Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski
Edukacja w Małopolsce 24 marca 2017 Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski

2 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

3 6-latki w klasie pierwszej
Liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2010/11 Liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2011/12 Liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2012/13 PROGNOZA liczby 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2013/14 2 513 5 937 5 008 4 823 7,9% 18,2% 15,3% 14,2% Liczba 6-latków w Małopolsce wg GUS 31 978 32 532 32 652 34 071

4 Powiat Gmina Powiat bocheński Lipnica Murowana Powiat dąbrowski
Zestawienie gmin, w których nie wykazano dzieci 6-letnich zapisanych do klasy pierwszej Powiat Gmina Powiat bocheński Lipnica Murowana Powiat dąbrowski Bolesław Olesno Powiat gorlicki Lipinki Moszczenica Powiat miechowski Kozłów Książ Wielki Powiat proszowicki Pałecznica Powiat wadowicki Mucharz Dane przygotowane na podstawie informacji zebranych od dyrektorów szkół podstawowych wg stanu w dniu 3 czerwca 2013 r.

5 Planowana liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2013/2014
Gminy, w których najwięcej dzieci 6-letnich rozpocznie naukę w klasie I. Powiat Gmina Planowana liczba 6-latków w klasie I w roku szkolnym 2013/2014 % 6-latków w klasie I Wg GUS - rocznik 2007 Powiat proszowicki Radziemice 22 62,9% 35 Koszyce 31 57,4% 54 Powiat krakowski Jerzmanowice-Przeginia 52 46,0% 113 Zabierzów 69 36,3% 190 Kocmyrzów-Luborzyca 46 36,2% 127 Powiat myślenicki Siepraw 28 34,6% 81 Powiat nowosądecki Łącko 76 33,8% 225 Powiat bocheński Drwinia 21 31,8% 66 Powiat limanowski Jodłownik 36 31,3% 115 Powiat nowotarski Spytkowice 29,6% 71 Dane przygotowane na podstawie informacji zebranych od dyrektorów szkół podstawowych wg stanu w dniu 3 czerwca 2013 r.

6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
24 marca 2017

7 Ewaluacje w roku 2012/2013

8 Liczba przeprowadzonych ewaluacji (do 31 maja 2013r)
Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkola i inne formy 31 24 55 2. Szkoły podstawowe 53 92 145 3. Gimnazja  1 74 75 4. Licea ogólnokształcące 35 5. Technika 16 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 14 7. Inne szkoły 4 8. Poradnie psycholog-pedagog. 2 9. Placówki doskonalenia n-li 10. Placówki oświatowo-wychow. 11. Placówki zapewniające opiekę 3 Suma 262 354 dane statystyczne

9 Organizacja nadzoru pedagogicznego Ewaluacja pracy szkół i placówek
Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji szkół i placówek w naszym województwie Nadzór pedagogiczny

10 Wnioski dla poprawy działań
Nauczyciele i dyrektorzy mają problemy z prowadzeniem analiz efektów nauczania, procesów edukacyjnych, działań wychowawczych, przez co podejmowane w ich efekcie działania często nie przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkół. Współpraca pomiędzy uczniami a nauczycielami w zakresie doskonalenia procesów edukacyjnych, pracy wychowawczej, rozwoju ofert szkół nie jest w wielu szkołach wykorzystywana. Procesy oceniania obserwowane w szkołach nie spełniają założeń wynikających z konieczności informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, udzielania mu pomocy w planowaniu pracy, dostarczaniu rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia. Nadzór pedagogiczny

11 Wnioski dla poprawy działań
Mimo bardzo pozytywnego wizerunku szkół i placówek w lokalnych środowiskach wynikającego z aktywności i zaangażowania szkół na rzecz lokalnych społeczności, procesy uspołeczniania pracy szkół (np.: wspólne z rodzicami decydowanie o kluczowych sprawach) nie rozwijają się. Nauczyciele angażują się w działania związane z ewaluacją, deklarują też przekonanie co do potrzeby jej prowadzenia. Zróżnicowany jest jednak poziom wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego we wprowadzaniu zmian w pracy szkół. Nadzór pedagogiczny

12 Przykłady Dobrych praktyk

13 Kontrole w roku 2012/2013

14 Organizacja nadzoru pedagogicznego - Kontrole planowe
W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzili 1253 kontrole planowe w spośród ponad 6000 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez dyrektorów.

15 Wnioski z kontroli Brak zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym z uwagi na niepełnosprawność. Nieprawidłowości w prowadzeniu przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

16 Wnioski z kontroli Nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (…) w zakresie opracowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

17 Wnioski z kontroli Dyrektorzy kontrolowanych przedszkoli, zdecydowanie częściej niż dyrektorzy kontrolowanych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, nie przestrzegają liczby dzieci w oddziale przedszkolnym. Niektórzy dyrektorzy kontrolowanych szkół nie dostosowali godzin pracy świetlicy do zdiagnozowanych potrzeb rodziców.

18 Wnioski z kontroli Nie wszyscy dyrektorzy szkół organizują pracę świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie przekraczała 25 uczniów, Nie wszyscy dyrektorzy gimnazjów przestrzegają zasady, iż na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w gimnazjum podział na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów jest obowiązkowy oraz przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

19 Wnioski z kontroli Statuty kontrolowanych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne nie zawsze zawierają zapisy dotyczące określenia sposobu realizacji zadań, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

20 Wspomaganie JST oraz pracy szkół i placówek w roku 2012/2013

21 Statystyka wspomagania
Lp. Zakres tematyczny Liczba Adresaci Liczba uczestników konferencje narady 1. Nadzór pedagogiczny 6 77 Dyrektorzy szkół i placówek 5178 2. Bezpieczeństwo w szkole 1 Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni 236 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych 56 4. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 10 2604 Nadzór pedagogiczny 6 77 Dyrektorzy szkół i placówek 5178 Bezpieczeństwo w szkole 1 Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni 236 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych 56 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 10 2604

22 Statystyka wspomagania
Lp. Zakres tematyczny Liczba Adresaci Liczba uczestników konferencje narady 5. Szkolnictwo zawodowe 5 1 Dyrektorzy szkół 1298 6. Programy edukacyjne dla poszczególnych typów szkół i placówek 25 Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie 5208 7. Inne: 1. Szkolenie dla przedstawicieli Rad Rodziców. 2.Salony „sześciolatków. 3.Konfrerencja „Start szkolny sześciolatka”. 4. Sympozjum ”Sześciolatku czeka na Ciebie szkoła” 22 Dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców, rodzice dzieci sześcioletnich 1545 Statystyka wspomagania

23 Wnioski ze wspomagania
Istnieje ogromna potrzeba cyklicznych spotkań z dyrektorami szkół i placówek, których celem byłoby uaktualnianie i interpretacja przepisów prawa oświatowego. Dużą popularnością wśród dyrektorów szkół cieszą się konferencje poświęcone realizacji różnego typu programów edukacyjnych, gdyż stanowią one inspirację do działań podejmowanych bezpośrednio z uczniami. Dyrektorzy szkół zawodowych sygnalizują potrzebę wsparcia w roku szkolnym 2013/14 w związku ze zmianami wprowadzanymi w szkolnictwie zawodowym.

24 MONITOROWANIE Przykłady monitorowania problemów oświatowych w roku szk /13 z inicjatywy Małopolskiego Kuratora Oświaty: Sposoby i formy realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi i jego rodzicom przez szkołę; Cyberzagrożenia w szkołach podstawowych; Realizacja ustawowych praw ucznia; Przygotowanie szkół na przyjęcie uczniów cudzoziemskich i reemigrantów; Realizacja obowiązku bezpłatnego dowozu uczniów do i ze szkoły; Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach; Prowadzanie EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w szkołach i przedszkolach.

25 Raporty i sprawozdania w BIP

26 Liczba szkół z wynikiem
Wyniki sprawdzianu Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępujących do egzaminu Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem niskim średnim wysokim bocheński 25,0 62,4 1173 197 691 285 34 16 brzeski 23,4 58,5 1006 235 582 189 12 25 chrzanowski 24,8 62,1 1073 198 603 272 4 17 19 dąbrowski 23,3 58,4 624 138 379 107 6 15 7 gorlicki 1209 281 674 254 13 32 10 krakowski 25,8 64,5 2482 351 1411 720 8 58 53 limanowski 23,7 59,2 1755 402 984 369 43 20 miechowski 25,5 63,8 485 73 271 141 myślenicki 24,5 61,4 1471 274 838 359 5 33 18 nowosądecki 23,9 59,8 2792 1595 594 85 29 nowotarski 58,6 2155 488 1258 409 21 67

27 Wyniki sprawdzianu Średnie wyniki uczniów w powiatach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim Powiat Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach Liczba przystępują-cych do egzaminu Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem niskim średnim wysokim olkuski 25,1 62,8 1016 172 581 263 3 24 21 oświęcimski 25,0 62,5 1372 224 784 364 2 30 11 proszowicki 23,5 58,9 465 108 260 97 7 12 5 suski 24,1 60,3 961 194 554 213 4 10 tarnowski 60,2 2208 482 1220 506 22 69 28 tatrzański 23,2 58,0 722 173 423 126 15 8 wadowicki 25,2 62,9 1710 301 948 461 34 wielicki 25,8 64,5 1311 188 748 375 25 m. Kraków 28,4 70,9 5673 540 2696 2437 95 m. Nowy Sącz 25,6 64,0 826 476 1 m. Tarnów 25,3 63,2 1041 178 582 281 9

28 Szczegółowe Wyniki sprawdzianu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w … Procent uczniów w staninach z wynikiem: niskim średnim wysokim liczba uczniów Procent uczniów z dysleksją Wynik średni (maks.40 pkt.) stanin szkoły Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Ogółem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rok 60 18% 26.5 8 65% 73% 56% 83% 62% 66% 0% 2% 10% 20% 25% 12% 8% 13% 2013 75 21% 26.7 6 87% 60% 69% 59% 52% 67% 4% 19% 17% 1% 2012 79 16% 28.2 80% 61% 78% 68% 71% 3% 6% 15% 14% 2011 69 24.1 48% 63% 54% 9% 23% 2010 78 27.2 77% 75% 26% 2009 5% 28.4 7 85% 72% 7% 2008

29 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 w zależności od lokalizacji szkoły
Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

30 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 w zależności od lokalizacji szkoły
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających wyszukania informacji w tekście literackim lub popularnonaukowym i interpretowania danych przedstawionych na wykresie oraz rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym. Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Na przykład w przypadku chemii była to umiejętność krytycznej analizy przebiegu doświadczenia, z fizyki zaś trudność sprawiło zadanie sprawdzające umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego. W przypadku języków obcych nowożytnych trudność sprawiło tworzenie wypowiedzi pisemnej. W zestawie zadań z języka polskiego trudne okazały się dla gimnazjalistów zadania o złożonej konstrukcji łączące w sobie zadanie typu prawda-fałsz i wyboru wielokrotnego.

31 Edukacja regionalna

32 Działania Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie edukacji regionalnej
Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie roli szkoły w przekazywaniu dorobku kulturowego regionu. Umożliwienie szkołom i placówkom prezentacji osobliwości własnego regionu oraz działań podejmowanych w ramach edukacji regionalnej. Upowszechnianie różnorodnych form i metod realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej.

33 Zadania realizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Organizowanie konferencji (dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, samorządów lokalnych, organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym) poświęconych zagadnieniom edukacji regionalnej. Organizowanie konkursów, przeglądów i innych imprez o tematyce regionalnej dla uczniów szkół i placówek województwa małopolskiego. Upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji regionalnej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Współpraca z osobami, instytucjami, stowarzyszeniami i związkami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.

34

35 Małopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej

36 Konferencje, sesje naukowo – edukacyjne
Małopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej w roku szkolnym 2012/2013 Projekty edukacyjne Konferencje, sesje naukowo – edukacyjne Uroczystości patriotyczno - religijne

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Patronaty Małopolskiego Kuratora Oświaty

47 przedsięwzięcia edukacyjne
W roku szkolnym 2012/ Małopolski Kurator Oświaty objął honorowym patronatem przedsięwzięć edukacyjnych

48 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – analiza opisowa
Sprawozdanie roczne ze stanu i sposobu załatwienia spraw dyscyplinarnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – analiza opisowa

49 W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Rzecznik Dyscyplinarny do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim złożył ogółem 36 wniosków, w tym: wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i równocześnie o jego zawieszenie w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, wnioski o podjęcie zawieszonego postępowania dyscyplinarnego w związku z zakończeniem postępowania sądowego i wydaniem prawomocnego wyroku sądowego, wniosek o kontynuowanie wszczętego postępowanie dyscyplinarnego w związku z orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli tj. przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Komisję I instancji.

50 orzeczenia dyscyplinarne
Komisja Dyscyplinarna I instancji, po odbyciu rozpraw dyscyplinarnych zakończyła i wydała orzeczenia dyscyplinarne w 36 sprawach. 34 sprawy to sprawy wszczęte w 2012 r, i 2 sprawy wszczęte w 2011 r. a rozprawy dyscyplinarne odbyły się w r. Komisja wydała orzeczenia o ukaraniu: 1. karą nagany z ostrzeżeniem nauczycieli, 2. karą zwolnienia z pracy - 3 nauczycieli, 3. karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania nauczyciela, 4. karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego nauczyciela, 5. w 7 sprawach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

51 Wykroczenia lub uchybienia
Wykroczenia lub uchybienia godności zawodu nauczyciela i uchybienia obowiązkom nauczyciela, za popełnienie których zostali ukarani nauczyciele to: niewykonywanie w sposób rzetelny zadań przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego, w wyniku czego absolwenci niesamodzielnie rozwiązywali zadania i ich egzaminy zostały unieważnione; nierzetelne realizowanie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych – nie prowadzenie zajęć z wf, zezwalanie uczniom na wychodzenie ze szkoły podczas zajęć;  nie udzielenie pierwszej pomocy uczniowi, który podczas zajęć uległ wypadkowi,  usuniecie z komputerów służbowych wszelkich danych dot. pracy szkoły w związku z nie objęciem stanowiska dyrektora szkoły w wyniku przegranego konkursu;

52 Wykroczenia lub uchybienia
naruszenie nietykalności ucznia przez szarpanie ucznia, popchniecie ucznia, uderzenie ucznia; naruszenie godności ucznia przez nazwanie ucznia: kretynem, ciapą, śmierdzącym jajem, cukrzykiem; nie wykonywanie w sposób rzetelny zadań wychowawcy podczas nocnego dyżuru; złożenie nieprawdziwego oświadczenia przystępując do konkursu na dyrektora szkoły; w sposób niewłaściwy wykorzystywanie urlopu dla poratowania zdrowia (udział w rozgrywkach sportowych podczas urlopu).

53 2012 r. - 150 likwidacji w 59 gminach
Likwidacje szkół w 2013 r. Likwidacje przedszkoli 2 84 Likwidacje szkół podstawowych 17 Likwidacje gimnazjów 8 Likwidacje placówek 6 Likwidacje szkół ponadgimnazjalnych (głównie dla dorosłych) 51 Przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych w licea dla dorosłych Liczba gmin objęta zmianami 31 2012 r likwidacji w 59 gminach

54 Przekazania Szkół poza JST (bez procesu likwidacji)
2011 – 6 szkół podstawowych 2012 – 16 szkół podstawowych 2013 – 12 szkół podstawowych, 1 przedszkole Bliższe informacje na:

55 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2013 roku na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych z terenu województwa małopolskiego wynosi ,00 zł.

56 Dotacja przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów
Zasady bez zmian Do 15 września br. termin składania przez rodziców wniosków na rok szkolny 2013/ o przyznanie stypendium szkolnego

57 Wyprawka szkolna W tym roku  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w: klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

58 Wyprawka szkolna W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września r. o systemie oświaty Informacja o programie "Wyprawka szkolna" w 2013 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej /uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych/

59 realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w I połowie roku szkolnego 2012/2013. Rodzaj placówki Liczba szkół i placówek w województwie w tym objętych Programem ogółem w tym na wsi % (kolumna 3/1) % (kolumna 5/2) w których dyrektor udzielił pomocy na podstawie art. 6a ustawy* 1 2 3 4 5 6 7 przedszkola 1 059 462 676 63,83% 352 76,19% 138 inne formy wychowania przedszkolnego 87 53 25 28,74% 19 35,85% szkoły podstawowe 1 456 1 048 1 225 84,13% 931 88,84% 678 w tym z oddziałami przedszkolnymi 966 777 755 78,16% 649 83,53% 290 gimnazja 460 623 82,52% 438 95,22% 342 szkoły ponadgimnazjalne 907 36 113 12,46% 26 72,22% 37 OGÓŁEM 4 264 2 059 2 662 62,43% 1 766 85,77% 1 199 W lipcu sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego 2012/2013.

60 realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Tabela nr 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w I połowie roku szkolnego 2012/2013 z podziałem na typy szkół oraz formy wydanych posiłków. Wyszczególnienie Liczba dzieci i młodzieży Liczba dzieci i młodzieży, którym przyznano posiłek w formie: Liczba przyznanych form ogółem ogółem w tym % kolumna 2/1 objętych Programem którym dyrektor udzielił pomocy na podstawie art. 6a ustawy* całodzienne wyżywienie pełny obiad jedno gorące danie mleko, bułka/ kanapka inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dzieci objęte edukacją przedszkolną uczęszczające do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i innych form wychowania przedszkolnego. 110 787 8 271 456 7,47% 2 949 2 878 1 944 394 280 8 445 uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej 198 443 28 137 2 883 14,18% 89 13 182 12 574 2 493 580 28 918 uczniowie uczęszczający do gimnazjum 107 183 12 244 1 080 11,42% 44 5 813 5 574 912 300 12 643 uczniowie uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej 139 066 2 600 146 1,87% 95 1 125 486 428 495 2 629 OGÓŁEM 555 479 51 252 4 565 9,23% 3 177 22 998 20 578 4 227 1 655 52 635 W lipcu sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego 2012/2013.

61 Program Ministerstwa Edukacji Narodowej CYFROWA SZKOŁA
W Małopolsce w programie uczestniczyło 42 szkoły Wielkość szkoły Liczba szkół szkoły do 100 uczniów 13 szkoły od 101 do 300 uczniów 2 1 szkoły powyżej 300 uczniów 18 Razem 4 2 Wariant I – komputer w szkole Wariant II – komputer w domu 34 8

62 Wypoczynek letni F W (1 505 000,- zł) (300 000,- zł)
finansowany i współfinansowany ze środków Kuratorium Oświaty F W bezpłatny dla dzieci z rodzin najuboższych ( ,- zł) organizowany przez organizacje pozarządowe ( ,- zł) Wypoczynek finansowany uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - kwalifikacja dokonana była przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej przy współudziale dyrektora szkoły. Kuratorium Oświaty w całości pokrywa koszty udziału dziecka, rodzice uczestniczą wyłącznie w kosztach dowozu dziecka na miejsce zbiórki. Wypoczynek współfinansowany Kwota dofinansowania wynosi 20 zł/osobodzień w formach wypoczynku wyjazdowego (kolonie, obozy), a w formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie) – 6 zł/osobodzień. Konkurs trwa – ogłoszenie 27 czerwca 2013 r. dla ok dzieci bezpłatny wypoczynek sfinansowany przez KO

63 Zmiany w prawie oświatowym

64 Zmiany w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - Dz. U. z 2012 r. poz. 1538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Dz. U. z 2012 r. poz. 1541 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 199 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy - Dz. U. z 2013 r. poz. 354

65 Zmiany w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 369 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - Dz. U. z 2013 r. poz. 380 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - Dz. U. z 2013 r. poz. 384 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Dz. U. z 2013 r. poz. 393

66 Zmiany w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 520 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. z r. poz. 532 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego - Dz. U. z r. poz. 560


Pobierz ppt "Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google