Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz budżetu państwa w 15%.

2 W żadnym z narzędzi, służących informacji i promocji, nie wolno używać
skrótu UE, PWT i EFRR, gdyż nie są one powszechnie znane. PWT PL-SK (Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) UE (Unia Europejska)

3 Emblemat Unii Europejskiej i logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka powinny mieć zbliżoną wielkość. W żadnym wypadku logo/herb beneficjenta nie mogą być większe od pozostałych logotypów i emblematu Unii Europejskiej.

4 Obowiązkowe jest stosowanie określonych zasad promocji na wszystkich materiałach stosowanych podczas realizacji mikroprojektu takie jak np. Korespondencja prowadzona w sprawach projektu • Umowy z wykonawcami oraz dokumentacja przetargowa • Umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk • Ogłoszenia o wyborze wykonawcy • Ogłoszenia naboru personelu • Ogłoszenia uczestników projektów szkoleniowych • Listy obecności uczestników projektów szkoleniowych • Materiały konferencyjne, szkoleniowe, materiały multimedialne, broszury, ulotki • Strony internetowe zawierające informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych • Materiały prasowe oraz inne materiały stosowane przy realizacji projektu

5 Promocja we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu.
3.10 Działania informacyjne i promocyjne (opis w jaki sposób Wnioskodawca i partnerzy podczas realizacji projektu informować będą o finansowym wsparciu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka za pośrednictwem Euroregionu /VUC) Podczas realizacji projektu będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne eksponujące: Logo Programu PWT PL-SK , i Euroregionu, flagę Unii Europejskiej jak również informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR. Promocja obejmie m.in.: - promocję projektu w lokalnej prasie i na stronach internetowych. - wykonanie banerów, plakatów broszur promujących projekt i współpracę transgraniczną, - umieszczone zostaną informacje na stronach internetowych SRB i partnera słowackiego, - z każdego spotkania na stronie internetowej beneficjenta zostaną zamieszczone zdjęcia dokumentujące bieżące wydarzenia,

6 Projekt pisma – wydruk kolorowy
Treść pisma Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

7 Projekt pisma – wydruk czarno-biały
Treść pisma Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

8 Niedopuszczalne modyfikacje znaku
Niedozwolone jest stosowanie wielobarwnego tła

9 Niedopuszczalne modyfikacje znaku
Niedozwolone jest stosowanie dodatkowych elementów np. cień Niedozwolone jest nieproporcjonalne skalowanie znaku Niedozwolona jest zmiana układu graficznego znaku Niedopuszczalna jest zmiana liternictwa znaku

10 Skalowanie logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

11 Przykłady prawidłowego oznakowania
wymiary i rozmieszczenie logotypów podpisy pod logotypami zapis o współfinansowaniu wersje kolorystyczne wersje językowe

12 Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na małe inwestycje infrastrukturalne, takie jak plac zabaw, ścieżka rowerowa oraz remont i modernizacja małych powierzchni, zobligowany jest do ustawienia tabliczki informacyjnej o wymiarach nie mniejszych niż 30x25cm. Obowiązkowe elementy tablicy: Emblemat Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, 2) Logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka wraz ze sloganem, 3) Tekst dotyczący współfinansowania projektu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.” Informacja o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej powinna zajmować nie mniej niż 25% powierzchni tabliczki

13 Oznakowanie zakupionego sprzętu w ramach realizowanego mikroprojektu.
Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Naklejki informacyjne powinny mieć rozmiary nie mniejsze niż 7x4cm. Chyba, że jest to niemożliwe, można pomniejszyć lub stosować same logotypy.

14 GADŻETY Na gadżetach muszą się znaleźć wszystkie obowiązkowe elementy
tj. logo Programu wraz ze sloganem,. flaga UE wraz z podpisem (Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) a także napis o współfinansowaniu (współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka ". Opuszczenie napisów jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku małych gadżetów (typu długopis), na których napis o współfinansowaniu po prostu się nie mieści.

15 Rozpowszechnianie informacji o projekcie w mediach
Informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka Tytuł i cel projektu Partnerzy projektu Obszar realizacji projektu

16 Instrumenty służące informacji i promocji
Materiały prasowe, biuletyny itp. W przypadku publikacji prasowych, internetowych, wywiadów i reportaży zarówno radiowych jak i telewizyjnych, w miarę możliwości beneficjent ma obowiązek zadbać, by w takich publikacjach i materiałach pojawiały się logo Programu, logo Euroregionu, Emblemat Unii Europejskiej oraz informacje o współfinansowaniu projektu. Imprezy związane z realizacją projektu Logo Programu, godło UE oraz logo Euroregionu muszą być widoczne podczas wszystkich imprez związanych z realizacją projektu (seminaria, konferencje, itp.) W trakcie imprez powinna być również rozpowszechniana informacja o współfinansowaniu projektu

17 Zdjęcia dokumentujące zrealizowanie zakładanych działań oraz osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

18

19

20 Promocja na ulotkach, zaproszeniach, broszurach…
Na każdy dokumencie typu broszura z imprez, kalendarium, czy zaproszenie musi znajdować się promocja projektu. Natomiast jeżeli np. impreza finansowana w ramach projektu dobywa się podczas realizacji większego przedsięwzięcia jak np. Dni Powiatu Bielskiego odpowiednia promocja powinna naleźć się obok działania realizowanego w ramach projektu z adnotacją „wstęp wolny” w przypadku możliwości wystąpienia przychodu.

21 Rekomendowane jest aby na stronie internetowej beneficjenta i partnera mikroprojektu były zamieszczone informacje o realizowanym mikroprojekcie: cele działania efekty realizacji projektu Uwzględniając przy tym wymogi Promocji. Jest to również sposób zachowania trwałości projektu.

22 Jeśli w ramach realizacji mikroprojektu realizowana jest strona internetowa powinna zawierać następujące informacje: informację o projekcie informację na temat wdrażania mikroprojektu rezultaty projektu wydarzenia realizowane w ramach projektu dane kontaktowe beneficjenta Logotypy, informację o współfinansowaniu linki do oficjalnych stron internetowych instytucji wdrażających program

23 Przydatne dokumenty Wytyczne WST „Informacja i Promocja”
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Art. 8, Art. 9 - Schemat działań informacyjnych dla realizowanych operacji. Polskie akty prawne i wytyczne 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2006 r., nr 227, poz. 1658) 2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r.

24 e-mail: biuro@euroregion-beskidy,pl
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz budżetu państwa w 15%. Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/ Bielsko-Biała Polska tel.: fax:


Pobierz ppt "W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google