Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program spotkania 13.X.2009 Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program spotkania 13.X.2009 Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły."— Zapis prezentacji:

1 Program spotkania 13.X.2009 Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły przyjmowania kandydatów na studia na UW od roku 2011/12 M. Kicińska-Habior P. Stępień 3. Krótka informacja o zasadach rekrutacji na rok 2011/12 – M. Patrzykont 4. Zapowiedź szkoleń z ECTS – J. Urbanik

2 Rekrutacja wielokierunkowa Uniwersytet Warszawski
na Uniwersytet Warszawski w roku 2011/12 (realizowana w roku 2011/12 jako projekt pilotażowy ) Zebranie z prodziekanami

3 Współkandydowanie w 2008/09

4 Rekrutacja wielokierunkowa – opis ogólny
Rekrutacja wielokierunkowa (RWK) na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie umożliwia przyjęcie kandydata na trzy wybrane przez niego kierunki studiów, należące do jednej z wcześniej ustalonych przez jednostki UW trójek kierunków studiów (triad), oferowanych przez UW w ramach tej rekrutacji. Student przyjęty na UW w ramach RWK będzie podczas pierwszego roku studiował jednocześnie na trzech kierunkach. Wybrane kierunki muszą należeć do jednej triady; mogą być prowadzone w różnych jednostkach lub w jednej jednostce.

5 Przykładowe triady w ramach RWK
Wydział Polonistyki Filologia Polska Filologia Klasyczna Kulturoznawstwo, Slawistyka Wydział Polonistyki – Filologia Polska Wydział Pedagogiczny – Pedagogika Wydział SNSiR – Profilaktyka społeczna i Resocjalizacja Wydział Dziennikarstwa i Nauk Polit. Stosunki Międzynarodowe Politologia Europeistyka Wydział Historyczny – Historia Wydział DNiP – Politologia Wydział Prawa i Administracji – Prawo Wydział Lingwistyki Stosowanej Filologia rosyjska Filologia białoruska Filologia ukraińska Wydział Biologii – Biologia Wydział Chemii – Chemia Wydział Fizyki – Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

6 Rekrutacja wielokierunkowa – opis ogólny
Po zaliczeniu pierwszego roku student przyjęty na UW w ramach RWK wybiera jeden, dowolny ze studiowanych dotąd w ramach danej triady kierunków jako jego kierunek macierzysty i kontynuuje na nim studia od drugiego roku studiów. Dzięki wcześniejszym ustaleniom pomiędzy jednostkami niektóre przedmioty w ramach triady traktowane są jako równoważne. Podczas II i III roku studiów na wybranym kierunku macierzystym student będzie musiał uzupełnić różnice programowe ustalone przez jednostki.

7 Rekrutacja wielokierunkowa – przygotowanie
Jednostka uczestnicząca w RWK zawiera porozumienie z dowolną liczbą jednostek, z którymi chce stworzyć triady kierunków. W ramach każdej utworzonej triady jednostki ustalają ofertę zajęć (obowiązkowych i do wyboru) na I roku studiów dla każdego z 3 kierunków, uzgadniają przedmioty równoważne i różnice programowe konieczne do uzupełnienia na II i III roku. W ramach każdej triady jednostki ustalają limit przyjęć dla RWK. Jednostka poza RWK może niezależnie prowadzić rekrutację na dany kierunek studiów. Udział w RWK nie wymaga stworzenia nowych programów studiów.

8 Rejestracja Rejestracja w ramach RWK jest prowadzona przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK), oddzielnie od rejestracji otwartej na pojedyncze kierunki studiów na UW. Kandydaci mogą rejestrować się w ramach RWK do dowolnej liczby triad. Kandydaci rejestrujący się w ramach RWK mogą także rejestrować się w ramach rekrutacji otwartej na poszczególne kierunki studiów. Limity przyjęć do danej triady w RWK określają jednostki. Zasady rekrutacji (wagi, algorytm oraz próg przyjęć) na RWK są określone centralnie, a wybór 2 przedmiotów dodatkowych pozostawia się kandydatowi.

9 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
Kierunek: Biologia Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów Biologia I stopnia stacjonarne MISMaP I stopnia stacjonarne st. międzykierunkowe lub 5-letnie jednolite magisterskie stacjonarne RWK I stopnia stacjonarne st. międzykierunkowe lub 5-letnie jednolite magisterskie

10 Zasady kwalifikacji na I rok studiów w RWK
(nowa matura) Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Przedmiot Język polski Matematyka Język obcy Przedmiot 1 Przedmiot 2 Waga [%] 10 35 Przedmioty dodatkowe – są dowolne, wybiera kandydat Ranking kandydatów odbywa się tylko na poziomie rekrutacji na I rok studiów.

11 Zasady kwalifikacji na I rok studiów w RWK
Komisja RWK tworzy listę rankingową kandydatów, którzy spełniają warunki kwalifikacji dla danej triady. Kandydaci zakwalifikowani w ramach limitów zostają przyjęci po złożeniu wymaganych dokumentów. Nowoprzyjęty studenci zostają przydzieleni do jednego z 3 sekretariatów studenckich (stypendia, samorząd, obsługa USOS itp.)

12 Zasady studiów na I roku
Studenci przyjęci na UW w ramach RWK powinni w ciągu I roku studiów zaliczyć przedmioty na wszystkich trzech wybranych kierunkach studiów, wybrane spośród proponowanych dla nich w ofertach jednostek. Na każdym z trzech kierunków studiów student powinien zaliczyć przedmioty za 21 ECTS. Ofertę przedmiotów przygotowuje każda z jednostek triady. Ponadto obowiązkowe do zaliczenia są przedmioty: BHP oraz Ochrona własności intelektualnej. Student może też zaliczać lektorat z języka obcego oraz WF, których zaliczenie będzie obowiązywało zgodnie z programem studiów na wybranym po I roku kierunku macierzystym.

13 Przykładowy plan studiów dla studentów na I roku RWK
Przedmiot Liczba godzin Liczba ECTS Przedmiot kierunku 1 Ok. 210 21 Przedmiot kierunku 2 Przedmiot kierunku 3 BHP 4 0,5 Ochrona własn. Intel. Język obcy 120 WF 60 RAZEM Ok. 818 68 Jednostki triady ustalają przedmioty obowiązkowe, z możliwością wyboru; 59 – 63 ECTS Obowiązkowe na I roku

14 Zasady studiów na II i III roku
Po zaliczeniu I roku student wybiera kierunek w ramach triady, a wydział jest zobligowany go przyjąć. Student zostaje przeniesiony do jednostki właściwej dla wybranego kierunku studiów. Ta jednostka prowadzi sprawy studenckie studenta podczas studiów na II i III roku studiów (II do V roku na studiach jednolitych magisterskich). Student należy do samorządu studentów tej jednostki. Podczas II i III roku studiów (II do V roku na studiach jednolitych magisterskich) student zalicza przedmioty zgodnie z planem studiów na wybranym kierunku oraz niektóre brakujące przedmioty z I roku studiów na tym kierunku, tj. wymagane różnice programowe określone przy rekrutacji wielokierunkowej, zgodnie z ofertą jednostki.

15 Zalety rekrutacji RWK dla kandydatów
Możliwość świadomego wyboru kierunku studiów po I roku. Możliwość świadomej decyzji o wyborze studiów II stopnia na innym kierunku, poznanym już w ramach studiów RWK. Możliwość świadomej decyzji o wyborze studiów równoległych.

16 Zalety rekrutacji RWK dla jednostki dydaktycznej
Możliwość przyciągnięcia wybitnie uzdolnionych kandydatów na studia prowadzone w jednostce. 2. Możliwość podjęcia współpracy w zakresie tworzenia wspólnych przedmiotów lub programów studiów przez jednostki prowadzące kierunki studiów najczęściej łączone przez studentów RWK.

17 Finansowanie Finansowanie studentów przyjętych na UW w ramach RWK jest kierowane do jednostek, w których student realizuje przedmioty na wybranych kierunkach, proporcjonalnie do liczby studentów i liczby godzin zajęć. Przygotowanie oferty programowej dla RWK będzie mogło być finansowane z Funduszu Innowacji Dydaktycznych w ramach konkursu FID (X.2010).

18 Proponowany terminarz
Deklaracja jednostki o przystąpieniu do RWK w ramach triady+ limity przyjęć – do 30 listopada 2009 Powołanie koordynatora w jednostce – do 30 listopada 2009 Spotkanie seminaryjne dla koordynatorów RWK– grudzień 2009 Przekazanie do Biura Rekrutacji podpisanych porozumień w ramach triad wg wzoru umowy – do 30 marca 2010 Zatwierdzenie Zasad rekrutacji na Senacie – kwiecień 2010 Program nauczania dla studentów RWK na I roku + lista różnic programowychna stronie jednostki – do 1 czerwca 2010


Pobierz ppt "Program spotkania 13.X.2009 Wstępne sprawozdanie z tegorocznej rekrutacji – M. Patrzykont 2. Otwarta rekrutacja wielokierunkowa – projekt nowej formuły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google