Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania"— Zapis prezentacji:

1 Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania
luty 2007

2 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.1 Wprowadzenie Podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa. Energia jako niezbędny czynnik działalności firmy i jej udział w kosztach produkcji. Auditing przemysłowy – termin lat siedemdziesiątych, stanowi składnik przemysłowych programów efektywnego wykorzystania energii – obecnie auditing energetyczny – rozpatrywany w powiązaniu z dążeniem do zmniejszenia kosztów energii i użytkowania środowiska, realizowany w małych i średnich zakładach przemysłowych. Istniejący potencjał oszczędności energii w zakładach przemysłowych. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

3 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.2 Auditing energetyczny – podstawowe określenia Audyting energetyczny – środek wspierający działania zmierzające do zmniejszenia kosztów energii. Auditing energetyczny – systematyczna analiza potrzeb energetycznych i procesów energetycznych wykonana w celu opracowania propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii i środowiska: wstępny, pełny, rozszerzony . A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

4 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
Wstępny auditing energetyczny – zwykle jednodniowa obserwacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie mająca na celu zebranie informacji o ilości nośników energii i ich kosztów. Efektem wstępnego audytu są propozycje prostych rozwiązań zapewniających oszczędności energii ewentualnie uzasadnienie przeprowadzenia pełnego audytingu Pełny auditing energetyczny - wykorzystuje się bezpośrednie pomiary i analizę użytkowania nośników energii oraz pomiary innych podstawowych wielkości mogących służyć do oceny energetycznej procesów zachodzących w przedsiębiorstwie; niezbędne jest wykonanie pomiarów strumieni energii w zakładzie A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

5 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
Rozszerzony auditing energetyczny – zintegrowane działanie łączące działania na rzecz oszczędności energii i minimalizacji ilości powstających odpadów i emisji zanieczyszczeń oraz doskonalenia procesów produkcyjnych Niepełny auditing energtyczny – stosowany w praktyce niepełny zakres analizy instalacji i urządzeń w przedsiębiorstwie (brak powiązań międzygałęziowych) Auditing energetyczny wymaga kompleksowości działań – zapewnienie najlepszych efektów oszczędności energii – z punktu widzenia procesów produkcyjnych i gospodarki energetycznej firmy oraz kosztów użytkowania środowiska A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

6 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.3 Auditing energetyczny w programie EWE Uproszczony schemat działań w programie EWE w przedsiębiorstwie: zaistnienie świadomości o potrzebie działań mających na celu oszczędność energii, wypracowanie wstępnej strategii działań, identyfikacja niezbędnych potrzeb nośników energii, auditing energetyczny – identyfikacja obszarów możliwych oszczędności, opracowanie wielowariantowych propozycji przedsięwzięć i wybór najkorzystniejszego rozwiązania, zabezpieczenie środków finansowych, realizacja przedsięwzięć, monitoring wyników realizowanego programu EWE, opracowanie okresowych raportów. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

7 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.4 Sposoby podejścia w wykonywaniu auditingu Z punktu widzenia możliwości rozdzielnego i łącznego rozpatrywania nośników energii: przedsiębiorstwa o prostej strukturze – brak powiązań między nośnikami energii, przedsiębiorstwa o złożonej strukturze – brak możliwości rozdzielnego rozpatrywania nośników energii. Podstawą wyników poprawnej analizy użytkowania energii są wiarygodne dane o zużyciu nośników energii w roku poprzedzającym. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

8 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
Informacje niezbędne do wykonania auditingu: ilości stosowanych nośników energii – dane lub pomiary, sposoby użytkowania nośników energii. Sposoby podejścia z punktu widzenia ilości dostępnych informacji: istnieje system pomiaru monitoringu danych, brak systemu zbierania danych, ale informacje o dostawach nośników energetycznych np.. na podstawie faktur czy ponoszonych opłat, sytuacja pośrednia – pewna liczba mało wiarygodnych danych pomiarowych. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

9 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.5 Sposoby podejścia w wykonywaniu audytingu Warunek uzyskania efektów audytingu – nieustanne dążenie do poprawy konkurencyjności wyrobów. Monitoring wyników audytingu – podstawowy element prawidłowej gospodarki energetycznej firmy. Audyting energetyczny powtarzany co 3-5 lat jako element programu EWE w przedsiębiorstwie. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

10 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6 Wykonywanie auditingu energetycznego 5.6.1 Cel auditingu energetycznego Celem auditingu energetycznego obiektu przemysłowego jest opracowanie propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii i oszacowanie oszczędności energii Etapy auditingu energetycznego: ocena aktualnego sposobu użytkowania energii określenie sposobów ograniczenia zużycia energii określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

11 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
Etapy auditingu energetycznego: ocena aktualnego sposobu użytkowania energii, określenie sposobów ograniczenia zużycia energii, określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Zadania realizowane podczas auditingu: sporządzanie wykazu obiektów i ocena ich stanu technicznego (wizja lokalna), opis sposobu eksploatacji obiektu w odniesieniu do procedur technologicznych czy do wykorzystania urządzeń oraz czasu pracy pracowników, określenie zużycia energii w przypadku poprawnego wykorzystania energii na zasadzie porównania, wyszczególnienie i opis potencjalnych działań usprawniających wykorzystanie energii; studium możliwości, ocena wpływu działań na warunki pracy oraz na środowisko naturalne, analiza opłacalności. Auditing energetyczny jest częścią programu EWE przedsiębiorstwa. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

12 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6.2 Przygotowanie do auditingu Przygotowanie zespołu do auditingu: członkowie, ogólne informacje o przedsiębiorstwie i procesach technologicznych Działanie przygotowawcze do auditingu energetycznego: wstępne spotkanie z kierownictwem przedsiębiorstwa – przekazanie kwestionariuszy dot. procesów produkcyjnych, rodzaju i ilości stosowanych nośników energii wstępna wizyta w firmie – poznanie procesów produkcyjnych, urządzeń wytwórczych ciepła, urządzeń produkcyjnych A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

13 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
określenie środków niezbędnych do wykonania auditingu – przygotowanie raportu po wizycie w zakładzie, które powinno zawierać: informacje o zużyciu poszczególnych nośników energii, dane o jednostkowych kosztach energii w celu określenia kosztów obecnych i przyszłych, dane o wielkości produkcji oraz wydajności urządzeń czy linii produkcyjnych (możliwe porównanie kosztu jednostkowego różnych wyrobów), dane i charakterystyki techniczne poszczególnych urządzeń. Informacje o przemyśle – zebranie informacji o całej gałęzi przemysłu, możliwe porównanie podobnych zakładów – nie musi wchodzić w zakres auditingu. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

14 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6.3 Gromadzenie informacji o przedsiębiorstwie Cel – zgromadzenie danych o użytkowaniu energii na podstawie zapisów i obserwacji Sposób zbierania informacji – źródła informacji: zapisy przedsiębiorstwa obserwacje własne Tok postępowania: określenie, które informacje będą najbardziej użyteczne w odniesieniu do rodzaju instalacji czy sposobu eksploatacji i przyjętej metodyki analizy pisemne zapotrzebowane na dany rodzaj informacji weryfikacja i wstępna ocena uzyskanych informacji A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

15 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
Zapisy o zużyciu nośników energii Powinny uwzględniać dane o zużyciu (a nie koszcie!!) z kilku poprzednich lat, można wykorzystać rachunki za zakupioną energię. W sprawozdaniu: ile zużyto poszczególnych nośników energii miesięcznie, aktualna cena (taryfa opłat w odniesieniu do en. elektr., gazu czy ciepła). Zapis danych dotyczących produkcji każdego z wytwarzanych wyrobów. A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

16 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
Informacje o procesach i urządzeniach produkcyjnych Możliwe źródła informacji o procesach produkcyjnych i wyposażeniu zakładu: plan sytuacyjny przedsiębiorstwa z budynkami i urządzeniami usługowymi, schematy wydziałów produkcyjnych wraz z urządzeniami produkcyjnymi, schematy procesów produkcyjnych wraz z przepływami wszystkich czynników, schemat zasilania w energię elektr. i schemat sieci energetycznej schematy sieci parowej oraz ciepłej wody, schematy innych, ważnych z punktu widzenia produkcji zakładu, systemów i procesów, rysunki ważniejszych urządzeń i warunki eksploatacji . Ponadto konieczną jest informacja o planowanych inwestycjach czy modernizacjach mogących wpłynąć na zużycie nośników energii. 5. Charakter ruchu zakładu i przebiegu procesów produkcyjnych 6. Wstępna analiza informacji o przedsiębiorstwie A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

17 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6.4 Obserwacja procesów produkcyjnych i pomiary Metodyka badań Obserwacje i pomiary Etap 1 Etap 2 Analiza warunków przebiegu procesów Analiza budynków przemysłowych Analiza systemów mechanicznych Analiza systemów elektrycznych A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

18 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6.5 Zestawienie bilansu energii Nośniki energii Analiza zużycia energii Wykonanie bilansu energii dla wybranego roku Wykonanie bilansu dla typowego roku Zestawienie potencjału energii odpadowej A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

19 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6.6 Propozycje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii Określenie zakresu proponowanych przedsięwzięć Rodzaje przedsięwzięć: bezpośrednie przedsięwzięcia oszczędnościowe odzyskiwanie ciepła odpadowego substytucja nośników energii Analiza technicznych możliwości wykonania przedsięwzięć Analiza wpływu proponowanych przedsięwzięć na warunki pracy i środowisko 5.6.7 Określenie oszczędności kosztów ponoszonych na zakup energii A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

20 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6.8 Określenie nakładów inwestycyjnych oszacowanie nakładów ograniczone do wymiernych, rzeczywistych wielkości nie powinno się uwzględniać przedsięwzięć, które finansowane są zwyczajowo z normalnych środków obrotowych zakładu koszty materiałów i robocizny kalkulowane jak dla firmy zewnętrznej oszacowanie nie musi obejmować kosztów związanych z wykonaniem projektu czy uzyskaniem zezwoleń koszt oparty na aktualnie obowiązujących rzeczywistych kosztach A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

21 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
5.6.9 Opracowanie raportu końcowego Format i zawartość wyniki w formie skróconej wraz z ilustracją graficzną zużycia i kosztów energii przed i po modernizacji procesy produkcyjne opisywane zwięźle wraz ze schematami nacisk na opis procesów szczególnie energochłonnych, w których występują duże straty a zarazem możliwości oszczędności zalecenia wg wielkości nakładów potrzebnych na realizacje przedsięwzięcia propozycja kolejności i czasu realizacji przedsięwzięć A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

22 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y
Podsumowanie wyników roczne koszty energii i jej roczne zużycie roczna oszczędność wydatków na energię wysokość koniecznych nakładów inwestycyjnych propozycje finansowania przedsięwzięć Wstępne opracowanie raportu Opracowanie raportu w wersji ostatecznej wraz z ewentualnymi uwagami krytycznymi A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y

23 A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y


Pobierz ppt "Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google