Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy
Fundusze europejskie wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców Warszawy Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy

2 PROJEKTY EUROPEJSKIE REALIZOWANE PRZEZ BPS
SPO RZL - EFS MF EOG EFRR PO KL Całkowita wartość projektów: zł Dofinansowanie: zł Wkład własny: zł

3 SPORZL - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
„Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych” ( ) Wartość projektu: zł (dofinansowanie EFS – zł wkład własny – zł) Liczba uczestników: 220 osób Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego OUwPZ poprzez wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, w tym organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom z grup szczególnego ryzyka

4 SPORZL - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Efekty: Warsztaty strategiczne dla 60 osób Napisanie 10 autorskich programów pomostowych Powołanie Zespołu Zadaniowego Przeprowadzenie dla (160 osób) dwóch edycji modułowego szkolenia z zakresu prawa, samorządu terytorialnego, terapii uzależnień i doradztwa zawodowego Napisanie przewodnika „Aktywizacja społeczna i Zawodowa” Napisanie Strategii Integracji Społecznej i Zawodowej na rzecz osób wykluczonych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem OUwPZ na lata

5 Kontynuacja projektu EFS – „OD TERAPII DO ZATRUDNIENIA”
Budowa zintegrowanego systemu społeczno-zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda realizuje projekt w formie powierzenia przez m.st. Warszawa w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom Wartość projektu – zł Cel projektu zintegrowanie działań instytucji pomocy społecznej i ZOZ/NZOZ szkolenia 16 Asystentów przygotowanie 48 OUwPZ do działań w obszarze ekonomii społecznej i do założenia Spółdzielni Socjalnej

6 PROJEKTY FINANSOWANE Z MF EOG
„Budowanie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie” ( ) Wartość projektu  619 zł (dofinansowanie EOG: ,98 zł wkład własny – ,02 zł) Liczba uczestników: 750 osób (400 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i 350 organizacji pozarządowych) Efekty: - Podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia na poziomie podstawowym, specjalistycznym i zintegrowanym) - Stworzenie zintegrowanego systemu reagowania i współdziałania w sytuacjach przemocy oraz bazy placówek niosących pomoc osobom doznającym przemocy lub jej świadkom - Przeprowadzenie badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczności działań podejmowanych w tym zakresie w m.st. Warszawa

7 PROJEKTY FINANSOWANE Z MF EOG
„Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejska politykę społeczną” ( ) Wartość projektu – ,00 zł (dofinansowanie EOG: zł wkład własny – zł) Liczba uczestników: 654 osoby Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców, wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie efektywności działań pracowników samorządowych poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób realizujących miejską politykę społeczną. Przeprowadzane są 3 rodzaje szkoleń – specjalistyczne, komputerowe i językowe oraz seminaria z Norwegami, w ramach których zostanie zaprezentowany norweski model realizacji polityki społecznej oraz zostaną wypracowane metody wdrażania dobrych praktyk

8 PARTNERSTWA „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” ( ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG Wartość projektu – zł (dofinansowanie PO IG: ,70 zł -85% wkład własny – ,30 zł) Cel projektu – zapewnienie dostępu do Internetu dla tysięcy osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie m.st. Warszawy Zadania BPS - przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie uczestników projektu, współpraca z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi w zakresie projektu oraz z Generalnym Wykonawcą projektu

9 PARTNERSTWA „Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych” ( ) (w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych w ramach Poddziałania ) Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Wartość projektu – zł (dofinansowanie PO KL: zł) Cel projektu - wzmocnienie kadry zatrudnionej w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie, prowadzące do jej profesjonalizacji i lepszego oddziaływania na rzecz klientów

10 PARTNERSTWA „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” ( ) (projekt oczekujący na decyzję o dofinansowanie) Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja projektu umożliwi zakup 935 zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, niewidzących oraz słabowidzących Wartość projektu – ,58 zł (dofinansowanie PO IG: ,09 zł wkład własny – ,49 zł)

11 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Główny cel Programu: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Program obejmuje wsparcie w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia W ramach PO KL realizowane są: Projekty systemowe – realizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekty konkursowe – wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową).

12 PRIORYTETY PO KL Priorytety realizowane centralnie:
Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc techniczna.

13 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PRIORYTET VI PO KL 6.1 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzeniu warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. 6.2 Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 6.3 Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystanie szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

14 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PRIORYTET VII PO KL 7.1 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. 7.2 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. 7.3 Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

15 Obszary priorytetowe wspierane przez PO KL spójne ze strategią społeczną m.st. Warszawy
I Poprawa funkcjonowania rodzin wieloproblemowych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wdrożenie systemu asystenta rodzinnego, rozszerzenie wsparcia dla dzieci i młodzieży poza placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, streetworking II Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, doradztwo, szkolenia III Aktywizacja Zawodowa osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej skierowane do rodzin (pełnych i niepełnych) z dziećmi, przy zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas zajęć aktywizujących rodziców

16 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007
NAZWA JEDNOSTKI NAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS Bemowo Bemowski Program Wspierania Zatrudnienia ,00 OPS Bielany Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,00 OPS Mokotów Program integracji społeczno – zawodowej grup szczególnego ryzyka w Dzielnicy Mokotów ,00 OPS Targówek „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” ,00 „Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej” ,00 OPS Ursynów „Młodzież -Ursynów-Rozwój” ,00 OPS Wawer Młodzi, aktywni, atrakcyjni zawodowo – wreszcie potrzebni ,00 „Wracam do pracy” ,00 OPS Wesoła Program integracji społeczno – zawodowej długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła ,00 „Program aktywizacji zawodowej kobiet w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy” ,00 OPS Włochy Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Włochy ,00

17 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007
OPS Wola „Polska kadra – europejska jakość” ,00 „Szansa na samodzielność” ,00 OPS Żoliborz Projekt Aktywizacji Zawodowej Młodzieży - Żoliborska Akademia Rozwoju „ŻAR” 71 312,00 Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych Mieszkańców Dzielnicy Żoliborz „EFEKT” ,00 Warszawskie Centrum Kobiet Trzeci sektor – Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych kobiet ,00 „Skuteczne pomaganie poprzez kształcenie ustawiczne” ,00 Urząd Pracy m.st. Warszawy Szansa na powrót – program dla osób długotrwale bezrobotnych ,00 Od stażu do zatrudnienia – program aktywizacji młodzieży ,00 „Dla młodzieży – wiedza i przedsiębiorczość” ,00 „młodzież.pl” ,00 „Samo- Zatrudnieni” ,00 „Stacja końcowa: Praca” ,00 „ Zawód - Przedsiębiorca” ,00

18 PROJEKTY REALIZOWANE W 2007 na rzecz polityki społecznej
Całkowita wartość zrealizowanych w 2007 roku projektów wyniosła zł, w tym: Dofinansowanie – zł Wkład własny – zł

19 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008
NAZWA JEDNOSTKI NAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS Bemowo Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia 247 116,96 OPS Białołęka Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka ,00 OPS Bielany Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ,70 OPS Mokotów Mokotowski Program Integracji Społecznej ,00 OPS Ochota Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota 181 269,00 OPS Praga Południe Bądź aktywny w życiu 513 811,94 OPS Praga Północ Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek ,00 OPS Rembertów Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy 108 166,00

20 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008
OPS Śródmieście Otwarci na jutro 521 345,00 OPS Targówek Aktywny Targówek 435 282,00 OPS Ursus Mama aktywna w pracy 173 936,00 OPS Ursynów Dobra marka – OPS Ursynów budzi do życia 420 149,00 OPS Wawer Małe kroki do sukcesu 212 074,00 OPS Włochy Czas na zmianę - program aktywnej integracji Społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy 178 946,00 OP Wola Wola aktywnej integracji 478 429,00 OPS Żoliborz Aktywny Żoliborz 159 703,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności ,00

21 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2008
Całkowita wartość zrealizowanych w 2008 roku projektów wyniosła zł, w tym: Dofinansowanie  044 zł Wkład własny - 841 648 zł W projektach wzięło udział 1215 osób

22 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009
NAZWA JEDNOSTKI NAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS Bemowo Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia ,00 OPS Białołęka Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,00 OPS Bielany Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ,00 OPS Mokotów Mokotowski Program Integracji Społecznej ,00 OPS Ochota Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota ,00 OPS Praga Południe Bądź aktywny w życiu ,00 OPS Praga Północ Z rodziną mogę więcej ,00 OPS Rembertów Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy ,00 OPS Śródmieście Otwarci na jutro ,00

23 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009
OPS Targówek Aktywny Targówek ,00 OPS Ursus Ja i moja przyszłość ,00 OPS Ursynów Dobra marka – OPS Ursynów budzi do życia ,00 OPS Wawer Małe kroki do sukcesu II ,00 OPS Wesoła Aktywni społecznie ,00 OPS Wilanów Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów 60 000,00 OPS Włochy Czas na zmianę - program aktywnej integracji Społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy ,00 OPS Wola Wola aktywnej integracji 2009 ,00 OPS Żoliborz Aktywny Żoliborz ,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności 10  ,00

24 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2009
Całkowita wartość zrealizowanych w 2009 roku projektów wyniosła zł, w tym: Dofinansowanie  554 zł Wkład własny - 1 921 741 zł W projektach wzięło udział 2450 osób

25 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2010
NAZWA JEDNOSTKI ALOKACJE NA PROJEKTY SYSTEMOWE OPS Bemowo ,00 OPS Białołęka ,00 OPS Bielany ,00 OPS Mokotów ,00 OPS Ochota ,00 OPS Praga Południe ,00 OPS Praga Północ ,00 OPS Rembertów ,00 OPS Śródmieście ,00 OPS Targówek ,00 OPS Ursus ,00 OPS Ursynów ,00 OPS Wawer OPS Wesoła ,00 OPS Wilanów ,76 OPS Włochy ,00 OPS Wola ,00 OPS Żoliborz ,00 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 5 956 164,47

26 PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2010
Całkowita wartość planowanych na rok 2010 projektów wynosi ,23 zł, w tym: Dofinansowanie – ,35 zł Wkład własny – ,88 zł

27 ŚRODKI PO KL DLA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
2008 2009 2010 Wartość projektów Wkład własny Dofinansowanie 841 648 7 174 044 1 921 741 16 380 554 ,23 ,88 ,35

28 PROJEKTY KONKURSOWE PO KL realizowane przez OPS-y
NAZWA JEDNOSTKI NAZWA PROJEKTU Całkowita wartość projektu w PLN OPS Bielany Nowe oblicze pracy socjalnej – 7.2.1 OPS Praga Płd Klub Inteligencji Społecznej „Pokonać siebie” – 7.2.1 Dajmy się poznać-aktywizacja społ.-zawodowa os. wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi – 7.2.1 Odnajdziemy wspólne drogi –południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów – 1.3.1 OPS Śródmieście Aktywni w pracy – 6.1.1 OPS Ursus Integracja i Edukacja Rozmów z Dzielnicy Ursus – 1.3.1 ,58 OPS Wawer Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo OPS Włochy Równe szanse – włochowski program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 7.2.1 OPS Żoliborz Żoliborz Młodych – 7.2.1 WCK Jak nie teraz, to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet – 7.2.1 Wartość projektów: zł

29 Dziękuję za uwagę Jolanta J. Pawelczyk,
Eurokoordynator w Biurze Polityki Społecznej Magdalena Podgórska


Pobierz ppt "Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google