Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA A WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA A WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA A WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim

2 Wyniki egzaminu gimnazjalnego szkoły w latach 2009- 2012
Rok szkolny Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Stanin Część humanistyczna Część matematyczno - przyrodnicza 2009/2010 87 stanin 4 stanin 5 2010/2011 53 stanin 2 stanin 3 2011/2012 67 język polski – stanin 5 historia - stanin 5 matematyka przedmioty przyrodnicze - stanin 6

3 Wnioski do dalszej pracy na podstawie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna: Doskonalić: umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność czytania i odbioru tekstów na poziomie dosłownym i przenośnym, dokonywanie celowych operacji na tekście – przekształcanie, umiejętność budowania wypowiedzi – argumentowanie i uzasadnianie (błędy rzeczowe), pisanie dłuższych form wypowiedzi ze zwróceniem uwagi na formę, temat, język, styl, ortografię i interpunkcję.

4 Część matematyczno – przyrodnicza:
Zwiększyć: - ilość zadań złożonych, wymagających uzasadnienia wyniku, - częstość zapisywania związków za pomocą symboli chemicznych. Wymagać zapisywania w zadaniach wszystkich etapów pracy, nawet najprostszych obliczeń. Wykonywać podczas zajęć lekcyjnych więcej ćwiczeń, zadań z zastosowaniem wiedzy w praktyce i wykorzystaniem praw przyrody w życiu codziennym.

5 Zwrócić szczególną uwagę na kształcenie umiejętności selekcjonowania informacji, interpretacji, analizowania informacji w formie tekstu, tabeli, wykresu, schematu, mapy. Należy konsekwentnie egzekwować precyzyjne posługiwanie się terminami, pojęciami, słownictwem w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Doskonalić czytanie tekstów zadań ze zrozumieniem. Kształcić nawyki planowania rozwiązania oraz zapisywania obliczeń (zapisywanie w zadaniach wszystkich etapów pracy w formie graficznej). Położyć nacisk na staranność i poprawność zapisów.

6 Czynniki sprzyjające realizacji programu poprawy efektywności kształcenia
Duże zaangażowanie nauczycieli w realizację przydzielonych zadań. Bardzo dobra współpraca zespołów samokształceniowych w przygotowywaniu testów diagnozujących oraz analizy wyników. Systematyczne odbywanie się zajęć wspierających rozwój uczniów (godziny w ramach KN, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, koła zainteresowań). Dobra współpraca z rodzicami. Systematycznie zwiększająca się świadomość uczniów dotycząca wartości nauki i jej wpływu na dalsze ich życie. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Nowej Soli.

7 Czynniki utrudniające realizację programu poprawy efektywności kształcenia
Praca szkoły jest uzależniona od godzin odjazdów uczniów do domu. 1/3 uczniów dojeżdża do szkoły z pobliskich wiosek i ma mniejsze szanse na uczestniczenie w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Duże bezrobocie wśród rodziców naszych uczniów uniemożliwia pokrycie kosztów na wyjazdy edukacyjne (kino, teatr, muzeum, wystawa malarstwa i in.) i wycieczki krajoznawcze. Środowisko rodzinne licznej grupy uczniów nie stymuluje ich do twórczego rozwoju.

8 Przyczyny uzyskiwania przez uczniów niezadawalających wyników w nauce
Zbyt częste prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami opartymi na słowie. Nawarstwiające się zaległości w nauce na przestrzeni lat np.: - kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem, - niestaranne pismo, które w efekcie staje się mało czytelne. Brak umiejętności świadomego korzystania z dóbr techniki (zbyt duża liczba godzin spędzanych przy grach komputerowych bez kontroli rodziców).

9 Niewielka stymulacja rozwoju intelektualnego przez
środowisko rodzinne. Kłopoty rodzinne uczniów. Brak motywacji do wysiłku, gdyż bez względu na wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie będą przyjęci do szkoły średniej.

10 Wybrane zadania zrealizowane w ramach programu PEK
Zadanie Działania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie). Część humanistyczna: zwiększenie ilości dłuższych prac pisemnych (np.: rozprawka, list, charakterystyka, sprawozdanie) oraz form użytkowych (np.: CV, zaproszenie, życiorys, ogłoszenie) „dyscyplina” pisania prac (określona liczba słów, zdań, rodzajów zdań), realizacja wybranych tematów w formie projektów (wyszukiwanie, selekcjonowanie wiadomości na dany temat)

11 Działania nauczycieli
Zadanie Działania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie) nauka poprzez zabawę (ortografia, interpunkcja), praca z tekstami źródłowymi, spotkania z interesującymi ludźmi w szkole i poza nią, zajęcia z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego (wykopaliska, odkrycia archeologiczne, prawybory parlamentarne, zwiedzanie lokalnych zakładów produkcyjnych).

12 Działania nauczycieli
Zadanie Działania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie) Część matematyczno – przyrodnicza: wdrożenie programu badającego kompetencje matematyczne „Sesje z plusem”, sprawdzanie wiedzy z zastosowaniem „nowej formuły egzaminu”,

13 Działania nauczycieli
Zadanie Działania nauczycieli Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej (wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, doświadczanie nauki poprzez działanie) zwiększenie liczby zadań: - z wykorzystaniem wiedzy w praktyce, (np. koło żeglarskie, Dzień Wiosny), - kształtujących umiejętności wyszukiwania i opisywania faktów, związków i zależności między danymi i szukanymi w zadaniach. * * * testy egzaminacyjne (nauczycielskie, OKE, CKE) - wdrożenie uczniów do systematycznej pracy, - wzrost sprawności testowej „tydzień egzaminacyjny”,

14 Działania nauczycieli
Zadanie Działania nauczycieli Realizacja zadań zwartych w harmonogramie działań dydaktyczno – wychowawczych „Przyszłość w moich rękach”. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów : - „Czytam i rozumiem”, - „Znam historię i ją rozumiem” - „Liczę i rozumiem” - „Rozumiem świat”

15 Działania nauczycieli
Zadanie Działania nauczycieli Realizacja zadań wynikających z programu profilaktyczno - wychowawczego SPÓJRZ INACZEJ. Kształcenie i doskonalenie u uczniów umiejętności: argumentowania, prezentowania i uzasadniania własnego zdania, uczenie odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za podejmowane decyzje. rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji, czyli „wygrany – wygrany”.

16 Wnioski do pracy w roku szkolnym 2012/2013
Kontynuować działania, które przyczyniły się do poprawy efektywności kształcenia. Wprowadzić poziomowanie nauczania nie tylko języka angielskiego, ale też języka polskiego i matematyki, gdyż stworzy to szanse uczniom dobrym do intensywnego rozwoju, a uczniowie słabsi będą mogli w wolniejszym tempie nabywać umiejętności, jednocześnie będą bardziej stymulowani do pracy. Zwiększyć liczbę zajęć pozalekcyjnych ogólnorozwojowych, wprowadzając np. : szachy, brydż, origami, sudoku, kreatywne hobby.


Pobierz ppt "PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA A WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google