Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r"— Zapis prezentacji:

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Tekst podstawy dla gimnazjum dostępny na stronie w dziale Prawo oświatowe – Akty prawne obowiązujące (załącznik nr 4 do rozporządzenia – plik pdf) Nowa podstawa programowa – napisana językiem wymagań – będzie obowiązywała od 1 września 2009 roku w przedszkolach, pierwszych klasach szkoły podstawowej oraz 1 klasach gimnazjum.

2 Cele kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacyjnym
Najważniejsze zmiany – na co zwrócić uwagę? I etap edukacyjny obejmuje klasy 1-3 szkoły podstawowej (tzw. edukacja wczesnoszkolna) II etap edukacyjny obejmuje klasy 4-6 szkoły podstawowej

3 Cele kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacyjnym
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zostały sformułowane w trzech punktach i dotyczą kierunków podejmowania działań w całej szkole podstawowej. Zarówno na I, jak i II etapie edukacyjnym zostały ponadto sformułowane cele kształcenia – wymagania ogólne związane z poszczególnymi edukacjami i przedmiotami.

4 Umiejętności 1) czytanie; 2) myślenie matematyczne;
3) myślenie naukowe; 4) umiejętność komunikowania się, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 6) umiejętność uczenia się; 7) umiejętność pracy zespołowej. Podstawa programowa dla szkół podstawowych wskazuje również najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego: 1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej.

5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego, obejmująca: 1) edukację polonistyczną; 2) język obcy nowożytny; 3) edukację plastyczną; 4) edukację społeczną; 5) edukację przyrodniczą; 6) edukację matematyczną; 7) zajęcia komputerowe; 8) zajęcia techniczne; 9) wychowanie fizyczne; 10) etykę.

6 Ważne! Na I etapie kształcenia określono minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej z edukacji plastycznej, muzycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego. Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla szkół podstawowych na I etapie kształcenia jest określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej z edukacji plastycznej, muzycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danej edukacji były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte. Nie należy „na siłę” wyodrębniać poszczególnych edukacji, jednak w przypadku, gdy nauczyciel nie jest w stanie zrealizować w pełni podstawy programowej danych zajęć/edukacji, wskazana liczba godzin ułatwi dyrektorowi planowanie organizacji pracy.

7 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego realizowane są następujące przedmioty: 1) język polski; 2) język obcy nowożytny; 3) muzyka; 4) plastyka; 5) historia i społeczeństwo; 6) przyroda; 7) matematyka; 8) zajęcia komputerowe; 9) zajęcia techniczne; 10) wychowanie fizyczne; 11) wychowanie do życia w rodzinie; 12) etyka; 13) język mniejszości narodowej lub etnicznej; 14) język regionalny – język kaszubski.

8 Cele kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym
Najważniejsze zmiany – na co zwrócić uwagę?

9 Cele kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym
1) Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Cele kształcenia ogólnego wspólne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zostały sformułowane w trzech punktach i dotyczą kierunków podejmowania działań w obu etapach kształcenia. Zarówno na III, jak i IV etapie edukacyjnym zostały ponadto sformułowane cele kształcenia – wymagania ogólne związane z poszczególnymi przedmiotami.

10 Umiejętności Czytanie; Myślenie matematyczne; Myślenie naukowe;
Umiejętność komunikowania się, zarówno w mowie, jak i w piśmie; Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi; Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; Umiejętność pracy zespołowej. Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wskazuje również najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego: 1) Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi; 6) Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) Umiejętność pracy zespołowej.

11 Ważne! Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy w zakresie podstawowym. Na IV etapie edukacyjnym możliwe jest ponadto kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego.

12 Podstawa programowa została przeliczona
na 30-tygodniowe lata szkolne !!!

13 Zadania na dziś!!! Nauczyciele poszczególnych zajęć winni się zebrać i wspólnie rozpisać treści nowej podstawy programowej uwzględniając ilość godzin przeznaczonych na zajęcia, które zostały uwzględnione w projekcie ramowych planów nauczania. Przygotować narzędzia do diagnozy biegłości językowej uczniów przy kwalifikowaniu do grup zaawansowania.

14 Szczegółowe treści nauczania wynikające z podstawy programowej
Dział z podstawy programowej Szczegółowe treści nauczania wynikające z podstawy programowej Planowana liczba godzin do realizacji Uwagi Razem (wynikających z ramowego planu nauczania)

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Najważniejsze zmiany

16 2) zajęć z religii/etyki, 3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej „etapami edukacyjnymi” (…): 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych oraz zajęć w profilu, 2) zajęć z religii/etyki, 3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 4) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 5) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Slajd prezentuje definicję ramowego planu nauczania.

17 Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są na:
a) realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 rozporządzenia b) realizacje zajęć, o których mowa w ust. 5a rozporządzenia Ograniczeniu ulegnie możliwość przeznaczania dotychczasowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (a) - nie będzie można przeznaczać ich na organizowanie zajęć dla grup uczniów w celu rozwijania ich zainteresowań. Te zajęcia będą organizowane w ramach nowego rodzaju godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, do dyspozycji dyrektora szkoły (b). Od 1 września 2009 r. będzie obowiązywała 1 godzina a w kolejnym roku szkolnym 2 godziny tygodniowo rozliczane w okresie półrocznym – a w szkołach ponadgimnazjalnych 1 godzina.

18 - realizację ścieżek edukacyjnych,
a) godziny do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 rozporządzenia mogą być przeznaczone na: - okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, - realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, - realizację ścieżek edukacyjnych, - zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym Godziny do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 rozporządzenia mogą być przeznaczone na: - okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, - realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć, - realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, lub w postaci odrębnych zajęć - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, - zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana jest zgodnie z § 4 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

19 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
b) godziny do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a rozporządzenia mogą być przeznaczone na realizację: 1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.5)). Godziny do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a rozporządzenia mogą być przeznaczone na realizację: 1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce , 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów Przedstawione tu godziny pochodzą z art. 42 KN – muszą być zaplanowane, realizowane i rozliczone. Dyrektor ustala wymiar tych godzin w skali szkoły.

20 Tygodniowe limity godzin
w klasach I-III szkoły podstawowej, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia – 24 godzin, w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia – 33 godzin w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia– 35 godzin, Do tygodniowych wymiarów godzin, o których tu mowa nie wlicza się: 1) godzin zajęć, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia (język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, język nauczania w oddziałach dwujęzycznych) 2) godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, z wyjątkiem godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego realizowanych w ramach zajęć sportowych.

21 Obowiązkowy podział na grupy
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, 3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych 5) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, 6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, 7) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Podział na grupy jest obowiązkowy 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej (Dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, dostosują organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej do wymogu dotyczącego liczby uczniów w grupie na tych zajęciach, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.) 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, 3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, 4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, Tu należy pamiętać, że w szkole specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów. 5) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu, 6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu, 7) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W gimnazjum, w trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

22 Obowiązkowy podział na grupy
Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W klasach IV – VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

23 Ramowe plany nauczania dla szkół podstawowych na I etapie kształcenia
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1 Edukacja wczesnoszkolna 60 2 Alternatywne metody komunikacji (dotyczy szkół specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem) 6 Religia/Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 a rozporządzenia 3 X Zajęcia rewalidacyjne ((dotyczy szkół specjalnych dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem) 30 X - tygodniowa liczba godzin przeznaczonych na realizację zajęć w każdym roku szkolnym - ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art.. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

24 Ramowe plany nauczania dla szkół podstawowych na I etapie kształcenia
190 godzin języka obcego nowożytnego 95 godzin edukacji muzycznej 95 godzin edukacji plastycznej 95 godzin zajęć komputerowych 290 godzin wychowania fizycznego W trzyletnim okresie nauczania uczeń powinien mieć zorganizowane co najmniej: 190 godzin języka obcego nowożytnego 95 godzin edukacji muzycznej 95 godzin edukacji plastycznej 95 godzin zajęć komputerowych 290 godzin wychowania fizycznego O podziale godzin na pozostałe zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia

25 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1 Język polski 88    2 Język obcy nowożytny 3 Drugi język obcy nowożytny 4 Muzyka 5 Plastyka 6 Historia 7 Wiedza o społeczeństwie 8 Geografia 9 Biologia 10 Chemia 11 Fizyka 12 Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia artystyczne 17 Zajęcia techniczne 18 Godziny z wychowawcą 19 Alternatywne metody komunikacji Religia/Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 us. 5a rozporządzenia X Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla gimnazjum jest nieokreślenie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W to miejsce określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania (88), a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte. Drugi język obcy nowożytny nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w tym wypadku należy zrealizować co najmniej 290 godzin jednego języka obcego w cyklu kształcenia. Dodatkowo 6 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania zostaje przeznaczone na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych. W gimnazjach specjalnych dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem przewidziano dodatkowo w ramowym planie nauczania 30 godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania na zajęcia rewalidacyjne.

26 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum
450 godzin języka polskiego, 450 godzin z dwóch języków obcych nowożytnych (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), 30 godzin muzyki, 30 godzin plastyki, 190 godzin historii, 65 godzin wiedzy o społeczeństwie, 130 godzin geografii, 130 godzin biologii, 130 godzin chemii, 130 godzin fizyki, 385 godzin matematyki, 65 godzin informatyki, 385 godzin wychowania fizycznego, w tym 30 godzin edukacji zdrowotnej, 30 godzin edukacji dla bezpieczeństwa, 60 godzin zajęć artystycznych, 60 godzin zajęć technicznych, 95 godzin z wychowawcą. W trzyletnim okresie nauczania uczeń powinien mieć zorganizowane co najmniej podaną liczbę godzin.

27 Ramowe plany nauczania dla szkół podstawowych i gimnazjów
Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne została obliczona na 30 – tygodniowe lata szkolne. W każdym roku szkolnym jest tygodni nauki. Podana minimalna liczba godzin, zdaniem ekspertów tworzących podstawę programową, wystarczy na zrealizowanie wszystkich treści objętych nową podstawą programową. Pozostały czas szkoła może przeznaczyć na kontynuowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w systemie klasowo – lekcyjnym bądź jako zajęcia organizowanie poza szkołą, poświęcone na przykład realizowaniu projektów podnoszących wrażliwość społeczną i aktywność obywatelską.

28 Nowe przedmioty/zajęcia w gimnazjum
nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne, zajęcia edukacji zdrowotnej. W gimnazjum wprowadzone zostają nowe przedmioty i zajęcia: - obowiązkowym zajęciem edukacyjnym będzie nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego – jeden jako kontynuacja, drugi od podstaw, - wprowadza się nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa – z 2 godzin dotychczas realizowanych w szkole ponadgimnazjalnej – jedna będzie realizowana w gimnazjum, a druga w liceum. Rozporządzenie ws. kwalifikacji reguluje, kto może taki przedmiot prowadzić. - nowymi obowiązkowymi uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi będą zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne, - wprowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej do wychowania fizycznego w systemie klasowo-lekcyjnym.

29 Przykłady ramowych planów nauczania
Materiały wypracowane na szkoleniu centralnym w Jachrance r.

30 Przykład ramówki w szkole podstawowej
Zajęcia edukacyjne Kl 1 Kl 2 Kl 3 razem uwagi Edukacja wczesnoszkolna 18 54 Język obcy 2 6 religia Godziny do dyspozycji dyrektora - godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 1 3 Program własny szkoły (ekologia, zdrowie, region) Godziny do dyspozycji dyrektora - godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 a rozporządzenia zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, opieka świetlicowa)

31 Przykład ramówki w szkole podstawowej
Edukacja wczesnoszkolna 18 15 51 plastyka 1 Zajęcia prowadzone przez specjalistów drugiego etapu edukacyjnego muzyka Zajęcia komputerowe Język obcy 2 6 religia Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 5) 3 Program własny szkoły (ekologia, zdrowie, region) Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 5a) 5 zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, opieka świetlicowa)

32 Przykład ramówki w szkole podstawowej
Edukacja wczesnoszkolna 18 54 Plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe 1 3 Zajęcia organizowane równocześnie, nauczyciele specjaliści pozostają do dyspozycji dzieci w zależności od ich zainteresowań w jednym czasie – w pierwszych latach wprowadzania zadbać by organ prowadzący dodał godziny, jeśli nie to należy ograniczyć do 1/3 godziny) Język obcy 2 6 religia Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 5) Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 5a) 5 zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, opieka świetlicowa)

33 Przykład ramówki w gimnazjum
Przedmiot 1 g.dyr. 2 3 Suma Łącznie* godz. w 3 letnim cyklu (33 tygodnie) Język polski 5 4 14 462 Język obcy nowożytny 8 264 Drugi język obcy nowożytny 6 198 Muzyka 0,50 33 Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie 66 Geografia 132 Biologia Chemia Fizyka Matematyka 12 396 Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą 99 Wych. do życia w rodzinie 1,5 49,50 Godz. do dyspozycji dyr. 1,50** Religia/ Etyka tygodniowo 32 0,5 29 2,0 97 3201

34 Przykład ramówki w gimnazjum
KLASA I KLASA II KLASA III ŁĄCZNIE PRZEDMIOT US. LICZ. GODZ. P D RAZEM W 3 CYKLU 33 tygodnie pp godz art. 42 J. POLSKI 15 5 4 14 462 450 504 28 J. ANGIELSKI (godz. dyr.) 6 2 198 216 12 J. NIEMIECKI/FRANCUSKI 9 1 3 297 J. NIEMKI/FRANC 324 18 HISTORIA 190 WIEDZIA O SPOŁECZEŃSTWIE 66 65 72 MATEMATYKA 396 385 432 24 FIZYKA 132 130 144 8 CHEMIA BIOLOGIA GEOGRAFIA PLASTYKA 33 30 36 MUZYKA ed. dla bezpieczeństwa edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia artystyczne 60 zajęcia techniczne INFORMATYKA WYCHOWANIE FIZYCZNE GODZINA WYCH. 99 95 GODz.WYCHOWAWCZA 108 dyrektorskie 0,5 17 PDŻWR 1,5 42 RELIGIA 97,5 32 32,5 31,5 97 184 W drugiej kolumnie mamy uśrednioną liczbę godzin zajęć wynikającą z podziału godzin z podstawy programowej przez liczbę 3 lat cyklu i 30 tygodni pracy P- planowe D- dyrektorskie pp – godziny wynikające z podstawy programowej

35 Przykład ramówki w gimnazjum
Lp. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Razem Uwagi 1. Język polski 5 4 14 2. Język obcy – 1 3 9 3. Język obcy – 2 1 2 4. Muzyka 0,5 Należy pomyśleć, aby zajęcia nie były realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym Podstawa może być realizowana w innym systemie 5. Plastyka j.w 6. Blok – historia i wiedza o społeczeństwie 1,5 3,5 8 realizowany przez jednego nauczyciela lub rozplanowany w planie rocznym 7. Blok przyrodniczy- geografia, biologia, chemia, fizyka 6 16 Inna organizacja pracy dostosowana do kwalifikacji nauczycieli, tematyczna w danym dniu, rozplanowanie roczne. Warsztaty przyrodnicze (z godzin dyrektorskich) W każdym roku realizowane w II semestrze wyjazdowe lub w specjalistycznych pracowniach (licea, wyższe uczelnie) 9. Matematyka 12 10. Informatyka 11. Wychowanie fizyczne 12. Edukacja dla bezpieczeństwa 13. Zajęcia artystyczne Rozliczenie godzin ustalone w statucie szkoły,w wso. Dzieci mogą zajęcia zrealizować nawet w ciągu roku. Rozliczenie 3-letnie 14. Zajęcia techniczne Uwagi j.w. 15. Godziny z wychowawcą 16. 27,5 30,5 31,5 89,5 17. Religia 18. W d ż

36 Roczny plan nauczania uwzględniający pracę metodą projektów
Wrzesień 4 tygodnie dyd. Październik 4 tyg. dyd. Listopad 4 tyg, dyd. Grudzień 2 tyg. dyd. Styczeń 3 tyg. dyd. Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Uwagi Ia 1 dzień „Ślubowanie uczniów klas I wydarzeniem dla nas wszystkich” 3 dni – projekt regionalny „Święta u nas” 3 „Dni z Patronem szkoły” Max. 3 dni „Poznajemy Polskę – jej walory i zasoby” (projekt badawczy, czas na wycieczki szkolne ) Ib Ic IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc IIId Założenia : 1. Zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania podstawa programowa poszczególnych przedmiotów powinna być zrealizowana w czasie 32 tygodni dydaktycznych. Rok szkolny zawiera średnio 38 tygodni, stąd pozostaje do zagospodarowania czas 6 tygodni (minimalne różnice wystąpią w poszczególnych latach kalendarzowych) 2. Dyrektor 10 - oddziałowego Gimnazjum X zakłada, że z tej puli przeznacza łącznie 10 dni (dwa tygodnie szkolne) na realizację wspólnych projektów edukacyjno – wychowawczych wynikających ze specyfiki szkoły. Pozostałe tygodnie zagospodarowuje na rozszerzenie i dopełnienie treści podstawy programowej (czyli realizowany jest szkolny plan nauczania zgodnie z tabelę zamieszczoną powyżej) 3. W czasie realizacji projektów równo zaangażowani są wszyscy nauczyciele – nie ma więc potrzeby uśredniania ich godzin w ciągu roku. 4. Charakter projektów wynika z tradycji szkoły wpisanej w jej program wychowawczy. Co roku zakres, szczegółowa tematyka zadań jest opracowywana przez poszczególne klasy pod opieką nauczycieli. Realizacja projektów polega na rozpisaniu zadań dla klas i opiekujących się nimi nauczycieli (10 klas 27 zatrudnionych nauczycieli – dla każdej klasy 2- 3 opiekunów projektu). Zadania zawsze łączą się z treściami programowymi wielu (niejednokrotnie wszystkich) przedmiotów nauczania, szereg szczegółowych celów edukacyjnych nauczyciele planują i osiągają dzięki projektom. Każdy projekt kończy się prezentacją i oceną efektów, pozwala więc na promocję szkoły w środowisku. 5. W sytuacji, gdy nie zakłada się włączenia w projekty nauczyciela X, należy wobec niego zastosować art. 42 ust. 5b i zaplanować odpowiednio większą liczbę godzin na realizację przedmiotu w innym miesiącu danego roku szkolnego. Uwaga! Roczny plan można (trzeba) zaplanować jeszcze bardziej szczegółowo, powyższa propozycja wskazuje pewien kierunek planowania rocznego.

37 Ważne! Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zgodne z prawem wykorzystanie i rozdysponowanie godzin określonych rozporządzeniem. Organ prowadzący przyznaje szkole środki finansowe zabezpieczające limity godzin określone w rozporządzeniu. Dyrektor szkoły uzyskał wielką autonomię w planowaniu organizacji pracy szkoły. Jednak autonomia to odpowiedzialność. Organ prowadzący nie może narzucać dyrektorowi rozwiązań, na co mają być przeznaczone godziny do dyspozycji dyrektora. Nowe rozwiązania prawne dają szkołom możliwość „bycia innymi”, pozwalają na dużą dowolność w planowaniu organizacji pracy. Szanowni państwo dyrektorzy, skorzystajcie z tej możliwości rozsądnie. Powodzenia!

38 Życzymy powodzenia


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google