Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bartosz Krakowiak Polska Izba Rzeczników Patentowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bartosz Krakowiak Polska Izba Rzeczników Patentowych"— Zapis prezentacji:

1 Bartosz Krakowiak Polska Izba Rzeczników Patentowych
Seminarium TAIEX, KIG i OHIM Warszawa, 28 listopada 2006 r. Znaki towarowe i wzory przemysłowe w Polsce Działania polskich władz umożliwiające uzyskanie ochrony Bartosz Krakowiak Polska Izba Rzeczników Patentowych

2 Znak towarowy i marka Znak towarowy - oznaczenie, którego funkcją jest odróżnianie towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innych przedsiębiorstw Marka - wizerunek produktu/usługi lub przedsiębiorcy; sposób ich postrzegania przez klientów - zakorzeniona w świadomości klienteli więź z produktem/usługą lub z przedsiębiorcą - środek identyfikacji produktu/usługi lub przedsiębiorcy (kod komunikacyjny) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

3 Cel i istota ochrony znaków
chroniąc znak towarowy, nie chronimy oznaczenia jako takiego, ale więź klienta z danym produktem lub firmą chroniąc znak towarowy, chronimy naszą klientelę (klientów przywiązanych do nas, do naszego produktu lub usługi) dzięki znakom towarowym jesteśmy rozpoznawalni i odróżniamy się od konkurencji, a zarazem chronimy się przed jej „zakusami” (np. przed odebraniem części klienteli przez podszywanie się pod nasze oznaczenia) chroniąc znak towarowy, chronimy również nasze inwestycje związane z danym produktem, a nawet z całością naszej działalności (znak towarowy - dobro naszego przedsiębiorstwa o wartości majątkowej) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

4 Co może być znakiem towarowym?
Wszystko, co może identyfikować i wyróżniać nasze towary i usługi, a zarazem może zostać przedstawione w sposób graficzny wyrazy (nazwa przedsiębiorstwa, nazwa konkretnego towaru/usługi lub ich serii, slogan, hasło) wyrazy z grafiką (czcionka, kolorystyka, elem. graf.) rysunki i ornamenty (logo, etykieta) kompozycje kolorystyczne (także pojedynczy kolor lub zestawienie dwóch kolorów) formy przestrzenne (kształt towaru lub opakowania) melodie i in. sygnały dźwiękowe inne (znaki ruchowe, pozycyjne, zapachowe, smakowe) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

5 Wybór formy i zakresu ochrony
Konieczność wstępnego określenia naszych potrzeb i możliwości oraz terytorialnego zakresu obecnej i przewidywanej działalności Terytorialność ochrony - znak chroniony tylko w odniesieniu do tego terytorium, gdzie rejestracja tylko terytorium RP - zgłoszenie w UP RP cała UE lub jej znaczna część - zgłoszenie w OHIM terytorium kilku państw (w UE lub poza) - tzw. rejestracja międzynarodowa lub zgłoszenia w poszczególnych państwach Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

6 Zgłoszenie znaku w UP RP
podanie: dane zgłaszającego, określenie znaku towarowego (odbitki), wskazanie towarów i usług (z podziałem na klasy) opłaty za zgłoszenie (500 zł do 3 klas; 100 zł za każdą następną klasę) opłaty okresowe (350 zł do 3 klas; 400 zł za każdą następną klasę) pełne badanie przez UP RP (przesłanki bezwzględne i względne) całość procedury lata (ale najważniejsze: zagwarantowanie sobie pierwszeństwa) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

7 Prawo ochronne prawo wyłącznego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym (tj. w sposób zarobkowy lub zawodowy), dla określonych towarów i/lub usług, na całym obszarze RP wyłączność rozciąga się zarówno na znaki towarowe identyczne, jak i znaki myląco podobne czas trwania prawa - 10 lat od daty zgłoszenia z możliwością przedłużania na kolejne okresy 10-letnie możliwość udzielenia licencji osobom trzecim Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

8 Najsilniejsza ochrona, gdy rejestracja
pewność (uprzednia weryfikacja wszystkich przesłanek ochrony przez UP RP) względy psychologiczne i dowodowe (wpis do Rejestru Znaków Towarowych, świadectwo ochronne) możliwość posługiwania się symbolem ® (wcześniej ewentualnie ™) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

9 Znaki towarowe wspólne
Wspólny znak towarowy - organizacja powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców / prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez organizację i zrzeszone podmioty Wspólny znak towarowy gwarancyjny - organizacja, która sama znaku nie używa / prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad przyjętych w regulaminie znaku i podlegających w tym zakresie kontroli organizacji Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

10 Zakres ochrony - towary i usługi
Zasada specjalizacji - ochrona co do zasady tylko w stosunku do towarów/usług, w odniesieniu do których znak zgłoszony/zarejestrowany oraz towarów/usług podobnych Rola zgłaszającego (rzecznika patentowego) przy formułowaniu wykazu towarów i usług: określenia i systematyka zgodne z klasyfikacją nicejską zakres ochrony jak najszerszy, a zarazem odpowiadający naszej rzeczywistej działalności wykaz nie ponad potrzeby (koszty i obowiązek używania zarejestrowanego znaku) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

11 Rzecznik patentowy świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej (uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie i dochodzenie praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych i in.; zwalczanie nieuczciwej konkurencji) pełnomocnik przed UP RP, sądami administracyjnymi i cywilnymi oraz innymi organami w w/w sprawach reprezentowanie klientów przed OHIM (znaki i wzory wspólnotowe) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (patenty europejskie) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

12 Wzór przemysłowy Wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części Funkcja: ochrona wyglądu zewnętrznego produktu lub jego opakowania przed naśladownictwem / nie ochrona przed wprowadzaniem w błąd co do pochodzenia produktu (znaki towarowe) / nie ochrona cech technicznych lub użytkowych (wynalazki i wzory użytkowe) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

13 Czego może dotyczyć wzór?
kształty wytworu (produktu lub opakowania) cechy linii lub konturów struktura lub materiał wytworu kolorystyka ornamentacja inne Części składowe - tylko, jeżeli są widoczne podczas zwykłej eksploatacji produktu i mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

14 Podstawowe wymogi wzoru
Nowość - przed zgłoszeniem do UP RP wzór nie może zostać udostępniony publicznie np. przez zastosowanie, wystawienie lub jakiekolwiek inne ujawnienie osobom z branży (gdziekolwiek na świecie - „nowość światowa”) Indywidualny charakter - wzór musi się wystarczająco odróżniać od innych, wcześniej ujawnionych wzorów (odmienne ogólne wrażenie na „zorientowanym użytkowniku”) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

15 Zgłoszenie wzoru w UP RP
zgłoszenie: podanie z danymi zgłaszającego, materiał ilustracyjny (rysunki, fotografie, próbki materiału), opis ujawniający istotę wzoru do 10 odmian wzoru w jednym zgłoszeniu (wspólne cechy istotne) opłata za zgłoszenie (300 zł) opłaty okresowe (400 zł/1000 zł/2000 zł/3000 zł/4000 zł) badanie przez UP RP jedynie prawidłowości samego zgłoszenia; brak pełnego badania pod kątem spełnienia wszystkich wymogów ustawowych szybkość postępowania (kilka miesięcy) Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

16 Prawo z rejestracji prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w obrocie gospodarczym (tj. w sposób zarobkowy lub zawodowy) na całym obszarze RP wyłączność rozciąga się na wzory identyczne i takie, które na „zorientowanym użytkowniku” wywierają jednakowe ogólne wrażenie (bez względu na ryzyko wprowadzenia w błąd) czas trwania prawa - 25 lat od daty zgłoszenia, podzielone na okresy 5-letnie możliwość udzielenia licencji osobom trzecim Bartosz Krakowiak - Polska Izba Rzeczników Patentowych

17 Dziękuję za uwagę! Kontakt: tel.: (0-22) 44 74 692


Pobierz ppt "Bartosz Krakowiak Polska Izba Rzeczników Patentowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google