Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE INFORMACJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE INFORMACJE"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE INFORMACJE
Analiza Techniczna PODSTAWOWE INFORMACJE

2 Pojęcie Analizy technicznej
Analiza techniczna należy do najpopularniejszych metod oceny instrumentów finansowych stosowanych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych (J.J. Murphy)

3 Fundamentalne zasady Analizy Technicznej
Rynek dyskontuje wszystko - rynek łatwiej można zrozumieć i przewidzieć, analizując zapis jego zachowań, czyli wykresy Ceny poruszają się w trendach - Rozpoznanie trendu w jego wczesnej fazie pozwala dokonać transakcji, która powinna przynieść zyski (kupić, gdy tworzy się trend rosnący, sprzedać, gdy malejący) 3. Historia się powtarza - badanie kształtowania się cen w przeszłości i porównywanie ich ze stanem obecnym jest środkiem do zrozumienia przyszłości

4 Podstawowe miary analizy technicznej
1) Cena reprezentuje stan równowagi pomiędzy popytem, a podażą, o jej poziomie decydują oczekiwania stron rynku co do przyszłych tendencji (w A.T. wyróżniamy cenę minimalną, maksymalną, otwarcia, zamknięcia) 2) Wolumen obrotów - łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku (nie należy traktować tej miary bezkrytycznie!) 3) liczba otwartych kontraktów (Open Interest). Jest to suma nie zamkniętych pozycji (długich lub krótkich) w danym dniu (rośnie gdy kupujący i sprzedający otwierają rach. spada gdy zamykają)

5 Pojęcie i rodzaje wskaźników
WSKAŹNIK - własność połączona z pewną inną własnością takim stałym związkiem, że wystąpienie jej pozwala (bez wyjątków lub statystycznie) stwierdzić obecność lub przewidzieć zajście tej innej własności. WSKAZNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ Wskaźniki śledzące trend (MACD, OBV, średnie ruchome) opróżnione w stosunku do trendu, zmieniają kierunek po jego odwróceniu Oscylatory –(ROC,RSI,CCI) równoczesne do trendu lub nawet go wyprzedzające Wskaźniki nastroju prowadzące lub równoczesne do trendu

6 Wskaźniki śledzące trend
MACD - Wskaźnik ten opiera się na zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Jest przedstawiony w formie dwóch linii. Jednej ciągłej, zwanej linią MACD i drugiej przerywanej, linii sygnału. Linia MACD jest zbudowana z dwóch średnich ruchomych wykładniczych EMA, wyliczanych z cen zamknięcia z 9, 12 lub 26 ostatnich sesji Kiedy EMA zwyżkuje jest to informacja, że rozpoczyna się nowy trend wzrostowy. Jeżeli zwyżka następuje już w pełni ukształtowanym trendzie to istnieje szansa na jego dalszą kontynuację. Zwyżka EMA daje również sygnał, że można bezpiecznie "wchodzić" na giełdę, a zysk jest obarczony stosunkowo niskim ryzykiem. Kiedy natomiast średnia EMA zniżkuje jest to oznaką, że na rynku następuje trend spadkowy lub obecny trend wyczerpał się. Ryzyko inwestycyjne jest wtedy o wiele większe, a szanse na zyski są o wiele mniejsze. Gdy EMA tworzy linię prostą lub w nieznaczny sposób faluje oznacza to, że rynek najprawdopodobniej znajduje się w formacji horyzontalnej. MACD = EMA(1) - EMA(2) EMA (1) - pierwsza wykładnicza średnia krocząca (s. 12 dni) EMA (2) - druga wykładnicza średnia krocząca (s. 26 dni)

7 Wskaźniki śledzące trend
OBV - (On Balance Volume) Jest sumą skumulowaną i oblicza się go dodając liczbę akcji w obrocie gdy kurs podczas sesji wzrósł, a odejmując, gdy kurs spadł. Decyzje o wejściu lub wyjściu z rynku podejmuje się porównując wykres OBV z wykresem kursu akcji. Nie jest ważnym czy OBV jest ujemny czy dodatni. Natomiast istotnym jest aby podążał za trendem. Jeżeli ceny zmieniają się w tym samym kierunku a wskaźnik przełamuje swój trend to może oznaczać bliską zmianę tendencji w kursach. Najlepsze wyniki daje OBV w okresach stabilizacji na giełdzie. Jeżeli linia OBV ma ten sam trend co linia kursu to istnieje prawdopodobieństwo utrzymania się tendencji. Niekiedy zmiany tego wskaźnika wyprzedzają zmiany kursu.

8 Wskaźniki śledzące trend
Średnie ruchome - Podstawową funkcją jaką spełniają średnie jest określanie przybliżonego kierunku trendu podczas najbliższych sesji oraz ustalenie jego prawdopodobnego kierunku w dłuższym horyzoncie czasowym. Poza ty obrazują zależności jakie zachodzą pomiędzy popytem a podażą. ze względu na okres wyróżniamy: - 5 do 25 sesyjne - średnie krótkookresowe, - 25 do 50 sesyjne - średnie średniookresowe, - 50 do 100 sesyjne - średnie długookresowe. Od prawidłowego określenia ram czasowych zależy prawdziwość generowanych sygnałów. Najpewniejsze sygnały dają średnie zawierające się w większym okresie czasu, gdyż w krótkim terminie istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wielu fałszywych sygnałów, tym samym spada użyteczność średnich.

9 Oscylatory ROC - (Rate Of Change) Jest to procentowa zmiana kursu z obecnej sesji w stosunku do kursu sprzed k sesji. ROC podaje o ile procent aktualna cena jest wyższa lub niższa od ceny sprzedaży sprzed k sesji. Zalecane przez analityków wartości parametru k to 5 dla inwestycji krótkoterminowych i 10 dla średnioterminowych. Wartość wskaźnika Rate of Change oscyluje wokół zera. Przy interpretacji tego wskaźnika analitycy kierują się kilkoma zasadami: - równoczesne osiągnięcie przez kurs i ROC maksimum wzmacnia trend rosnący, - równoczesne osiągnięcie przez kurs i ROC minimum wzmacnia trend malejący, - osiągnięcie przez kurs maksimum (minimum) przy jednoczesnym spadku (wzroście) wskaźnika oznacza osłabienie trendu i możliwość jego zmiany na przeciwny, -długotrwała konsolidacja (stabilizacja) wskaźnika zmian na jednym poziomie zapowiada zmianę trendu ROC(t,k) = [kurs(1) - kurs(2) / kurs(2)] * 100% kurs(1) - kurs aktualny kurs(2) - kurs sprzed k sesji

10 Oscylatory RSI – (Relative Strenght Index) określa wewnętrzną siłę akcji. Jest to iloraz średniego zysku w ciągu ostatnich k sesji i średniej straty w ciągu ostatnich k sesji. RSI(n,k) = (100/1+RS) RSI - wartość wskaźnika względnej siły RS - średnia wartość cen zamknięcia (netto) dla wybranej liczby dni Działanie wskaźnika RSI opiera się na kilku podstawowych zasadach: - gdy wskaźnik osiągnie wartość 100 odwrócenie trendu w zniżkowy jest bardzo prawdopodobne - gdy wskaźnik osiągnie wartość 0 odwrócenie trendu w zwyżkowy jest bardzo prawdopodobne - gdy RSI osiągnie poziom 70% lub więcej oznacza to sygnał sprzedaży - gdy RSI osiągnie poziom 30% lub mniej oznacza to sygnał kupna

11 Oscylatory CCI - wskaźnik mierzący odchylenie papieru od jego statystycznej średniej wartości. Analizując wykres wskaźnika CCI inwestor giełdowy może uzyskać informacje jaki moment jest najbardziej optymalny do sprzedaży lub kupna akcji badanej spółki, określa także kiedy należy czekać. Kiedy wartość wskaźnika Commodity Channel Index kształtuje się na poziomie ponad +100% oznacza to, że rynek jest wykupiony i jest to najlepszy moment, w którym można kupować akcję. Kiedy natomiast wartość wskaźnika plasuje się na poziomie poniżej -100% jest to wówczas sygnał do sprzedaży akcji badanej spółki, gdyż rynek jest wysprzedany. CCI określa również kiedy inwestor powinien czekać, czyli nie sprzedawać, ale także nie kupować. Jest to okres, w którym wskaźnik wzrasta powyżej -100%.

12 Formacje cenowe Formacje cenowe mówią o pewnych powtarzających się schematach, które zachodzą na rynku akcji i które można odnieść do przyszłych wydarzeń Trzy podstawowe grupy formacji cenowych formacje zapowiadające odwrócenie się trendu - formacje sygnalizujące kontynuację trendu, - formacje uniwersalne, czyli takie które spełniają oba warunki.

13 Głowa i ramiona - ten rodzaj formacji występuje najczęściej na szczytach trendów wzrostowych i jest informacją, że rynek jest coraz słabszy, toteż należy liczyć się ze spadkami. Tą sytuację zwykle potwierdza wolumen obrotów. Głowa identyfikuje się ze szczytem cenowym a ramiona to dwa niżej usytuowane wierzchołki po obu stronach wykresu. Obecna jest również linia szyi - jej wygląd jest dowolny: może być linią płaską, skierowaną w górę, lub dół. Szyja łączy dna spadków, które mają swój początek przy lewym ramieniu a kończy się na prawym ramieniu. Kąt nachylenia linii szyi mówi nam o sile z jaką na rynek wkracza jego podażowa strona - niedźwiedzie. Kiedy linia szyi ma charakter zniżkujący zapowiada, że bieżący trend wzrostowy jest wyczerpany i w niedługim okresie nastąpi jego odwrócenie.

14 ODWRÓCONA GŁOWA I RAMIONA - Ma zastosowanie przy trendach spadkowych
ODWRÓCONA GŁOWA I RAMIONA - Ma zastosowanie przy trendach spadkowych. Daje sygnał o zakończeniu spadków i możliwym początku trendu wzrostowego. Ukształtowanie się tej formacji wskazuje na wzrost kursu. Składa się z trzech dołków, środkowy z nich powinien znajdować się najniżej. Przy prawym ramieniu obserwuje się często relatywnie niski wolumen obrotu, który gwałtownie wzrasta po przebiciu linii szyi.

15 Formacja czworokąta - Formacja czworokąta - czworokąt jest formacją składającą się z dwóch równoległych linii wyznaczonych podobnie jak przy trendzie horyzontalnym, przez co najmniej dwa punkty strefy konsolidacji (dwa wierzchołki zwyżek i dwa punkty zniżek cenowych - dwa dołki. Górna linia reprezentuje opór czyli miejsce gdzie strona popytowa traci środki oraz przekonanie do dalszego utrzymania wzrostów. Natomiast dolna jest sygnałem, że rynek jest wyprzedany i prawdopodobne jest wybicie w górę. Bardzo ważne jest jaką wielkość generuje wolumen podczas przekraczania obu linii. Jeżeli jest on równy od 30% do 50% średniej wolumenu z pięciu ostatnich sesji jest to pozytywny sygnał, obarczony dużym prawdopodobieństwem realizacji. Natomiast kiedy przy przełamywaniu linii oporu wolumen jest niższy od średniej z pięciu ostatnich sesji jest to sygnał, który można uznać za fałszywy.

16 Formacje trójkątów - Uniwersalna
Formacje trójkątów - Uniwersalna. Sygnalizuje odwrócenie trendu lub jego kontynuację. Trójkąty można podzielić na trzy zasadnicze grupy, w zależności od kąta tworzonego przez ich ramiona. Trójkąty symetryczne – mówią o równowadze jaka istnieje na rynku i z dużym prawdopodobieństwem sygnalizują kontynuacje trendu Trójkąty zniżkujące - zapowiadają zwykle wybicie cen akcji w dół. Trójkąty zwyżkujące – zapowiadają wybicie cena akcji w górę

17 Formacje flag - Tworzą je dwie linie równoległe skierowane w dół lub w górę. Istnieje zależność, że wybicia z tej formacji następują zwykle w kierunku przeciwnym do jej kierunku nachylenia. Flaga wznosząca się Flaga opadająca

18 Podwójne szczyty i dna - ma miejsce wtedy, gdy ceny zwyżkują do poziomu na którym ukształtował się poprzedni wierzchołek.

19 Trend Linie trendu - Identyfikują one trend i dają sygnały do wejścia na giełdę lub wyjścia z niej. Pozwalają również na wyznaczenie kanału trendowego. Są to dwie równoległe linie, w których górna przechodzi przez kolejne szczyty cenowe w danym okresie, a dolna przez dołki korekt. Każda z linii musi przechodzić przez przynajmniej dwa szczyty lub dwa dołki cenowe, aby można było mówić o jej wiarygodności. Im szerszy zasięg czasowy ma kanał trendowy, możemy sądzić, że tym większa jest siła uczestników rynku (byków w trendzie wzrostowym i niedźwiedzi w trendzie spadkowym) oraz większe prawdopodobieństwo, że dany trend będzie dłużej utrzymany. Im kąt nachylenia jest większy, tym kolejne rekordy - maksima cenowe będą ustanawiane prędzej lub podczas rynku niedźwiedzia kolejne spadki kształtują się w krótszym okresie czasu. Kąt nachylenia kanału trendowego informuje inwestorów również o tym czy linia trendu ma swoje potwierdzenie w rynku.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PODSTAWOWE INFORMACJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google