Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Radosław Gruss Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

2 Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w  związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce Dzięki staraniom GIS udało się pozyskać środki finansowe ze Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundacji Bloomberga (Bloomberg Philanthropies), które od lat wspierają politykę państw w zakresie ograniczania używania tytoniu.

3 Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Szczecin, Łódź, Rzeszów w maju 2009 roku rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Strefy bezdymne powstawały w miejscach publicznych m. in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw.

4 Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Partnerzy projektu zawiązali w swoich miastach koalicje lokalne zrzeszające liderów wspierających tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego (przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miast, Policję, Straż Miejską, lokalne media, ekspertów zdrowia publicznego, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej) Wspólnie prowadzili kampanię społeczną wspierającą działania związane z tworzeniem przepisów prawnych regulujących używanie tytoniu w miejscach publicznych.

5 Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Zgodnie z najnowszym, ogólnopolskim badaniem GIS, do codziennego palenia przyznaje się co trzeci Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Pozytywnym zjawiskiem jest to, że najmłodsi ankietowani palą najmniej (12% dziewcząt i 3% chłopców), co może być spowodowane zmieniającymi się trendami: (modą na niepalenie) oraz ograniczeniami prawnymi związanymi z paleniem tytoniu w miejscach publicznych - to z pewnością korzystnie wpływa na postawy młodzieży wobec papierosów

6 Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Ponadto, podobnie jak w innych krajach Europy, Polacy zaakceptowali wprowadzony w listopadzie 2010 r. zakaz palenia w miejscach publicznych - wzrost poparcia z 52% (2009 rok) do 68% (luty 2011 roku) wśród osób palących, oraz z 74% do 84% - wśród osób niepalących

7 Założenia ramowe projektu
“Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

8 Ogólny cel projektu Ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego Program realizowany będzie w całej Polsce.

9 Zagadnienia polityki, wobec których skierowany jest projekt.
Polska jest krajem, w którym palenia tytoniu od lat stanowi jedną z największych przyczyn utraty zdrowia. Palenie tytoniu stanowi od lat największą, pojedynczą, lecz możliwą do prewencji przyczynę umieralności dorosłej ludności Polski [Zatoński, 2004]. W 2004 r. na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z inhalacją dymu tytoniowego, zmarło łącznie 212 006 osób w Polsce [Wojciechowska, 2006]. Zgodnie z najnowszym, ogólnopolskim badaniem GIS r, do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienił się w sposób istotny w porównaniu z 2009 rokiem (29%).

10 Zagadnienia polityki, wobec których skierowany jest projekt
Na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej (średnio 31%). Kontakt z dymem tytoniowym mają także w barach i pubach (20%), dyskotekach i klubach muzycznych (15%), zakładach pracy (14%) oraz kawiarniach (12%) i restauracjach (10%) Rzadko na bierne palenie narażeni są Polacy w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia (4%), urzędach (4%), obiektach kulturalnych np. kinach i teatrach (5%), obiektach rekreacyjno- wypoczynkowych (6%), centrach handlowych (6%), miejscach zabaw dzieci (6%), środkach publicznego transportu (7%), szkołach i innych placówkach edukacyjnych (8%) oraz obiektach sportowych (8%).

11 Zagadnienia polityki, wobec których skierowany jest projekt
68% palących i 84% niepalących Polaków popiera wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich miejscach, w których przebywają niepalący. Zakaz palenia w miejscach publicznych popierany jest przez większość Polaków. W najmniejszym stopniu opowiadają się oni za zakazem palenia w barach i pubach (średnio 66%), dyskotekach i klubach muzycznych (68%), kawiarniach (71%), restauracjach (73%), na przystankach komunikacji miejskiej (73%) oraz w miejscu pracy (74%).

12 Zagadnienia polityki, wobec których skierowany jest projekt
Co dziesiąty (10%) Polak stwierdza, że wprowadzenie przepisów ograniczających palenie tytoniu w miejscach publicznych zdecydowanie poprawiło przestrzeganie istniejących zakazów palenia. Według 46% badanych sytuacja pod tym względem raczej się poprawiła. 43% respondentów nie widzi różnicy, a według co setnego (1%) obecnie jest wręcz gorzej. Opinie osób palących i niepalących na ten temat są bardzo zbliżone.

13 Zagadnienia polityki, wobec których skierowany jest projekt
Zarówno osoby palące, jak i niepalące dostrzegają istnienie miejsc, w których zakaz palenia nie jest przestrzegany. Najczęściej jako takie miejsca wskazywane są przystanki i obiekty komunikacji miejskiej (41%), a także bary i puby (17%), dyskoteki i kluby muzyczne (15%) oraz zakłady pracy (10%). Najrzadziej zakaz palenia łamany jest w centrach handlowych, obiektach kulturalnych oraz obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych (po 2%).

14 Szczegółowe, mierzalne cele projektu.
Celem projektu jest: wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez: przygotowanie i dystrybucję podręcznika dla funkcjonariuszy PIS odpowiedzialnych za nadzór bieżący; szkolenia dla Strażników Miejskich oraz funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; monitoring przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych w województwach, prowadzony przez funkcjonariuszy PIS; przygotowanie przez GIS raportu dot. doświadczeń WSSE i PSSE we wdrażaniu ustawy.

15 Szczegółowe, mierzalne cele projektu
wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). W tym: szkolenia dla 318 pracowników Oddziałów Oświaty Zdrowotnej w zakresie koordynacji projektu; nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami projektu w celu zawiązania koalicji lokalnych; współpraca z mediami lokalnymi; kwartalne spotkania koalicji lokalnych; wymiana informacji i najlepszych praktyk pomiędzy województwami; dystrybucja znaków zakazu palenia; podsumowujące badanie postaw wobec palenia tytoniu oraz przestrzegania ustawy.

16 Grupa docelowa Grupą docelową, która ma być objęta działaniami projektu powinny być wyłącznie osoby dorosłe.

17 Ramy czasowe Projekt będzie realizowany przez dwa kolejne lata (1 października 2011 r. do 30 września 2013 r.)

18 Początek kampanii „Miasta wolne od dymu”
15 listopad 2011 r. – 14 grudzień 2011 r. Początek kampanii „Miasta wolne od dymu”

19 „Miasta wolne od dymu” Kampania ma na celu przypomnieć o obowiązującym prawie oraz wzmocnić jego przestrzeganie.  W ramach kampanii będą się obywać emisje spotu edukacyjnego na monitorach LCD umieszczonych w autobusach miejskich w 15 miastach w Polsce, między innymi w Olsztynie.

20 Propozycje współpracy w ramach wojewódzkiego zespołu
Pomoc w nagłośnieniu kampanii poprzez: Zamieszczenie linku do strony internetowej, gdzie będą zamieszczone informacje o kampanii, na stronach instytucji, których przedstawiciele są członkami wojewódzkiego zespołu Pomoc w dystrybucji materiałów kampanijnych (plakatów, ulotek), które otrzymacie Państwo od WSSE w Olsztynie

21 Propozycje współpracy w ramach wojewódzkiego zespołu
Na wszystkich materiałach kampanijnych będą zamieszczane następujące loga: Logo projektu „Odświeżamy Nasze Miasta” Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organizatora kampanii Loga instytucji, których przedstawiciele są członkami wojewódzkiego zespołu jako współorganizatorów kampanii Loga mediów zaangażowanych w nagłośnienie kampanii Loga patronów honorowych Informacja dotycząca źródła środków finansowych przeznaczonych na wydanie materiałów kampanijnych Wydano w ramach prokektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)„ finansowanego ze środków Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) z pomocą finansową Fundacji Bloomberga (Bloomberg Philanthropies)

22

23 Propozycje współpracy w ramach wojewódzkiego zespołu
Pomoc w dystrybucji znaków zakazu palenia do stref, w których on obowiązuje Udział w organizowanych szkoleniach, naradach dotyczących zakresu tematycznego kampanii i udział w kwartalnych spotkaniach zespołu

24 Propozycje współpracy w ramach wojewódzkiego zespołu
W przypadku Policji i Straży Miejskiej: przekazywanie kwartalnych informacji o monitoringu przestrzegania ustawy tytoniowej według przesłanych tabel udział w szkoleniach organizowanych przez PIS na temat ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

25 Bibliografia The Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco Use Grants Program World Lung Foundation (Światowa Fundacja ds. Walki z Chorobami Płuc) International Union Against Tuberculosis and Lung Disease The Campaign for Tobacco-Free Kids World Health Organisation (Światowa Organizacja Zdrowia) Ministerstwo Zdrowia

26 „Miasta wolne od dymu”


Pobierz ppt "Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google