Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, kwiecień 2011r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, kwiecień 2011r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, kwiecień 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dokumenty: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich; Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów; Umowa o dofinansowanie, interpretacje i oficjalne stanowiska Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących.

3 Co znajduje się w umowie o dofinansowanie projektu?
Sprawom związanym w informacją i promocją poświęcono jeden paragraf pod tytułem Obowiązki Informacyjne, w którym zawarto wymagania dotyczące promocji w projekcie.

4 Umowa o dofinansowanie projektu c. d.
1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4). Z powyższego zapisu wynika bezwzględna konieczność oznaczania działań poprzez umieszczenie logotypów i informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską.

5 Umowa o dofinansowanie projektu c. d.
2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu. 3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4. Wszyscy beneficjenci mają obowiązek stosowania logotypów obowiązujących dla danego programu, jak również logotypu Unii Europejskiej. Logotypy dostępne są na stronie internetowej: w zakładce Dokumenty > Wytyczne

6 Umowa o dofinansowanie projektu c. d.
4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej] oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.: 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt, 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.

7 Umowa o dofinansowanie projektu c. d.
5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4. Zapis ten dotyczy głównie dokumentów nie mających charakteru informacyjno-promocyjnego, np. wzory oświadczeń, wnioski o płatność itp.

8 Umowa o dofinansowanie projektu c. d.
6. Beneficjent udostępnia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu. Beneficjent na podstawie zapisów umowy zezwala na użytkowanie oraz reprodukowanie przez instytucje: wdrażającą, pośredniczącą i zarządzającą utworów (np. zdjęć, prezentacji, filmów, ulotek itp.), do których ma prawa autorskie. Beneficjent nie zrzeka się tych praw, wyraża jedynie zgodę na wykorzystanie tych materiałów, np. w działaniach promocyjnych realizowanych przez którąś z w/w instytucji.

9 Obowiązki beneficjentów wynikające z wytycznych dot
Obowiązki beneficjentów wynikające z wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach PO KL Głównym obowiązkiem beneficjentów jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymóg ten obowiązuje beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie oraz dotyczy również beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy. Należy zwrócić uwagę na to, aby przekaz (w tym język i środki komunikacji) zostały dopasowane do grupy odbiorców, charakteru i zasięgu oddziaływania projektu.

10 System wizualizacji PO KL
Opiera się na wykorzystywaniu dwóch podstawowych logotypów: logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu wraz z innymi logotypami uzupełniającymi i hasłami promocyjnymi dla Programu Kapitał Ludzki. Podstawowym dwóm logotypom mogą towarzyszyć inne uzupełniające logotypy, np. herby lub godła województw, logotypy instytucji, beneficjentów, partnerów oraz hasło promocyjne zarezerwowane dla PO KL: „Człowiek – najlepsza inwestycja”

11 Idea wspólnego znaku Dla wszystkich programów operacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich i Funduszu Spójności opracowano wspólny znak graficzny. Znak ten jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu. Niebieskie tło symbolizuje uchylone okno z widokiem na niebo, co tworzy kadr przestrzeni, świata, w który wchodzą połączone gwiazdy. Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej z gwiazd, jak również niebieski kolor tła. Znak nawiązuje również do symboliki flagi Polski – kolory pozostałych dwóch gwiazd. W sposób symboliczny komunikuje o przepływie funduszy europejskich. Kierunek zachód – wschód został uzyskany poprzez nadanie dynamiki gwiazdom.

12 Idea wspólnego znaku Forma znaku graficznego tworzy złudzenie przestrzeni dzięki następującym zabiegom graficznym: nadanie efektu trójwymiarowości poszczególnym gwiazdom; wprowadzenie cienia rzuconego; nadanie perspektywy prostokątnemu tłu; „schowanie” fragmentu czerwonej gwiazdy w obrębie prawego boku trapezu oraz wprowadzenie na jej powierzchni cienia rzucanego przez trapez. Połączenie gwiazd oraz ich symbolika poprzez kolor mówią nam o wspólnocie UE, jej trwałości i sile. Dodatkowo charakter graficzny gwiazd nasuwa skojarzenia z postaciami ludzi, wprowadzając tym samym w symbolikę aspekt ludzki. Mówi o zjawisku synergii, czyli kooperacji (współpracy) różnych czynników, której efekt jest większy niż suma ich oddzielnego działania.

13 Znak graficzny Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013

14 Znak graficzny na siatce modułowej
Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości w budowie znaku graficznego. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku na powierzchniach wielkoformatowych (np. na billbordzie), gdzie zastosowanie formy elektronicznej nie jest możliwe. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku równym 1/8 wysokości znaku graficznego.

15 Forma podstawowa Zbudowana z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

16 Forma podstawowa

17 Forma uzupełniająca Zbudowana z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

18 Logotyp PO KL – pole podstawowe
To minimalny zamknięty obszar wokół znaku, w którym znak może być użyty.

19 Logotyp PO KL – pole ochronne
To obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna forma obca, zarówno graficzna, jak i tekstowa.

20 Logotyp PO KL – stosowanie tła
Podstawowym tłem dla logotypu jest tło w kolorze białym, ale można stosować logotyp PO KL na wszelkich innych tłach, zwłaszcza na tle pomarańczowym – kolorze zarezerwowanym dla PO KL.

21 Logotyp PO KL – wariant jednokolorowy na tle programu
Dopuszcza się stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych – monochromatycznych, na dowolnym tle kolorystycznym.

22 Budowa flagi Unii Europejskiej
Symbol UE składa się z 12 gwiazd. Logo UE ma kształt niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. Gwiazdy są umieszczone w równych odległościach od siebie w taki sposób, że formują niewidzialny okrąg, którego środek jest tworzony poprzez przecięcie się przekątnych prostokąta. Promień okręgu stanowi 1/3 wysokości prostokątnej flagi. Każda gwiazda ma 5 punktów, które umieszczone są na obwodzie „niewidocznego” okręgu. Jego promień wynosi 1/18 wysokości prostokątnej flagi. Gwiazdy są usytuowane pionowo, tzn. jedno ramię (wierzchołek) gwiazdy jest pionowe, a dwa przylegające do niego ramiona powinny być usytuowane w linii prostej oraz pod kątem prostym do „masztu” flagi. Gwiazdy powinny być rozmieszczone na okręgu w pozycjach „pełnych” godzin zegarowych.

23 Budowa flagi Unii Europejskiej

24 Flaga Unii Europejskiej na kolorowym tle
Zachęca się do stosowania emblematu na białym tle. Należy unikać wielokolorowego tła, zwłaszcza nie komponującego się z kolorem niebieskim. Jeśli istnieje konieczność dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

25 Słowne odwołanie do UE i EFS
W systemie wizualizacji PO KL znakowi UE towarzyszy odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Odwołania słowne mogą występować zarówno z lewej i prawej strony jak również centralnie. Występuje w dwóch wariantach z dwoma i jednym podpisem. Wariantem podstawowym tego logotypu jest flaga Unii Europejskiej z dwoma podpisami.

26 Słowne odwołanie do UE i EFS

27 Zestawienia logotypów
W zestawieniu z innymi logotypami, logo PO KL znajduje się zawsze z lewej strony (zaczyna ciąg znaków), znak Unii Europejskiej zawsze z prawej strony (kończy ciąg znaków), w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się inne znaki np. logotypy regionów, beneficjentów. Moduł konstrukcyjny x – to kwadrat o boku równym 1/5 wysokości emblematu UE. Odległości wskazane między znakami są odległościami minimalnymi.

28 Przykłady zestawień

29 Nieprawidłowe zastosowanie logotypów

30 Planowanie działań informacyjno - promocyjnych
Należy rozróżnić trzy podstawowe sfery działań w zakresie promocji: Obszar I – związany z oznaczaniem projektu, tj. wypełnieniem wszelkich obowiązków dotyczących oznaczania dokumentów / sprzętu zakupionego w ramach projektu. Obszar II – działania promocyjno – informacyjne, niezbędne do osiągnięcia celów projektu (np. w zakresie rekrutacji, konsultacji dokumentów itp.) Obszar III – działania promocyjne ukierunkowane na informowanie o projekcie, promowanie jego celów i rezultatów.

31 Oznaczanie projektu oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt; oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu; informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu; oznaczanie publikacji i materiałów promocyjnych w ramach projektu; strony internetowe.

32 Oznaczanie pomieszczeń
każde pomieszczenie, w którym realizowany jest projekt powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy informacyjnej, naklejki lub innego rodzaju materiału zawierające informację o współfinansowaniu; w szczególności informacja taka powinna znaleźć się w siedzibie beneficjenta, biurze projektu, w salach szkoleniowych i innych salach, w których realizowane jest wsparcie skierowane bezpośrednio do osób; informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu; w przypadku, kiedy plakat zawiera np. jakąś formę graficzną, rysunek – informacja o współfinansowaniu wraz z wymaganymi logotypami powinna zajmować co najmniej 15% jego powierzchni; podczas spotkań informacyjnych i konferencji wszyscy uczestnicy projektów powinni mieć świadomość, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

33 Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń itp.
W przypadku organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i innych imprez promocyjnych logotypy oraz informacja o współfinansowaniu imprezy ze środków EFS powinna znaleźć się co najmniej na: zaproszeniach (zarówno przekazywanych w formie papierowej, jak i elektronicznej); plakatach, informacjach, ogłoszeniach umieszczonych w sali, w miejscu widocznym dla uczestników spotkania; materiałach, które otrzymują uczestnicy spotkania, w szczególności publikacjach, gadżetach, prezentacjach multimedialnych; certyfikatach, zaświadczeniach, dyplomach itp. potwierdzających zakończenie lub udział w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.

34 Oznaczanie sprzętu i wyposażenia
sprzęt oraz wyposażenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupiony/amortyzowany/wynajęty/ leasingowany na potrzeby projektu musi być wyraźnie i czytelnie oznakowany; w przypadku małych przedmiotów (np. aparaty fotograficzne, dyktafony), gdzie nie jest możliwe umieszczenie informacji bezpośrednio na przedmiocie, możliwe jest jej zamieszczenie na opakowaniu sprzętu, przy czym opakowanie to musi być użytkowane łącznie ze sprzętem; w ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek papierowych, na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, tabliczek plastikowych, metalowych, naszywek z materiału, graweru, haftu itp.; nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości, np. zszywacze, dziurkacze itp. zakupionego na potrzeby biurowe.

35 Informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń
powinna zostać zawarta w opisie stanowiska oraz/lub w zakresie obowiązków pracownika; w bezpośrednim, stałym miejscu pracy osób, których wynagrodzenie jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny powinna zostać zamieszczona informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia wraz z dwoma podstawowymi logotypami w formie tabliczki, informacji wywieszonej np. przed pokojem, w którym dana osoba wykonuje obowiązki; w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się w treści umowy; w przypadku kiedy jest to możliwe, na umowie powinno znaleźć się pełne oznaczenie wraz z logotypami i informacją o współfinansowaniu.

36 Przykład oznaczenia umowy o dzieło

37 Przykład oznaczenia umowy o dzieło

38 Oznaczanie publikacji i materiałów promocyjnych
wszystkie publikacje (drukowane i elektroniczne) powinny zawierać logotypy oraz jasne wskazanie na współfinansowanie publikacji przez EFS – co najmniej na stronie redakcyjnej; logotypy mogą pojawić się również jako elementy graficzne na okładkach i innych elementach publikacji; materiały drukowane nie posiadające strony tytułowej ani redakcyjnej (broszury, ulotki, foldery do 4 stron) powinny zawierać informacje o współfinansowaniu wraz z logotypami na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji; na publikacjach w wersji elektronicznej (m. in. płyty CD, DVD, VHS, do pobrania ze strony www) na pierwszej stronie / pierwszym widocznym ekranie / oknie powitania, które ukazuje się jako pierwsze podczas odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku danych powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu oraz logotypy;

39 Oznaczanie publikacji i materiałów promocyjnych c. d.
w przypadku nośników CD lub DVD informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się na płycie oraz okładce płyty (jsli występuje, a front zapakowanej płyty jest niewidoczny); w przypadku prezentacji multimedialnych – informacja o współfinansowaniu na co najmniej pierwszym i ostatnim slajdzie / oknie; na wszystkich publikacjach (drukowanych i elektronicznych) powinna zostać zamieszczona informacja, iż publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie; materiały audiowizualne (np. filmy, spoty reklamowe) oznaczamy logotypami oraz informacją o współfinansowaniu na początku lub końcu materiału; taka informcja powinna mieć formę tablicy / baneru / slajdu i logotypy oraz informacja o współfinansowaniu powinny zawierać co najmniej 15% ekranu / powierzchni; dodatkowo powinien być widoczny przez co najmniej 3 sekundy; w przypadku audycji radiowych informacja o współfinansowaniu powinna zostać odczytana na początku lub końcu materiału.

40 Oznaczanie publikacji i materiałów promocyjnych c. d.
IZ PO KL dopuszcza zamieszczanie na ogłoszeniach, plakatach, ulotkach, broszurach itp. informacji o działalności komercyjnej beneficjenta, która wiąże się bezpośrednio z działalnością, na którą otrzymał dofinansowanie (np. przy projekcie dot. szkoleń językowych beneficjent może zamieścić informacje o prowadzonych przez siebie szkoleniach komputerowych). W takim przypadku koszt produkcji danego materiału może zostać pokryty ze środków projektu proporcjonalnie do tego ile powierzchni materiału promocyjnego zajmują informacje związane z projektem dofinansowanym ze środków EFS.

41 Gadżety jako materiały promocyjne
Stanowisko MRR, pismo z dnia r.

42 Materiały informacyjno - promocyjne
powinna być zachowana proporcja między elementami wizualnymi (grafika, ilustracje, fotografie) a werbalnymi (tekst); wskazane jest posługiwanie się cytatami i wypowiedziami dotychczasowych uczestników projektów, nadają one komunikatowi bardziej wiarygodny charakter.

43 Strony internetowe w przypadku finansowania strony internetowej ze środków projektu powinna ona posiadać przynajmniej na stronie głównej logotypy oraz informację o współfinansowaniu; strona powinna posiadać link do strony głównej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

44 Stosowanie informacji o współfinansowaniu
rozumie się przez to tekst informujący o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; tylko pełne nazwy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny; nie można używać nazw: beneficjenta, IP, IP2, innych źródeł finansowania; dopuszcza się aby używać nazw projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

45 Przykłady sformułowań informujących o współfinansowaniu

46 Przykłady sformułowań informujących o współfinansowaniu

47 Przykłady sformułowań informujących o współfinansowaniu
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Umowa realizowana w ramach projektu… współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

48 Zasady oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych
Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne, szkoleniowe itp., w zależności od ich wielkości, rodzaju i techniki wykonania muszą być oznaczone wg dwóch możliwych wariantów: Wariant podstawowy – dla dużych materiałów; Wariant minimalny – dla małych materiałów; Wybór zastosowanego wariantu zależy od wielkości materiału, rodzaju i techniki wykonania. Rekomendacja IZ PO KL: stosowanie wariantu podstawowego w każdym możliwym przypadku.

49 Wariant podstawowy dla dużych materiałów
Wszystkie duże materiały promocyjne, materiały multimedialne oraz wybrane materiały drukowane będą zawierały co najmniej: emblemat UE; słowne odwołanie do UE; odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego; logo PO KL; hasło promocyjne PO KL; informację o współfinansowaniu; opcjonalnie jeśli to możliwe: logo/herb instytucji lub województwa.

50 Wariant podstawowy dla dużych materiałów c.d.

51 Wariant podstawowy dla dużych materiałów c.d.

52 Przykłady oznaczeń materiałów

53 Wariant minimalny dla małych materiałów
Małe materiały promocyjne oraz wybrane materiały drukowane będą zawierały co najmniej: emblemat UE; odwołanie słowne do UE; logo PO KL; opcjonalnie jeśli to możliwe: logo lub herb instytucji lub województwa.

54 Wariant minimalny dla małych materiałów

55 Przykład oznaczenia materiałów

56 Promocja a osiąganie rezultatów projektu
Promocja odgrywa szczególną rolę, mającą często kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu. Przykład: Zadanie związane z rekrutacją i pozyskaniem uczestników projektu. Zarówno jeśli chodzi o aspekt ilościowy (rekrutację odpowiedniej liczby osób), jak też jakościowy (pozyskanie takich osób, które najlepiej spełniają nasze oczekiwania z punktu widzenia kwalifikowalności do projektu).

57 Planowanie wsparcia działań informacyjno – promocyjnych dla rekrutacji
Analiza grupy, do której kierujemy naszą ofertę, jak i osób z ich otoczenia. Potencjalną grupę docelową można rozpatrywać pod kątem: wykształcenia; miejsca zamieszkania; płci; aktywności zawodowej i statusu na rynku pracy; wieku; niepełnosprawności lub innych barier o tym charakterze; sytuacji rodzinnej.

58 Przykład Realizując projekt szkoleniowy, skierowany do bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie gminy „Nibylandia”, w wieku ponad 50 lat, musimy brać pod uwagę zarówno kanały, jakimi możemy dotrzeć do tej grupy odbiorców, jak i potencjalne możliwości oddziaływania na tę grupę przez inne osoby. Bierzemy pod uwagę np. dane dotyczące czytelnictwa prasy codziennej, ogólnopolskiej i regionalnej, dostępu i wykorzystania Internetu itp. Dane takie możemy znaleźć na stronach internetowych instytutów badania opinii publicznej, GUS i innych jednostek badawczych.

59 Jaki komunikat chcemy przekazać? (przykłady)
projekt jest realizowany i współfinansowany ze środków EFS; działania są skuteczne i przynoszą oczekiwane rezultaty; zachęcamy osoby po 50 r. ż. do udziału w podobnych przedsięwzięciach; budujemy pozytywny wizerunek firmy i funduszy europejskich jako skutecznej metody na ponowne odnalezienie się na rynku pracy w wieku 50+; poszukujemy wiedzy i informacji, które umożliwiają jeszcze lepsze dostosowanie działań do grupy docelowej pozostającej w sferze zainteresowań firmy.

60 Komu chcemy przekazać ten komunikat?
możliwie szeroka grupa mieszkańców gminy, w szczególności osoby z grupy docelowej projektu (kobiety 50+) oraz ich rodziny i domownicy; instytucje i firmy statutowo działające na rzecz grupy docelowej projektu (w szczególności instytucje działające w obszarze rynku pracy i integracji społecznej na terenie gminy; osoby biorące udział w projekcie i osoby o podobnym profilu osobowym (wiek, status na rynku pracy, kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie itp.), nie biorące udziału w projekcie i zamieszkujące na terenie gminy.

61 Potencjalne ograniczenia lub możliwości, mogące mieć wpływ na formę przekazu
w ramach diagnozy grupy docelowej stwierdzono m. in., że osoby z tej grupy wiekowej dosyć rzadko korzystają z nowoczesnych technologii (np. Internetu); są to osoby mające stosunkowo dużo wolnego czasu (w dużej mierze nie obciążone opieką nad dziećmi, nie zatrudnione); spośród prasy sprzedawanej na terenie gminy, jedna z gazet o charakterze regionalnym (tygodnik) i poruszająca sprawy lokalne charakteryzuje się dużą sprzedażą.

62 Inne specjalne okoliczności o charakterze technicznym lub formalnym, mogące mieć znaczenie dla promocji projektu na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury, w którym można zorganizować konferencję czy seminarium; w trakcie realizacji projektu na terenie gminy będą organizowane Dni Patrona Miasta, coroczna impreza plenerowa; na terenie gminy działa Koło Gospodyń Wiejskich, które zbiera się raz w tygodniu.

63 Wybór formy promocji na podstawie zebranych informacji
ogłoszenie w lokalnej prasie – względna masowość medium przy niskim koszcie dotarcia do jednej osoby; stoisko wystawiennicze promujące projekt w ramach Dni Patrona Miasta; uczestnictwo w spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich – promocja projektu, nakreślenie zasad uczestnictwa i korzyści z niego płynących; konferencja dla uczestników projektu oraz osób z tej samej grupy docelowej – wymiana doświadczeń i promocja rezultatów.

64 Błędy wynikające ze stereotypów
Załóżmy, że udało się nam wynegocjować bardzo korzystne warunki finansowe zamieszczenia ogłoszenia o projekcie w gazecie ogólnopolskiej (np. Rzeczpospolitej). Z punktu widzenia kosztów dotarcia do jednej osoby będzie to bardzo racjonalne i ekonomiczne. Czy jednak nasz przekaz trafi do osób, których poszukujemy? Czy nasza grupa w ogóle kupuje prasę? Jeśli tak to czy to będą dzienniki ogólnopolskie? Czy trafimy do potencjalnych odbiorców z profilem gazety?

65 Błędy wynikające ze stereotypów
Jeśli osoby, które chcemy pozyskać do uczestnictwa w projekcie nie są czytelnikami Rzeczpospolitej to ogłoszenie w tej gazecie będzie nieefektywne i bezskuteczne. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę np. władze samorządowe szczebla gminnego, które mogą być bardzo istotną dla naszego projektu grupą, skutecznie aktywizującą naszą grupę docelową – ogłoszenie w Rzeczpospolitej jako element upowszechniania rezultatów projektu, może okazać się trafionym kanałem komunikacji. Każda grupa w odniesieniu do konkretnych oczekiwań i związków z naszym projektem może mieć inne potrzeby w zakresie komunikacji.

66 Szczegółowych informacji udziela: Wydział Informacji i Promocji EFS Punkt Informacyjny EFS Czynny: Poniedziałek 8.00 – Wtorek – Piątek 7.30 – tel.:  247 fax:  

67 Dziękuję za uwagę Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, kwiecień 2011r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google