Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa Technologiczna Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Michała Seweryńskiego Polska: od losing ground country do high performance.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa Technologiczna Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Michała Seweryńskiego Polska: od losing ground country do high performance."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa Technologiczna Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Michała Seweryńskiego Polska: od losing ground country do high performance country Dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff Zespół Badawczy Integracja Uniwersytetu Szczecińskiego Gdynia, 29 marca 2007r.

2 0,34% 0,17% 1,08% 0,51% 0,76% 0,32% 91929394959697989900010203040506 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% %PKB ogółem budżetowych pozabudżetowych Ujemna tendencja wydatków na badania i wdrożenia (B+R) w % PKB w Polsce w latach 1991 - 2006 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3 Niski poziom wydatkowania na B+R i zgłoszenia patentowe Polski w stosunku do innych Państw Badania i rozwój w UE i Polsce Kraj B+R/PKB [2004] Liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego na 1mln mieszkańców [2002] UE152%133,6 Węgry0,98%18,3 Czechy1,27%10,9 Polska0,58% 2,7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

4 Niski poziom rozwoju gospodarczego w dziedzinie wysokich technologii Kraj % eksportu opartego o produkty wysokiej technologii Irlandia40% USA36 % UE 1518% Polska2% Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5 Potencjał gospodarczy kraju porównanie POLSKA UE Źródło: Na podstawie danych Eurostatu, GUSu 2004r. PKB per capita 24 700 Euro 5 644 Euro 6 051 Euro Stopa bezrobocia 8%19%21% średnie m-ne wynagrodzenie brutto 2757 Euro519 Euro637 Euro POMORSKIE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 Polska losing ground country (kraj tracący grunt) Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz dynamikę zmian, Polska może dopiero za 50 lat osiągnąć poziom innowacji, który państwa takie jak Węgry i Słowenia osiągną za 20 lat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

7 Dlaczego tak jest? Słaba kondycja polskich przedsiębiorstw – odwrotna struktura finansowania B+R Słabe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie B+R przez ośrodki naukowo- badawcze Brak systemu sprawnego zabezpieczania własności intelektualnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

8 Nie można domagać się od polskich przedsiębiorstw, żeby zwiększyły w sposób istotny swoje nakłady na B+R, ponieważ ich jeszcze na to nie stać Struktura nakładów B+R w 2006 roku Dlaczego tak jest? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 Należy bardziej ukierunkować polskich naukowców na badania praktyczne Wydatki na badania:PolskaUSA podstawowe (prace teoretyczne) 38%18% rozwojowe (ulepszenie istniejących wyrobów, procesów, usług) 36%61% stosowane (zdobycie nowej wiedzy mającej zastosowanie w praktyce) 26%21% Dlaczego tak jest? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10 Dlaczego tak jest? Brak systemu sprawnego zabezpieczania własności intelektualnej Brak rzeczywistego systemu finansowania patentów Czas rozpatrywania zgłoszenia patentowego przez UPRP jest nadmiernie wydłużony i wynosi około 4-7 lat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11 Warto to zmienić – ukryty polski potencjał intelektualny Pomimo bardzo niskiego poziomu finansowania: Polska zajmuje 21 miejsce w rankingu najczęściej cytowanych prac w świecie Są wspaniałe przykłady innowacyjnych firm Są bardzo dobrze przygotowani doradcy Potwierdzają to wyniki ankiet przeprowadzonych podczas projektu Call for Leaders Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12 Założenia przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna Inicjatywa Technologiczna: Narzędzie do dźwignięcia polskiego potencjału intelektualnego na tory nowoczesnej gospodarki Niezbędny impuls do prawdziwego ruszenia prywatnych inwestycji w nowoczesne technologie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13 Podstawowe wytyczne do przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna Inicjatywa Technologiczna zakłada dofinansowanie projektów innowacyjnych obejmujące wszystkie etapy tworzenia projektu tj.: badania, weryfikator technologiczny obejmuje (proof of concept) : wykonanie prototypu, weryfikację techniczną, weryfikację szansy na komercjalizację wyników prac B+R, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do skomercjalizowania wyników prac B+R, koszty patentowania. Istnieje możliwość dofinansowania tylko fazy weryfikatora technologicznego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14 Inicjatywa Technologiczna – aspekt podmiotowy Beneficjentami programu IniTech ma być szerokie spektrum podmiotów: - uczelnie wyższe, - jednostki badawczo – rozwojowe, - przedsiębiorcy posiadający projekty innowacyjne, - instytuty naukowo – badawcze. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 Inicjatywa Technologiczna - aspekt przedmiotowy Kryterium podstawowym dofinansowania w ramach IniTech jest posiadanie projektu innowacyjnego, opartego o polskie know – how. Innowacyjność rozumiana jest szeroko jako stworzenie nowego lub ulepszonego produktu lub usługi, względnie nowego lub ulepszonego procesu wprowadzonego do produkcji. Projekty innowacyjne muszą być ukierunkowane na zastosowanie w gospodarce. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16 Zespół oceniający projekty innowacyjne - założenia ogólne Komisję oceniającą mają tworzyć 2 osoby: reprezentant osób posiadających wdrożony w danej dziedzinie patent, reprezentant środowiska biznesowego, Kryterium doboru do poszczególnych grup osób jest stopień znajomości specyfiki projektu. Zasada bezstronności i niezależności członków komisji będzie w pierwszej kolejności stosowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

17 Ocena dla komisji weryfikującej projekty innowacyjne Przedsięwzięcie Inicjatywa Technologiczna zakłada wprowadzenie statystyki trafności decyzji podjętych przez poszczególnych członków komisji oceniającej na ile projekty pozytywnie ocenione przez eksperta jako rokujące duże prawdopodobieństwo sukcesu ekonomicznego okazały się projektami faktycznie wdrożonymi i skomercjalizowanymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18 Bardzo ważny jest klimat na uczelniach Aby rektorzy i dyrektorzy jednostek badawczo-naukowych przekazywali prawa do wyłącznej licencji na komercjalizację patentów firmom w zamian za określony procent przychodu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19 Władza – badacze – biznes – instytucje otoczenia Współpraca, a nie osobno Kluczowe założenie wyzwolenia potencjału gospodarczego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20 Administrator Programu MNiSzW Zespoły oceniające Środki publiczne Fundusz Inicjatywy Technologicznej JW n … JW 2JW 1 Jednostki Wspierające Współpracę Biznesu i Badaczy Środki prywatne fundusze VC, kapitał zalążkowy, banki, giełda, BGK, PARP, itd. Nowe pomysły Ośrodki naukowo- badawcze Potrzeby rynku Przedsiębiorcy Rada Programu

21 Zasady wykorzystywania środków z różnych źródeł (budżetu Państwa i z UE) na finansowanie projektów Kapitał prywatny KBN Fundusz Nauki W ramach BGK: Krajowy Fundusz Kapitałowy Fundusz Poręczeń Unijnych Kredyt technologiczny Inwestycje ARP Środki z Unii Europejskiej: PO IG PO KL PO Rozwój Polski Wschodniej PO Infrastruktura i Środowisko Regionalne PO 7 Program Ramowy Offset i inne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

22 Projekt Call for leaders Zgłoszono ponad 700 projektów Łączna wartość potrzebnych nakładów: 3,7 mld zł Nakłady z IniTech: 2,1 mld zł BadaniePrototypWeryfikacjaPatentWdrożenie 27%21%8%2%42% Zapotrzebowania na środków IniTech wg wyników badań: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

23 Projekt Call for leaders Prognoza na 5 lat w mld zł 2007 r2008 r2009 r2010 r2011 r Razem Przychody razem:123,44,97,819,1 - przychody z eksportu 0,30,81,42,13,58,1 - przychody ze sprzedaży krajowej 0,71,222,84,311 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

24 Zgłoszono 46 projektów Projekt Call For Leaders w regionie pomorskim Biotechnologia3Nanotechnologia2 okrętownictwo, budowa i eksploatacja maszyn 8Medycyna3 mechanika i konstrukcja maszyn 2transport2 IT14inżynieria materiałowa4 energetyka2inne6 Projekty wg dziedzin Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25 Projekt Call For Leaders w regionie pomorskim Łączna wartość potrzebnych nakładów: 90,8 mln zł w tym z IniTech: 55,6 mln zł 14%5%5% 38%29% WdrożeniePatentWeryfikacjaPrototypBadanie Zapotrzebowania na środki wg procesu badań: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26 145,99123,6563,5848,0914,56 - przychody ze sprzed. krajowej 987910806509389- Ilość miejsc pracy 408,75 554,74 2011 r Prognoza na 5 lat w mln zł 308,35202,8584,46 2,45 - przychody z eksportu 432266,43132,5517,01Przychody razem: 2010 r2009 r2008 r2007 r Projekt Call For Leaders w regionie pomorskim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

27 Władza – badacze – biznes – instytucje otoczenia Współpraca, a nie osobno Kluczowe założenie wyzwolenia potencjału gospodarczego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

28 Alternatywne Ekonomiczne Ekologiczne liczba pojazdów na Ziemi ~ 2 mld światowa roczna produkcja samochodów ~ 60 mln liczba pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi ~ 2 mln udział stosowanych paliw alternatywnych ~ 3 %

29 POLITECHNIKA LUBELSKA PLANOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGI WTRYSK BEZPOŚREDNI GAZU DO KOMORY SPALANIAZASILANIE PALIWAMI GAZOWYMI SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYMZASILANIE SILNIKÓW BIOPALIWAMI

30 PRZEWIDYWANE EFEKTY Ekonomiczne Elektroniczny system zasilania gazem LPG silnika o zapłonie samoczynnym Nakłady 10 mln PLN Społeczne

31 Liczba osób zatrudnionych 3000 PRZEWIDYWANE EFEKTY Rozwój współpracy uczelni z przemysłem Dodatkowe dochody na Uczelni na projekty badawcze

32 Inicjatywa Technologiczna Polska: od losing ground country do high performance country Dziękuję za uwagę! www.nauka.gov.pl www.integracja.szczecin.pl

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "Inicjatywa Technologiczna Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Michała Seweryńskiego Polska: od losing ground country do high performance."

Podobne prezentacje


Reklamy Google