Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków"— Zapis prezentacji:

1

2 Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Łódź, czerwiec 2008 r.

3 Obowiązek promocji projektów wynika z:
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., str. 25) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z r., str. 4) Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Działania prowadzone w ramach informacji i promocji powinny być zgodne z następującymi dokumentami:
Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia

5 Cele działań informacyjno-promocyjnych:
Działania informacyjno-promocyjne powinny zostać opisane w pkt. 3.2 Działania Wniosku o dofinansowanie projektu, jako jedno z zadań w ramach projektu. wypełnienie wymagań związanych z oznaczaniem projektu promocja Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rekrutacja uczestników projektu Koszty związane z realizacją działań informacyjno-promocyjnych to koszty kwalifikowalne – bezpośrednie (zadanie: Promocja i informacja projektu).

6 Instrumenty informacyjno-promocyjne
plakaty, broszury, ulotki, gadżety publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej ogłoszenia w prasie, artykuły sponsorowane, wkładki do gazet konferencje rozpoczynające i podsumowujące projekt, imprezy promocyjne strona internetowa oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu oznaczenie korespondencji prowadzonej w sprawach projektu informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu. oraz BAZA PROJEKTÓW na stronie internetowej WUP w Łodzi

7 Informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu
Wszyscy uczestnicy projektu powinni być świadomi, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informacja o współfinansowaniu szkoleń/doradztwa itp. powinna znaleźć się co najmniej na: materiałach szkoleniowych, w tym prezentacjach i publikacjach multimedialnych zaproszeniach korespondencji z uczestnikami, także w formie elektronicznej certyfikatach, zaświadczeniach, dyplomach itp. potwierdzających zakończenie lub udział w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jeśli nie ma możliwości zamieszczenia informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. świadectwa na drukach MEN) informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na umowach szkoleniowych lub w formie dodatkowego zaświadczenia z informacją o współfinansowaniu

8 Ogólne zasady oznaczania materiałów informacyjno-promocyjnych
Wszystkie instrumenty informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny zawierać: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki logo Europejskiego Funduszu Społecznego logo Unii Europejskiej Logotypy powinny mieć zachowane właściwe proporcje. Należy pamiętać również o zachowaniu pola podstawowego i pola ochronnego logo. opis w postaci: Projekt (tytuł projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania/Poddziałania (numer Działania/Poddziałania) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cel Europejskiego Funduszu Społecznego: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

9 nazwę Działania/Poddziałania (na materiałach drukowanych typu: plakaty, ulotki, ogłoszenia, artykuły prasowe, banery oraz na materiałach audiowizualnych) logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy z podpisem: Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia (na materiałach drukowanych typu: plakaty, ulotki, ogłoszenia, banery oraz na materiałach audiowizualnych) – logo WUP nie może znajdować się przy informacji o współfinansowaniu wraz z nazwą Beneficjenta (zamiast nazwy można ewentualnie stosować logo Beneficjenta) należy stosować podpis: Realizator projektu – logo beneficjenta nie może znajdować się przy informacji o współfinansowaniu Logo Beneficjenta (z podpisem: Realizator projektu) nie może być większe od logo EFS, UE, PO KL i WUP w Łodzi. w przypadku materiałów drukowanych typu: plakaty, ulotki, ogłoszenia, artykuły prasowe, banery oraz w przypadku materiałów audiowizualnych – w stopce drobnym drukiem należy stosować opis w postaci: Ogłoszenie (lub inny typ publikacji) współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dane teleadresowe biura projektu

10 Informacja o współfinansowaniu NIE POWINNA zawierać:
Informacja o współfinansowaniu POWINNA zawierać: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki logo Europejskiego Funduszu Społecznego logo Unii Europejskiej opis w postaci: Projekt (tytuł projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania/Poddziałania (numer i ewentualnie nazwa Działania/Poddziałania) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informacja o współfinansowaniu NIE POWINNA zawierać: Innych logotypów, w szczególności: logotypów instytucji realizującej projekt, partnerów Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących 2 stopnia logotypu przyjętego dla projektu Nazw: beneficjenta Instytucji Pośredniczących Skrótów np.: EFS zamiast Europejski Fundusz Społeczny PO KL zamiast Program Operacyjny Kapitał Ludzki

11 Zestawienie logotypów
W zestawieniach z innymi znakami znak Programu znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony.

12 Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UWAGA ! Formę uzupełniającą znaku - można stosować wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.

13 Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Logo PO KL - stosowanie tła
Podstawowym tłem dla znaku PO KL jest tło w kolorze białym. Dopuszcza się aplikację znaku na tle kolorowym, czarnym oraz srebrnym. *Należy stosować kolory określone w Wytycznych

15 Logo PO KL – wariant monochromatyczny na tle programu
Dopuszcza się stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych – monochromatycznych, ale tylko w obrębie przedstawionej kolorystyki. Dopuszczalne wersje kolorystyczne teł pełnych – jednorodnych w systemie kolorystycznym CMYK.

16 Zasady stosowania logo Unii Europejskiej
w celu użycia logo UE na stronach internetowych najlepiej jest używać kolorów RGB

17 Logo Unii Europejskiej - kolorystyka
W przypadku koloru czarnego prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę i czarne na białym tle. W przypadku koloru niebieskiego tło powinno być wydrukowane w maksymalnym nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tle białymi gwiazdami. Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji znaku na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

18 Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo nie powinno być mniejsze (wysokość) niż 1cm. wersja podstawowa wersja z podpisem Wykorzystując logo Europejskiego Funduszu Społecznego należy zwrócić uwagę, aby: proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu lub pomniejszaniu powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości, co najmniej połowy wysokości litery „E” po bokach pozostało wolne miejsce na szerokość litery „S” kiedy nie ma możliwości zamieszczenia logo we wzorze dokumentu można je zamieścić w postaci naklejki lub pieczątki (granatowej, lub czarnej). logo z podpisem nie może być węższe niż 23mm

19 Logo Europejskiego Funduszu Społecznego – warianty kolorystyczne

20 Logo Europejskiego Funduszu Społecznego – otaczanie znaku
Należy stosować taką grafikę tła, aby logo znajdowało się na jednym z dozwolonych kolorów. W oryginalnych pismach czarnobiałych stosujemy znak graficzny EFS w wersji czarnej (nie wolno stosować logo EFS w odcieniach szarości). W przypadku konieczności powielenia kolorowych dokumentów dopuszczalne jest stosowanie kserokopii. W przypadku umieszczania symbolu w pełnej wersji kolorystycznej na dowolnym kolorze tła można zastosować cieniowanie tła. Proponowane rozwiązanie pozwoli zachować przejrzystość symbolu i tła w zgodzie z zasadami stosowania pola ochronnego.

21 Najczęstsze błędy pojawiające się przy oznaczaniu projektów:

22 Najczęstsze błędy pojawiające się przy oznaczaniu projektów:

23 Dokumentacja podejmowanych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych
Oprócz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury, rachunki) należy bezwzględnie przechowywać egzemplarze artykułów informacyjnych, między innymi: - egzemplarz gazety, w której ukazało się ogłoszenie prasowe lub artykuł sponsorowany - nagrany na płytę DVD lub kasetę VHS program telewizyjny prezentujący projekt - egzemplarze gadżetów promocyjnych - egzemplarze ulotek, plakatów

24 http://efs.wup.lodz.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS Łódź, ul. Wólczańska 49 budynek A, parter, pokój 6 i 7 tel. (42) wew. 119, 120 fax (42) Możliwość przesyłania materiałów promocyjnych do konsultacji:

25 należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: m.garstka@wup.lodz.pl
Informacja do Bazy projektów: BAZA PROJEKTÓW W PO KL na stronie internetowej WUP w Łodzi jako źródło informacji dla osób zainteresowanych udziałem w projektach oraz jako forma promocji projektu i instytucji go realizującej Obowiązek beneficjenta: - zgłoszenie i aktualizacja informacji o realizowanych projektach Opis projektu według następującego schematu: należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Tytuł: Realizator: Cel projektu: Do kogo projekt jest skierowany: Co projekt oferuje: Rekrutacja do projektu: Okres realizacji projektu:

26

27


Pobierz ppt "Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google