Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna opiera się na założeniach, że:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna opiera się na założeniach, że:"— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna opiera się na założeniach, że:
Analiza techniczna, krótkookresowa analiza opłacalności inwestowania w akcje, dokonywana na podstawie wykresów zmian cen akcji, obrotów, wielkości zleceń. Służy do określenia prawdopodobnych zmian kursów akcji, na podstawie ich oceny w przeszłości. Analiza techniczna opiera się na założeniach, że: ceny akcji zmieniają się wg określonej tendencji, która utrzymuje się przez pewien czas, wzorce zmian charakteryzują się pewną powtarzalnością, co ułatwia ich przewidywanie, zmiany cen dokonują się pod wpływem zmian popytu i podaży. Analiza techniczna nie uwzględnia natomiast wpływu na ceny akcji takich czynników, jak np.: zmiana polityki monetarnej i fiskalnej, ogólna sytuacja gospodarcza i nastroje z nią związane, szczególne wydarzenia polityczne i gospodarcze na świecie, pozycja finansowa spółki i koniunktura w branży, do której ona należy. Z tego powodu jest ona poddawana krytyce, zwł. przez zwolenników analizy fundamentalnej

2 Indeksy Giełdowe W związku z potrzebą oceny sytuacji na wtórnym rynku papierów wartościowych tzn. na giełdzie i w obrocie pozagiełdowym pojawiła się konieczność określania dla każdego rynku syntetycznego wskaźnika, który odzwierciedlałby zmiany cen akcji na danej sesji. Nazywa się go wskaźnikiem rynku, indeksem giełdy bądź wskaźnikiem giełdy (ang. market index). Indeksy giełdowe pełnią następujące funkcje: - wskaźniki koniunktury na danej giełdzie, - ułatwiają monitorowanie zmian wartości kapitału na rynku, - są odbiciem tendencji charakteryzujących daną gospodarkę, - wykorzystywane są do prognozowania trendów, - indeks giełdy może być traktowany również jako instrument finansowy, co ma znaczenie przy opcjach i kontraktach financial futures (instrumentach pochodnych). Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: ·        Indeks WIG ·        Indeks MIDWIG ·        Indeks WIG 20 ·        Indeks WIRR ·        Indeks NIF Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie publikują: Ceduła Giełdy Warszawskiej, Reuters, Bloomberg, Telerate, Bridge, Teletekst (TVP1, TVP2 i Telewizja Polonia)

3 Wykresy i skale W analizie technicznej podstawę analiz stanowią wykresy zwane akcjogramami, na których nanosi się ceny (kursy) akcji oraz kolejne okresy (numery sesji) dla których zostały zbudowane. Obok prostych wykresów liniowych na skali liniowej lub logarytmicznej, analitycy mogą również stosować wykresy słupkowe i punktowo-symboliczne (kółko, krzyżyk) – obecnie nie są one popularne wśród analityków. W klasycznej AT akcjogramy charakteryzują się liniowa skalą ceny. Wykres kursu akcji może być również przedstawiony w skali nieliniowej. Najbardziej popularną jest skala logarytmiczna. W postaci logarytmów przedstawia się wartości kursów akcji. Podstawą może być log lub ln. Jeżeli pod uwagę weźmiemy dynamikę zmian ceny, to wykres na skali liniowej może być mylący dla inwestora. Wzrost ceny akcji w krótkim okresie przy wyższym poziomie ceny na skali liniowej jest bardziej widoczny (bardziej stroma linia). Skala logarytmiczna umożliwia natomiast bardziej przejrzyste określenia zmian kursów. Porównywalność danych. Z praktyki wynika, że maksymalny okres dla, którego przeprowadza się analizy to akcjogramów to dwa lata (pozwala to na przeprowadzenie ogólnej analizy sezonowości), najwygodniejszy jest jednak jeden rok. Przy analizie dłuższych okresów giełdowych inwestorzy próbują poszukiwać cykli giełdowych np. przy wykorzystaniu teorii fal Eliotta.

4 Indeks WIG i obroty.

5 Trend jest to linia, która przebiega regularnie, a zmiany jakie można zaobserwować mają charakter ewolucyjny a nie rewolucyjny Trzy rodzajów trendu: bocznego zwanego horyzontalnym, zwyżkującego i zniżkującego. Trend wzrostowy. Jeżeli cena akcji podąża w górę, to obroty rosną, jeżeli cena spada to obroty również spadają. Trend spadkowy. Jeżeli cena akcji spada, to obroty rosną, jeżeli cena akcji rośnie to obroty spadają. Linie określające trend nazywamy liniami trendu. Równolegle ukształtowane linie trendu nazywamy kanałem trendowym. Wszystkie trendy rosnące, malejące i horyzontalne mogą wchodzić w kanały trendowe. Jeśli linie wznoszą się równolegle do góry mówimy o kanale rosnącym, jeśli opadają równolegle w dół mamy do czynienia z kanałem malejącym. Istnieje kanał trendu horyzontalnego, który cechuje to, że wahania kursu danego waloru odbywają się w poziomym kanale złożonym z dwóch poziomych i równoległych zewnętrznych i wewnętrznych linii trendu.

6 W analizie technicznej bardzo ważnym pojęciem jest wsparcie i opór
W analizie technicznej bardzo ważnym pojęciem jest wsparcie i opór. Są to podstawowe narzędzia wykorzystywane przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na giełdzie. Linią wsparcia nazywa się linię, która przebiega po szczytach lokalnych spadków. Linią opory nazywa się linię przebiegającą po wierzchołkach lokalnych szczytów.

7 Formacje Przyjętą zasadą rozpoznawania formacji, jest: ·       łączenie wykresu zmian cen ze zmianami obrotu (akcjogramy). Pomaga to rozpoznawać właściwą konfigurację. Przyjmuje się, bowiem, na co zresztą zwracali uwagę zarówno Elliot jak i Dow, ze wielkość obrotu zbieżna jest z kierunkiem zmian cen, a nawet często go wyprzedza. Jeśli ceny rosną i obrót rośnie, mamy dobre podstawy sądzić o trendzie zwyżkowym. Jeśli spadają i spada obrót to o zniżkowym. Jeśli tej zgodności nie ma, istnieje niebezpieczeństwo zmiany tendencji cenowej. wykreślanie dolnej i górnej granicy wahań kursowych wybranego wycinka krzywej kursowej jako tzw. linii wsparcia (na dole) i linii oporu (u góry) - tworzą one proste figury geometryczne, co ułatwia identyfikacje formacji. Do najciekawszych formacji należy: Kanał - Poziomo lub pod pewnym kątem ustawiający się zygzak ruchu cen. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zmiany cen zawierają się regularnie Trójkąty, kliny. Względnie najpewniejsze wskazanie daje trójkąt symetryczny. W formacjach trójkąta jedno z ramiona zazwyczaj kąt nachylenie ramion jest zbieżny z z kątem OX. Odmianą formacji trójkąta są kliny. Ich cechą charakterystyczną jest to, że oba ramiona trójkąta nachylone są w tym samym kierunku. Ciekawym jest to, że kierunek zwrotu klina (w górę czy w dół) jest odwrotny w stosunku do występującego trendu. Głowa i ramiona. Uznaje się ją za jedną z najbardziej wiarygodnych wskazań zmiany trendu. Pojawienie się formacji oznacza moment przejścia trendu zwyżkującego w zniżkujący. W przypadku pojawienia się formacji symetrycznie odwróconej (głowa i ramiona w pozycji "nietoperza") na rynku zniżkującym, fakt ten interpretować należy jako zmianę w kierunku rynku zwyżkującego Wachlarz. Jest to pęk linii wychodzących z jednego punktu, które tworzą linie wsparcia (względnie oporu) dla kształtujących się w kolejnych okresach linii trendu. Oznacza to sytuację, kiedy w następujących po sobie okresach powstają odmienne trendy cenowe. Przy rynku zwyżkującym formacja ta sygnalizuje stopniowe osłabienie. Dawna linia wsparcia tego trendu staje się w tej formacji na krótki czas, linią oporu.

8 Flagi, proporczyki. Są to krótkotrwałe (ok
Flagi, proporczyki. Są to krótkotrwałe (ok. miesiąca) wyłamania ze względnie spokojnych trendów zniżkujących lub zwyżkujących. Cechą charakterystyczną są tu dwie rzeczy: pierwsza - wychylające się z linii trendu drzewce (duży skok ceny), druga - przeciwne do kierunku trendu nachylenie krótkiego kanału zmienności kursów. Bardzo podobne do flag są tzw. proporczyki. Różnica polega jedynie na tym, że na drzewcu wisi nie pochylony prostokąt, a trójkątny proporzec. Interpretacja zachowań rynku - taka sama jak flagi. Spodek (spodek odwrócony). - hiperboliczny przebieg wzrostu (spadku) cen, zapowiada głęboką zmianę tendencji. Często spodek kończy się płaską, krótką platformą. Jest to przejściowe ustabilizowanie ceny, po którym następuje silny wzrost. Taka postać akcjogramu stanowi bardzo dobre wskazanie dla inwestora, ponieważ wie on, że spodziewany, gwałtowny ruch ceny jest bardzo blisko. Inne. Należą do nich m.in. formacja diamentu, trzech szczytów, potrójnego dnia, formacja "M" i "W'. Występują one jednak albo rzadko, albo ich prawidłowa identyfikacja nastręcza nieprofesjonaliście poważnych kłopotów.

9 Formacja klina.         Formacja kwadratu i prostokąta

10 Formacja flagi Formacja chorągiewki

11 Formacja diamentu

12 Średnie ruchome Średnia ruchoma zwana również śr. kroczącą jest linią ciągłą, falującą, która eliminuje przypadkowe i okresowe wahania kursu akcji. Podąża ona za wykresem cenowym akcji i delikatnie akcentuje zmiany cen. Szacowana jest dla pewnych okresów czasowych przez dodanie kursów zamknięcia z tych okresów i podzielona przez liczbę okresów. Dla przykładu: średnia ruchoma dla 200 dni mierzy trendy główne, 50 dni trendy wtórne, a 10 dni trendy mniejsze. Istnieje wiele metod wyznaczania średnich kroczących: standardowa, zmodyfikowana, ważona lub wykładnicza wygładzona. Każda z nich stosowana jest według uznania przez różnych inwestorów do ich indywidualnych strategii. Średnie kroczące proste wylicza się sumując dzienne kursy z określonej liczby sesji dzieląc tę sumę przez liczbę sesji. Średnia krocząca n-dniowa liczona jest każdego kolejnego dnia poprzez odcięcie najstarszej z wartości, dodanie wartości dnia n i podzielenia przez całość n. Średnie kroczące ważone powstają przez dodanie wyższych wag do wartości najmniej odległych w czasie, by uczynić średnią bardziej adekwatną do obecnej sytuacji. Średnie kroczące wykładniczo wygładzone są najbardziej skomplikowane i stosowane przez bardzo aktywnych graczy. Główny nacisk kładziony jest na najświeższe wiadomości, poprzez zmniejszanie o pewien stały procent starszych wartości. Średnie kroczące nanoszone są na wykres i porównywane są z właściwą linią cen akcji. Krótkoterminowe średnie np. 5 lub 10 dniowa podążają tuż pod wykresem cenowym, a średnie średnioterminowe 50 dniowe, oraz średnie długoterminowe np. 100 – 200 dniowe podążają w znacznych odległościach od właściwego wykresu cen.

13 Średnia ruchoma 5 dni i 20 dni.

14 Kupujemy gdy: -średnia 5 dni rosnąc przecina od dołu zwyżkującą średnią 20 dni, -średnia 5 dni przecina od dołu zniżkującą lub pozostającą w trendzie horyzontalnym średnią 20 dni, a cena notowanych akcji rośnie Sprzedajemy gdy: -średnia 5 dni przebija od góry opadającą średnią 20 dni, ceny zniżkują, -średnia 5 dni przebija od góry rosnącą lub pozostającą w trendzie horyzontalnym średnią 20 dni. Układ rynku rosnącego jest zawsze taki, że średnia krótkoterminowa jest powyżej średniej długoterminowej. Przecięcie ściętych średnich oznacz zmianę trendu i jest nazywane dywergencją średnich. Dla rynku malejącego zachodzi sytuacja odwrotna. Jak kurs rośnie to średnia go goni. W przypadku rynku malejącego średnia ucieka od kursu akcji.


Pobierz ppt "Analiza techniczna opiera się na założeniach, że:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google