Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszula Walas rzecznik patentowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszula Walas rzecznik patentowy."— Zapis prezentacji:

1 Urszula Walas rzecznik patentowy

2 Ochrona własności przemysłowej w polskich przedsiębiorstwach

3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR)
Kategoria praw, które chronią produkt ludzkiego intelektu Ochroną zajmują się takie organizacje międzynarodowe jak: WIPO – world intellectual property organisation WTO – world trade organisation Ochrona objęta jest przepisami o randze międzynarodowej KONWENCJA PARYSKA KONWENCJA BERNEŃSKA TRIPS AGREEMENT W RP ochroną praw zajmuje się Polski Urząd Patentowy

4 Prawie wszystkie pomysły podlegają ochronie przed nielegalnym wykorzystywaniem przez inny podmiot.
Zapewniają: 1. System prawa – przepisy UE i krajowe (patenty, znaki przemysłowe, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, licencje), 2. Umowy międzynarodowe, 3. Postanowienia indywidualnych umów Regulacje w zakresie ochrony oraz sposoby Przekazywania praw własności intelektualnej

5 Ochrona własności intelektualnej KRAJOWA

6 Akty prawne Strona Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl

7 Struktura własności intelektualnej w RP
(ochrona własności intelektualnej) własność intelektualna RP Inne np. tajemniceknow how własność przemysłowa (pwp) i (uoznk) własność autorsko prawna (paipp)

8 Skróty Ustawa: Rozporządzenie: paipp –prawo autorskie i prawa pokrewne
pwp – prawo własności przemysłowej uoznk – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kc – kodeks cywilny Rozporządzenie: RM - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2005r.zmieniające rozporządzenie w spr. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych ( Dz.U.z 2005r. Nr 109, poz 910)

9 Prawo własności przemysłowej
Normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych i topografii układów scalonych, zwalczając jednocześnie nieuczciwa konkurencje i uwzględniając postanowienia Konwencji Paryskiej. UWAGA! Postanowienia zawarte w Umowach międzynarodowych (rząd) mają pierwszeństwo.

10 Prawo autorskie Prawo autorskie chroni szeroki krąg kreatywnych działań, które są związane z pracą literacką, dziennikarstwem, nauka, muzyką, teatrem, pantomimą, fotografią, programami komputerowymi itp. Ten akt prawny nie przewiduje ochrony patentowej ani certyfikacyjnej. To zadanie Prawa własności przemysłowej. Uwzględnia natomiast szeroką gamę licencji, bowiem majątkowe prawa autorskie mogą stanowić przedmiot obrotu cywilnoprawnego (Rozdz. V – przejście autorskich praw majątkowych). Przedmiot - utwór

11 Pojęcia twórczości intelektualnej
Prawo własności przemysłowej (pwp) Wynalazek (pwp) wzór użytkowy (pwp) wzór przemysłowy (pwp) znak towarowy (pwp) oznaczenia geograficzne (pwp) topografia układów scalonych (pwp) projekty racjonalizatorskie (pwp) Prawo autorskie i prawa pokrewne (uopapp) utwór (prawo autorskie) Know how

12 Przedmioty i czas ochrony w RP
1.Ochrona wynalazków (20 lat , plus 5 lat w przypadku środków leczniczych) (art. 63 ust.3 pwp) 2. Ochrona wzorów użytkowych (10 lat) 3. Ochrona wzorów przemysłowych (25 lat co 5 lat). 4. Ochrona znaków towarowych (bezterminowa – co 10 lat) 5. Ochrona oznaczenia geograficznego – bezterminowa 6. Topografia układów scalonych (10 lat)

13 Ochrona rejestrowana UP
Warunki Wniesienie wniosku do UP Spełnienie określonych procedur w tym opłaty Ujawnienie istoty rozwiązania Uzyskanie tytułu ochronnego, Opłata za ochronę Publikacja prawa Wpis prawa do rejestru

14 Patent – prawo wyłączne
Co to jest patent? Jest to prawo do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Państwa przez 20 lat Co podlega ochronie patentowej? nowe rozwiązanie posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania (wynalazek). Jakie są rodzaje patentów? – zasięg terytorialny Patent krajowy - (krajowy zasięg, Krajowy Urząd Patentowy) Patent europejski – (Europejski lub Krajowy Urząd Patentowy) Patent wspólnotowy - (państwa członkowskie) Patent amerykański – (zasięg krajowy) Jak uzyskać patent? Wnieść wniosek do Urzędu Patentowego i dokonać opłat

15 Nie mogą ubiegać się o ochronę patentową
odkrycia naukowe teorie naukowe metody matematyczne wytwory o charakterze jedynie estetycznym plany, zasady działalności umysłowej i gospodarczej wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami gry, programy do maszyn cyfrowych, wytwory, których niemożność wykorzystania może być wykazana w świetle zasad naukowych odmiany roślin i rasy zwierząt, sposoby hodowli roślin i zwierząt

16 Pierwszeństwo Oznacza się wg:
(art. 17 pwp) Oznacza się wg: daty dostarczenia zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego daty zgłoszenia wynalazku za granicą

17 Kto może uzyskać patent?
Twórca Twórcy wynalazku przysługuje: prawo do wynagrodzenia prawo do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach, oraz innych dokumentach i publikacjach. Pracodawca lub zamawiający

18 Gdzie i jak zgłosić wynalazek do ochrony?
Prawidłowe zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP (UP RP) ( art. 41 pwp) pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez UP (udzielenie patentu lub decyzji odmownej) dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa jest zawieszone do czasu uzyskania rejestracji w UP Opłata podstawowa za zgłoszenie wynalazku wynosi 550zł

19 Procedura do uzyskania dokumentu patentowego
prawidłowe zgłoszenie do UPRP (550zł) okres rozpatrywania zgłoszenia przez UPRP ogłoszenie w Biuletynie UP o zgłoszeniu po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa (art pwp) okres sprzeciwu i uwag (6 miesięcy od dnia ogłoszenia) decyzja UPRP: o udzieleniu patentu (lub o odmowie udzielenia patentu) udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 480 zł za pierwszy okres ochronny, który wynosi 3 lata. decyzja o wygaśnięciu w razie nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie (art pwp) wydanie dokumentu patentowego ogłoszenie w Wiadomościach UP

20 Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku zawiera:
podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu, zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu opis wynalazku ujawniającego jego istotę zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe skrót opisu rysunki

21 Formularz wniosku o udzielenie patentu na wynalazek
Zał. Formularz wniosku o udzielenie patentu na wynalazek

22 Unieważnienie patentu:
Na wniosek : każdej osoby, która ma w tym interes prawny lub w interesie publicznym prokuratora generalnego prezesa urzędu patentowego

23 Trwała utrata korzystania z wynalazku
Wygaśnięcie patentu: upływ okresu na który został udzielony zrzeczenie się patentu przez uprawnionego przed UP za zgodą osób, którym służą prawa z patentu nieuiszczenie w przewidzianym terminie opłaty okresowej Trwała utrata korzystania z wynalazku

24 Wzór podlega ochronie Co to jest wzór użytkowy?
jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Co to jest prawo ochronne na wzór użytkowy? (10 lat)Jest to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zawodowy i zarobkowy na obszarze Państwa. Co to jest wzór przemysłowy? Jest to nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać przedmiotu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie. Co to jest prawo z rejestracji wzoru przemysłowego? (25 lat) Jest to prawo do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zawodowy i zarobkowy na obszarze Państwa.

25 Wzór użytkowy można ochronić (pwp)
Prawo ochronne na wzór użytkowy- prawo wyłączne świadectwo ochronne – dokument wydany przez UPRP stwierdzający prawa ochronne na wzór użytkowy (10 lat) wymagania formalne te same jak w wynalazkach chronionych patentem, rysunek obowiązkowy, jedno rozwiązanie (zgłoszenie 550zł) Wyłączność na korzystanie ze wzoru użytkowego jest chroniona przez prawo

26 Przykład wzoru użytkowego
Wzorem użytkowym może być ukształtowanie przedmiotu, a nie sam przedmiot np. wzór pustaka styropianowego. Z – posiada patent na pustak styropianowy , sposób produkcji X – posiada prawo ochronne na pustak o kształcie walca Zgłoszenie do UPRP Oznacza, że X może zgłosić do rejestracji wzór pustaka styropianowego o kształcie walca, również wtedy, gdy Z posiada prawa z patentu na pustak styropianowy lub na sposób jego produkcji (przy założeniu, że kształt walca nie został zastrzeżony jako część opatentowanego wynalazku). Stosowanie Jeśli dalej X chce produkować pustaki styropianowe o kształcie walca, musi kupić licencję na ich produkcję od właściciela Z patentu pustaka styropianowego. Jeśli właściciel patentu na pustaki styropianowe Z chciałby produkować pustaki w kształcie walca to musi kupić licencję od X

27 Wzór przemysłowy można chronić
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Pojęcie wzoru przemysłowego wprowadzono do systemu prawnego ustawą w 2001r. w miejsce tradycyjnych wzorów zdobniczych. świadectwo rejestracji na wzór przemysłowy - dokument wystawiony przez UP stwierdzającym prawa z rejestracji na wzór przemysłowy czas trwania prawa z rejestracji: 25 lat Wyłączność na korzystanie ze wzoru przemysłowego jest chroniona przez prawo

28 Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
Pozyskanie - analogiczne jak patent Różnica: UP nie ma obowiązku ogłaszania o dokonanym zgłoszeniu wzoru przemysłowego. UP wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego po stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo. Prawo z rejestracji udziela się na 25 lat od daty dokonanego zgłoszenia w UP pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny (5 lat) w wys. 400zł. Publikacja ogłoszenia o udzieleniu prawa z rejestracji Wiadomościach Urzędu Patentowego. Aby uniknąć zarzutu naruszenia prawa z wzoru przemysłowego wystarczy wprowadzić nawet niewielkie zmiany we wzorze przemysłowym

29 WP formy przedstawienia (OHIM, WIPO)
ornamentacja lines kolorystyka kształt Faktura materiału konturów materials

30

31

32 Znak towarowy można chronić
Świadectwo ochronne jest dokumentem wystawionym przez UP stwierdzający ze znak towarowy spełnia ustawowe warunki dla uzyskania prawa na znak towarowy, umieszczenie R w kółeczku ® Czas trwania prawa ochronnego: 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 10 – letnie. Wyłączność na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy jest chronione przez prawo.

33 Znak towarowy można ochronić
Znak towarowy (firmowy, usługowy)? (art. 120 pwp) Znakiem towarowym (firmowym, usługowym) może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym (firmowym, usługowym) może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów

34 Znak towarowy - zgłoszenie
W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać dla których towarów i usług znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa (daty pierwszeństwa przy rejestracji). Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia w UP.

35 Przykład słowno-graficznego znaku towarowego
.

36 Rejestracja znaku towarowego w UP:
publikacja po 6 miesiącach od daty zgłoszenia w UPRP świadectwo ochronne opłata za dziesięcioletni okres ochrony 350 zł za każdą klasę towarową (do trzech klas) i 400zł za każdą następną wpis prawa do rejestru

37 ZNAK TOWAROWY Prawo ochronne jest zbywalne
upoważnienie do używania znaku licencja sublicencja (new) (dokładne określenie zasad używania znaku) i podlega dziedziczeniu.

38 Ochrona własności intelektualnej
ZAGRANICZNA

39 IP- harmonizacja prawa UE
Istnieją różne pola oddziaływania prawa (prawo krajowe, prawo międzynarodowe, dorobek wspólnot – acquis communaire) UE zmierza do harmonizacji praw IP. UE poczyniła kroki celem określenia warunków otrzymania: patentu wspólnotowego znaku towarowego wspólnotowego wzoru przemysłowego wspólnotowego ponadto ochrony programów komputerowych (projekty umożliwienia opatentowania programów a raczej „algorytmów”), baz danych

40 Ochrona własności intelektualnej za granicą
Patenty, wzory użytkowe (zgłoszenie międzynarodowe w krajowym UP, EUP Monachium, EUP Berlin, PCT Genewa) Wzory przemysłowe (OHIM Alicante) Znak towarowy Wspólnoty (OHIM Alicante) Oznaczenia geograficzne (Komisja Europejska Bruksela)

41 Ochrona własności intelektualnej za granicą
Patenty, wzory użytkowe Ochrona zagraniczna zgłoszenie narodowe (zgłoszenie międzynarodowe do krajowego UP) zgłoszenie europejskie (Europejski UP w Monachium) Całkowity koszt uzyskania patentu europejskiego równy jest kosztom 3-4 patentów krajowych. Orientacyjny koszt patentu europejskiego i 10- letnia ochrona w 5–ciu wyznaczonych państwach wynosi około 25 tys. euro zgłoszenie międzynarodowe (PCT Międzynarodowy Związek Współpracy Patentowej – układ waszyngtoński, Międzynarodowe Biuro PCT w Genewie)

42 (Układ o Współpracy Patentowej)
Ochrona za granicą praw własności intelektualnej – patenty, wzory użytkowe Zgłoszenie PCT (Układ o Współpracy Patentowej) dokonują podmioty z państw sygnatariuszy układu w jednym z tych państw uproszczona procedura zgłoszeń do ponad 100 krajów na całym świecie umożliwia wynalazcom dokonanie jednego zgłoszenia międzynarodowego z wyznaczonych krajów zamiast dokonywania oddzielnych zgłoszeń patentowych do krajowych lub regionalnych urzędów patentowych

43 Ochrona za granicą praw własności intelektualnej
EPO opłaty: 125 euro – zgłoszeniowa 90 euro – on line 690 euro – za poszukiwania wstępne 40 euro – powyżej 10 zastrzeżeń za każde następne 300 PLN – UPRP za przekazanie dokumentu do EPO

44 Ochrona za granicą praw własności intelektualnej
Wzór przemysłowy w krajach UE można uzyskać prawo wyłączne na wzór przemysłowy wspólnoty rejestrując go w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Alicante Hiszpania poprzez: zgłoszenie bezpośrednie w OHIM za pośrednictwem UPRP prawo wyłączne z tytułu rejestracji wp podst. prawna Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu i Rady z dn r. opłata za rejestrację 230 euro ochrona trwa 5 lat (max. do 25 lat) Od chwili przystąpienia Polski do UE na terytorium Polski rozciąga się ochrona wszystkich zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

45 Ochrona za granicą praw własności intelektualnej
Znak towarowy wspólnoty w krajach UE można uzyskać prawo wyłączne na znak towarowy wspólnoty rejestrując go w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Alicante Hiszpania poprzez: zgłoszenie bezpośrednie w OHIM za pośrednictwem UPRP prawo wyłączne z tytułu rejestracji znaku towarowego podstawa prawna Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu i Rady z dn r. skutki prawne na terytorium całej UE na 10 lat i dłużej Wartość znaku towarowego firmy Bayer ocenia się na 20% całego majątku firmy. Wartość znaku microsort – 64 mld $ USA.

46 Własność przemysłowa przedmiot - prawo wyłączne- dokument
Wynalazek patent, patent europejski, d.pat. Wzór użytkowy prawo ochronne , ś.ochron. Znak towarowy prawo ochronne, ś.ochron. Wspólnotowy znak towarowy prawo z rejestracji Wzór przemysłowy prawo z rejestracji ś.rej Wspólnotowy wzór przemysłowy prawo z rejestracji Topografia układu scalonego prawo z rejestracji Oznaczenie geograficzne prawo z rejestracji

47 Narzędzia ochrony innowacji RP
paipp . Ochrona prawami wyłącznymi pwp Tajemnica firmy uznk Prawo cywilne art.23 i 24 patent prawo ochronne prawo z rejestracji wzór użytkowy znak towarowy wynalazek wzór przemysłowy, topog. ukł. scal., ozn. geogr.

48 Kompetencje Sądów w zakresie prawa własności przemysłowej:
Administracyjnych I – instancja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydz. VI Gospodarczy (w spr. wł. przemysłowej) II – instancja Naczelny Sąd Administracyjny (skarga kasacyjna wyroku od I- wszej instancji) Skargi na orzeczenie UP w postępowaniu spornym przez Kolegia Orzekające Sąd Wojewódzki w Warszawie w trybie rozprawy

49 Podmiot gospodarczy W oparciu o własność intelektualną buduje indywidualną strategię rozwoju Bezpieczeństwo prawne. Badania patentowe (stan techniki, zdolność patentowa, czystość patentowa), bezpieczeństwo prawne – pakiet ochronny Przykładowy model strategii rozwoju

50 Model generujący zysk PRACODAWCA ( ZAMAWIAJĄCY) – PRACOWNIK ( WYKONAWCA) DOKONANIE WYNALAZKU -OCENA (regulamin wynalazczości, regulamin prac. proj. wynalaz.) -ZGŁOSZENIE DO UP - UZYSKANIE TYTUŁU OCHRONNEGO (jednego lub więcej) - ANALIZA (monitoring) WDROŻENIE PROMOCJA, MARKETING, SPRZEDAŻ, ROZPOWSZECHNIENIE TYTUŁY ZAGRANICZNE – NOWE RYNKI ZBYTU ROZWÓJ

51 Strategia zarządzania własnością przemysłową (1)
1. Czy tworzyć dalej własne ulepszenia, nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, będące dalej przedmiotem ochrony i sprawnego zarządzania . 2. Czy ekonomiczniejsze będzie zarządzanie nie swoją własnością intelektualną, ale prawami udzielonymi na bazie licencji? Decyzja należy do przedsiębiorcy, który powinien podjąć ją na podstawie skrupulatnych badań, analiz oraz projekcji różnych wariantów strategicznych. 3. Jak, gdzie i za ile chronić, by na ochronie zyskać, a wynalazek wdrożyć na różnych obszarach terytorialnych. Analiza racjonalno-ekonomiczna na każdym etapie zarządzania.

52 Strategia zarządzania własnością przemysłową (2)
Ochrona pakietem praw wyłącznych i udzielanie licencji (strategia kosztowna – pewna – przejrzysta) Ochrona poprzez utrzymywanie w tajemnicy własnych rozwiązań i doświadczeń zawodowych, badawczych, technicznych, technologicznych czyli wszelkich poufnych informacji i zdarzeń gospodarczych . Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa np. wiedza know how .

53 Uprawniony – nowy wyrób
Produkt rynkowo atrakcyjny - Przygotowując się do wejścia na rynek z wyrobami i usługami przedsiębiorca sprawdza czy nie narusza cudzych praw wyłącznych, by w przyszłości nie doszło do kolizji. - Pakiet ochronny na wyrób, droższy od jednego tytułu ochronnego, szersza ochrona

54 Unieważnienie patentu przeszkadza wprowadzeniu wyrobu na rynek
Patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

55 Nowe rynki Zagraniczna ochrona
Uprawniony decyduje kiedy i w jakich krajach będzie rozszerzał swoją ochronę i korzystał z pierwszeństwa konwencyjnego. Rynek zagraniczny jest bardziej kosztowny (wyższe koszty zgłoszeń, koszty reprezentantów zawodowych, tłumaczeń docelowej ochrony, promocji, marketingu, spełnienia reżimów prawnych i certyfikatów na rynku sprzedażowym) i szerszy stąd są większe możliwości czerpania zysków.

56 Platforma sprzedażowa,lider w branży
Zarządzanie własnością przemysłową Przedsiębiorca ma pakiet praw wyłącznych na określoną ilość chronionych przedmiotów i zgrany zespół zarządzający. Tworzy to wartość dodaną.

57 Komercjalizacja własności przemysłowych
Analiza wariantów ochrony: specjaliści do spraw komercjalizacji i rzecznik patentowy Planowanie budżetu (dochody i wydatki) związanego z ewentualną ochroną. Informacja o potencjale ekonomicznym danego wynalazku i jego pożądania na rynku. W efekcie wybiera się stosowną metodę ochrony i ścieżkę jej komercjalizacji.

58 Partnerzy do współpracy
Bieżące monitorowanie nowych technologii i najnowszych osiągnięć technicznych pozwala na wyszukiwanie potencjalnych nowych partnerów, dostawców licencyjnych Kontrola działalności konkurencji. W tym celu warto regularnie sprawdzać bazy danych patentów i innych przedmiotów będących w kręgu zainteresowań przedsiębiorcy. Bieżące monitorowanie pozwala na ustalenie naruszenia praw własnych oraz uniknięcia naruszenia praw konkurencji.

59 Umowy W obrocie gospodarczym umowy są zawierane w procesie zatrudnienia pracowników i z podmiotami gospodarczymi w formie pisemnej z klauzulą poufności. Brak klauzul poufności może narazić na wypłynięcie poufnej informacji na temat cennych rozwiązań technicznych i technologicznych.

60 Stan prawny własności intelektualnej w RP
Akty prawne Prawo własności przemysłowej ustawa z dn. 30 czerwca 2000r.(Dz.U.nr 49/2001 poz.508 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity r. (Dz.U.nr 119/2003 poz.1117) z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 ,  Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz ) , ustawa z dn r. (Dz.U.nr 99/2007 poz.662), ustawa z dn r.(Dz.U.nr 136/2007 poz.958) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r.z późniejszymi zmianami . Jednolity tekst obwieszczenie Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dn. 17 maja 2006r. (Dz.U. nr90/2006 poz.631), ustawa z dn r. (Dz.U.nr 99/2007 poz.662), O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawa z dn. 16 kwietnia 1993r. (Dz.U.nr 47/1993 poz.211) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2005r.zmieniające rozporządzenie w spr. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych ( Dz.U.z 2005r. Nr 109, poz 910) Rozp.Prez. R.M. z dn r.zm rozp. w spr. opłat związanych z ochroną.. (Dz.U. z 2008r. Nr 41 poz.241)

61 Podsumowanie Strona Urzędu Patentowego RP

62 Dziękuję za uwagę mgr.inż. Urszula Walas kontakt: kom.0503912925
rzecznik patentowy kontakt: kom Kutno r.


Pobierz ppt "Urszula Walas rzecznik patentowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google