Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa
„Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej i gorzej zarządzane”. /Peter Drucker/ Zajęcie 2 Mgr. Iryna Bilousova

2 Organizacja „Organizacja to pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości” / T. Kotarbiński/

3 Organizacja c.d. Organizacja to ustrukturalizowany, czyli uporządkowany w pewien sposób system społeczno-techniczny złożony z pewnych podsystemów: Podsystem celów i wartości – misja jaką spełnia organizacja w otoczeniu Podsystem psychospołeczny – więzi społeczne, motywacje, kultura uczestników organizacji Podsystem struktury – formalne zasady podziału zadań, informacji, władzy Podsystem techniczny – technologie, umiejętności technologiczne, budynki, urządzenia Podsystem zarządzania – obejmuje mechanizmy koordynacji wcześniejszych podsystemów

4 Organizacja jako system społeczno-techniczny

5 Zarządzanie Zarządzanie (management) – forma praktycznej działalności związanej z procesem podejmowania decyzji dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów (rzeczowych, finansowych, informacyjnych i ludzkich) posiadanych przez organizację dla realizacji założonych celów

6 Otoczenie organizacji
Otoczenie ORGANIZACJI to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jej stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe

7 Otoczenie zewnętrzne to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać. (Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie określona). Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy: otoczenie ogólne (dalsze, makrootoczenie) Należy do nich pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy.

8 Makrootoczenie Otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie dostosować się do nich.

9 Makrootoczenie c.d. Wymiar ekonomiczny jest to ogólna kondycja i żywotność systemu gospodarczego, w którym działa organizacja WZROST GOSPODARCZY INFLACJA STOPY PROCENTOWE BEZROBOCIE

10 Makrootoczenie c.d. Wymiar techniczny odnosi się do tych metod, które pozwalają przekształcić zasoby w produkty lub usługi. Wymiar społeczno-kulturowy obejmuje obyczaje, nawyki, wartości i cechy demograficzne społeczeństwa, w którym funkcjonuje organizacja. Mają one duże znaczenie gdyż określają jakie produkty i usługi społeczeństwo będzie ceniło najwyżej.

11 Makrootoczenie c.d. Wymiar polityczno - prawny odnosi się do państwowej regulacji działalności gospodarczej i stosunków jakie panują między sferą gospodarczą a państwem. Wymiar międzynarodowy czyli jest to zakres w jakim organizacja uczestniczy w działalności gospodarczej innych krajów lub pozostaje pod jej wpływem.

12 otoczenie celowe (konkurencyjne, bliższe, mikrootoczenie) Obejmuje ono: konkurentów, klientów, dostawców, regulatorów, siłę roboczą, właścicieli, sojuszników strategicznych. Otoczenie wewnętrzne składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji. Jego główne składowe obejmują: zarząd, pracowników, kulturę organizacji.

13 Mikrootoczenie Inaczej otoczenie zadaniowe:
Konkurenci - organizacje, które konkurują z innymi organizacjami o zasoby Regulatorzy - jednostki, które mogą kontrolować i regulować na drodze prawnej politykę i sposób działania organizacji lub w inny sposób oddziaływać na nią: agencje regulacyjne i grupy interesu Klienci - wszyscy, którzy płacą za nabycie wyrobów lub usług organizacji Dostawcy - organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom Sojusznicy (partnerzy) strategiczni – organizację współpracujące z jedną lub wieloma innymi organizacjami nad wspólnym przedsięwzięciem lub w inny sposób

14 Misja i Wizja organizacji
Misja jest zasadą działalności gospodarczej, której charakter określa kierownictwo organizacji na podstawie przyjętych kryteriów, np.: preferencji klientów, oferowanych produktów, przewagi konkurencyjnej. Jest ona często formułowana w sposób emfatyczny, z polotem i brakiem autentyzmu. Może stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami. Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu organizacji w przyszłości. NP: Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Dzięki tym działaniom wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez to Urząd przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski. Wizją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest cieszący się powszechnym autorytetem i zaufaniem wśród konsumentów i przedsiębiorców organ ochrony konkurencji i konsumentów, którego praca przyczynia się do sukcesu gospodarczego Polski oraz Unii Europejskiej.

15 Bariery wejścia do sektora:
ekonomia skali, poziom technologiczny, (jakość produkcji) związanej z zakupem odpowiedniej technologii oraz mistrzostwem technologicznym, brak dostępu do kanałów dystrybucji, formalne bariery wejścia na rynek (koncesje, licencje, patenty, atesty), bariery celne,

16 Bariery wyjścia z sektora:
Najlepiej byłoby, gdyby przedsiębiorstwa miały pełną swobodę opuszczania gałęzi, w której zyski są nieatrakcyjne. Wiele firm trwa w gałęzi tak długo jak tylko jest w stanie pokryć koszty zmienne i część lub całość kosztów stałych. Jednak ich trwanie obniża zyski pozostałych przedsiębiorstw w gałęzi. Powinny więc one obniżać bariery wyjścia dla swych nie osiągających sukcesu konkurentów. prawne lub moralne zobowiązania wobec klientów, wierzycieli i pracowników, koszty, które ponosi przedsiębiorstwo zmieniające działalność w związku z brakiem możliwości wykorzystania dotychczasowej technologii, kosztami zwolnień personelu itp.

17 POWSTANIE I ROZWÓJ RADIA RMF FM W KRAKOWIE
Case study POWSTANIE I ROZWÓJ RADIA RMF FM W KRAKOWIE

18 Zadania indywidualne Wybrać firmę (Zelmer, Asseco, WSIiZ) i opisać jej makrootoczenie, mikrootoczenie oraz wejście do innego sektora Dla tych że firm wymyślić misje oraz wizję.


Pobierz ppt "Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google