Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”"— Zapis prezentacji:

1 „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”
Kielce, 5 września 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej Oddział Programowania Strategicznego i Analiz

2 Strategie rozwoju województwa świętokrzyskiego
Pierwszy dokument strategiczny Uchwała Nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. Cel generalny: Wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społecznego i gospodarczego Drugi dokument strategiczny Uchwała Nr XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006 r. Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej

3 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
Europa 2020 Wspólne Ramy Strategiczne DSRK ŚSRK KPZK Uwarunkowania krajowe Uwarunkowania unijne Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 9 strategii zintegrowanych Umowa Partnerska pomiędzy UE i RP Programy Operacyjne KSRR Kontrakt terytorialny

4 Dokumenty w ramach nowego okresu programowania
Umowa partnerska dokument określający strategię Państwa Członkowskiego, priorytety oraz warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy objętych Wspólnotowymi Ramami Strategicznymi. Opracowuje ją Państwo Członkowskie z udziałem partnerów, zatwierdza Komisja Europejska w następstwie oceny i dialogu z Państwem Członkowskim. Kontrakt terytorialny określony w KSRR, programowy instrument koordynacji służący poprawie efektywności działań rozwojowych (głównie inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez różne podmioty publiczne i ustalonych w procesie negocjacji pomiędzy nimi. jest wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem i samorządami terytorialnymi (pierwsza edycja kontraktów obejmie jedynie kontrakty pomiędzy rządem i samorządem wojewódzkim.) jest elementem uzgadniania interwencji polityki spójności

5 OSI - Kontrakt terytorialny
Ustalenia w ramach kontraktów terytorialnych będą dotyczyć m.in: obszarów strategicznej interwencji (OSI), które zostały uznane za kluczowe z punktu widzenia rządu oraz obszarów istotnych z punktu widzenia rządu oraz poszczególnych województw, które zostaną wskazane w wyniku negocjacji. Rząd zakłada wyodrębnienie w ramach kontraktu: OSI w ujęciu tematycznym (w odniesieniu do celów tematycznych wg propozycji pakietu rozporządzeń dla polityki spójności) Zwiększenie innowacyjności gospodarki Zwiększanie wykorzystania technologii cyfrowych Rozwój kapitału ludzkiego Likwidowanie istniejących barier rozwojowych w zakresie infrastruktury OSI w ujęciu geograficznym 18 miast wojewódzkich, ich obszary funkcjonalne określone przez władze regionalne; Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji; Obszary wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe; Polska Wschodnia (5 województw); Obszary przygraniczne.

6 Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
Uchwała Sejmiku Nr VI/100/11 z dnia 23 marca 2011 r.: zobowiązała Zarząd Województwa do powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Członka Zarządu Kazimierza Kotowskiego, koordynującego zadania samorządu województwa w zakresie programowania strategicznego - określiła zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Uchwała Nr XV/282/11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany ww. uchwały (zmiany dotyczyły aktualizacji harmonogramu)

7 Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
Przyjęto, iż Strategia będzie aktualizowana metodą społeczno-ekspercką Dla zapewnienia uspołecznienia prac, Zarząd Województwa odpowiedzialny za realizację ww. uchwał Sejmiku powołał Radę Konsultacyjną, Zespół Koordynacyjny oraz 8 zespołów roboczych w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek otoczenia biznesu, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego

8 Harmonogram prac nad aktualizacją
12 lipca 2011 r. odbyła się pierwsza konferencja regionalna „Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych”, która rozpoczęła prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku Jednocześnie  swoją działalność zainaugurowała Rada Konsultacyjna ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 23 sierpnia 2011 r. - powołanie Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego 5 października 2011 r. - powołanie 8 grup roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego listopad 2011 r. - warsztaty w grupach roboczych – praca nad zdiagnozowaniem problemów w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 16 listopada 2011 r. - w ramach edycji Open Days 2011 – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyła się II konferencja regionalna poświęcona sposobom, celom i kierunkom rozwoju województwa świętokrzyskiego pt. "Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii„.

9 Harmonogram prac nad aktualizacją
Przygotowanie raportu z realizacji obowiązującej Strategii – konsultacje raportu, przyjecie uchwałą Zarządu Nr 1031/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. 28 maja 2012 r. – przygotowanie przez zespół ekspercki „Diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego” wypracowanej w zespołach roboczych 16 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie robocze Członków Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji Strategii 29 lipca 2012 r. - „Synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego” oraz analiza SWOT – opracowana w ośmiu obszarach tematycznych, stanowiących współzależną całość, nie stanowiąca streszczenia diagnozy, zawierająca najważniejsze ustalenia dotyczące istniejących obecnie, ale i spodziewanych uwarunkowań rozwoju województwa – w ujęciu potencjałów i ograniczeń * Diagnoza, Synteza oraz materiały z konferencji regionalnych dostępne są na stronie: w zakładce Polityka Rozwoju > Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

10 Harmonogram prac nad aktualizacją
Kolejnymi działaniami związanymi z aktualizacją Strategii będą: 5 wrzesień br. – spotkanie ekspertów zewnętrznych z Zarządem Województwa oraz Prezydentem miasta 6 wrzesień br.- posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji Strategii z udziałem ekspertów zewnętrznych oraz spotkanie z Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą 19 wrzesień br. - seminarium robocze z Regionalnym Forum Innowacji 5 Seminariów lokalnych, które odbywać będą się w grupach kilku powiatów – październik/listopad Projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego –listopad 17 grudzień br. – konferencja zamykająca / podsumowująca proces aktualizacji Strategii

11 W kontekście Strategii Europa 2020 inteligentne specjalizacje jawią się jako kluczowy element prowadzonej polityki w zakresie wzrostu innowacyjności. Regionalne strategie w zakresie inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) można zdefiniować jako zintegrowane strategie, które: Mają za zadanie koncentrację środków na priorytetach rozwoju opartego na wiedzy, Nakreślają działania mające na celu mobilizację prywatnych środków na B+R, Wzmacniają potencjał i zdolność instytucjonalną regionu w zakresie budowy przewagi konkurencyjnej, Wzmacniają zaangażowanie uczestników regionalnego systemu innowacji i wpływają na zmianę podejścia władz do kwestii innowacji, Zawierają skuteczny system monitorowania i ewaluacji.

12 Proces wyboru inteligentnych specjalizacji regionalnych powinien zostać oparty na istniejącym potencjale regionu (instytucjonalnym i technologicznym), uwzględniając zarówno stan obecny, jak i przede wszystkim odnosząc go do przewidywanych procesów rozwojowych potencjał Regionu tradycje w danym obszarze perspektywy rozwojowe regionalne „coś” dające przewagę konkurencyjną Weryfikacja specjalizacji przez KE (udokumentowana diagnoza / konsultacje / wywiady)

13 Do wyróżnionych specjalizacji, zawartych w projekcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 należą: efektywne wykorzystanie energii, turystyka prozdrowotna, branża targowo-kongresowa, Ponadto, wyróżniono dwa kierunki kluczowe o charakterze horyzontalnym: transfer wiedzy, wzornictwo. Kwestie do rozważenia: * branża metalowo-odlewnicza - * aspekt rolnictwa Ich rozwój pełni ważną rolę w podnoszeniu konkurencyjności całej gospodarki regionu, w tym wyróżnionych wcześniej specjalizacji branżowych.

14 Proces aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku” Główne działania: konferencje wojewódzkie konsultacje w powiatach (5 spotkań) strony internetowe ankiety sektorowe grupy / zespoły analiza porównawcza

15 Kluczowa będzie zgodność z głównymi celami pakietu legislacyjnego Polityki Spójności UE na lata , którego projekt opublikowano w październiku 2011 roku. W założeniu koncentracji tematycznej, środki, które państwo członkowskie przeznaczy dla regionów mniej rozwiniętych (w tym np. Świętokrzyskiego) w co najmniej 50% będą musiały zostać skierowane na: badania i innowacje, wsparcie MŚP, efektywność energetyczną oraz energię odnawialną. Jednocześnie, posiadanie przez regiony strategii dot. inteligentnych specjalizacji będzie warunkiem ex-ante (wstępnym) dla zgody KE na przyznanie środków w ramach Polityki Spójności na lata

16 Proces aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku” Punkty kluczowe: Aktualizacja Strategii – pkt wyjścia: diagnoza + SWOT SMART Specialisations + strategie branżowe Kontrakt terytorialny – negocjacje (PO / RPO / Projekty kluczowe) Nowe RPO

17 Wall Street (1987) Come on, tell me something I don't know, it's my birthday. Surprise me. The most valuable commodity I know of, is information Every battle is won before it's ever fought. Think about it.

18 Credo współpracy: Sami swoi Nie ma mocnych Kochaj albo rzuć

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kielce, 5 września 2012r.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej Oddział Programowania Strategicznego i Analiz


Pobierz ppt "„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google