Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne technologie -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne technologie -"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne technologie -
Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

2 Pilotażowy program o charakterze społeczno-edukacyjnym doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń i obrabiarek CNC. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji

3 Cele projektu zapoznanie nauczycieli z warunkami i specyfiką pracy firm Klastra Obróbki Metali nabycie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń i obrabiarek; przygotowanie i wdrożenie programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; aktualizacja wiedzy, podniesienie jakości nauczania w szkolnictwie zawodowym w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu i urządzeń; rozwinięcie współpracy środowiska nauczycieli szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami;

4 Program doskonalenia zawodowego
W ramach projektu jest opracowywany program doskonalenia zawodowego W skład zespołu opracowującego program wchodzą : doradcy metodyczni, nauczyciele zawodu, wykładowcy wyższych uczelni o profilu technicznym, przedstawiciele firm Klastra Obróbki Metali Program składa się z dwóch elementów: zajęć teoretycznych i staży w przedsiębiorstwach

5 Program doskonalenia zawodowego
Zajęcia teoretyczne – będą prowadzone przez kadrę zatrudnioną w firmach i wykładowców akademickich uczelni o profilu technicznym Zajęcia w wymiarze 30 h. Zajęcia w dwu 10 os. grupach (4 spotkania po 7 -8 h) Termin zajęć: listopad / grudzień 2009 r., spotkania weekendowe

6 Program doskonalenia zawodowego
Zajęcia praktyczne – staże w wybranych przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali (z uwzględnieniem miejsca zamieszkania uczestników) Staż będzie trwał 2 tygodnie (10 dni x 8 h) – łącznie 80 h zajęć. Zajęcia będą się odbywały w 2 os. zespołach Termin staży : styczeń - luty 2010 r. Przewidywane lokalizacje realizacji staży: Białystok, Suwałki, Augustów, Łomża, Sokółka, Narew, Czarna-Białostocka, Grajewo

7 Program doskonalenia zawodowego
Firmy współpracujące w realizacji staży: METAL-FACH Sp. z o.o. – Sokółka Zakład Techniczny KART – Białystok PROMOTECH Sp. z o.o – Białystok KOTNIZ - Białystok JAZON - Białystok Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o - Augustów

8 Zakres programowy – szkolenie teoretyczne
Lp. Nazwa modułu Liczba godzin 1 Podstawy tworzenia dokumentacji technicznej: prezentacja najnowszych norm z zakresu tworzenia rysunków technicznych (wymiarowanie, tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia, oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni oraz obróbki cieplej i powłok), symbole materiałów konstrukcyjnych stosowanych w praktyce przemysłowej według norm PN- EN-ISO wykorzystanie rysunku wykonawczego w planowaniu procesu technologicznego części na obrabiarki CNC dokumentacja techniczna procesu technologicznego części maszyn, oprogramowanie stosowane w tworzeniu dokumentacji technicznej. nowoczesne techniki pomiarowe 12 2 Obróbka skrawaniem na obrabiarkach CNC: podstawowe rodzaje obróbki skrawaniem parametry skrawania materiały narzędziowe oraz powłoki stosowane na ostrza narządzi skrawających, geometria ostrza, przyczyny i skutki zużywania się narzędzi, rozwiązania konstrukcyjne narzędzi skrawających, systemy narzędzi modułowych, narzędzia do skrawania z dużymi prędkościami. nowe tendencje w zakresie techniki skrawania 6

9 Zakres programowy – szkolenie teoretyczne
Lp. Nazwa modułu Liczba godzin 3 Obrabiarki sterowane numerycznie: sterowanie numeryczne obrabiarek: zasada działania, budowa oraz rodzaje układów sterowania numerycznego, najważniejsze zespoły wykonawcze obrabiarki sterowanej numerycznie, układ współrzędnych i punkty charakterystyczne obrabiarki sterowanej numerycznie, charakterystyka podstawowych grup obrabiarek CNC: tokarek i centrów tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek, sondy pomiarowe stosowane na obrabiarkach sterowanych numerycznie, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie: metody tworzenia programów sterujących, format zapisu programu sterującego, podstawowe funkcje stosowane w tworzeniu programów obróbkowych, tendencje rozwojowe obrabiarek sterowanych numerycznie. 12

10 Zakres programowy – zajęcia praktyczne
Lp. Nazwa modułu Liczba godzin 1 Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją procesu technologicznego: analiza rysunków wykonawczych plan operacji: określenie sposobu i kolejności  następujących po sobie operacji technologicznych karty technologiczne : dobór maszyn, narzędzi, parametrów, narzędzi pomiarowych wskazanie sposobu bazowania i mocowania dokumentacja konstrukcyjna niezbędnego oprzyrządowania 16/2 dni 2 Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy: montaż i mocowanie narzędzi na obrabiarce sterowanej numerycznie, przygotowanie i montaż uchwytów obróbkowych, określenie wymiarów korekcyjnych narzędzi, wprowadzenie danych do układu sterowania numerycznego: programy sterujące, dane narzędziowe, ustawianie punktu zerowego przedmiotu obrabianego (bazy obróbkowej), testowanie programu sterującego. 48/6 dni

11 Zakres programowy – zajęcia praktyczne
Lp. Nazwa modułu Liczba godzin 3 Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy: bieżąca kontrola techniczna, korekty programu sterującego obrabiarką, wymiana zużytych narzędzi, zapewnienie zaopatrzenia obrabiarki CNC w odpowiednie media (prąd elektryczny, sprężone powietrze itp.). 8/1 dzień 4 Kontrola techniczna: dobór i wykorzystanie właściwego sprzętu pomiarowego, realizacja kontroli technicznej wyrobu, tworzenie dokumentacji kontrolnej.

12 Program doskonalenia zawodowego
W trakcie i po zakończeniu zajęć uczestnicy wypełnią testy oceniające poziom nabytych umiejętności; Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty udziału w programie poświadczające odbycie zajęć szkoleniowych i praktycznych

13 Program doskonalenia zawodowego
Na podstawie wyników badań (opinii uczestników), konsultacji w szkołach zespół oceni program i wprowadzi w nim ewentualne zmiany, tak aby na zakończenie projektu przedstawić modelowy program w maju 2010 r. zostanie wydana publikacja zawierająca program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego podsumowanie realizacji projektu, wyników działań oraz prezentacja publikacji programu odbędzie się na konferencji zamykającej projekt w maju 2010 r.

14 Uczestnicy projektu Aby wziąć udział w projekcie uczestnik powinien spełnić następujące warunki: zgłosić udział w projekcie, poprzez złożenie wymaganych dokumentów; wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych lub instruktora praktycznej nauki zawodu (profil mechaniczny, mechatroniczny, obróbki metali); posiadać zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa podlaskiego Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie: formularz zgłoszeniowy; zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzającego status zawodowy; oświadczenia o zameldowaniu kserokopia dowodu osobistego – potwierdzonej za zgodność z oryginałem; Komplet dokumentów w oryginale powinien zostać dostarczony osobiście do Biura projektu lub wysłany listem poleconym. Dokumenty można pobrać na stronie: Projekt zakłada przeszkolenie 20 os. Udział w projekcie jest bezpłatny.

15 Instytucja Pośrednicząca we wdrożeniu programu
Patronat honorowy Prezydent Miasta Białegostoku Prezydent Miasta Łomża Prezydent Miasta Suwałki Patronat medialny

16 Centrum Promocji Podlasia
Biuro Projektu Centrum Promocji Podlasia Ul lecia Państwa Polskiego 39A Białystok Tel. (085) Fax (085)


Pobierz ppt "Nowoczesne technologie -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google