Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
GIMNAZJUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla DOROSŁYCH Police ul. Siedlecka 6  sekretariat: 91/ faks: / strona internetowa:

2 MOTTO PATRONA SZKOŁY MISJA SZKOŁY
"Bądź szczęśliwy i do szczęścia prowadź innych" Ignacy Łukasiewicz 8 marca1822 – 7 stycznia1882

3 POCZĄTKI SZKOŁY SZKOŁA W LICZBACH
Rok szkolny 2011/2012: SUMA UCZNIÓW (44 klasy), Gimnazjum (10 klas), LO (21 klas), TZ (7 klas), ZSZ - 74 (3 klasy), ZSZ dla Dorosłych - 61 (3 klasy), Początki Naszej Szkoły... ... sięgają roku 1972, kiedy to, bazując na Zasadniczej Szkole Zawodowej (słynnej „samochodówce”), powołano trzy nowe szkoły zawodowe, które w roku zostały połączone w Zespół Szkół Zawodowych. W roku 1979 nadano Zespołowi Szkół imię Ignacego Łukasiewicza , w tym samym roku miało również miejsce wręczenie sztandaru, ufundowanego przez Zakłady Chemiczne „Police”. Rok 1981 to włączenie do Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego i zmiana nazwy na Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza Zakładów Chemicznych „Police”. Obecna nazwa szkoły – Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza – została przyjęta w roku 1993. W końcu lat 90-tych Zespół tworzyło aż 6 szkół, w których uczyło się równocześnie prawie dwa tysiące uczniów. Do chwili obecnej mury szkoły opuściło ponad siedem tysięcy absolwentów. Dzisiejszy kształt i charakter szkoły wynika z potrzeby dostosowania oferty kształcenia do ciągle zmieniających się potrzeb regionu i kraju, którą szczególnie zdynamizowało wejście Polski do Unii Europejskiej.

4 BAZA SZKOŁY LABORATORIUM JĘZYKOWE BIBLIOTEKA INTERNAT
MULTIMEDIALNA SALA SPOTKAŃ 6 PRACOWNI KOMPUTEROWYCH CENTRUM EDUKACJI, INTEGRACJI I REHABILITACJI „PODGRODZIE” HALA SPORTOWA PŁYWALNIA

5 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Nauczyciel podpisuje z uczniem umowę-pakt, określającą szczegółowo wymagania edukacyjne, rodzaje pisemnych prac kontrolnych oraz formy i zasady oceniania osiągnięć uczniów. Poprzez udział w określonych przez nauczyciela przedmiotu formach oceniania uczeń gromadzi punkty, które są przeliczane na punkty procentowe. Ocena roczna jest obliczana jako średnia arytmetyczna punktów procentowych zdobytych w dwóch okresach danego roku szkolnego. Stopnie Skrót Symbol cyfrowy Liczba punktów procentowych celujący cel 6 > 100 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 30 - 0 DZIENNIK ELEKTRONICZNY Rodzice mają możliwość kontroli postępów ucznia poprzez dziennik elektroniczny na stronie internetowej (po wcześniejszym odebraniu w sekretariacie hasła dostępu).

6 SZKOŁA MEDIACJI Poprzez realizację programu, swoją aktywność
Program "Szkoła mediacji" ma na celu rozwinięcie umiejętności konstruktywnego pokonywania konfliktów przez młodzież Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Powstał zespół mediatorów szkolnych, którzy w swoich grupach rówieśniczych pośredniczą w przypadku zaistnienia konfliktów między uczniami. Uczą się oni, że można rozwiązać problem bez wymierzania kary i osądzania o winnym i ofierze; dowiedzą się jak być bezstronnymi, widząc i rozumiejąc jednocześnie obie strony konfliktu oraz jak zaspokoić własne potrzeby nie raniąc innych i nie działając na ich szkodę. "Szkoła mediacji" ma również doprowadzić do zmiany szkolnej kultury komunikacji. Wspólne życie w szkole oznacza stawianie na różnorodność, rozwój jednostki, a nade wszystko na odkrycie możliwości i potencjału uczniów i nauczycieli, jako jednostek dążących do owocnej i konstruktywnej współpracy. Każdemu uczniowi i nauczycielowi powinna być dana szansa i sposobność odkrywania i zrozumienia siebie, a przez to zauważenia i respektowania drugiej osoby. Konflikty, trudności, bariery są przy tym postrzegane jako coś wspólnego, a nie dzielącego. Dają one możliwość znalezienia nowych dróg, rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich. To z kolei decyduje o powstaniu nowej, lepszej jakości stosunków uczeń-uczeń oraz uczeń-nauczyciel. Poprzez realizację programu, swoją aktywność rozwinął Samorząd Uczniowski.

7 MŁODZIEŻOWA RADA REGIONU
Młodzieżowa Rada Regionu działa od 2009 roku. Jej członkiem może zostać każdy uczeń, który ukończył 13 lat, nie przekroczył 20-tego roku życia i uczęszcza do szkoły na terenie Powiatu Polickiego. Celem funkcjonowania Rady jest praca na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych, inicjowanie działań dotyczących młodzieży w Powiecie Polickim, organizowanie przez młodych ludzi pomocy charytatywnej, imprez kulturalnych, sportowych i spotkań młodzieżowych. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Regionu odbyły się 7 grudnia 2009 roku, a jej przewodniczącą została Paulina Giec z Gimnazjum nr 1 w Policach. W skład Rady wchodzi 9 uczniów reprezentujących szkoły Powiatu Polickiego. Uczniowscy radni organizują co roku "Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Regionu". Zorganizowali akcję "Czytanie bajek w przedszkolach", a także konkurs "Dzień bez opakowań foliowych" i całoroczny konkurs "Najprężniejszy Samorząd Uczniowski". Objęli także honorowym patronatem projekt "Mam Haka na Raka".

8 KLUB EUROPEJSKI Klub Europejski istnieje w szkole od 2001 roku. Działalność Klubu, związana z szeroko rozumianą problematyką europejską, oparta jest na aktywności uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, a skierowana głównie do mieszkańców Gminy Police. Dzięki działalności KE Zespół Szkół znalazł się w ogólnopolskiej „Złotej pięćdziesiątce szkół otwartych na Unię Europejską”, a w 2005 roku Zespół Szkół w Policach otrzymał od CEO certyfikat szkoły zaangażowanej społecznie. Wśród zrealizowanych przez Klub Europejski projektów warto wymienić: „Euro-aktywni”(2003) kilkumiesięczny projekt zakończony festynem „Europa nie gryzie”, w trakcie którego zaprezentowano kulturę i osiągnięcia państw europejskich, „Europo witaj nam” (1 maja 2004) festyn zorganizowany we współpracy z MOK w Policach oraz władzami samorządowymi z okazji wejścia Polski do UE, dofinansowany z programu „Młodzież”, coroczne obchody „Dni Europy”, Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 lat wspólnie” (2010), projekt koordynowany przez CEO, upamiętniający 20 rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce , „Młodzi senatorowie” (2008), projekt którego celem było zapoznanie uczniów procedurami demokratycznymi, koordynowany przez CEO, cyklicznie „Młodzi głosują” – program umożliwiający młodym ludziom organizowanie w szkołach młodzieżowych wyborów i referendów, „Jak działa moja którego celem było zwiększenie aktywności młodych ludzi w życiu społeczności lokalnej, a zwłaszcza zachęcenie ich do udziału w wyborach do samorządu terytorialnego; Parlament Europejski +/ w ramach projektu zorganizowano symulacje wyborów i obrad Parlamentu Europejskiego.

9 KLUB EUROPEJSKI Euroscola to program realizowany przez Parlament Europejski, do którego zapraszana jest młodzież z krajów członkowskich w wieku 16 – 20 lat. W ramach Euroscoli uczniowie odwiedzają Parlament Europejski w Strasburgu i zapoznają się z jego pracą. Młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”, a następnie obradują podczas „posiedzenia plenarnego”. W 2011 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o wyróżnieniu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach za aktywną działalność europejską, w tym szczególnie za działalność Klubu Europejskiego, który prowadzony jest w szkole od 2001 roku. W nagrodę 24 uczniów (członków Klubu Europejskiego i uczniów klasy dwujęzycznej) wyjechało w terminie roku do Brukseli i Strasburga, gdzie mieli szansę zwiedzania instytucji Unii Europejskiej i spotkania się z polskimi przedstawicielami tych instytucji. W trakcie pobytu w Strasburgu uczestnicy wygłosili w języku angielskim prezentację na temat swojej szkoły. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego z udziałem uczniów z innych państw europejskich. W ramach „posiedzeń komisji” uczniowie zostali podzieleni na pięć grup, w których odbywają się debaty, przy czym każdy uczeń mógł być członkiem tylko jednej grupy. Członkowie grupy pochodzili z różnych krajów, dlatego debata odbyła się w języku angielskim.

10 SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Szkolny Klub Przedsiębiorczości, to okazja by: poznać podstawy biznesu, zdobyć wiedzę na temat finansów, brać udział w ogólnopolskich konkursach i zdobywać cenne nagrody. Wśród projektów, w których biorą udział uczestnicy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości warto wymienić: Biznes Junior 2008 to gra decyzyjna - jej uczestnicy pięcioosobowe reprezentacje szkół tworzące zarząd firmy - konkurują ze sobą na wirtualnym rynku wygenerowanym przez program komputerowy. Uczestnictwo w grze wymaga od uczniów zespołowego planowania rozwoju ich firmy na podstawie oceny skutków podejmowanych decyzji zarządczych. Konkurs składa się z pieciu tygodniowych rund. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to gra, której celem jest edukacja i promocja wśród młodzieży wiedzy na temat roli giełdy na rynku kapitałowym oraz nauczenie sprawnego poruszania się po nowoczesnej giełdzie. Poprzez wirtualne inwestowanie młodzież zdobywa praktyczną wiedzę o zasadach inwestowania, umiejętności analizowania, opracowywania strategii działania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. "Z Klasy do Kasy" - uczestnikami konkursu są komitety inwestycyjne - zespoły złożone z 3-5 uczniów, pod opieką nauczyciela. Szkoła może wystawić dowolną liczbę komitetów, a jeden nauczyciel być opiekunem kilku z nich. Zadaniem uczestników jest inwestowanie na giełdzie w celu uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu. "Ekonomia szansą na sukces" celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekonomicznej, zasad przedsiębiorczości i zarządzania gospodarką rynkową. Konkurs jest kierowany do wszystkich uczniów klas programowo najwyższych Liceów Ogólnokształcących i Liceów Profilowanych wszystkich szkół województwa zachodniopomorskiego. Konkursowi patronuje Uniwersytet Szczeciński. Laureaci otrzymują indeksy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz na Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na kierunki Uniwersytetu Szczecińskiego.

11 SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
Szkolny Klub Wolontariusza (SKW) pozwala włączyć młodych ludzi w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego i poprzez taką aktywność odkrywać ich zainteresowania i pasje. Ponadto utworzenie SKW umożliwia ująć spontaniczne przedsięwzięcia i akcje w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym. Nasz Klub Wolontariusza objęty jest opieką Stowarzyszenia Polites, działającego na rzecz wolontariuszy, organizującego szkolenia i warsztaty. Gdzie już służymy pomocą? Opieka nad dziećmi i pomoc osobom starszym w rodzinach podlegających Opiece Społecznej w Policach. Towarzyszenie dzieciom w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 przy ul Korczaka w Policach. Opieka nad psami w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Część osób czuwa w gotowości, by móc pracować z dziećmi chorymi, na oddziale Św. Mikołaja, w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

12 SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „POLICE”
Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Police" w piłce siatkowej dziewcząt w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach powstała w 2007 roku we współpracy z Polickim Stowarzyszeniem Piłki Siatkowej Chemik Police w celu profesjonalnego szkolenia zawodniczek grających w piłkę siatkową w województwie zachodniopomorskim. Klasy przeznaczone są dla dziewcząt, które ukończyły gimnazjum. RSMS wchodzi w skład Zespołu Szkół jako klasy liceum ogólnokształcącego na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach. Zajęcia edukacyjne i sportowe są tak zorganizowane, aby zawodniczki mogły łączyć naukę ze sportem w sposób bezkonfliktowy. Program Szkolenia Sportowego SMS "POLICE" zakłada stały dopływ prawidłowo wyszkolonych zawodniczek do reprezentacji narodowej, zawodniczki jednak zachowują przynależność klubową.

13 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
W grudniu 2009 roku sportowa baza Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzbogaciła się o dwa boiska w ramach programu Ministerstwa Sportu pod nazwą „Moje boisko – Orlik 2012”. Jedno przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, drugie ma charakter wielofunkcyjny. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ,00PLN oraz z Ministerstwa Sportu w wysokości ,00 PLN. W roku szkolnym w godz z boisk korzystają uczniowie szkoły. Po południu oraz w weekendy i w wakacje obiekty otwarte są dla chętnych osób. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Zajęcia sportowe koordynowane i organizowane są przez animatora sportu odpowiedzialnego za funkcjonowanie kompleksu boisk. W 2010 roku rozpoczęliśmy inwestycję pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Policach i w Löcknitz”, sfinansowaną w 65% z programu EWT INTERREG IVA ( ,00€) oraz częściowo z Ministerstwa Sportu FRKF ( ,00PLN). Hala widowiskowo – sportowa, która jest przedmiotem projektu zostanie oddana do użytku w roku 2012.

14 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
W lutym 2011 roku zakończono budowę stałego lodowiska w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, sfinansowanego w 50% ( ,00 PLN) ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki, a w 50% z budżetu Powiatu Polickiego. Zgodnie z założeniami, lodowisko powstało w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Tafla lodowiska ma prawie 450 m2. Obiekt jest oświetlony i ogólnodostępny. Przy obiekcie znajduje się wypożyczalnia łyżew, która umożliwia korzystanie z obiektu społeczności lokalnej za atrakcyjną cenę. Lodowisko działa od listopada do marca, jeżeli temperatura powietrza nie przekracza +10°C. Stałe lodowisko, wybudowane w Zespole Szkół w Policach, to doskonała baza umożliwiająca popularyzację zimowych dyscyplin sportowych, takich jak łyżwiarstwo i hokej. Dla wszystkich mieszkańców Powiatu Polickiego korzystanie z lodowiska to szansa na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, a jednocześnie zmniejszenie podatności zachorowania na choroby cywilizacyjne oraz ograniczenia zjawisk marginalizacji wśród młodzieży. Za zbudowanie lodowiska szkoła otrzymała srebrny medal Polskiego Komitetu Infrastruktury Sportowej (2011).

15 SZKOLNY KLUB KIBICA Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom - takie cele przyświecają Rządowemu Programowi Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. "Razem bezpieczniej", który został zaakceptowany przez Radę Ministrów. W ramach programu ogłoszono konkurs na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pod nazwą "Bezpieczeństwo imprez sportowych". Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszony do konkursu przez Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza projekt "Sport - drogą do siebie i drugiego człowieka" został uznany za najlepszy w kraju i otrzymał pierwszą nagrodę w wysokości 50 tys. zł. W ramach projektu powstał Szkolny Klub Kibica. Dobrze zorganizowana i zagrzewająca swoją drużynę do walki grupa kibiców to, jak zwykło się mówić, kolejny zawodnik na boisku. Szkolny Klub Kibica realizuje następujące cele: kształtuje w młodych ludziach nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie masowych imprez sportowych, stwarza młodzieży warunki do bezpiecznego uczestniczenia w masowych imprezach sportowych, popularyzuje sport i jego różne dyscyplin, a tym samym promuje aktywny trybu życia wśród młodych ludzi.

16 SALA HISTORII I TRADYCJI
3 września 2007 roku w obecności przedstawicieli władz Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz władz województwa a także gości z DPG Locknitz, z okazji 35-lecia istnienia szkoły otwarta została Sala Historii i Tradycji. W Sali Historii i Tradycji zgromadzono dokumenty i pamiątki z 35 lat działalności szkoły. Możemy zapoznać się tu z kalendarium, które pokazuje jak bogata jest historia naszej szkoły i jak różnorodne były kierunki jej rozwoju. W tej klimatycznej sali znajdziemy szkolne kroniki i zdjęcia absolwentów, wiele dokumentów z początków działalności szkoły. Zgromadzono też pamiątki z licznych wyjazdów zagranicznych. Część ekspozycji poświęcono Zakładom Chemicznym "Police", w związku z tym, że Zespół Szkół był kieyś szkołą przyzakładową. Przedstawiono tu również różnorodne nagrody i wyróżnienia, które uzyskała szkoła w czasie swej wieloletniej działalności. Sala Historii i Tradycji jest znakomitą lekcją historii nie tylko szkoły, ale i regionu. A wszystkie zgromadzone tu eksponaty ogląda się z dużym sentymentem. A w kąciku, siedzi sobie zadumany Ignacy Łukasiewicz - patron Zespołu Szkół.

17 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
W czerwcu 2005 roku Zespół Szkół w Policach wygrał grant w wysokości złotych na stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”. Do 15 września 2005 roku zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie i materiały szkoleniowe, aby od 1 października SZOK rozpoczął swoją działalność związaną z doradztwem zawodowym, planowaniem ścieżki kariery przez uczniów Zespołu Szkół, przygotowaniem do wejścia na europejski rynek pracy, poznawaniem lokalnych przedsiębiorców i pracodawców. Dzięki prężnej i różnorodnej w formach pracy działalności Szkolnego Ośrodka Kariery, absolwenci Zespołu Szkół są dobrze przygotowywani do funkcjonowania na współczesnym, wciąż zmieniającym się rynku pracy. Działalność stworzonego w Zespole Szkół Szkolnego Ośrodka Kariery przeciwdziała bezrobociu wśród absolwentów naszej szkoły, między innymi poprzez zwiększenie ich szans na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego. Wyposażając przyszłych absolwentów w wiedzę na temat mechanizmów wolnego rynku i przekazując im informacje dotyczące aktualnej sytuacji na rynku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, które mogłyby się stać dla nich szansą , Szkolny Ośrodek Kariery ma za zadanie dobrze przygotować przyszłych absolwentów do odnalezienia swojego miejsca na europejskim rynku pracy. Główną rolę odgrywa tu doradca zawodowy, który jest przede wszystkim koordynatorem przedsięwzięć inicjowanych i podejmowanych przez SZOK, jak również ma za zadanie nauczyć młodych ludzi technik aktywnego poszukiwania pracy, wyposażyć ich w umiejętności prowadzenia rozmów z przyszłymi pracodawcami, umożliwić poznanie swoich mocnych i słabych stron, nauczyć zasad pisania C.V., listu motywacyjnego, zasad analizowania ofert pracy. Ponadto, rolą doradcy zawodowego będzie zajęcie się osobistym potencjałem przyszłego pracownika, jego silnymi i słabymi stronami oraz pomoc w zrozumieniu fizycznych, umysłowych i emocjonalnych procesów rozwoju, jakim podlega jednostka; rozpoznanie istniejących trudności w znalezieniu pracy, poznanie predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, wybranie odpowiedniego rodzaju pracy lub kierunku szkolenia, uzyskanie szczegółowych informacji o zawodach, zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej.

18 „RAZEM W EUROPIE” „Razem w Europie” to projekt realizowany cyklicznie od 8 lat wspólnie przez Zespół Szkół w Policach, Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Projekt polega na organizowaniu kursów języka angielskiego i niemieckiego oraz podstawowej obsługi komputera dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Policach w wymiarze 40 godzin (tj. 2 razy w tygodniu po 2 godziny). Zajęcia są prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół w Policach w ramach wolontariatu . Projekt „Razem w Europie” został rekomendowany do nominacji przez ekspertów II edycji konkursu „Otwarta Szkoła”. W rezultacie Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach to finalista konkursu „Otwarta szkoła” w 2009 roku, którego celem jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera aktywność obywatelską młodzieży. Tym samym ZS jest szkołą, która poprzez swoją otwartość na dialog i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom dodatkowe możliwości rozwoju, pełnego uświadomienia sobie i wykorzystania ich własnego potencjału, wyjścia na zewnątrz i współdziałania na rzecz innych oraz przygotowuje do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela.

19 SZKOŁA OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ LOKALNI PARTNERZY
Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Teatr Polski w Szczecinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 12 Brygada Zmechanizowana im. Józefa Hallera w Szczecinie, Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Chemik Police, Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze, Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

20 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ NASI PARTNERZY
Szkoła Europejska Polsko-Niemieckie Gimnazjum w Löcknitz, Szkoła Zawodowa David-Roentgen Schule, Neuwied, Niemcy, CELF – Szkoła Handlowa w Nykobing, Dania, Collège Les Célestins, Vichy, Francja, Hanse-Berufskolleg des Kreises Lippe,Lemgo, Niemcy, Istituto tecnico Nautico “ Mario Ciliberto”, Crotone, Włochy, Hayrettin Duran Lisesi, Izmir, Turcja

21 SZKOŁA EUROPEJSKA POLSKO – NIEMIECKIE GIMNAZJUM w Löcknitz
5 grudnia 1994r. - umowa administracyjna pomiędzy krajem Mecklemburg-Vorpommen oraz Województwem Szczecińskim dotycząca Przekraczającego granicę projektu szkolnego "Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz" - od roku szkolnego 1995/1996 polscy uczniowie po raz pierwszy włączeni do 9 rocznika w Gimnazjum w Löcknitz. Podstawowe dane: pierwsi absolwenci polscy. W latach szkołę ukończyło 212 polskich uczniów. W roku 2008 ukończą szkołę 32 osoby. Obecnie uczęszcza 126 uczniów z Polski (34 - gimnazjum, 92 - liceum). 3 polskich nauczycieli uczy polską młodzież, pełniąc również rolę stałych koordynatorów pomiędzy DPG i ZS. Współpraca ZS i DPG została stworzona i jest stale umacniana dzięki temu, że tworzą ją ludzie, którzy się znają i chcą współpracy. Jest ona czymś naturalnym dla ludzi – nie została narzucona z zewnątrz. Wszyscy ludzie związani ze szkołami potrafią ze sobą rozmawiać o wszystkich problemach powstających na co dzień, co sprzyja szybkiemu ich rozwiązaniu. Filarami dobrej współpracy i funkcjonowania szkoły są: wzajemny szacunek i tolerancja.

22 DAVID-ROENTGEN SCHULE
(David-Roentgen-Schule Berufbildende Schule Gewerbe und Technik) Szkoła Zawodowa im. Davida Roentgena to placówka oświatowa, która kształci swoich uczniów w wielu zawodach m. in. takich jak elektrotechnik, technik budowlany, technik obróbki drewna itp., a jednocześnie dostrzega ważność partnerstwa międzynarodowego i budowania wspólnej Europy. Nasza współpraca z tą szkołą trwa już 20 lat i wciąż rozwija się. Co rok uczestniczymy we wspólnych projektach integracyjnych w formie wymian młodzieżowych , starając się przełamywać nasze bariery, stereotypy, uprzedzenia, a jednocześnie dzieląc się naszymi doświadczeniami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Od dwóch lat współpracujemy również razem w ramach programu Leonardo da Vinci – wymiany i staże, wysyłając polskich uczniów Technikum Zawodowego do Neuwied, gdzie odbywają oni praktyki zawodowe w niemieckich hotelach, sklepach i zakładach gastronomicznych. Dyrekcja i pracownicy David-Roentgen-Schule z wielką otwartością podchodzą do nowych pomysłów i przedsięwzięć, dzięki czemu spotykamy się, przyjaźnimy się, wymieniamy się doświadczeniami i uczymy się od siebie. Razem budujemy wspólną, otwartą Europę.

23 CELF – Nykobing, Dania Nasza współpraca z Danią trwa z niewielkimi przerwami od 16 lat. Szkoła, z którą współpracujemy mieści się w Nykobing na wyspie Falster. Miasto jest siedzibą władz gminnych. Największym pracodawcą na tym terenie są jednostki oświatowe. Miasto zostało założone w XIII wieku. Charakteryzuje je niska zabudowa i wiele urokliwych, starych budynków. Znajduje się tu wiele szkól dających wykształcenie młodzieży do lat 25 oraz możliwość uzupełnienia kwalifikacji lub przekwalifikowania się dorosłym. Po niedawnej reformie szkoła, z którą współpracujemy - CEUS - jest zespołem szkól zatrudniającym ok nauczycieli i kształcąca ok uczniów. W przeciwieństwie do wielu domów w mieście, budynek szkolny jest nowoczesny i otoczony terenami rekreacyjnymi. Młodzież rozpoczyna tu naukę w wieku 16 lat. Szkoła daje możliwość uzyskania tytułu licencjata. Podstawowe założenia współpracy to: Wizyta przygotowawcza z udziałem koordynatorów - ustalenie tematu wymiany, Liczebność młodzieży z każdego kraju: osób, Czas trwania wymiany - po 5 dni na terenie każdego kraju,

24 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO,
ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE „Uczymy się i pracujemy w zjednoczonej Europie” zł /2006, „Mobilni we wspólnej Europie” zł (2006/2007, 2007/2008), „Praktyka czyni mistrza” – zł - (2009/2010); MODERNIZACJA I TWORZENIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Phare „Poszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy w celu zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów liceum profilowanego i ogólnokształcącego” – € otrzymane w 2005 roku, Phare „Poszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o kształcenie w zawodzie kucharz oraz kucharz małej gastronomii w celu zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej” ,13 € otrzymane w 2006 roku, RPO WZ „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – ,00 PLN otrzymane na lata

25 SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dzień Przedsiębiorczości 10 stycznia 2012 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć, już po raz szósty, w Gali Przedsiębiorczości, która była uwieńczeniem programu Dzień Przedsiębiorczości. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Podczas gali uhonorowane zostały najaktywniejsze szkoły oraz firmy i instytucje, które brały udział w piątej edycji projektu "Dzień Przedsiębiorczości". Zespół Szkół w Policach znalazł się w gronie 24 (z 652) szkół ponadgimnazjalnych, które uzyskały tytuł Najaktywniejszej Szkoły. Oprócz części oficjalnej uczestnicy Gali mieli okazję zwiedzić Pałac Prezydencki i z bliska zobaczyć miejsca, gdzie odbywa się wiele ważnych spraw politycznych. Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości W pierwszej edycji konkursu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości ZS w Policach otrzymał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, który jest przyznawany na 3 lata najaktywniejszym szkołom, które najlepiej dbają o swoich uczniów przygotowując ich do działania w rzeczywistości. Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Certyfikat Jakości „ Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi. Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów.

26 SZKOŁA OTWARTA NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Zespół Szkół w Policach kilkukrotnie otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami” na następujące cele: zakup ciągnika w ramach wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (2005) zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (2005) zakup windy i budowa sauny na pływalni szkolnej (2006), zakup melexu i ciągnika w ramach wyposażenia miejsca pracy dla 2 osób niepełnosprawnych (2006), zakup autobusu szkolnego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażenie 2 portierni w monitoring (system kamer) w ramach wyposażenia 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (2008). W pełni zaradni to znak kampanii społecznej, którym nagrodzono Zespół Szkół w Policach 3 grudnia 2007 r. jako firmę zatrudniającą osoby niepełnosprawne i działającą na otwartym rynku pracy. Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza pomagają osobom niepełnosprawnym w przemieszaniu się oraz w nauce. Organizujemy projekty integracyjne m. in. o tematyce europejskiej np. „Barwy Europy” , których uczestnikami są zarówno osoby zdrowe, jak i osoby niepełnosprawne. Mamy klasy integracyjne w którym uczą się uczniowie sprawni i niepełnosprawni. Wśród uczniów klas integracyjnych są Paulina Woźniak i Piotr Mejsner - Mistrzowie Polski w Pływaniu dla Osób Niepełnosprawnych.

27 SZKOŁA BEZPIECZNA W szkole działa monitoring zakupiony w ramach programu „Wyrównywania szans między regionami”. W ramach projektu stworzono i wyposażono 2 portiernie z monitoringiem - miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono wyposażenie 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (2 ciągniczki, meleks). W budynku internatu i na terenie pływalni szkolnej zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje wykonano przy wykorzystaniu funduszy PFRON.

28 REGIONALNY INKUBATOR EKONOMI SPOŁECZNEJ
Policki inkubator tworzą wspólnie Powiat Policki, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Został on zainicjowany jako oddolna inicjatywa, czyli potrzeba i pomysł na jej realizację zrodził się wśród osób, które nie tylko chcą czy potrafią pomóc, ale przede wszystkim tych, które poszukują wsparcia i pomocy. Policki Inkubator Ekonomi Społecznej to szereg działań, które w nowatorski sposób mają pomagać osobom, które mają największe trudności na rynku pracy. Aby efektywnie pomagać takim osobom - m.in. długotrwale bezrobotnym, biernym zawodowo, osobom po leczeniu z alkoholizmu lub narkomanii, niepełnosprawnym - nie wystarczy dać im zasiłki i szkolenia. Działania muszą być podejmowane w taki sposób, żeby osoby te nauczyły się w sposób przedsiębiorczy radzić sobie w warunkach dużej konkurencji - słowem: potrzebującemu należy dać wędkę, nie zaś rybę. I takim też rozwiązaniem są działania znane pod hasłem ekonomia społeczna, czyli najkrócej mówiąc działania, które łączą osiąganie zysku na rynku z korzyściami społecznymi dla osób najbardziej potrzebujących. Pierwszy w regionie inkubator ekonomii społecznej to miejsce gdzie w „cieplarnianych” warunkach, przy wsparciu specjalistów, zainteresowane osoby będą mogą stworzyć podmioty ekonomii społecznej takie jak spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywności zawodowej czy też przedsiębiorstwa społeczne.

29 SZKOŁA - PARTNEREM PRZYSZŁOŚCI
"Szkoły: Partnerzy przyszłości” to projekt, który powstał z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Goethe-Institut, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), Pädagogischer Austauschdienst der Zentralstelle der Kulturministerkonferenz oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i ma na celu stworzenie na całym świecie sieci około 1000 szkół partnerskich i wzbudzenie tym samym właśnie w młodych ludziach zainteresowania i fascynacji nowoczesnymi Niemcami i jego mieszkańcami. Zespół Szkół w Policach otrzymał zaszczytną plakietkę „Szkoły – partnera przyszłości”. Została ona odsłonięta 15 września 2010 roku przez Konsula Generalnego RFN z Gdańska. „Wykształcenie daje perspektywy – wielojęzyczność otwiera horyzonty. W naszych szkołach partnerskich zagranicą pragniemy nie tylko umożliwić dostęp do naszego języka i systemu oświaty, lecz także wzbudzić wzajemne zainteresowanie i zrozumienie” powiedział federalny minister spraw zagranicznych dr Frank-Walter Steinmeier na starcie projektu „Szkoły: Partnerzy przyszłości”.

30 Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – szkołą obywateli
WIZJA ABSOLWENTA: absolwent naszej szkoły - wszechstronnie przygotowany do dalszego kształcenia w kraju i za granicą lub do pracy zawodowej, absolwent naszej szkoły - umie żyć i działać w państwie demokratycznym absolwent naszej szkoły - zna i umie stosować zasady ekonomiczne wolnego rynku absolwent naszej szkoły - wolny od wpływów i zagrożeń patologicznych absolwent naszej szkoły - twórczy w działaniach na rzecz poprawy warunków ekologicznych absolwent naszej szkoły - chętny do niesienia pomocy innym. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi na rzecz społeczności lokalnej. Przygotowujemy młodzież do podejmowania działań prospołecznych oraz do udziału w życiu obywatelskim. Wspieramy naszych uczniów w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy. Kształtujemy w młodych ludziach postawy przedsiębiorczości, otwartości, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Uczymy naszych uczniów rozwiązywania problemów i konfliktów poprzez mediacje. Kształtujemy w uczniach postawy patriotyczne i obywatelskie. Uczymy młodych ludzi dbałości o własne zdrowie i kondycję fizyczną. Wspieramy naszych uczniów w podejmowaniu własnych dojrzałych decyzji i w kształtowaniu własnej drogi kariery. Nasza szkoła jest miejscem, które służy całej lokalnej społeczności. Budujemy społeczeństwo obywatelskie.

31 ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Łukasiewicza w Policach


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google