Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia 2005r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia 2005r."— Zapis prezentacji:

1 Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia 2005r.
„Stwórz sobie miejsce pracy - samozatrudnienie i jego perspektywy rozwoju w krajach UE" Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia 2005r. Akademickie Dni Pracy

2 Sieć Euro Info Projekt powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986
Cel projektu „stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej” Nasz atut to jednoczesny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsiębiorcami z całej Europy Akademickie Dni Pracy

3 Sieć Euro Info 263 tradycyjne ośrodki EIC* 13 koordynatorów*
29 instytucji stowarzyszonych* 13 centrów korespondencyjnych EICC* * Dane na dzień 01/12/2003 Akademickie Dni Pracy

4 Sieć Euro Info w Polsce 14 ośrodków EIC w Polsce Cel działania:
”Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej” informujemy o UE i jej polityce, kojarzymy firmy, promujemy i organizujemy imprezy,… Współpracujemy z: MGiP, PARP, UKIE, IPH, media, instytucje afiljujące, … Akademickie Dni Pracy

5 Podlaskie Centrum Euro Info PL411
Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku Organizujemy seminaria, imprezy gospodarcze, konferencje, odpowiadamy na pytania, kojarzymy partnerów, informujemy, … Akademickie Dni Pracy

6 Oferta EIC PL411 Białystok
Specjalistyczne Usługi świadczone przez ekspertów z Centrum Euro Info: AKTUALNOŚCI KOOPERACJA PRZETARGI PRAWO EUROPEJSKIE Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu Akademickie Dni Pracy

7 „Samozatrudnienie w UE”
Akademickie Dni Pracy

8 Biznesmeni w krajach Unii Europejskiej mogą być pewni jednego:
zakładając firmę w innym niż swój kraju, ale w tzw. „25”, nie będą gorzej traktowani niż lokalni przedsiębiorcy Akademickie Dni Pracy

9 Rynek Wspólnotowy – 4 swobody traktatowe
SWOBODA PRZEPŁYWU: KAPITAŁU TOWARÓW OSÓB USŁUG – SWOBODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Akademickie Dni Pracy

10 Co oznacza swoboda przepływu usług?
Polega ona na otwieraniu się rynków narodowych dla swobodnego przepływu usług, uznawaniu narodowych przepisów prawnych dotyczących tej dziedziny, a także przewiduje ich harmonizację. Swoboda świadczenia usług obejmuje obywateli państw członkowskich świadczących usługi na terenie innego państwa członkowskiego (bez konieczności zakładania przedsiębiorstwa na jego terytorium). Postanowieniom tym podlegają także usługobiorcy, którzy są obywatelami państw członkowskich. Akademickie Dni Pracy

11 Usługi a działalności gospodarcza
Swoboda przepływu usług obejmuje, co do zasady, swobodę świadczenia usług oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej Akademickie Dni Pracy

12 Zakaz dyskryminacji w swobodzie dz. gospodarczej
Z prawem do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE wiąże się zakaz dyskryminacji obywateli państw członkowskich. Tak więc obywatele UE nie mogą być pozbawieni następujących praw: prawa do zawierania umów o dzieło, najmu, dzierżawy i innych umów, prawa do składania ofert i uczestnictwa w zamówieniach publicznych, prawa do uzyskiwania koncesji i zezwoleń, prawa do nabywania, korzystania i dysponowania prawami oraz majątkiem ruchomym i nieruchomym. Akademickie Dni Pracy

13 Różnice – usługi a dz. gospodarcza
Swoboda przepływu usług może obejmować takie same czynności co swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, Jednakże wykonywanie usług jest w przeciwieństwie do prowadzenia działalności gospodarczej, co do zasady, ograniczone czasowo. Może mieć w szczególności charakter jednorazowy. Akademickie Dni Pracy

14 „Samozatrudnienie w UE”
Wybrane kraje UE: Szwecja Belgia Informacje na temat: Procedur rejestracji i form dz. gospodarczej Podatków Składek socjalnych Akademickie Dni Pracy

15 Szwecja Akademickie Dni Pracy

16 Szwecja Obywatele polscy i polskie osoby prawne posiadają prawo do zakładania w Szwecji przedsiębiorstw na warunkach równoprawnych z obywatelami szwedzkimi. Zasada ta obowiązuje od 1994 roku. Akademickie Dni Pracy

17 Szwecja – formy prawne Przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare) Spółka prawa cywilnego (Enkelt Bolag) Spółka handlowa (Handelsbolag, w skrócie HB) Spółka komandytowa ( Kommanditbolag, w skrócie KB) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag, w skrócie AB) Oddział (Filial) Dla ścisłości należy także wspomnieć o dwóch kolejnych formach prowadzenia działalności gospodarczej jakimi są stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk förening) oraz fundacja (stiftelse). Są to jednak formy stosunkowo rzadko wykorzystywane i raczej nie stanowią interesującej alternatywy dla inwestorów zagranicznych. Akademickie Dni Pracy

18 Przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare)
Ta forma odpowiada polskiemu jednoosobowemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru. Jest ono prowadzone i reprezentowane przez jedną osobę i nie posiada osobowości prawnej. Przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem za skutki działalności gospodarczej. Akademickie Dni Pracy

19 Uzyskanie numeru statystycznego oraz numeru VAT
Należy złożyć w centralnym urzędzie podatkowym w Sztokholmie następujące dokumenty: formularze podatkowe tzw. skatte- och avgiftsanmälan, SKV dostępne na stronie poświadczoną kopię paszportu zaświadczenie z urzędu podatkowego o braku zaległości podatkowych oraz z ZUS o nie zaleganiu z opłatami socjalnymi. Wszystkie polskie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub szwedzki i poświadczone w konsulacie szwedzkim w Polsce. Akademickie Dni Pracy

20 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag)
Kapitał akcyjny dla prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi minimum SEK (około USD) i SEK dla spółki publicznej. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą jedna lub kilka osób fizycznych bądź prawnych. Prywatna spółka akcyjna - privat aktiebolag - nie może oferować publicznie swoich akcji. Akademickie Dni Pracy

21 Rejestracja spółki Spółka posiada pełną osobowość prawną.
Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki. Rozpoczęcie działalności wymaga dokonania rejestracji w PRV - formularz 816, koszt SEK. Spółka otrzymuje numer w rejestrze Urzędu Patentowo - Rejestrowego. Przed oficjalną rejestracją spółka musi posiadać zaprzysiężonego rewidenta księgowego. Akademickie Dni Pracy

22 Rejestracja cd. Szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się legalnym podmiotem zaraz po zarejestrowaniu w Wydziale ds. Spółek Szwedzkiego Urzędu Patentowo-Rejestrowego (PRV). Akademickie Dni Pracy

23 Dokumenty Akt założycielski spółki ( Stiftelseurkund) - jeden oryginał i jeden poświadczony odpis, oraz projekt statutu spółki - dwa egzemplarze. Dokumenty te zawierają proponowane szczegóły oraz harmonogram tworzenia spółki Akademickie Dni Pracy

24 Dokumenty cd. W ciągu sześciu miesięcy od podpisania aktu założycielskiego należy złożyć następujące dokumenty: wyżej wymieniony akt założycielski, projekt statutu spółki oraz protokół z posiedzenia założycielskiego udziałowców. Zaświadczenie bankowe (Bankintyg) stwierdzające, że w jednym ze szwedzkich banków zdeponowano minimalny kapitał udziałowy w wysokości SEK (około USD). Lista subskrybentów (Teckningslista). Przedstawia się ją tylko wtedy, gdy subskrypcja udziałów nie jest zawarta w akcie założycielskim. Przyjęty statut spółki (antagna bolagsordningen). Zezwolenie z Wydziału ds. Spółek PRV dla osoby lub osób mieszkających poza EEA na występowanie w charakterze założyciela, dyrektora lub członka zarządu spółki. Zezwolenia takie wydawane są rutynowo. Podanie o formularz rejestracyjny (Registreringsanmälan) oraz wymagane wyżej wymienione dokumenty należy wysłać do Wydziału ds. Spółek PRV ( Sundsvall, Szwecja). Jednocześnie należy uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 1100 SEK (około 110 USD). Jeśli spółka zagraniczna nie posiada oficjalnego zamieszkałego w Szwecji przedstawiciela, zarząd musi udzielić pełnomocnictwa mieszkańcowi Szwecji, który w imieniu szwedzkiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywałby czynności procesowe. Osoba ta musi zostać zarejestrowana w PRV. Akademickie Dni Pracy

25 Podatki Istnieje sporo różnic np. w stosunku do polskiego systemu podatkowego. Podstawowa różnica wynika z faktu, że podatek dochodowy od osób fizycznych (pierwszy przedział skali podatkowej) jest podatkiem gminnym, a jego stawka różni się w zależności od decyzji władz danej gminy. Większa jest także liczba form opodatkowania. W Szwecji funkcjonują np. podatek od nieruchomości czy podatek majątkowy. Instytucją rządową odpowiedzialną za system podatkowy jest Krajowy Urząd Skarbowy (Skatteverket) działający za pośrednictwem regionalnych oddziałów. Akademickie Dni Pracy

26 Składki socjalne Całkowite obciążenie pracodawcy z tego tytułu wynosi ok. 33% podstawy opodatkowania, jednak przepisy szwedzkie są w tej materii dosyć skomplikowane, dlatego dokładna wysokość składki może się nieco różnić w zależności od konkretnego przypadku. Dla osób pracujących na własny rachunek stawka ubezpieczenia wynosi ok. 31% podstawy opodatkowania. Akademickie Dni Pracy

27 Belgia Akademickie Dni Pracy

28 FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ROZPOCZYNANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przedsiębiorca indywidualny. Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo prowadzone na rachunek własny (indépendant) Akademickie Dni Pracy

29 Zalety Zalety tej formy to:
brak obowiązku posiadania wkładu kapitałowego w momencie zakładania firmy, brak obowiązku sporządzania aktu założycielskiego przed notariuszem, uproszczone formalności i minimalne koszty założenia firmy, księgowość firmy zredukowana do minimum. Akademickie Dni Pracy

30 Rejestracja 1 Wystąpić do Ministerstwa Edukacji Wspólnoty Francuskiej lub Flamandziej z prośbą o zatwierdzenie równoważności ( l’équivalence ) polskiego dyplomu studiów, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zawodowej. Akademickie Dni Pracy

31 Rejestracja 2 Po uzyskaniu zatwierdzenia dyplomu lub świadectwa w Ministerstwie Edukacji (co trwa ok. 4 tygodni) lub w przypadku posiadania stosownego zaświadczenia (jak wyżej), należy zgłosić się do Guichet d’entreprise (Okienko Przedsiębiorcy) w celu uzyskania numeru wpisu do rejestru handlowego. Przykładowe adresy firm prowadzących Guichet d’entreprises Partena Boulevard Anspach 1 1000 Bruxelles Tel: 02/ Acerta Heizel Esplanade 65 1020 Brussel Tel: 02/ BIZ Guichet d'entreprises a.s.b.l. Rue Royale, Bruxelles Tel: 02/ Fax: 02/ BIZ Ondernemingsloket v.s.w. Brouwersvliet 4 2000 Antwerpen Tel: 03/ Fax: 03/ FORMALIS v.z.w. Theo Van Rijswijckplaats 7/2 Tel: 03/ Tel: 03/ H.D.P. Ondernemingsloket v.s.w. Frankrijklei 39 Tel: 03/ Fax: 03/ Akademickie Dni Pracy

32 Rejestracja 2 cd. Otwarcie procedury otrzymania numeru przedsiębiorcy kosztuje 70 euro i trwa ok tygodnie. Należy złożyć następujące dokumenty : wypełniony formularz firmy ( wydawany na miejscu) posiadać dowód osobisty lub paszport zatwierdzenie świadectwa przez ministerstwo wyżej wymienione kopię świadectwa polskiej szkoły lub dyplomu - z tłumaczeniem Akademickie Dni Pracy

33 Rejestracja 3 W Belgii ustawowo określone są 42 zawody reglamentowane* (professions réglementées), do których należą niektóre zawody budowlane i instalacyjne, jak również fryzjer, kosmetyczka, technik dentystyczny, piekarz, fotograf itp. Wykonywanie zawodów reglamentowanych w Belgii uzależnione jest od uzyskania zaświadczenia o założeniu firmy ( attestation d’établissement ). Zaświadczenie takie, jak i listę tych zawodów, uzyskuje się w Guichet d’entreprises . Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest potwierdzenie zawodowych umiejętności i zarządzania, niezbędnych do wykonywania określonego zawodu. Akademickie Dni Pracy

34 Rejestracja 4 Po uzyskaniu wpisu do rejestru handlowego w Guichet d’entreprises trzeba uzyskać pozwolenie na pobyt w Belgii. W tym celu należy się skontaktować z właściwym dla miejsca zamieszkania w Belgii urzędem gminy, przedstawić dokument rejestracji działalności gospodarczej ( firmy) uzyskany w Guichet d’entreprises. Akademickie Dni Pracy

35 Rejestracja 5 Wpisać się do kasy ubezpieczeń socjalnych – mutualité sociale Akademickie Dni Pracy

36 Rejestracja 6 Otworzyć konto firmy w banku.
Numer tego konta winien figurować, obok numerów RC ( Rejestru Handlowego) i VAT, na formularzach (tzw. firmówkach) przedsiębiorstwa. Akademickie Dni Pracy

37 Koszty Guichets d’Entreprises, po uzgodnieniu z klientem, mogą wykonać dla niego dodatkowe zadania jak usługi doradcze, pomoc w załatwianiu formalności związanych z wpisem do rejestru VAT, do rejestru ubezpieczeń socjalnych ( ONSS ) oraz przy składaniu próśb o potrzebne zezwolenia w innych instytucjach, jeśli będzie taka potrzeba. Wpis na listę przedsiebiorstw handlowych kosztuje 70 euro od osoby fizycznej i 120 euro od firmy. Wpis jednostki i firmy dodatkowej kosztuje odpowiednio 50 i 70 euro. Zmiana wnoszona do uprzedniej rejestracji kosztuje 40 euro dla wszystkich form działalności gospodarczej. Akademickie Dni Pracy

38 PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH
DOCHODY W EUR PODATEK 0,01 EUR ,00 EUR 25% 6.730,01 EUR ,00 EUR 30% 8.920,01 EUR ,00 EUR 40% 12.720,01 EUR ,00 EUR 45% 29.260,01 EUR ,00 EUR 50% od ,01 EUR 52% Akademickie Dni Pracy

39 PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH
Stawka podatku od spólek wynosi zasadniczo 39% (40,17% po dodaniu 3% podatku kryzysowego). Przy czym firmy, których dochody podlegające opodatkowaniu nie przekraczają przedziału ,58 EUR korzystają z korzystniejszego progresywnego opodatkowania wg następujących przedziałów: 28% (28,84% z podatkiem kryzysowym) w przedziale od 0 do ,35 EUR 36% (37,08% z podatkiem kryzysowym) w przedziale od ,35 do ,67 EUR 41% (42,23% z podatkiem kryzysowym) w przedziale od ,67 do ,58 EUR 39 % w przedziale wyzszym od ,58 EUR Akademickie Dni Pracy

40 SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE W BELGII
Podstawowe skladki ubezpieczeniowe ONSS (Office national de sécurtité sociale) obowiazujace w Belgii od sa przedstawione w poniższej tabeli. Tabela obejmuje zarówno skladki oplacane przez pracowników jak i pracodawców. Skladki ONSS sa obliczane od 100 % wynagrodzen brutto dla pracowników oraz od 108% wynagrodzen brutto robotników. Akademickie Dni Pracy

41 Robotnicy w % od wynagrodzenia brutto + 8%
Rodzaj skladek Robotnicy w % od wynagrodzenia brutto + 8% Pracownicy w % od wynagrodzenia brutto Udzial pracownika Udzial pracodawcy Emerytalne 7,50 8,86 Chorobowe 3,55 3,80 Zasilek chorobowy 1,15 2,35 Zasilek rodzinny X 7,00 x Fundusz bezrobocia 0,87 1,46 Roczne wakacje 6,00 Skladka solidarnosciowa 7,48 Choroby zawodowe - zwykle skladki 0,65 - skladki specjalne 0,45 Wypadki przy pracy 0,30 Urlop na ksztalcenie 0,04 Zasilek porodowy 0,05 RAZEM 13,07 38,44 32,44 Akademickie Dni Pracy

42 Przegląd krajów UE Dania – dużo zachęt finansowych
Portugalia - minimalne formalności ale niewielkie tempo rozwoju gospodarczego i duża odległość od Polski Wielka Brytania – krótki czas rejestracji – notyfikacji Irlandia – wysokie tempo rozwoju gospodarczego, niskie podatki Luksemburga - niski wskaźnik bezrobocia, mała inflacja, przekonanie, że kraj ten jest rajem podatkowym. Grecja – zachęty inwestycyjne ale przewlekłe procedury formalne Belgia – wysoki poziom życia ale bardzo skomplikowana struktura administracyjna – federacja Holandia – ogromne obostrzenia prawne Szwecja – fiskalizm podatkowy i wysokie koszty pracy – ale duży zwrot inwestycji Akademickie Dni Pracy

43 Źródła informacji Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, Warszawa tel. (022) – strona w języku polskim Brytyjska Izba Handlowa w Polsce ul. Zimna 2 m 1, Warszawa tel. (022) – strona również w wersji polskojęzycznej Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa plac Trzech Krzyży 18, Warszawa tel. (022) – strona w języku polskim Czesko-Polska Mieszana Izba Handlowa tel – strona także w wersji polskojęzycznej Akademickie Dni Pracy

44 Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa tel. (022) – strona także w wersji polskojęzycznej Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Miodowa 14, skr. poczt. 62, Warszawa tel. (022) – strona także w wersji polskojęzycznej Polsko-Szwajcarska Izba Przemysłu i Handlu ul. Szpitalna 6, lok. 11, Warszawa tel. (022) – strona w wersji polskojęzycznej Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza ul. Chmielna 101/102, Gdańsk tel. (058) /79 – strona w języku polskim Włosko-Polska Izba Gospodarcza ul. Wilcza 69, Warszawa tel. (022) w języku włoskim Akademickie Dni Pracy

45 Akademickie Dni Pracy

46 Akademickie Dni Pracy

47 WEH Akademickie Dni Pracy

48 Zapraszam Podlaskie CENTRUM EURO INFO
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, 15–073 Białystok tel. (085) , fax (085) Adam Kamiński Akademickie Dni Pracy


Pobierz ppt "Akademickie Dni Pracy – 5 kwietnia 2005r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google