Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gatunki dziennikarskie - informacja -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gatunki dziennikarskie - informacja -"— Zapis prezentacji:

1 Gatunki dziennikarskie - informacja -
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Szczeciński Prowadzący: dr hab. Robert Cieślak, prof. nadzw. US Gatunki dziennikarskie

2 Gatunki dziennikarskie /informacja/
Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Rok kształcenia: 1 Semestr: 2 Wymiar: 15 godzin wykładów i 30 godzin konwersatoriów ECTS: 4 Forma zaliczenia: egzamin Gatunki dziennikarskie

3 Ogólne treści kształcenia
Gatunek jako zespół zmieniających się konwencji kompozycyjno-stylistycznych. Typologiczne i historyczne zróżnicowanie gatunków prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Zmieniająca się rola nadawcy i podmiotu wypowiedzi (gatekeepera, zespołów riserczerskich). Rola infografiki we współczesnym przekazie prasowym, telewizyjnym i internetowym. Informacja i publicystyka – charakterystyka gatunków w obrębie wskazanego podziału. Wyznaczniki gatunkowości i ich przełamywanie – gatunkowe wzorce kanoniczne, alternacyjne i adaptacyjne. Wzrastająca interaktywność najnowszych gatunków medialnych. Indymedia – odbiorcy w roli nadawcy. Gatunki dziennikarskie

4 Gatunki dziennikarskie
Umiejętności Student będzie potrafił rozpoznawać i świadomie stosować gatunki dziennikarskie. Nabierze umiejętności indywidualnej refleksji nad gatunkowymi problemami w kontekście wykonywania pracy oraz doskonalenia warsztatu zawodowego. Będzie umiał definiować gatunki i stosować formy językowe w taki sposób, aby najpełniej i najlepiej przedstawiać podjęty temat. Nauczy się operowania indywidualnym stylem wypowiedzi. UWAGA: w semestrze 2 zajęcia poświęcone będą gatunkom informacyjnym; gatunki publicystyczne omówione zostaną w semestrze 3. Gatunki dziennikarskie

5 Wymagania – warunki zaliczenia
Uczestnictwo w zajęciach. Kolokwium sprawdzające w formie testu. Przedmiot (wykłady i ćwiczenia) kończy się egzaminem. Ocenę z egzaminu stanowi zaokrąglona średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładu, wpisywana do dokumentacji przez prowadzącego wykład. Warunkiem uzyskania oceny końcowej (oceny z egzaminu) jest zaliczenie obu części przedmiotu na ocenę co najmniej dostateczną. Gatunki dziennikarskie

6 Bibliografia podstawowa
M. Wojtak, Gatunki prasowe. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2004. M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008. M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo. Polskapresse. Warszawa 2007. Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Universitas. Kraków 2006. Gatunki dziennikarskie

7 Bibliografia uzupełniająca
T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Universitas. Kraków 2006. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska. Universitas. Kraków 2002. K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007. G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008. Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Universitas. Kraków 2000. I. Tetelowska, Informacja - odrębny gatunek dziennikarski. W: Szkice prasoznawcze. Pod red. P. Dubiela i W. Pisarka. Kraków 1972. Gatunki dziennikarskie


Pobierz ppt "Gatunki dziennikarskie - informacja -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google