Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych opracowany na zlecenie Gminy Zabrze oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych opracowany na zlecenie Gminy Zabrze oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych opracowany na zlecenie Gminy Zabrze oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, marzec 2008

2 Wnioski Zdecydowana większość badanych deklaruje wiedzę o prowadzonej na terenie Gminy Zabrze inwestycji. Utrudnienia związane z prowadzonymi pracami dostrzega ponad 1/3 badanych, co uznać można już za wielkość znaczącą. W tym kontekście działania promocyjne powinny koncentrować się na szczególnym akcentowaniu docelowych korzyści z realizowanego projektu. W społecznym odbiorze działania inwestycyjne obejmują tereny, które tego wymagają, nie ma znaczących liczebnie postulatów rozszerzenia ich zasięgu, większość respondentów nie ma w tej kwestii zdania. Zdaniem większości badanych prowadzone działania inwestycyjne przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Zabrze.

3 Wnioski Stopień poinformowania o prowadzonej inwestycji jest w opinii badanych w przeważającej większości wystarczający, deklarowanymi źródłami czerpania informacji są przede wszystkim: prasa regionalna, Internet, billboardy, tablice i plakaty informacyjne. Postuluje się większe uszczegółowienie przekazywanych informacji, docieranie również przez telewizję, ulotki. Oceny władz miejskich i osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu są w większości pozytywne, przy czym zauważyć należy, iż zdecydowana większość badanej populacji raczej nie wykazuje potrzeby i nie prezentuje postawy czynnego, zainteresowanego, bądź roszczeniowego partnera prowadzonych działań. Deklaracje o zasięganiu informacji w Urzędzie czy zgłaszaniu negatywnych uwag pojawiają się sporadycznie.

4 Cel badań Umiejętne zarządzanie komunikacją zewnętrzną, ukierunkowaną na grupy celowe. Badania społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych, poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców miasta Zabrze – podstawa promocji Projektu i właściwej komunikacji osób uczestniczących w jego realizacji z otoczeniem. Opracowanie procedur komunikacji zwrotnej o zakresie prowadzonych robót, powstających utrudnieniach oraz zasad reagowania na krytykę mieszkańców. Badania ex-ante, na początku prowadzonej kampanii, badania ex-post – na kwartał przed planowanym terminem zakończenia Projektu.

5 Metoda i dobór próby Wywiady ankieterskie na próbie kwotowo-losowej 200 respondentów – mieszkańców Zabrza Rozkład brzegowy próby:

6 Analiza odpowiedzi respondentów ¾ badanych ma wiedzę na ten temat.

7 Analiza odpowiedzi respondentów 35% respondentów deklaruje, że spotkało się z utrudnieniami wynikającymi z prowadzonych prac inwestycyjnych.

8 Analiza odpowiedzi respondentów Wśród utrudnień stosunkowo najczęściej wymienia się problemy związane z ruchem drogowym, wskazuje na nie niemal połowa respondentów, którzy wcześniej odpowiedzieli twierdząco na pytania o utrudnienia.

9 Analiza odpowiedzi respondentów Tylko 12% badanych wskazuje, że prowadzona inwestycja nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich terenów, które tego wymagają.

10 Analiza odpowiedzi respondentów Najczęściej wymienia się jako wymagające remontu okolice ulicy Wolności i 3 Maja.

11 Analiza odpowiedzi respondentów Zdaniem większości respondentów prowadzone działania inwestycyjne przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Zabrze, odpowiedzi pozytywne stanowią aż 67% wszystkich wskazań, negatywne – tylko 18%.

12 Analiza odpowiedzi respondentów Łącznie 67% wskazań pozytywnych, 33% negatywnych.

13 Analiza odpowiedzi respondentów Oceny pozytywne: Liczne źródła, z których czerpać można informacje: przede wszystkim z prasy lokalnej, Internetu, billboardów, plakatów, ale również z Urzędu Miasta, od znajomych. Inwestycja miasta, o której mieszkańcy wiedzą najwięcej. Miasto stara się i dostarcza wyczerpujące informacje. Oceny negatywne: Informacji mogłoby być więcej, np. w formie ulotek. Wiedza ogólna, o samym tylko istnieniu projektu, bez szczegółowych założeń, coś tam wiem. Brak poinformowania, kiedy inwestycja prowadzona będzie w miejscach zamieszkania respondentów. Deklaracje całkowitego braku zainteresowania prowadzonymi pracami.

14 Analiza odpowiedzi respondentów Postawy bierne, mieszkańcy nie zasięgają informacji i nie zgłaszają uwag tą drogą, tylko 8% badanych deklaruje kontakt z osobami uczestniczącymi w realizacji projektu.

15 Analiza odpowiedzi respondentów Całkowicie bierną w tym względzie postawę prezentują osoby, które wcześniej negatywnie oceniły stopień poinformowania o prowadzonej inwestycji.

16 Analiza odpowiedzi respondentów Respondenci, którzy kontaktowali się z osobami uczestniczącymi w realizacji projektu, oceniają reakcje na uwagi lub pytania dotyczące inwestycji w przeważającej większości pozytywnie, wskazując w uzasadnieniach, że otrzymali potrzebne informacje, czy obsłużeni zostali sympatycznie.

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Raport z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych opracowany na zlecenie Gminy Zabrze oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google