Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
VAT Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

2 Nowelizacja ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r
Nowelizacja ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług została opublikowana w Dz. U. nr 90, poz. 756 z dnia 23 maja 2005 r.

3 Data wejścia w życie Zmiany weszły w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.
Przepisy dotyczące podatku przy zakupie samochodów i odliczania zakupionych paliw do samochodów wchodzą w życie 22 sierpnia 2005 r.

4 W ustawie o podatku od towarów i usług zachodzą następujące zmiany ►

5 Art. 2 pkt 8 Definicja eksportu
Doprecyzowano właściwość urzędu celnego wywozu oraz zmieniono świadczenie usługi z „w imieniu podatnika” na „na rzecz podatnika”

6 Art. 2 pkt 10 Definicja produktów rolnych
Doprecyzowano definicję, zawężając ją do towarów z załącznika nr 2 do ustawy oraz towarów wytworzonych przez rolnika poprzez przetworzenie własnych płodów

7 Art. 3 ust. 3 pkt 2 Art. 3 ust. 3a i 4 Właściwość organów
Dodano właściwość dla podmiotów nie posiadających ani miejsca zamieszkania, ani siedziby, ani nawet miejsca prowadzenia działalności w Polsce Dodano właściwość w przypadku braku możności ustalenia właściwości W obu przypadkach właściwy jest Naczelnik Drugiego US Warszawa- Śródmieście

8 Art. 7 ust.3 Opodatkowanie materiałów reklamowych
Wyłączono z opodatkowania przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem, wytworzeniem tychże materiałów).

9 Art. 7 ust. 4-6 Definicja prezentów małej wartości
Prezentami są wręczane przedmioty nieujęte w ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osoby obdarowanej o jednostkowej cenie nabycia/wytworzenia do 5zł włącznie (niezależnie ile rocznie) a jeżeli podatnik prowadzi taką ewidencję – dodatkowo przedmioty o wartości do 100zł rocznie.

10 Art. 7 ust.7 Definicja próbki
Próbką jest niewielka ilość towaru a nie najmniejsza jego ilość.

11 Art. 10 ust.1 pkt 4a Doprecyzowanie WNT
Nie stanowi WNT zakup towaru opodatkowanego na zasadach art.120 ust.4 i 5 ustawy.

12 Art.13 ust.4 pkt 4 Art.13 ust.8 Wyłączenia z WDT – przemieszczenie towaru Doprecyzowano, że chodzi o potwierdzenie wywozu przez zagraniczny urząd celny. Dodano, że WDT nie jest sprzedaż na zasadach art.120 ust.4 i 5 ustawy.

13 Art.15 ust. 3 Definicja działalności gospodarczej
Likwidacja nieopodatkowanego zlecenia u pracodawcy. Po zmianie są traktowane jak inne zlecenia. Zlecenie – odpowiedzialność zlecającego za zlecenie wobec osób trzecich. Rozszerzono wyłączenia na kontrakt menedżerski (był zwolniony, teraz jest nieopodatkowany).

14 Art.15 ust. 3a Twórcy Usługi twórców i artystów, w tym przeniesienie praw, nieopodatkowane.

15 Art.15 ust. 3b i 3c Organizacje pożytku publicznego
Naczelnik US może wyrazić zgodę, aby jednostki organizacji pożytku publicznego były odrębnymi podatnikami VAT-u

16 Art.19 ust. 6, 11,12 Obowiązek podatkowy w eksporcie
Doprecyzowano, który urząd celny potwierdza wywóz – odwołanie do przepisów celnych Likwidacja 50% granicy zaliczki od której powstaje obowiązek podatkowy.

17 Art.19 ust.13 pkt 3 i 11 Art.19 ust.15 Obowiązek podatkowy w kraju
Skrócono termin powstania obowiązku w przypadku braku obowiązku rozliczenia zwrotów prasy Opłaty na rzecz spółdzielni – dopiero z chwilą upływu terminu zapłaty. Dodano postanowienia odnoszące się do częściowej zapłaty w niektórych sytuacjach określonych w ust.10 i 13.

18 Art.19 ust.16a Komis W komisie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania zapłaty, nie później, niż 30 dni od daty dostawy towaru przez komisanta .

19 Art.19 ust. 20 Podatnikiem nabywca
Doprecyzowano, że zasady określone w art.19 stosować należy również w przypadku, gdy podatnikiem jest nabywca.

20 Art. 20 ust.3 WDT Uchylenie przepisu dotyczącego zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku

21 Art. 23 ust.13 Sprzedaż wysyłkowa
Dodano – nie stosuje się do sprzedaży wg art.120 ust.4 i 5 ustawy. (były tylko: NŚT i towary instalowane lub montowane).

22 Art. 27 ust.4 pkt 3 Miejsce świadczenia usług
Rozszerzono wykaz usług niematerialnych o: - doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, zakresie oprogramowania, w zakresie badań i analiz technicznych

23 Art. 28 ust.5 pkt 2 Zmieniono zakres regulowanych odrębnie usług pośredników. (miejsce świadczenia usługi)

24 Art.29 ust.1, ust.17 Art.31 ust.2 pkt 1, ust.3
Obrót Dodano, że chodzi o dotację związaną z ceną. Doprecyzowano w zakresie importu usług. Doprecyzowano podstawę opodatkowania przy WNT.

25 Art. 41 ust.9 Eksport W przypadku zwłoki w otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru – korekta w miesiącu otrzymania dokumentu (dotychczas korekta miesiąca w którym wykazano dostawę).

26 Art. 42 ust.3 i 11 WDT Zmiany w wykazie dokumentów potwierdzających dostawę – brak obowiązku posiadania potwierdzenia przyjęcia towaru przez nabywcę (ale nie w każdym przypadku!).

27 Art. 44 pkt 2 Zwolnienie WNT Zmiana odnoście zwolnienia- przy specjalnych procedurach celnych.

28 Art. 82 ust.1 i 2 Organizacja międzynarodowe
Minister finansów może zwolnić z podatku organizacje międzynarodowe jeżeli prowadzą działalność w zakresie zadań publicznych.

29 Art. 83 ust.9 Uszlachetnianie
Zmienione zostały definicje uszlachetniania, przerobu, przetworzenia.

30 Art.86 ust.3-7a, załącznik nr 9 Art.5-7 ustawy nowelizującej
Samochody Całkowita zmiana zasad odliczania podatku przy zakupie samochodu. Zamiast tzw. wzoru Lisaka granica 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej (i wyjątki od tej zasady). Zamiast 50 % i 5 tys. zł – 60 % i 6 tys. zł

31 Art.87 ust.2-3a Zwrot podatku Zmiany dotyczące zasad zwrotu podatku
(zwrot w terminie 60 dni od nabycia gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntu).

32 Art. 87 ust.6 pkt 1 Przyspieszony zwrot podatku
Zwrot stanowią faktury zapłacone bezpośrednio wystawcy – odwołanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22 tejże ustawy).

33 Art. 88 ust.1 pkt 3 Paliwa do samochodów Odwołanie do nowej regulacji.

34 Art. 88 ust.3a Faktury wadliwe
Przeniesiono z rozporządzenia i rozszerzono katalog faktur nie dający prawa do odliczenia VAT. Zakaz ujmowania takich regulacji w rozporządzeniu.

35 Art. 89a, 89b Nieściągalne wierzytelności – tzw. ulga za złe długi
Możliwość korekty przez podatnika podatku należnego w związku z nieściągalnością wierzytelności przy spełnieniu określonych warunków. Dotyczy tylko długów po 1 czerwca 2005 r.

36 Art. 90 ust.7, ust.11 Proporcja Wyłączenie z proporcji dotacji nieopodatkowanych – uchylenie ust. 7 Minister może określić w rozporządzeniu kwestie proporcji, inne niż określone w ustawie.

37 Art. 91 ust.1 i 2, Art. 6 ustawy nowelizującej
Korekta Korekty nie jest wymagana, gdy różnica nie przekroczy 2%. Zmieniono okres korekt w stosunku do środków trwałych – gruntów i wieczystego użytkowania o wartości do 15000zł. Przepisy przejściowe.

38 Art. 92 ust.1 pkt 1 Delegacje ustawowe
Doprecyzowanie delegacji dla ministra.

39 Art. 93 Zwrot zaliczkowy podatku
Uregulowania przeniesiono z rozporządzenia do ustawy. Zmiany m.in. obniżono wartość nabytych towarów z 500 tys. do 250 tys. zł.

40 Art. 99 ust.8 Deklaracje Dotyczy rozliczania WNT.

41 Art. 107 Udostępnienie ewidencji odbiorcy faktury Uchylono.

42 Art.109 ust.7 pkt 2, ust.9a i 10, Art.110 Podatnicy zwolnieni
Doprecyzowanie. Dodano obowiązek prowadzenia ewidencji towarów przemieszczanych. Doprecyzowanie dot. szacunku

43 Art.111 ust.1 Kasy fiskalne Doprecyzowano: sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych.

44 Art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b, ust. 1 pkt 1 lit. b, ust
Art.120 ust.1 pkt 2 lit.b, ust.1 pkt 1 lit.b, ust.10-13, 15-20, Art.174 Towary używane Zmiana wykazu rzeczy, rozszerzenie katalogu osób, od których można nabyć, zmiany dotyczące ewidencji. Zasady opodatkowania mają zastosowanie do towarów nabytych po 30 kwietnia 2004r.

45 Art. 127 ust.11a-11c Taxfree Przepisy doprecyzowujące
(m. in. uregulowanie zaległości podatkowych w ciągu 30 dni dla firm zwracających podatek).

46 Art.146 ust.1 pkt 2 lit. c Przepisy przejściowe
Zmiana wyłączeń (usługi gastronomiczne) z przepisów przejściowych – dotyczą towarów nieprzetworzonych opodatkowanych 22%.

47 Załącznik nr 3 Stawka 7% Dodano/ zmieniono m. in.
inne kategorie pieczywa wyroby plecionkarskie z wikliny i wyroby z trzciny usługi rekreacyjne pozostałe- wyłącznie w zakresie wstępu ubrania dla niemowląt bez względu z czego zostały wykonane

48 Załącznik nr 4 Zwolnienia Zmiany n. in.
- zwolnione usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci.

49 Załącznik nr 9 Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych
Dodany został załącznik nr 9, w którym określono na potrzeby art. 86 ust. 4 pkt. 5 wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług"

Podobne prezentacje


Reklamy Google