Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa II-go etapu obejścia m. PUŁAWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa II-go etapu obejścia m. PUŁAWY"— Zapis prezentacji:

1 Budowa II-go etapu obejścia m. PUŁAWY
STAN PRZYGOTOWAŃ do realizacji drugiego etapu obejścia miasta Puławy oraz plany działań GDDKiA na rok 2009 na terenie miasta Puławy i w jego okolicach

2 Przygotowano następujące dokumenty: Studium wykonalności,
Prace nad rozwiązaniami technicznymi dla II-go etapu obejścia Puław łącznie z dobudową drugiej jezdni na I etapie od km do węzła Azoty I - zakończono w grudniu 2008r. Przygotowano następujące dokumenty: Studium wykonalności, Raport oddziaływania na środowisko, Materiały do decyzji zezwalającej na realizację robót, w tym: projekt budowlany, mapy podziałowe nieruchomości, operaty wodnoprawne, materiały do wydania opinii przez instytucje określone w specustawie, materiały do wprowadzenia zmian i wpisów w katastrze nieruchomości i księgach wieczystych, itp., Projekty wykonawcze (dla drogi, obiektów inżynierskich i wszystkich branż związanych z usunięciem kolizji), Organizację ruchu dla I-szego i II-go etapu budowy obejścia oraz dostosowania elementów oznakowania dla wymagań drogi ekspresowej, Dokumentację przetargową.

3 Obecnie trwa faza uzgodnień i uzupełnień w związku z zawieranymi umowami na przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną obwodnicą oraz uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania zgody na realizację inwestycji. Ponadto trwają prace nad Systemem Zarządzania Ruchem dla całej obwodnicy Puław (na moście system monitoringu został już zrealizowany). W dniu – GDDKiA-O/LU złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dotychczas poniesiono na przygotowanie dokumentacji łączne koszty w wysokości : ,58 zł

4 Uzyskanie DUŚ – wrzesień 2009 r,
Planowany harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji: Uzyskanie DUŚ – wrzesień 2009 r, Zatwierdzenie warunków przetargowych i kontraktowych – grudzień 2009 r, Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji – kwiecień 2010 r, Ogłoszenie przetargu na realizację robót – kwiecień 2010 r. , Podpisanie umowy z wykonawcą – sierpień 2010 r., Realizacja robót wrzesień 2010 r.- maj 2012 r., Oddanie do użytkowania czerwiec 2012 r., Rozliczenie końcowe lipiec 2012 r. Rozliczenie inwestycji listopad 2013 r.

5 Droga dojazdowa do Azotów
Małe przejście dla zwierząt Węzeł Michałówka Skrzyżowanie Azoty II Duże górne przejście dla zwierząt Wiadukt nad linią kolejową Most na rz. Kurówce Skrzyżowanie Azoty I Droga dojazdowa Budowa jezdni prawej na dług. 1,34 km

6 Węzeł Michałówka Węzeł Końskowola Małe przejście dla zwierząt
Przejazd Młynki Projektowany odcinek drogi powiatowej Duże dolne przejście dla zwierząt Średnie przejście dla zwierząt Przejazd Wronów Węzeł Końskowola

7 Węzeł Sielce Węzeł Końskowola Przejazd Chrząchówek
Most zintegrowany z przejściem dla zwierząt Przejazd Chrząchówek

8 Monitoring mostu przez rz. Wisłę w Puławach w ciągu obwodnicy.
Zainstalowano urządzenia z zakresu systemu monitoringu na moście, które są elementem wspomagającym utrzymanie obiektu. Monitorowane będą trzy obszary związane z pracą konstrukcji oraz bezpieczeństwem ruchu. Monitoring będzie dotyczył : pracy konstrukcji – informujący o zakresie obciążenia podstawowych elementów obiektu decydujących o jego bezpieczeństwie, monitoring klimatyczny – zbierający dane do określenia warunków bezpiecznego przejazdu po moście, wizyjny – przesyłający do Centrum sterowania obraz wizyjny mostu w pełnym zakresie (konstrukcja, ruch i warunki pogodowe). Wszystkie elementy systemu są ze sobą sprzężone co pozwala na szybkie wyeliminowanie błędnego funkcjonowania jednego z elementów.

9 System monitoringu został zaprojektowany przez zespół Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem P. prof. Jana Biliszczuka, uzgodniony przez Projektanta (firma POMOST-Warszawa) a jego realizację dokonała krakowska firma NeoStrain, W dniu 24 marca 2009 r. dokonano odbioru całego systemu i po przeprowadzeniu prób testowych, użytkownicy obwodnicy będą mogli korzystać w czasie jazdy z wyświetlanych informacji na znakach o zmiennej treści. Tablice z tymi znakami umieszczone są na bramownicach usytuowanych przed mostem z obu stron.

10 W roku 2008 w ramach przebudowy dojazdów tymczasowych do mostu zrealizowanego szereg prac budowlanych, w tym m.inn. : Przebudowa Al lecia Panstwa Polskiego i ul. Żyrzyńskiej w Puławach – droga nr 824, długość 2,137 km, w okresie od do r., na łączną kwotę ,05 zł Przebudowa Żyrzyn – Puławy – droga nr 824, długości 9,950 km, w okresie od do , na łączną kwotę ,86 zł Przebudowa ul. Partyzantów w Puławach – droga nr 824, długości 1,613 km, w okresie od do , na łączną kwotę ,73 zł ul. Piłsudskiego 0,507 km – droga nr 12 ul. Lubelska w Puławach 0,101 km – droga nr 12 Brzozowa Gać – Kurów 0,20 km - droga nr 17 w okresie od do , na kwotę ,62 zł Brzozowa Gać – Kurów 0,450 km – droga nr 17 od do , na łączną kwotę ,31 zł

11 6. Wykonano remont nawierzchni jezdni oraz konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wisłę „na starym” przebiegu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Puławy, który obejmował: Wymianę nawierzchni jezdni na poziomie warstwy ścieralnej i wiążącej na moście i dojazdach, obustronnych chodnikach oraz wymianę i regulację żeliwnych wpustów, kratek ściekowych. Wykonanie odwodnienia płyty pomostu (tzw. drenażu) oraz odtworzenie oznakowania poziome. Roboty realizowane były od do , za łączna kwotę ,54 zł 7. Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu I etapu obejścia miasta Puławy z drogą gminną L w m. Anielin (do zrealizowania została budowa chodnika dla pieszych, który będzie wykonany w br.). W terminie do r. , za łączną kwotę ,67 zł RAZEM : ,77 zł

12 Planowane prace w roku 2009 Wykonanie analizy porealizacyjnej dla obejścia m. Puławy. Ogłoszenie przetargu – marzec 2009 r. – kwiecień 2009 r. Podpisanie umowy – maj 2009 r., Wykonanie opracowania – do dnia 15 października 2009 r.

13 1. ZAKRES ANALIZY POREALIZACYJNEJ 1.1. Pomiary poziomów hałasu
Analiza porealizacyjna w zakresie hałasu będzie zawierać m.inn.: Wykonanie całodobowych pomiarów hałasu, Charakterystykę punktów podlegających ocenie pod względem hałasu, Zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł hałasu, Porównanie wyników z zawartymi w Ocenie oddziaływania na środowisko, Charakterystykę obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne), Wykonanie całodobowych pomiarów ruchu uwzględniających szczegółowy podział na strukturę kierunkową i rodzajową pojazdów w sąsiedztwie punktów pomiaru hałasu, wykonanie towarzyszących pomiarów prędkości, Wykonanie obliczeń akustycznych równoważnego poziomu dźwięku, Ocenę skuteczności istniejących ekranów akustycznych, Porównanie uzyskanych wyników pomiarowych (prognozowanych) w stosunku do wartości dopuszczalnych - wskazanie obiektów o przekroczonych standardach akustycznych, Wypracowanie propozycji zabezpieczeń akustycznych, jeżeli badania hałasu wykażą przekroczenia standardów akustycznych.

14 1.2. Pomiary i monitoring odprowadzanych ścieków deszczowych.
Analiza porealizacyjna w zakresie ścieków deszczowych będzie obejmować m.in.: Charakterystykę punktów podlegających ocenie pod względem zanieczyszczeń, Zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł zanieczyszczeń, Przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów oraz oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań, Zestawienie wyników pomiarów

15 1.2. Pomiary zanieczyszczeń powietrza.
Analiza porealizacyjna zanieczyszczeń powietrza będzie zawierać m.in.: charakterystykę obszarów podlegających ocenie pod względem norm zanieczyszczeń powietrza, zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza, przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów, wyniki pomiarów stężenia dwutlenku azotu w powietrzu we wszystkich przekrojach pomiarowych, wraz z lokalizacją przyrządów pomiarowych w każdym z punktów, tabelaryczne i graficzne przedstawienie zmian stężenia w powietrzu, określenie lokalizacji punktów pomiarowych wraz z podaniem dokładności, ocena skuteczności zastosowanych urządzeń ochronnych (np. zieleń ochronna: drzewa, krzewy), wyniki pomiarów towarzyszących, dokumentację fotograficzną wszystkich przekrojów pomiarowych. 1.3. Efektywność wykonanych przejść dla zwierząt. 1.4. Ocena prawidłowości i skuteczności zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych nasadzeń.

16 Remont wiaduktu w m. Puławy nad linią kolejową w ciągu drogi nr 12
Planowany zakres robót: Remont podpór, Wymiana nawierzchni na wiadukcie i dojazdach, Malowanie stalowej konstrukcji przęseł, Remont dylatacji, Wymiana nawierzchni na chodnikach, Podwyższenie balustrad do wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów, Wymianę osłon przeciwporażeniowych, Remont systemu odwodnienia i odprowadzenia wody z wiaduktu. Wartość robót 1 397,0 tys. zł Realizacja 6 m-cy

17 Dziękuję za uwagę

18 Wiadukt nad linią kolejową

19 Most przez rz. Kurówkę

20 Węzeł Azoty I i Azoty II

21 Duże górne przejście dla zwierząt

22 Duże przejście dla zwierząt - górne

23 Węzeł Michałówka

24 Węzeł Końskowola

25 Węzeł Sielce Etap I

26 Węzeł Sielce – Etap II


Pobierz ppt "Budowa II-go etapu obejścia m. PUŁAWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google