Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r.

2 Polityka oświatowa – cel czy narzędzie samorządu
Teza: oświata nie jest ostatecznym celem, jest również środkiem do spełniania przez samorząd takich zadań do których jest przede wszystkim powołany. Szersze spojrzenie na problematykę edukacji jako stymulatora pozytywnych przemian w środowisku lokalnym jest warunkiem wykorzystania tego narzędzia w zarządzaniu gminą, powiatem, województwem.

3 Znaczenie oświaty dla społeczności lokalnej
Oświata nie jest tylko obowiązkiem i jedną z usług, jest istotnym warunkiem rozwoju Działania samorządu nie mogą dotyczyć samej sprawności obsługi zadań oświatowych, ale całokształtu działań na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia społeczności lokalnej 3

4 W Polsce uczy się ponad 62 proc
W Polsce uczy się ponad 62 proc. osób w wieku lat - najwięcej wśród wszystkich krajów rozwiniętych

5 Zmiany w poziomie kształcenia młodzieży w Polsce
W roku akademickim 2010/2011 w 460 uczelniach kształciło się 1 841,3 tys. osób ( w roku akad. 1990/91 – około 400 tys.) Współczynnik skolaryzacji wzrósł z 12,9% do 53,8% Udział osób z wykształceniem wyższym w grupie >13 roku życia wzrósł z 9,9% w 2002 r. do 17,5% w 2011 r. Zarejestrowani bezrobotni z wyższym wykształceniem 4% w 2002 r i 11,4% w 2011 r.

6 Strategia EUROPA 2020 – Komisji Europejskiej działanie „Mobilna młodzież”- cele
Ograniczenie przedwczesnego kończenia edukacji do 10% (Polska – 5,4% w 2010) Osiągnięcie wyższego wykształcenia przez co najmniej 40% osób młodych (Polska 35% w 2010 r.)

7 Stopa bezrobocia młodzieży w Polsce na tle Unii Europejskiej (do 25 lat)
Średnia stopa bezrobocia w UE - 22,1% Stopa bezrobocia w Polsce – 27,7% Za nami: Irlandia(29%), Łotwa(30%), Portugalia(30,8%), Włochy(31%), Litwa(31%), Słowacja(35,6%), Grecja(47,2%), Hiszpania(48,7%) Najmniej: Niemcy(7,8%), Austria(8,2%),Holandia (8,6%)

8 Główne powody bezrobocia wśród młodzieży
Brak doświadczenia zawodowego Niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy Niewystarczająca liczba ofert pracy (kryzys)

9 Czego nie wiemy o rynku pracy w Polsce?
Dostępne dane statystyczne nie pozwalają dokładnie stwierdzić, w jakich zawodach młodzież kształci się nadmiernie, a w jakich niedostatecznie. Nie ma dobrych danych o strukturze kwalifikacyjnej wolnych miejsc pracy, ani profesjonalnych prognoz popytu na pracę. Nie prowadzi się ocen rezultatów kształcenia zawodowego.

10 Rekomendacja 1 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji)
Organizacja egzaminów zawodowych: 1. dane o egzaminach winny obejmować pełny obraz, czyli wskaźnik absencji przy podejściu do egzaminu; wsk. zdawalności. 2. Egzamin obowiązkowy dla wszystkich 3. Zachęcanie uczniów przez nauczycieli 4. Uczulanie pracodawców o wadze zdania egzaminu przy ocenie kandydata do pracy

11 Rekomendacja 2 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji)
Nauczyciele szkół zawodowych: 1. Obowiązek weryfikacji wiedzy zawodowej nauczycieli 2. Nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora 3. Kierunki szkoleń w oparciu o potrzeby 4. Nauczyciele zawodu winni odbywać praktyki u pracodawców

12 Rekomendacja 3 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji)
Poradnictwo zawodowe dla uczniów 1. Zbudować system poradnictwa opartego o standardy 2. Zajęcia z doradztwa dla wszystkich (g.wych..) 3. Współpraca PUP ze szkołami 4. Przed przekwalifikowaniem zawodowym - doradztwo

13 Rekomendacja 4 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji)
Rozpowszechnianie informacji 1. Publikacja informatorów dla ucznia i rodzica 2. Informatory dla pracodawców 3. „Mundiale zawodów” 4. Otwieranie nowych kierunków kształćenia w oparciu o badania (m.in.. losów absolwentów)

14 Rekomendacja 5 (Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – wynik konsultacji)
Organizacja praktycznej nauki zawodu 1. Wypracowanie formuły współpracy szkoły z pracodawcami 2. Zwiększenie zaangażowania pracodawców 3. Udział pracodawców w radach szkół 4. Korzystanie z usług praktyków w nauczaniu zawodu ( np.. przekazał firmę dzieciom i do wykorzystania)

15 Wyniki badań pracodawców Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
w ramach Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

16 Badania pracodawców – administracja (jakich pracowników brakuje - 43)
Pracownik wydziału architektury i budownictwa 1 2,33% Pracownik ds. ochrony środowiska Specjalista ds. zamówień publicznych Pracownik ds. inwestycji Budowlaniec Zootechnik Pracownik wydziału budownictwa Kierownik WSC 2 4,65% Specjalistów w zakresie pielęgniarstwa, geriatrii, opieki długoterminowej, 25 58,14% Kucharz Pracownik biurowy Pracownik działu podatków Archiwista Rolnik Księgowy Informatyk

17 Badania pracodawców – administracja (z czego wynika brak pracowników)
1.Brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami 34 58,62% 2.Brak motywacji do pracy 5 8,62% 3. Emigracje za granicę 3 5,17% 4. Niewłaściwy wiek kandydatów 0,00% 5. Niewłaściwie cechy charakteru/osobowości 17 29,31% 6. Zbyt duże oczekiwania w stosunku do płacy 13 22,41% 7. Inne 19 32,76%

18 Badania pracodawców – oświata (czy brakuje nauczycieli )
Tak 21 6,56% Nie 299 93,44%

19 Badania pracodawców – oświata (czy zamierzają zatrudniać 2012-2016)
Tak 25 7,81% Nie 201 62,81% Nie wiem, trudno powiedzieć 94 29,38%

20 Badania pracodawców – oświata (zatrudnienie 2012-2016– najczęściej)
Nauczyciel języka angielskiego 3 4,76% Przedszkolanka 4 6,35% Teleinformatyka Nauczyciel przedmiotów budowlanych 6 9,52% Pedagog przedszkolny 8 12,70% Nauczyciel wczesnoszkolny 9 14,29% Nauczyciel przedmiotów elektronicznych 10 15,87%

21 Badania pracodawców – oświata (zwolnienia 2012-2016; najczęściej))
Nauczyciel ekonomii 4 6,15% Nauczanie wczesnoszkolne 2 3,08% Nauczyciel geografii Nauczyciel języka angielskiego Nauczanie początkowe Nauczyciel chemii, bilogii Nauczanie zintegrowane 5 7,69% Nauczyciel historii Nauczyciel matematyki 10 15,38% Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących 22 33,85%

22 Rynek pracy nauczycieli 2012 - 2016
Planowane zatrudnianie i zwalnianie bilansuje się i stanowi około 150 etatów (średnio 30/rok) Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w zawodach pedagogicznych (445) ; PUP UP NS – 173 Liczba ofert pracy I-X około 30 Liczba absolwentów samej PWSzZ w kierunkach pedagogicznych r. – 347; w 2012 – ( łącznie studiuje – 1424 osób)

23 Dziękuję za uwagę Zbigniew Czepelak Tel.: 600 401 454


Pobierz ppt "IV Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Polkowice, 4-5 czerwca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google