Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liga Ochrony Przyrody ul. Jaśkowa Dolina Gdańsk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liga Ochrony Przyrody ul. Jaśkowa Dolina Gdańsk"— Zapis prezentacji:

1 Liga Ochrony Przyrody ul. Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk

2 Co robimy ? Naszą misją jest kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży do przyrody. W tym celu organizujemy: * Konkursy artystyczne, turnieje wiedzy ekologicznej , olimpiady wiedzy ekologicznej * Prelekcje, warsztaty, konferencje, imprezy plenerowe, * Prace na rzecz środowiska przyrodniczego. Wydajemy: * Foldery, broszury, ulotki, plakaty, kalendarze. Wspieramy szkolne programy edukacji ekologicznej

3 Dziedzictwo przyrodnicze Pomorza zależy od nas wszystkich!
Szkolne Koła LOP Znaczek do legitymacji członka Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody na rok szkolny 2006/2007 W tym roku nasze hasło przewodnie brzmi: Chrońmy drzewa! Dziedzictwo przyrodnicze Pomorza zależy od nas wszystkich! - „Najlepiej działające szkolne koło LOP” - Sejmik Młodych Działaczy Ochrony Przyrody - XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Młodzieżowy zwiad ekologiczny: Na ratunek drzewom - konkurs fotograficzny: Osobliwości przyrodnicze Polski

4 Celem kampanii jest promocja selektywnej zbiórki odpadów poprzez aktywną edukację oraz poszerzanie wiedzy w społeczeństwie proekologicznych zachowań konsumenckich. Kampania zajmuje się tematami: 1. Pojęcie i rodzaje odpadów, 2. Cykl życia odpadów, 3. Zachowania konsumenckie – zmiana nawyków jako element redukcji ilości odpadów. Ekologiczne znaki informacyjne i edukacyjne 4. Gospodarstwo domowe – ograniczanie ilości odpadów zaczyna się w domu! 5. Gospodarka i segregacja odpadów, (minimalizacja, wielokrotny użytek i recykling – co dalej z odpadami)

5 1. Na stronie Zarządu Głównego www. lop. org
1. Na stronie Zarządu Głównego zamieszczane są artykuły merytoryczne, scenariusze, testy i konkursy dla dzieci. Wszyscy chętni do współtworzenia strony i zamieszczania na niej własnych tekstów i scenariuszy, mogą przysyłać je na adres 2. Zorganizowany jest również konkurs dla nauczycieli "Na scenariusz zajęć ekologicznych (lekcyjnych, terenowych, pozalekcyjnych, szkolnego koła LOP, dla wszystkich typów szkół) prowadzonych w ramach projektu ,,Śmieć i my - czy wiesz, że odpady to także Twój problem". 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: - przesłanie nigdzie niepublikowanego, autorskiego scenariusza - oraz sprawozdania z realizacji projektu z udziałem zgłoszonej do projektu grupy uczniów/klasy

6 NAGRODY - nagrodzone prace (miejsce I, II, III i 2 wyróżnienia) zostaną opublikowane w miesięczniku LOP „Przyroda Polska” i zamieszone na stronie oraz w publikacji „Śmieć i my – odpady to także nasz problem” - nagrody rzeczowe - laureat otrzyma również roczną prenumeratę „Przyrody Polskiej” dla placówki, którą reprezentuje. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2007 roku. termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2007, decyduje data stempla pocztowego. * karty zgłoszeń, metryczka, zgoda na publikację dostępne są na stronie

7 CELE KONKURSU 1. Przybliżenie dzieciom, młodzieży i nauczycielom zagadnień związanych z segregacją i recyklingiem odpadów 2. Uświadomienie bezpośredniej zależności pomiędzy sposobem życia a stanem środowiska przyrodniczego 3. Kształtowanie postaw badawczych. 4. Wzmocnienie aktywności dzieci i młodzieży w procesie edukacji ekologicznej.

8 Śmieć i my – czyli co możemy zrobić w naszej szkole
Przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych związanych z problemami pozostawiania odpadów, ich szkodliwością i możliwością ponownego wykorzystania ( warsztaty ekologiczne – eko-lekcje połączone z konkursami, ankietami itp.) Wyszukanie w najbliższej okolicy przedsiębiorstw, które zajmują się zbieraniem surowców wtórnych Zakup pojemników na segregacje odpadów i zbiórka surowców na terenie szkoły z udziałem dzieci

9

10 Przykładowe zajęcia „Śmiecę mniej, czyli dobre rady na złe odpady”

11 Co to są odpady? Odpady są to wszystkie przedmioty i substancje powstałe w wyniku działalności człowieka nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały. wg. ustawy z 27 czerwca 1997 ( Dz.U. Nr 96, poz. 592) - odpady to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe , a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie , w którym powstały

12 Co możemy znaleźć w domowym śmietniku?

13

14 Każdy człowiek produkuje około 250 kg śmieci rocznie!!!
Z tego wynika , że Rocznie 4-osobowa rodzina produkuje tonę śmieci!!!!

15 SEGREGACJA ODPADÓW

16 - biały – wrzucamy szkło bezbarwne
KOLOROWE SZKŁO POJEMNIKI: - biały – wrzucamy szkło bezbarwne zielony - szkło kolorowe – butelki, słoiki Nie można wrzucać: szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami), szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości. Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. – patrz: Dz.U nr 219 poz

17 Żółty: Tu wrzucamy: plastikowe pojemniki po napojach, butelki po płynach do mycia, szamponach, plastikowe zakrętki plastikowe, torebki, worki, reklamówki, kubki po jogurtach lub śmietanie. NIE wrzucamy: butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych i silnikowych, butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD - Odpady z tworzyw sztucznych nie powinny być spalane, W ostatnich latach coraz więcej odpadów z tworzyw sztucznych jest spalanych w piecach domowych. - prowadzi to do zanieczyszczenia powietrza bardzo toksycznymi substancjami (metale ciężkie, dioksyny i furany), które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. -spadając z opadami atmosferycznymi przenikają do roślin i pozostają w produktach roślinnych. Kumulacja substancji toksycznych w roślinach i w glebie staje się przyczyną skażenia wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego.

18 - Niebieski: NIE wrzucamy:
zabrudzonego i tłustego papieru oraz tektury papieru z folią np. koperta z foliowym okienkiem w miejscu adresata, książek w twardej okładce, artykułów i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet. Pamiętaj by usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania Tu wrzucamy: gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, papier, książki w miękkich okładkach, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka, kartony po mleku i sokach

19 - czerwony: METAL Tu wrzucam: NIE wrzucamy:
puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, opakowań po aerozolach, czyli np. opakowań po piankach do włosów, lakierach,dezodorantach, NIE wrzucamy: baterii METAL

20 Jak odróżnić puszkę aluminiową od metalowej?
Do specjalnych pojemników w kształcie puszki wrzucamy tylko opakowania aluminiowe Jak odróżnić puszkę aluminiową od metalowej?

21 PUSZKI ALUMINIOWE Produkcja aluminium ze złomu w porównaniu z produkcją aluminium z boksytu przynosi istotne korzyści poprzez: - obniżenie o 95 % emisji substancji chemicznych (np. fluorku aluminium) podczas procesów elektrolizy - oszczędność o ok. 95% energii elektrycznej; - oszczędność złóż boksytu - 1 tona złomu to oszczędność 4 ton rudy; - oszczędność ropy naftowej - przy produkcji 1 tony aluminium z recyklingu oszczędza się 700 kg ropy naftowej

22 KOMPOSTOWANIE RECYKLING ORGANICZNY - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,(Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628). UTYLIZACJA BIOODPADÓW: jest łatwa - wystarczy założyć choćby najprostszy kompostownik (np. skrzynia lub cembrowina z desek). WAŻNE: nie mieszać bioodpadów z innymi odpadami. Zmieszane - nie nadadzą się ani bioodpady, ani pozostałe odpady. domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) czy baterii dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania; Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Nie mieszając ich z innymi odpadami, otwieramy sobie możliwość posegregowania nawet 90-95% odpadów "wychodzących" z naszych domów i zmniejszenia ilości śmieci.

23 Wrzucamy do specjalnych pojemników
Baterie można wrzucać również do specjalnych kieszeni przy pojemnikach na szkło. Przez odpady niebezpieczne rozumie się odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska (ustawa o odpadach Dz.U. Nr 96, poz.592)

24 CO TO JEST RECYKLING ? Zalety recyklingu:
recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628). Zalety recyklingu: - zmniejsza strumień odpadów kierowanych na składowiska - pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych bez konieczności obciażania linii technologicznych mechanicznego sortowania - prowadzi do detoksykacji odpadów poprzez wydzielenie z nich substancji szkodliwych, takie jak farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje , stare baterie , chemikalia

25 SUROWCE WTÓRNE PRODUKTY Z RECYCLINGU

26 Produkty ze szkła nadają się do ponownego przerobu (recyklizacji) w:
100% Ze 100 ton makulatury można wyprodukować: 90 ton papieru z odzysku Rozkład plastikowej butelki wyrzuconej na śmietnik może trwać do: 500 lat

27 nie testowane na zwierzętach
znaczki ekologiczne, czyli EKOznaczki recycling nie testowane na zwierzętach zielony punkt

28 zgodny z normami UE nie śmiecić Margarytka UE nie śmiecić Błękitny Anioł

29 bezpieczny dla środowiska
żywność ekologiczna żywność ekologiczna recycling szkła wyrób z aluminium

30 dbaj o czystość środowiska; nie śmiecić Stop!
waga lub objętość zostały sprawdzone na aerozolach - spełnia wymagania okres trwałości po otwarciu

31 Segregacja odpadów - przykład ćwiczenia praktycznego
SZKŁO PAPIER METAL ODPADY ORGANICZNE PLASTIK SZKŁO KOLOROWE

32 Przydatne informacje można znaleźć:
- odpadowe ABC - baza materiałów do edukacji ekologicznej: materiały edukacyjne, konspekty, wzory, scenariusze - portal tematyczny zawierający aktualne przepisy prawne w gospodarce odpadami, wykaz organizacji odzysku oraz firm zagospodarowujących odpady - Ministerstwo Środowiska - Plany Gospodarki Odpadami - gospodarowanie odpadami w prawodawstwie Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Liga Ochrony Przyrody ul. Jaśkowa Dolina Gdańsk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google