Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszcz, 2 lipca 2012 r. www.funduszesoleckie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszcz, 2 lipca 2012 r. www.funduszesoleckie.pl."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszcz, 2 lipca 2012 r.

2 Fundusz sołecki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

3 Fundusz sołecki w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gmin środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. W 2012 r. 64 gminy zdecydowały się wyodrębnić fundusz sołecki, tj. 50,4% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. .

4 Fundusz sołecki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

5 Fundusz sołecki w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Źródło: "Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, Ministerstwo Finansów, czerwiec 2011 r.

6 Fundusz sołecki w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Źródło: "Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, Ministerstwo Finansów, czerwiec 2012 r.

7 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Podjęcie uchwały stanowi obowiązek Rady Gminy. Termin 31 marca jest terminem nieprzekraczalnym. Fundusz wyodrębniany jest dla wszystkich sołectw w gminie. Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: I SA/Kr 1526/09, I SA/Bd 951/09. RIO w Bydgoszczy

8 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Liczba gmin nie podejmujących w 2012 r. żadnych uchwał w sprawie funduszu sołeckiego, w województwie kujawsko-pomorskim, w porównaniu do 2011 r. nie zmniejszyła się i wynosi 24,4%. Stanowisko MSWiA (MAiC) dotyczące kwestii związanej z obligatoryjnością podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie wyrażenia (albo nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z 22 lipca 2011 r. Uchwała Kolegium RIO w Bydgoszczy nr XX z 14 października 2009 r.

9 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
1. Znaczenie roli organu wykonawczego gminy dla wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 2. Dyskusje o funduszu sołeckim na forum Rad Gmin i zmiany charakteru dyskusji w latach 2009 – Wpływ decyzji z 2009 roku na uchwały w kolejnych latach. 3. Fundusz sołecki a funkcjonowanie sołectwa: czy podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego wyklucza inne formy finansowania działalności sołectw? ad. 1 Zdaniem Wójta samorząd, który kończy się na gminie nie jest samorządem… ad. 2 Zwrócił uwagę na mnóstwo spraw tzw. papierkowych. Sołtysi nie mają tyle czasu, by takie dokumentacje prowadzić… Na szkoleniu dot. w/w funduszy poinformowano, że skończy się kawa i ciasteczka, wobec tego jak zorganizować dzień dziecka… (Dąbrowa Chełmińska, 2009)

10 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
„Zgodzić się należy też ze skarżącą, że nie ma również przesłanek do uznania, iż wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego wyklucza inne formy finansowania działalności sołectw. Ustawa o funduszu sołeckim nie uchyla ani nie zmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących prowadzenia przez jednostki pomocnicze (w tym sołectwa) gospodarki finansowej. Wyodrębnienie środków funduszu służy wykonywaniu konkretnych ściśle określonych przedsięwzięć opisanych we wniosku sołectwa, a nie zadań przekazanych sołectwu w statucie czy korzystaniu z mienia przekazanego sołectwu. Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 48 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie" należało stwierdzić, że prawo do zarządzania tym mieniem, korzystania zeń i rozporządzania dochodami z tego mienia wynika z zakresu określonego w statucie tej jednostki.” WSA w Bydgoszczy, wyrok z 20 stycznia 2010, sygn. I SA/Bd 951/09

11 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Fundusz funkcjonuje od 2009 r. ale nadal istnieje duża potrzeba informacji wśród wszystkich, którzy tworzą wspólnotę samorządową. Także wśród samorządów posiadających fundusz. Dobra praktyka: Organizacja otwartego spotkania informacyjnego dla mieszkańców, sołtysów, radnych odnośnie funduszu sołeckiego, np. z udziałem przedstawicieli gmin, w których fundusz funkcjonuje. Jaką informację o funduszu sołeckim otrzymują mieszkańcy, sołtysi i radni? Co wiemy o funduszu? Czy od razu wszystko się udało? Czy warto mieć fundusz? Co to w ogóle jest?

12 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Wykonanie funduszu sołeckiego w gm. Brwinów 2010 r. 2011 r. Źródło: Prezentacja Mariusza Baranowskiego, Radnego gm. Brwinów

13 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
W latach jedna kujawsko-pomorska gmina zdecydowała się zwiększyć kwotę funduszu sołeckiego. Źródło: KRRIO

14 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Art. 2 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim Prosty zapis ustawy, ale…

15 Fundusz sołecki – procedura w praktyce: kontrola
Kontrole NIK: r. nr. R/11/010/LGD Kontrola w UG Cedry Wielkie, Morzeszczyn, Kępice, Pszczółki Na co należy zwrócić uwagę: 1. Obliczanie wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo. 2. Sprawowanie kontroli zarządczej w urzędzie w kontekście realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. 3. Problem: realizacja przedsięwzięć nie ujętych we wnioskach lub zmiana przedsięwzięć przyjętych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Kontrola funduszu sołeckiego: 1. Komisja rewizyjna gminy 2. Regionalna Izba Obrachunkowa 3. Najwyższa Izba Kontroli W 2012 roku zapowiadana jest koordynowana kontrola KRRIO

16 Fundusz sołecki – procedura w praktyce: kontrola
Dokumenty źródłowe na stronie funduszesoleckie.pl

17 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Art. 2 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim Do 31 lipca przekazanie informacji sołtysom o kwocie funduszu przypadającej na sołectwo. Między 31 lipca a 30 września czas na organizację zebrań wiejskich. Dobra praktyka: Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa jeszcze przed zebraniem wiejskim tak, aby zebrać pierwsze pomysły i opracować kosztorysy przedsięwzięć. Przekazanie informacji o kwocie funduszu, o procedurze decydowania i możliwościach wydatkowania.

18 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Wyzwania: Organizacja zebrania wiejskiego: co ma, a co powinno mieć miejsce przed, w trakcie i po zebraniu wiejskim? Co można a co finansuje się z funduszu sołeckiego? Lidera i duch prawa, zróżnicowane interpretacje RIO, problemy nazewnictwa przedsięwzięć. Jak szczegółowy powinien być wniosek składany do 30 września? Czy dopuszczalne są zmiany zadań wykonywanych z funduszu sołeckiego? (RIO-KI-III-073-4/2011, pismo z 4 maja 2011 r.)

19 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Zwrot z budżetu państwa: Kwota wyodrębniona w 2009 r. w budżetach gmin woj. kujawsko-pomorskiego na fundusz sołecki: ,04 zł Kwota wydana na przedsięwzięcia z funduszu w 2010 r.: ,05 zł Kwota zwrotu z budżetu państwa przekazana w 2011 r.: ,86 zł Procent wydanych środków: 91% Jakie jest przeznaczenie pieniędzy ze zwrotu z budżetu państwa? Źródło: Odpowiedź sekretarza stanu w MAiC z 20 stycznia 2012 r. za zapytanie poselskie nr 137

20 Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?
Pytania, które stawialiśmy w 2010 roku: Czy fundusz sołecki się sprawdził? za rok zobaczymy jak przebiegła realizacja projektów oraz jak poszło rozliczanie i wypłacanie zwrotów najwcześniej za kilka lat będzie wiadomo, czy udało się zrealizować cel wprowadzenia funduszu – aktywizację i upodmiotowienie mieszkańców warto zapewnić gminom i osobom pracującym z FS system wsparcia

21 Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?
Najważniejsze obszary wsparcia określone w SLLGO na podstawie praktyki w 2010 r.: 1. Przygotowania do wprowadzenia funduszu 2. Decydowanie o wydatkowaniu funduszu 3. Społeczna kontrola realizacji funduszu

22 Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?
Wyzwania obecne w 2012 roku: Rola gmin – aktywne informowanie na wszystkich poziomach w sposób rzetelny, dostępny i zrozumiały dla wszystkich o funduszu i funkcjonowaniu urzędu, budżetu gminnego; rozliczalność wykonania funduszu sołeckiego Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców sołectw na temat własnych praw; wyjaśnienie problematycznych zapisów statutów sołectw Zapewnienie system wsparcia w realizacji funduszu w gminie oraz centralnie; usprawnienie realizacji zapisów prawa, a nie zmiana obowiązującej Ustawy o funduszu sołeckim

23 Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Program Budżet Obywatelski tel./fax.:

24 Fundusz sołecki – dane liczbowe
Źródło: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011, P. Sobiesiak-Penszko (red.), ISP, Warszawa 2012

25 Fundusz sołecki – dane liczbowe
Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, 2011 r. (fragment tabelarycznego zestawienia kwot zwrotu z rozbiciem na gminy)

26 Fundusz sołecki – Odnowa Wsi
Źródło: Ryszard Wilczyński, Dorobek 15 lat metody odnowy wsi w Polsce, prezentacja na konferencji „Wiejska Polska”, 26 maja 2012


Pobierz ppt "Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszcz, 2 lipca 2012 r. www.funduszesoleckie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google