Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inne akty prawa wewnątrzszkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inne akty prawa wewnątrzszkolnego"— Zapis prezentacji:

1 Inne akty prawa wewnątrzszkolnego

2 Rada szkoły Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada rodziców
Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są: Rada szkoły Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada rodziców Uwaga! Każdy z ww. organów może wydawać akty prawne wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień!

3 Polskie prawo nie stanowi, jaka formę redakcyjną powinny mieć akty prawne niższe rangą od aktów wykonawczych do ustaw. Przy opracowywaniu aktów prawnych można się wspierać rozwiązaniami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki legislacyjnej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908).

4 Aktami prawnymi są: Uchwały organów kolegialnych (rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców) Akty administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły Akty kierownictwa wewnętrznego wydawane przez dyrektora szkoły lub inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze

5 Akt prawny, wydany z upoważnienia ustawowego lub statutu szkoły, powinien zawierać następujące elementy: Nazwę aktu i jego kolejny numer, Oznaczenie organu wydającego akt prawa, Datę wydania aktu prawnego (z dnia ...), Przedmiot (w sprawie ...), Powołanie podstawy prawnej (należy przywołać wszystkie podstawy prawne, zachowując ich hierarchię), Jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty, litery), Datę wejścia w życie, Podpis organu (lub uprawomocnionego przedstawiciela), Załączniki (jeśli istnieje taka potrzeba).

6 Inne akty prawa wewnątrzszkolnego c.d.
Uchwała może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie, bądź nominacyjny, gdy powierza się komuś jakąś funkcję. Rada pedagogiczna obligatoryjnie podejmuje uchwały w sprawach wynikających z jej kompetencji stanowiących. Kompetencje opiniotwórcze rady mogą, ale nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał – sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.

7 Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej
Nazwa aktu prawnego – Uchwała Numer aktu (sposób numerowania – w kolejnych latach szkolnych czy jednym ciągiem przez szereg lat – ustalenie winno znaleźć się w regulaminie działalności rady pedagogicznej) Organ stanowiący ( Rada Pedagogiczna konkretnej szkoły – zespołu) Wyraźne określenie sprawy, czyli przedmiotu uchwały (uchwała w sprawie…, opinia w sprawie…, wyrażenie zgody w sprawie…, wnioski w sprawie…, ustalenia w sprawie…, postanowienie w sprawie…, porozumienie z dyrektorem… itp.)

8 Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej c.d.
Preambuła wyraźnie określająca podstawy prawne, na jakie powołuje się uchwała (ważne jest tu miejsce zapisu kompetencji, z której wynika konieczność podjęcia uchwały, np. ustawa, rozporządzenie) Tekst aktu prawnego - nie może dzielić się na artykuły, są zastrzeżone dla ustaw. Najczęściej przyjmuje się paragrafy, w razie potrzeby dzielone na: ustępy (ust.) punkty (pkt) litery (lit.)

9 Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej c.d.
Podpis uprawnionego przedstawiciela - w przypadku Rady Pedagogicznej – przewodniczącego lub innej osoby upoważnionej, np. wiceprzewodniczącego Załącznik w akcie prawnym: Załącznik pełni funkcję uzupełniającą wobec dokumentu głównego Załączniki różnego rodzaju dołącza się do aktów wykonawczych, aby zapewnić im komunikatywność (komunikatywność aktu zmniejsza się przez umieszczanie w nim obszernych, szczegółowych opisów)

10 Preambułę uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwały o zmianach w statucie szkoły należy rozpocząć od słów: Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w związku z art. 52 ust. 2...

11 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły
Uchwała nr 3/05/06 Rady Pedagogicznej Szkoły ……… w .... z dnia 7 marca 2006 roku Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w postanawia: § 1. Wprowadzić do Statutu Szkoły …….. w zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem Przewodniczący RP

12 Uwaga! Fakt podjęcia przez organ kolegialny uchwały powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia tego organu. Należy podać: ilość osób biorących udział w posiedzeniu (stwierdzenie quorum) ilości głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (stwierdzenie ważności uchwały)

13 art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14 wyrok NSA w Warszawie z 28 grudnia 2000 r.
Protokół jest "dokumentem" odzwierciedlającym w miarę dokładnie przebieg określonego zdarzenia czy przeprowadzonych czynności, pozwalającym na ustalenia zarówno kto uczestniczył w zdarzeniu (lub czynności),a także jaki był jego przebieg i do jakich wniosków doprowadził. wyrok NSA w Warszawie z 28 grudnia 2000 r.

15 Protokół - KPA art. 68 §1 Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. § 2 Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokóle.

16 Przy sporządzaniu protokółów z posiedzeń rady pedagogicznej należy pamiętać, że:
protokół to nie stenogram, w związku z brakiem unormowań w prawie powszechnie obowiązującym, to rada pedagogiczna w swoim regulaminie określa formę, szczegółowość i sposób sporządzania protokółów ze swoich obrad, nie ma prawnych przeciwwskazań do sporządzania protokółów z wykorzystaniem bardziej skomplikowanych urządzeń niż pióro czy długopis, protokóły (ich zbiory) należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

17 Protokół – jak pisać ? Data i miejsce zebrania, ewentualnie też: kolejny numer protokołu. Nazwa grupy osób, które organizują zebranie (komisji, rady itd.). wykaz osób obecnych na zebraniu (często imienny, o ile grupa uczestników zebrania nie jest bardzo liczna) i nieobecnych (jeśli zebranie jest obowiązkowe). W przypadku zebrań bardzo licznych (powyżej kilkunastu osób) listę obecności dołącza się do protokołu. Porządek obrad w punktach - jeżeli obraduje się nad więcej niż jedną sprawą. Niekiedy porządek obrad jest ustalany wcześniej i dostarczany uczestnikom zebrania; wówczas stanowi on załącznik do protokołu. W takim przypadku, jeśli zebranie dotyczy kilku spraw, porządek obrad powinien być przyjęty w osobnej uchwale (najczęściej odbywa się to przez aklamację, czyli ogólną zgodę). Dalej protokół piszemy też zgodnie z tym porządkiem - stanowi on bowiem obowiązujący plan obrad. Krótkie zreferowanie każdej z omawianych spraw, wygłoszonych na ich temat opinii z uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie dyskusji.

18 Protokół – jak pisać ? Możliwie najdokładniejsze przedstawienie wyników głosowań. Należy napisać: ·  nad jakim wnioskiem głosowano ·  ilu było uprawnionych do głosowania · kto wszedł do komisji skrutacyjnej (obliczającej wyniki głosowania) · jaki jest wynik: ile głosów za, ile przeciw, ile wstrzymujących się, ile nieważnych Po opisaniu głosowania jasno powinna być sformułowana uchwała lub decyzja, podjęta w jego wyniku. Poprzedzamy to formułą: W wyniku głosowania Rada powzięła uchwałę o ... Podobnie w przypadku wniosków uchwalonych w innym trybie; ważne jest ich jasne sformułowanie, często ujęte w punkty i poprzedzone formułą: Na zebraniu uchwalono, co następuje: Protokół kończy się formułą: Na tym zebranie (posiedzenie itd.) zakończono. Po niej następują podpisy: - osoby piszącej protokół (z lewej strony z dopiskiem: Protokółował:) - osoby pełniącej funkcję przewodniczącego zebrania (z prawej strony). źródło: R.Pawelec.Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie

19 Regulamin Zbiór postanowień i przepisów określających zasady postępowania w jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników danej instytucji, urzędu. Wszystkie organy szkoły (poza dyrektorem) pracują w oparciu o uchwalone regulaminy własnej działalności (delegacja ustawowa). W oparciu o delegację prawną zawartą w statucie mogą w szkołach funkcjonować różnorodne regulaminy (np. klasopracowni, organizacji wycieczek, konkursów, itp.).

20 Akty kierownictwa wewnętrznego
Polecenia służbowe (ustne i pisemne) Instrukcje, okólniki i wytyczne Zarządzenia dyrektora szkoły

21 Polecenie służbowe Jest to ustne lub pisemne zlecanie pracownikowi konkretnych obowiązków lub czynności do wykonania. Polecenie służbowe wydawane jest w warunkach nadrzędności i podporządkowania służbowego występującego w ramach danej jednostki organizacyjnej lub między różnymi jednostkami. Jest to dyrektywa skierowana przez zwierzchnika służbowego do podległego mu pracownika i stanowi formę określenia sposobu wykonania obowiązku ciążącego na adresacie tego polecenia. Polecenie musi mieścić się w granicach prawa co oznacza, że musi je wydawać tylko osoba upoważniona i tylko w granicach swoich kompetencji, a treść polecenia (nakaz działania lub zaniechania) nie może być sprzeczny z prawem.

22 Polecenie służbowe – c.d.
W przypadku, gdy polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa karnego, pracownik jest obowiązany do odmowy jego wykonania, gdyż w przeciwnym wypadku poniesie odpowiedzialność karną. Pracownik, który przypuszcza, że otrzymane polecenie jest niezgodne z prawem, powinien zwrócić na to uwagę przełożonego i zażądać potwierdzenia polecenia na piśmie. Wówczas, jeżeli pracownik je wykona, pisemne potwierdzenie polecenia może służyć jako dowód na korzyść pracownika w ewentualnej sprawie przed sądem. Natomiast pracownik nie ma prawa odmówić wykonania polecenia, jeżeli uważa, że jest niesłuszne czy błędne, nawet jeśli kieruje się troską o interesy pracodawcy.

23 Instrukcje, okólniki i wytyczne
Mają one charakter wewnętrzny i muszą być zgodne ze źródłami powszechnie obowiązującego prawa. Zawierają zazwyczaj treść informacyjną lub interpretację przepisów prawa, a ich celem jest ujednolicenie działań administracji publicznej.

24 Zarządzenie Jest aktem normatywnym (wydanym przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, sędziów i kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw i w celu ich wykonywania) Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu zarządzenie Może być wydane również przez jednostki nie związane z prawem państwowym i ustawodawstwem Zarządzenie tak wydane ma charakter i funkcjonuje jako wewnętrzna zasada postępowania Nie może być jednak ono sprzeczne ani łamać prawa określonego w ustawach, ustanowionego przez państwo i organy władzy

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inne akty prawa wewnątrzszkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google