Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Zahradniczek Naczelnik Wydziału Kontroli Środków UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Zahradniczek Naczelnik Wydziału Kontroli Środków UE"— Zapis prezentacji:

1 „Wywiązywanie się z warunków finansowania projektów realizowanych ze ZPORR”
Piotr Zahradniczek Naczelnik Wydziału Kontroli Środków UE Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie Kraków, 17 listopada 2008 r.

2 WSTĘP – PODSTAWY PRAWNE KONTROLI
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, w art. 38 (3) nakłada obowiązek współpracy Komisji i państwa członkowskiego w zakresie koordynowania planów, metod i wykonania kontroli w celu maksymalizacji ich użyteczności, jak również niezwłocznego przekazywania wyników przeprowadzonych kontroli. Szczegółowe zasady tej współpracy są określone w dwustronnych porozumieniach administracyjnych.

3 Porozumienie administracyjne pomiędzy Komisją Europejską a Polską dotyczące współpracy w zakresie audytu wewnętrznego funduszy strukturalnych i Porozumienie administracyjne pomiędzy Komisją Europejską a Polską dotyczące współpracy w zakresie audytu wewnętrznego Funduszu Spójności zostały podpisane ze strony Komisji przez Dyrektora Generalnego DG REGIO w dniu 21 czerwca 2005 r., a ze strony Ministerstwa Finansów RP przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w dniu 5 lipca 2005 r.

4 Zgodnie z art. 38 (1) (f) rozporządzenia Rady nr 1260/99, państwo członkowskie zobowiązane jest do przedstawienia Komisji deklaracji zamknięcia pomocy sporządzonej przez podmiot niezależny. Deklaracja podsumowuje wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli i zawiera ocenę ważności wniosku o płatność końcową oraz prawidłowości i zgodności z prawem transakcji objętych końcowym zestawieniem wydatków. Szczegółowe przepisy zostały określone w art rozporządzenia Komisji nr 438/2001 oraz art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1386/2002.

5 Ponadto, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 (art
Ponadto, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 (art. 9 rozporządzenia Komisji nr 1386/2002), państwo członkowskie jest zobowiązane do zorganizowania kontroli na próbce operacji w celu: -sprawdzenia efektywności systemów zarządzania i kontroli, -sprawdzenia na próbie, na podstawie analizy ryzyka, deklaracji wydatków sporządzonych na różnych poziomach.

6 Organem odpowiedzialnym za wydanie deklaracji zamknięcia pomocy jest, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który wykonuje te zadania za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE Ministerstwa Finansów.

7 Szczegółowe zasady wykonania art
Szczegółowe zasady wykonania art. 3a ustawy o kontroli skarbowej są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 66, poz. 607).

8 Zadania określone w art. 10 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 oraz art. 9 rozporządzenia Komisji nr 1386/2002 (tzw. kontrola pogłębiona) są wykonywane przez urzędy kontroli skarbowej w trybie określonym w ustawie o kontroli skarbowej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

9 Zadania z zakresu zamknięcia pomocy oraz koordynacji i nadzoru kontroli pogłębionej wykonywanej przez urzędy kontroli skarbowej są wykonywane przez wydziały Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE. W każdym z urzędów kontroli skarbowej (16) zostały wyodrębnione komórki ds. kontroli środków z UE.

10 Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 (art
Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 (art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1386/2002), organ odpowiedzialny za wydanie deklaracji zamknięcia pomocy powinien być niezależny od instytucji zarządzających, płatniczej oraz pośredniczących.

11 Ponadto, art. 10 (2) rozporządzenia Komisji nr 438/2001 i art
Ponadto, art. 10 (2) rozporządzenia Komisji nr 438/2001 i art. 9 (2) rozporządzenia Komisji nr 1386/2002 nakładają na państwo członkowskie obowiązek zapewnienia odpowiedniej rozdzielności zadań pomiędzy kontrolą pogłębioną oraz procedurami wdrażania i płatności. Rozdzielność ww. zadań jest zagwarantowana poprzez zapewnienie niezależności urzędów kontroli skarbowej od instytucji płatniczej oraz instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających.

12 PROCEDURA KONTROLI USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity) Dz.U

13 Art. 2. 1. Do zakresu kontroli skarbowej m. in. należy:

14 -kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi; -kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których mowa w pkt 4; -kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej; -certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

15 Art. 3a. 1. Certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej jest zespołem czynności materialno-technicznych mającym na celu potwierdzenie prawidłowości rachunków oraz sprawdzenie poprawności systemów zarządzania i kontroli programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w wyodrębnionej komórce, o której mowa w art. 10 ust. 3, na podstawie upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

16 4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust
4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydaje certyfikat lub deklarację zamknięcia pomocy. 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1, sposób ich dokumentowania z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 4, mających stanowić krótkie, przejrzyste, dokładne i kompletne wnioski z przeprowadzonych czynności.

17 Art. 4. 1. Kontroli skarbowej podlegają:
-wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, -zobowiązani do wywiązywania się z warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5.

18 Art. 7. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki organizacyjne są obowiązane współdziałać, nieodpłatnie udostępniać informacje oraz udzielać pomocy organom kontroli skarbowej oraz inspektorom i pracownikom przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie.

19 Art. 7a. Organy kontroli skarbowej współpracują i współdziałają z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz zagranicznymi, w tym z organami odpowiedzialnymi za ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także z organizacjami międzynarodowymi w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych.

20 Art. 8. 1. Organami kontroli skarbowej są:
-Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej; -dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

21 Art. 9. 1. Jednostkami organizacyjnymi kontroli skarbowej są urzędy kontroli skarbowej i urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art. 13.  1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia.

22 6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa:

23 -wskazanie podstawy prawnej;
-oznaczenie organu kontroli; -datę i miejsce wystawienia; -imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pracowników, wykonujących czynności kontrolne, a także osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli osoby takie będą brać udział w czynnościach kontrolnych;

24 -numer legitymacji służbowej inspektora i upoważnionych pracowników;
-oznaczenie kontrolowanego; -wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; -zakres kontroli; -podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; -pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

25 7. Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upoważnionymi pracownikami, po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.

26 8. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a w przypadku dokonywania kontroli środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii Europejskiej - przedstawiciele organów Unii Europejskiej.

27 Art. 13b.  1. Inspektor, w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowaniem kontrolnym, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół.

28 2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania działalności kontrahenta kontrolowanego znajdują się poza obszarem działania organu kontroli skarbowej, czynności, o których mowa w ust. 1, na zlecenie tego organu może przeprowadzić także inspektor upoważniony przez organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo.

29 Art. 24.  1. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne:
-wynikiem kontroli, gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości: a) w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, b) gdy nieprawidłowości nie stwierdzono.

30 2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

31 Art. 27. 1. Wynik kontroli powinien zawierać:
-oznaczenie organu kontroli skarbowej; -oznaczenie kontrolowanego; -datę wydania; -zakres kontroli;

32 -powołanie podstawy prawnej;
-końcowe ustalenia i wnioski w zakresie ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt 2; -termin usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez organ kontroli skarbowej; -podpis organu kontroli skarbowej.

33 2. Wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu oraz, z uwzględnieniem ust. 2a, właściwemu organowi lub dysponentowi części budżetu, któremu doręcza się ponadto dokumentację z czynności kontrolnych.

34 Jeżeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości różnych organów, każdemu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli i dokumentację zawierającą ustalenia w sprawie, w której właściwy jest ten organ.

35 3. Kontrolowany jest obowiązany, z wyjątkiem sytuacji, w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w ust. 1 pkt 7, poinformować organ kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

36 Art. 31. 1.  W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 54 tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 14b ust. 1.

37 Art. 32. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej może zwrócić się do sprawującego nadzór nad kontrolowanym lub do właściwego organu państwowego z notą sygnalizacyjną informującą o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

38 2. Jednostka, do której nota sygnalizacyjna została skierowana, jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej noty, zawiadomić Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora urzędu kontroli skarbowej o sposobie wykorzystania zawartych w niej informacji lub o przyczynach jej niewykorzystania.

39 Art. 34. 1.  Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową.

40 Art. 34a. 5. Akta organy kontroli skarbowej udostępniają:
-ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej;

41 -Komisji Europejskiej w zakresie kontroli:
--środków pochodzących z Unii Europejskiej, --innych środków przeznaczonych na programy współfinansowane z Unii Europejskiej; --prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej; -na zasadach wzajemności organom innych państw w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

42 Urzędy kontroli skarbowej posiadają nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów niezbędnych dla osiągnięcia celów audytu. Dostęp do dokumentacji jest zapewniony na podstawie art. 286 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

43 Zgodnie z tym artykułem, kontrolujący są uprawnieni m.in. do:
wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego; żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

44 -żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej; -zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą; -zabezpieczania zebranych dowodów;

45 -legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
-żądania przeprowadzenia spisu z natury, -przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób; -zasięgania opinii biegłych.

46 Urzędy Kontroli Skarbowej wykonują kontrole operacji na wybranej próbie oraz audyty systemów zarządzania i kontroli, tj. tzw. kontrolę pogłębioną (art. 10 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 i art. 9 rozporządzenia Komisji nr 1386/2002).

47 Czynnościami sprawdzającymi są obejmowane:
-Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego; -SPO „Rozwój zasobów ludzkich”; -SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”; -SPO „Transport”;

48 -SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”;
-SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”; -PO „Pomoc techniczna”;

49 -programy Inicjatyw Wspólnoty, w stosunku do których przepisy wprowadzają obowiązek przeprowadzenia kontroli pogłębionej oraz zamknięcia pomocy; -projekty Funduszu Spójności w sektorze środowisko i transport.

50 Urzędy wykonują czynności sprawdzające zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami audytu. Zalicza się do nich standardy wydane przez IIA i INTOSAI. Metodologia kontroli środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jest oparta o ww. standardy.

51 Kontrole przeprowadzone na próbie poniesionych wydatków dotyczą przede wszystkim weryfikacji wydatków pod kątem ich kwalifikowalności. Kontrole przeprowadzane są poprzez: -badanie dokumentacji źródłowej; -sprawdzenie fizycznego postępu w realizacji projektu.

52 WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

53 Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, poprzez odrębną komórkę, prowadzi postępowania kontrolne w zakresie kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi oraz ponadto dokonuje kontroli wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z wyżej wymienionych środków.

54 Kontrole obejmują swoim zakresem w szczególności weryfikację wydatków pod względem ich kwalifikowalności oraz badanie ścieżki audytu, zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, sprawozdawczości i postępu zakresu rzeczowego realizacji danego projektu. Ponadto sprawdzeniu podlega wykonanie obowiązków z zakresu informacji i promocji.

55 Zgodnie z obowiązującą ustawą o kontroli skarbowej (
Zgodnie z obowiązującą ustawą o kontroli skarbowej (...) postępowanie kończy się wynikiem kontroli, który przekazywany jest m. in. instytucji zawierającej z kontrolowanym podmiotem umowę o dofinansowanie projektu. Postępowaniami kontrolnymi objęte są zarówno podmioty otrzymujące jak i instytucje przekazujące środki publiczne pochodzące z Unii Europejskiej.

56 Najczęstsze błędy Beneficjentów:
-naruszenia przepisów regulujących zasady udzielania zamówień publicznych (np. nie żądanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów od wykonawcy, niedochowanie obowiązku publikacji, niedochowanie terminów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),

57 -błędne zaliczanie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych (uznanie za koszt kwalifikowany podatku VAT możliwego do odliczenia – np. w sytuacji gdy dofinansowana inwestycja przynosi dochody opodatkowane np. z tytułu jej wynajmu), -naruszenia warunków umów o dofinansowanie, np. w sytuacji gdy beneficjent uzyskał dofinansowanie na rozwój działalności i zakup maszyn, a sprzedał maszyny i zaprzestał prowadzenia działalności; lub nie sporządzał wymaganych sprawozdań,

58 -poświadczanie nieprawdy w przedkładanych dokumentach związanych z otrzymaną dotacją i posługiwanie się dokumentami nie potwierdzającymi rzeczywistego przebiegu transakcji (np. wykazanie jako koszt kwalifikowany nieponiesionych wydatków na które wystawiono fałszywe faktury), -niezachowanie zasad archiwizacji dokumentów,  -naruszenia przepisów regulujących warunki udzielania pomocy z funduszy strukturalnych (np. udzielenie pomocy beneficjentowi nie spełniającemu warunków przyznania pomocy).

59 O stwierdzonych nieprawidłowościach informowano instytucje odpowiedzialne za dysponowanie środkami publicznymi oraz w sytuacji spełnienia warunków określonych prawem kierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej Prokuratury.

60 Ustalenia pokontrolne były podstawą zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków przez Beneficjenta (np. VAT niekwalifikowany).

61 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wybór przepisów:

62 Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów;

63 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

64 2. Czynności określone w ust
2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

65 Art. 15. 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

66 Art. 19. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

67 4. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą,
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

68 Art. 29. 1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art , art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

69 Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

70 Art. 88. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

71 - towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;

72 - towarów i usług, których nabycie:

73 a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,

74 b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

75 3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

76 1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

77 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

78 4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

79 b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

80 5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; 6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

81 4. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

82 Art. 90. 1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

83 2. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

84 3. Proporcję, o której mowa w ust
3. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

85 10. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:
1) przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2; 2) nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

86 Art. 96. 1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

87 4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

88 Art. 99. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust i art. 133.

89 Art. 106. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

90 Art. 108. 1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

91 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

92 VAT KOSZTEM NIEKWALIFIKOWANYM

93 Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r
Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

94 W myśl przywołanego przepisu, gdy Beneficjentowi, jako podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, to Podatnik może odliczyć podatek naliczony od podatku należnego np. stosując proporcję określoną w art. 90 ust. 3 wymienionej ustawy.

95 W związku z powyższym zgodnie z zasadą nr 7 rozporządzenia komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1145/2003, podatek VAT możliwy do odliczenia nie stanowi kosztów kwalifikowalnych badanego projektu.

96 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Piotr Zahradniczek Naczelnik Wydziału Kontroli Środków UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google