orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,  inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów

6 Dokumentacja pracownicza
Kwestionariusz osobowy zawiera: kwestionariusz dla osób ubiegających się o pracę - dane osobowe wymienione przez art. 221§1 KP (imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) kwestionariusz pracowniczy - dane konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (PESEL pracownika, inne dane osobowe pracownika, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika)

7 Dokumentacja pracownicza
Akta osobowe – część A – dokumenty złożone dobrowolnie przez pracownika, przykładowo: świadectwa pracy (z firm, w których pracownik był zatrudniony przed rokiem bieżącym), zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające okresy pobierania zasiłków, zaświadczenie z zakładu karnego o wykonywaniu pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności, dyplomy/świadectwa ukończonych studiów/szkół, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa itp. ukończonych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych.

8 Dokumentacja pracownicza
Akta osobowe – część B zawiera przykładowo: umowę o pracę, a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z regulaminem pracy oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej, pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego, orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi.

9 Dokumentacja pracownicza
Akta osobowe – część C oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy, potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego), umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę, orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

10 Dokumentacja pracownicza
Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: karta ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dodatkowe dni wolne od pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, imienna karta wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

11 Dokumentacja pracownicza
Pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 94 pkt. 9b KP). Pracodawca, który wbrew obowiązkowi (art. 94 pkt. 9a KP) nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewidencjonującej czas pracownika i wypłacane mu wynagrodzenie – spoczywa na nim ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru i wypłaconego mu wynagrodzenia.

12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy prawne: art. 66 u. 1 Konstytucji RP – „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.” art. 15 KP – „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.” art. 94 pkt. 4 KP – Pracodawca jest obowiązany (…) „zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. przepisy szczegółowe – dział X KP.

13 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Odpowiedzialność pracodawcy: pracodawca, a także osoba kierująca pracownikami ma obowiązek znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy bhp (art. 207§3 KP) odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy (art. 207§1 KP) wykorzystuje powszechnie znanych i sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki dla ochrony bhp (art. 207§2 KP) zapewnia przestrzeganie przepisów i zasady bhp, zasady to reguły wynikające z wiedzy i doświadczenia życiowego (art. 207§2 pkt. 2 KP).

14 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przykładowy, kodeksowy katalog podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bhp (art. 207 §2 KP): organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

15 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązek szkolenia pracowników (art. 237³ KP): szkolenia wstępne – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy szkolenia okresowe – aktualizacja i poszerzenie wiedzy pracowników szczegółowe unormowania – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

16 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązek pracodawcy przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich (art. 229 KP): przeprowadzenie badań – wstępne, okresowe (rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.), kontrolne obowiązek przechowywania wyników badań nie dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

17 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązki pracodawcy związane z ryzykiem zawodowym (art. 226 KP): ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń w związku z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników będące efektem bądź zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, bądź sposobu wykonywania pracy (§ 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) obowiązek informowania o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed nim ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszające je.

18 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązek zapobiegania chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą (art. 227 KP) choroba zawodowa – za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych (rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych), jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” obowiązek przeniesienia pracownika w razie choroby zawodowej (art. 230 KP)

19 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązki związane z wypadkami przy pracy (art. 234 KP) podjęcie działania eliminującego lub choćby ograniczającego zagrożenie wypadkiem zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym zapewnienie w odpowiednim trybie i terminie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających wypadkom obowiązek zawiadomienia właściwego inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy

20 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązek informacyjny pracodawcy (art. 207¹ KP): zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasady postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, działania ochronne i zapobiegawcze podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dla życia lub zdrowia pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

21 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązek współdziałania z innym pracodawcami (art. 208 KP): pracownicy wykonują pracę jednocześnie w tym samym miejscu pracownicy są zatrudnieni przez różnych pracodawców obowiązek współpracy pracodawców obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich tych pracowników obowiązek ustalenia zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

22 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pozostałe obowiązki pracodawcy: obowiązek zorganizowania pierwszej pomocy w przypadkach nagłych wypadków i pożarów (art. 209¹KP) obowiązek zapewnienia pomieszczeń odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy i liczby pracowników (art. 214 KP) obowiązki dotyczące maszyn, innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy (art KP) obowiązki związane z czynnikami oraz procesami pracy stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym zapewnienie pracownikowi odpowiedniej asekuracji (art KP) obowiązki związane ze środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (art KP).

23 Świadectwo pracy Przepis ogólny – art. 97 KP
Przepisy szczegółowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania oraz prostowania

24 Świadectwo pracy Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy – obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy. Wydania świadectwa nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia pracownika z pracodawcą. Kolejna umowa o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę – świadectwo tylko na żądanie pracownika. Nowelizacja 5 styczeń 2011 – pracownik pozostaje zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie umów terminowych – świadectwo obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

25 Świadectwo pracy W przypadku śmierci pracownika:
pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie świadectwa – członek rodziny zmarłego pracownika, również inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.

26 Świadectwo pracy Zawiera informacje dotyczące:
okresu i rodzaju wykonywanej pracy zajmowanych stanowisk trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika – informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

27 Świadectwo pracy Procedura sprostowania:
wniosek o sprostowanie – w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy negatywne rozpatrzenie – w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku pisemne zawiadomienie -> w ciągu 7 dni od zawiadomienia wystąpienie z żądaniem sprostowania do sądu pracy (uchybienie terminu bez winy – art. 265 KP) -> uwzględnienie powództwa -> obowiązek pracodawcy niezwłocznego wydania nowego świadectwa pracy, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od uprawomocnienia się orzeczenia pozytywne rozpatrzenie - w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku wydanie nowego świadectwa pracy.

28 Świadectwo pracy Niewydanie przez pracodawcę w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy: pracownik może wystąpić o odszkodowanie pracownik musi wykazać związek przyczynowy między szkodą w postaci utraty zarobków a niedopełnieniem przez pracodawcę obowiązku wydania właściwego świadectwa pracy w przypadku uwzględnienie powództwa pracownika należy mu się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni pracodawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, ma obowiązek wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy.


Pobierz ppt "Obowiązki pracodawcy Dagmara Mielczarek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google