Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładanie szkół niepublicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładanie szkół niepublicznych"— Zapis prezentacji:

1 Zakładanie szkół niepublicznych

2 Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.). Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej: z dniem rozpoczęcia działalności na podstawie art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty w trakcie działalności na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

3 Podkarpacki Kurator Oświaty wydaje w formie postanowienia opinię o spełnianiu przez szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 UoSO dla nowo tworzonej szkoły na rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie opinia jest wyrażana na podstawie złożonego wniosku i załączonej do niego dokumentacji w trakcie działalności opinia jest wyrażana na podstawie złożonego wniosku i po sprawdzeniu czy szkoła spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 3 UoSO

4 Opinia dotyczy spełniania warunków określonych w art. 7 ust
Opinia dotyczy spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 UoSO, czyli stwierdzenia czy szkoła jest przygotowana do: realizacji programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego lub w zawodzie; realizacji zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony ramowym planem nauczania szkoły publicznej danego typu; klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zgodnie z wymogami określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych; zatrudniania nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

5 Osoba prawna Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy, tak więc osobami prawnymi są tylko takie jednostki organizacyjne, którym prawo wprost nadaje ten status. Prawo również określa organy osoby prawnej, za pomocą których osoba ta działa. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej - jest regułą, że osoba prawna musi zostać wpisana do właściwego rejestru (obecnie w Polsce najczęściej jest to Krajowy Rejestr Sądowy) prowadzonego przez właściwy organ. Potwierdzeniem posiadania osobowości prawnej jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

6 Osobami prawnymi nie są m.in.:
spółka cywilna, spółki osobowe, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, stowarzyszenie zwykłe, wspólnota mieszkaniowa, organy władzy państwowej z aparatami towarzyszącymi (z niektórymi wyjątkami, jak np. fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury), oddział osoby prawnej.

7 Osoba fizyczna prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Potwierdzeniem jest wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (lub kserokopia dowodu osobistego).

8 Informacje o stanie szkół niepublicznych w województwie (na 31-01-2011)
Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej – 219 Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkoły publicznej – 29

9 Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej
liczba ogólnokształcące uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych 43 97 liceum ogólnokształcące dla dorosłych 41 liceum ogólnokształcące dla młodzieży 11 liceum mistrzostwa sportowego 1 gimnazjum dla dorosłych zawodowe szkoła policealna 102 122 technikum uzupełniające 14 technikum 3 zasadnicza szkoła zawodowa 2 liceum plastyczne

10 Osoby prowadzące: Osoby prawne 34 osoby prawne prowadzi 113 szkół
Osoby fizyczne 37 osób fizycznych prowadzi 106 szkół

11 Osoby prawne wg liczby szkół:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – 29 AZAREES COMPANY Sp. z o. o. w Lublinie - 11 CASUS Sp. z o. o. w Grudziądzu – 10 COSINUS Sp. z o. o. w Łodzi – 6 Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi – 6 AP Edukacja Sp. z o. o. w Łodzi – 6 Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu – 5 Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe – 4 Lokalne Centrum Edukacji „Omega” w Kielcach – 3 Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego „Progres” w Warszawie – 3 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach – 3 Pozostałe 27 szkół prowadzi osoby prawne

12 Osoby fizyczne wg liczby szkół:
Jacek Sadrakuła – 10 Jan Chnielowiec – 8 Anna Mroszczyk, Krzysztof Kubiś – 8 Krzysztof Leniart – 8 Halina Sokolik-Nieradka – 6 Sebastian Sadrakuła – 6 Michał Pietraszek – 5 Janusz Kotarba – 5 Pozostałe 50 szkół prowadzi 29 osób fizycznych

13 Zaświadczenia o wpisie do ewidencji

14 Art. 82 ust. 3a ustawy z dnia 7 września r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.)  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: Zapisy z ustawy o systemie oświaty Uwagi i komentarze 1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; Prezydent Miasta … Starosta … 2) datę i numer wpisu do ewidencji; Zaświadczenie w treści powinno zawierać datę i numer wpisu. Data wydania zaświadczenia nie musi być datą wpisu.

15 Art. 82 ust. 3a ustawy z dnia 7 września r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.)  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: Zapisy z ustawy o systemie oświaty Uwagi i komentarze 3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; Nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły określoną w statucie, w skład nazwy wchodzi miejscowość, w której działa szkoła. Typ i rodzaj szkoły lub placówki musi być zgodny z UoSO. Z zapisów powinno wynikać czy jest to szkoła dla młodzieży czy dla dorosłych. Jeśli dla dorosłych to jaka forma kształcenia – zaoczna czy stacjonarna

16 Art. 82 ust. 3a ustawy z dnia 7 września r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.)  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: Zapisy z ustawy o systemie oświaty Uwagi i komentarze 4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; Nazwa osoby prawnej lub fizycznej musi być zgodna z dokumentem potwierdzającym osobowość prawną lub fizyczną. 5) adres szkoły lub placówki; Powinny być podane wszystkie adresy w których działa szkoła (sekretariat/administracja, miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź praktycznych)

17 Art. 82 ust. 3a ustawy z dnia 7 września r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn. zm.)  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera: Zapisy z ustawy o systemie oświaty Uwagi i komentarze 6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci; Nazwy zawodów wraz z numerami klasyfikacji szkolnictwa zawodowego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. 7) w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w jakich szkoła kształci. ----

18 Inne elementy występujące w zaświadczeniu:
Stosowane zapisy Uwagi i komentarze Data rozpoczęcia funkcjonowania Zawsze 1 września lub 1 lutego (w przypadku szkół dla dorosłych) Pouczenie Warto umieścić pouczenie o możliwości wykreślenia oraz konieczności zgłaszania zmian Informacja o niepobieraniu opłaty Pieczęć urzędowa Na oryginale Podpis Podpis starosty/prezydenta, bądź innej osoby z upoważnienia starosty lub prezydenta

19 Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji
Ma formę zaświadczenia o wpisie do ewidencji Zawiera zmienione (zaktualizowane) dane Podano informację o dokonanych zmianach (czego dotyczyła zmiana, ewentualnie poprzedni wpis)

20 Typy i rodzaje szkół wg UoSO
Art Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 1) sześcioletnią szkołę podstawową, 2) trzyletnie gimnazjum, 3) szkoły ponadgimnazjalne: a) zasadnicze szkoły zawodowe, b) trzyletnie licea ogólnokształcące, c) trzyletnie licea profilowane, d) czteroletnie technika, e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące f) trzyletnie technika uzupełniające g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, h) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy

21 Dziękuję za uwagę Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator
Oddział Wspomagania i Planowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Tel ,


Pobierz ppt "Zakładanie szkół niepublicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google