Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Titre de la présentation

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Titre de la présentation"— Zapis prezentacji:

1 Titre de la présentation
BUSINESS BREAKFAST – PROBELMY Z ZATORAMI PŁATNICZYMI I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZAŃ Warszawa, 11 KWIETNIA 2013 r. Titre de la présentation

2 Titre de la présentation
Prowadzące: Monika Nowecka Partner Mazars, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych Kinga Baran Doradca Podatkowy, Menedżer Działu Doradztwa Podatkowego Tel.: Tel. kom: Tel.: Tel. kom: Titre de la présentation

3 Titre de la présentation
Date can be personalized as follow: Insert / Header and footer Select the date et type the appropriate text Click on Apply to all podatek cit Titre de la présentation

4 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów uzyskania przychodów – uzasadnienie wprowadzonych zmian Z uzasadnienia do ustawy zmieniającej: „Propozycja zmian polega na wprowadzeniu do ustaw o podatkach dochodowych rozwiązań, na podstawie których podatnik będący dłużnikiem obowiązany będzie do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony” „Wprowadzenie takiej regulacji nie oznacza odstąpienia od stosowania zasady memoriałowej, gdyż generalnie w dalszym ciągu podatnicy będą ją stosować do kwalifikowania ponoszonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w sytuacji, gdy nie dokonają zapłaty w odpowiednim terminie, wówczas będą zobowiązani do dokonania stosownej korekty kosztów” Titre de la présentation

5 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku terminów płatności nieprzekraczających 60 dni W przypadku wydatków o terminach płatności nieprzekraczających 60 dni, zmniejszenia kosztów dokonuje się jeżeli zobowiązanie nie zostanie uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upłynął 30 dzień od daty upływu terminu płatności (tj. na bieżąco) Przykład MF nr 3: „Podatnik nabył w dniu 14 stycznia 2013 r. usługę udokumentowaną fakturą i w miesiącu styczniu zaliczył kwotę z niej wynikającą do kosztów podatkowych. Płatność za wykonanie usługi została ustalona na 14 dni, a więc płatność powinna być dokonana do dnia 28 stycznia 2013 r. Dodatkowe 30 dni na zapłatę upływa 27 lutego 2013 r. W przypadku nieuregulowania w tym terminie kwoty wynikającej z faktury, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów podatkowych w miesiącu lutym”. Titre de la présentation

6 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku terminów płatności przekraczających 60 dni W przypadku wydatków o terminach płatności przekraczających 60 dni, zmniejszenia kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upłynął 90 dzień od daty zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów (tj. na bieżąco) Przykład MF nr 4: „Podatnik nabył w dniu 30 stycznia 2013 r. usługę udokumentowaną fakturą i w tym dniu zaliczył kwotę wynikającą z faktury do kosztów podatkowych. Płatność za wykonanie usługi została ustalona na 100 dni, a więc płatność powinna być dokonana do dnia 10 maja 2013 r. W przedstawionym stanie faktycznym obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych nie wystąpi, jeżeli podatnik ureguluje zobowiązanie za zakupioną usługę do dnia 30 kwietnia 2013 r. Jest to bowiem 90-ty dzień terminu liczonego od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury do kosztów podatkowych. W przypadku nieuregulowania do dnia 30 kwietnia 2013 r. zobowiązania za zakupioną usługę, podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów podatkowych w miesiącu maju 2013 r.” Titre de la présentation

7 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku terminów płatności przekraczających oraz nieprzekraczających 60 dni (przepisy wspólne) Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty Zasady dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów stosuje się również wówczas, gdy zobowiązanie nie zostało uregulowane w części Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia Titre de la présentation

8 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami Jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2 (tj. 30 dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od dnia zaliczenia wydatku do kosztów), to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania Titre de la présentation

9 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami Przykład MF nr 8: „Podatnik prowadzący księgi rachunkowe nabył 10 stycznia 2013 r. 100 sztuk towarów handlowych za cenę 20 zł/szt (2.000 zł). Ustalono, że płatność nastąpi do 23 stycznia 2013 r. Podatnik nie uregulował zobowiązania w wyznaczonym terminie. W dniu 4 marca 2013 r. sprzedał za cenę 30 zł/szt. 60 szt. nabytych towarów. Podatnik zamierza pomniejszyć uzyskany przychód (1.800 zł) o koszt nabycia sprzedanych towarów (1.200 zł). Na dzień sprzedaży podatnik nie uregulował zobowiązania wobec dostawcy. W takiej sytuacji, nie ma prawa zaliczyć kosztu nabytych towarów do kosztów podatkowych – do czasu uregulowania zobowiązania wobec dostawcy. Wynika to z faktu, iż w dniu 4 marca 2013 r. (tj. w dniu, w którym zgodne z przepisami pojawił się obowiązek potrącenia przychodu o koszty jego uzyskania) podatnik pozostawał w zwłoce w zapłacie zobowiązania dłuższej niż 30 dni od ustalonego terminu płatności na dzień 23 stycznia 2013 r. (termin 30 dni od upływu terminu płatności upłynął 22 lutego 2013 r.). Gdyby zatem podatnik uregulował zobowiązanie do 22 lutego 2013 r. wówczas nie byłoby przeszkód w zaliczeniu kosztu nabycia sprzedanych towarów do kosztów podatkowych w dniu 4 marca 2013 r.” Titre de la présentation

10 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami Przykład MF nr 10: „Podatnik prowadzący księgi rachunkowe nabył w dniu 8 stycznia 2013 r. 100 sztuk towarów handlowych, za cenę 20 zł/szt (2.000 zł). Strony ustaliły 80-dniowy termin płatności za dokonaną dostawę licząc od dnia nabycia towarów handlowych. Termin ten upływa w dniu 29 marca 2013 r. Podatnik nie uregulował powyższego zobowiązania w wyznaczonym terminie. W dniu 6 maja 2013 r. sprzedał za cenę 30 zł/szt. 60 szt. nabytych towarów handlowych. Podatnik zamierza pomniejszyć uzyskany przychód (1.800 zł) o koszt nabycia sprzedanych towarów (1.200 zł). Na dzień dokonania sprzedaży podatnik nie uregulował zobowiązania wobec dostawcy. W takiej sytuacji podatnik nie ma prawa zaliczyć kosztu nabytych towarów do kosztów podatkowych – do czasu uregulowania zobowiązania wobec dostawcy. Wynika to z faktu, iż w dniu 6 maja 2013 r. (tj. w dniu, w którym zgodnie z przepisami pojawił się obowiązek potrącenia przychodu o koszty jego uzyskania) podatnik pozostawał w zwłoce w zapłacie zobowiązania (dla którego termin płatności był dłuższy niż 60 dni). Gdyby zatem podatnik uregulował zobowiązanie do 29 marca 2013 r. (czyli w ustalonym terminie płatności) wówczas nie byłoby przeszkód w zaliczeniu kosztu nabycia sprzedanych towarów do kosztów podatkowych w maju 2013 r.” Titre de la présentation

11 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych Przepisy przewidujące obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i trwałych Jeżeli terminy zobowiązujące podatnika do korekty kosztów uzyskania przychodów upływają po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego, wówczas do dnia upływu przedmiotowych terminów, podatnik ma prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Jeżeli we wskazanych terminach nie nastąpi zapłata zobowiązania, wówczas podatnik zobowiązany będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość odpisów amortyzacyjnych, zaliczonych już uprzednio do kosztów podatkowych Titre de la présentation

12 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów a metoda wpłacania zaliczek na podatek dochodowy W celu ułatwienia rozliczeń podatku CIT, podatnicy mogą rozważyć zastosowanie uproszczonej metody wpłacania zaliczek. Dokonując wyboru metody uproszczonej, konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym W wyjaśnieniach MF stwierdzono, iż: „regulacje dotyczące zmniejszenia kosztów podatkowych, znajdują zastosowanie również do podatników, którzy wybrali uproszczony sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, przy czym korekta ta nie będzie wpływała na wysokość zaliczek uproszczonych, wpłacanych w trakcie roku podatkowego, natomiast rzutowała będzie na wysokość zobowiązania podatkowego za rok podatkowy” Titre de la présentation

13 Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów
Number can be customized as follows: Select the text and change the number Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta kosztów – przepisy przejściowe Podatnicy podatku CIT, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2012 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. Ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów określających, czy nowe regulacje stosuje się wyłącznie do faktur wystawionych po 1 stycznia 2013 r. czy też również do tych wystawionych do końca 2012 r. Z wyjaśnień MF wynika, iż: nowe przepisy należy stosować do tych kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych po dniu 1 stycznia 2013 r. jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed dniem 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r. Titre de la présentation

14 Titre de la présentation
podatek vat Titre de la présentation

15 Titre de la présentation
„ULGA NA ZŁE DŁUGI” - porównanie przepisów obowiązujących poprzednio z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Art. 89a ustawy o VAT Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. 1a.Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. 1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Titre de la présentation Date

16 Titre de la présentation
„ULGA NA ZŁE DŁUGI” - porównanie przepisów obowiązujących poprzednio z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. 2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: 1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny; 2) (uchylony); 3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni; 3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1: wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 4) wierzytelności nie zostały zbyte; 4) (uchylony); 5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona; 6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie. 6) (uchylony). Titre de la présentation Date

17 Titre de la présentation
„ULGA NA ZŁE DŁUGI” - porównanie przepisów obowiązujących poprzednio z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. 3. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. 4. W przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1 obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części. 4. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Titre de la présentation Date

18 Titre de la présentation
„ULGA NA ZŁE DŁUGI” - porównanie przepisów obowiązujących poprzednio z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. 5. Podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. 5. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. 6. Podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. 6. (uchylony). 7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych danych pozwalających na weryfikację spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 89b ust. 1, przez dłużnika. Titre de la présentation Date

19 Titre de la présentation
„ULGA NA ZŁE DŁUGI” - porównanie przepisów obowiązujących poprzednio z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Art. 89b ustawy o VAT 1. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. 1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. 1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. 2. W przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. 2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio. Titre de la présentation Date

20 Titre de la présentation
„ULGA NA ZŁE DŁUGI” - porównanie przepisów obowiązujących poprzednio z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. 3. Do zaległości podatkowych wynikających z korekty podatku naliczonego, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie odrębne przepisy o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika. 3. (uchylony). W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach. 5. (uchylony). 6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Titre de la présentation Date

21 ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT - ZD
Titre de la présentation Date

22 ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT - ZD
Titre de la présentation Date

23 ULGA NA ZŁE DŁUGI W nowej deklaracji podatkowej
Titre de la présentation Date

24 Titre de la présentation
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Mazars w polsce ul. Piękna Warszawa Tel.: Titre de la présentation


Pobierz ppt "Titre de la présentation"

Podobne prezentacje


Reklamy Google