Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

Коpie: 3
Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Środki na założenie firmy
Skąd je otrzymać ? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

4 Środki na założenie firmy z POKL
W jaki sposób je otrzymać ? W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach którego Priorytetu ? - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

5 Jakie działania? Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

6 Cel działania 6.2 POKL Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań
zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

7 Typy projektów w działaniu 6.2
Wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą (w tym spółdzielnie lub spółdzielnie socjalną) poprzez zastosowanie instrumentów: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) jednorazowa dotacja inwestycyjna wsparcie pomostowe

8 Jak otrzymać dotację? - krok pierwszy
Osoba zainteresowana musi zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu (Wydziału Wdrażania EFS) 2) Znajdzie tu informacje na temat instytucji organizujących wsparcie, które będą świadczyły pomoc 3) Osoba zainteresowana musi zgłosić się do instytucji organizującej wsparcie, tzw. operatorów

9 Jak otrzymać dotację? - krok drugi
Osoba zainteresowana korzysta z usług Indywidualnego Doradcy z instytucji organizującej wsparcie, który: określa potrzeby szkoleniowe osoby zainteresowanej udziela konsultacji tematycznych udziela indywidualnej pomocy ad hoc 2) Osoba zainteresowana otrzymuje możliwość skorzystania ze szkoleń dostosowanych do jej potrzeb w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych grupy od 10 do 30 osób

10 Jak otrzymać dotację? - krok trzeci
Osoby, które na skutek korzystania z pomocy szkoleniowo – doradczej zarejestrowały działalność gospodarczą mogą korzystać z drugiej części programu: - wsparcia pomostowego oraz - jednorazowej dotacji inwestycyjnej Osoby te nadal są uprawnione do korzystania ze szkoleń i poradnictwa.

11 Krok trzeci - wsparcie pomostowe
Bezzwrotna dotacja comiesięczna na pokrycie obligatoryjnych opłat: składki ubezpieczenia społecznego składki ubezpieczenia zdrowotnego inne opłaty obligatoryjne dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników Obejmuje finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji

12 Krok trzeci - wsparcie pomostowe
Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest przez okres do 6 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

13 Krok trzeci - wsparcie pomostowe
Uczestnik projektu składa wniosek o wsparcie pomostowe do beneficjenta (czyli projektodawcy) Wymagane dokumenty: Wpis do KRS lub innego rejestru Kopia nr REGON Kopia dokumentu właściciela firmy zawierającej PESEL Biznes plan Informacje o pomocy publicznej

14 Krok trzeci - dotacja inwestycyjna
Bezzwrotna dotacja finansowa na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji

15 Krok trzeci - dotacja inwestycyjna
Dotację można przeznaczyć na: - na zakup środków trwałych - remont lokalu - zakup wartości niematerialnych i prawnych

16 Krok trzeci - dotacja inwestycyjna
Pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację powinna stanowić element doradztwa Wymagane dokumenty: - Wpis do KRS lub innego rejestru - Kopia nr REGON - Kopia dokumentu właściciela firmy zawierająca PESEL Biznes plan Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia Harmonogram realizacji projektu

17 Zwrot środków Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

18 Beneficjenci działania 6.2 (podmioty startujące w konkursie)
Beneficjenci są instytucjami udzielającymi wsparcia przyszłym przedsiębiorcom, tzw. operatorzy. Mogą nimi być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, np: - instytucje rynku pracy instytucje szkoleniowe  organizacje pozarządowe  - instytucje otoczenia biznesu

19 Grupy docelowe działania 6.2
(osoby, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) osoby fizyczne – zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - osoby do 25 roku życia - osoby niepełnosprawne - osoby po 45 roku życia - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

20 Jak to wygląda w praktyce?
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w okresie zrealizowała w województwie warmińsko-mazurskim projekt „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt obejmował szkolenia z prowadzenia własnej firmy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Uczestnicy projektu uzyskali wiedzę z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych, organizacji przedsiębiorstwa, prawnych aspektów funkcjonowania, zarządzania finansami mikroprzedsiębiorstwa, potrzeb lokalnego rynku, lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa, indywidualne doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu, zarządzania strategicznego, wypełniania wniosków o płatność oraz rozliczania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

21 Jak to wygląda w praktyce?
W wyniku projektu powstało 15 nowych firm: Firma Usługowo Handlowa „NATBUD” Sklep wielobranżowy „BOBO”, Sklep Spożywczo-Przemysłowy AGA Firma usługowa DAMRE Elżbieta Siwik El-Piano (strojenie fortepianów i pianin) „ELCAR” Usługi i Handel Elektromechaniki Pojazdowej Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „GEOBIT” Gabinet Kosmetyczny „SAWASANA” Restauracja „Rodzinka” Zakład Ogólnobudowlany Ciesielstwo-Dekarstwo „AT-BUD” 3 Agencje Usługowe (działalność z zakresu ubezpieczeń) Firma Handlowo-Usługowa „Ostoja” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZYGBUD”

22 Przedsiębiorstwa najczęściej zakładane
Kobiety salony kosmetyczne mała gastronomia usługi księgowe salony fryzjerskie Mężczyźni usługi budowlane usługi motoryzacyjne usługi informatyczne zakłady stolarskie

23 Instytucja wdrażająca
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu Wrocław ul. Armii Krajowej 54 Punkt kontaktowy: I piętro, p. 100 godziny urzędowania: 8: :00 tel wew. 202 Infolinia: (tylko z telefonu stacjonarnego) ;

24 Cel działania 8.1 POKL Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

25 Typy projektów w działaniu 8.1.2
Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) jednorazowa dotacja inwestycyjna wsparcie pomostowe Procedura uzyskania wsparcia analogiczna do działania 6.2

26 Środki na założenie firmy z POIG
W jaki sposób je otrzymać ? W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W ramach którego Priorytetu ? Priorytet III Kapitał dla Innowacji Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjnosci gospodarki

27 Jakie działania? Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

28 Cel działania 3.1 POIG Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

29 Typy projektów w działaniu 3.1
Wsparcie dla osób chcących założyć firmę, obejmuje 2 etapy: W momencie założenia firmy dotacja do 100 % kosztów; Wsparcie kapitałowe.

30 Jak otrzymać dotację? - krok pierwszy
Podobnie jak w działaniu 6.2 POKL środki w ramach działania 3.1 POIG przydzielane są instytucjom wspierającym. W tym przypadku jednak są to głownie inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory technologii czy też parki technologiczne. Instytucje te są wybierane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

31 Jak otrzymać dotację? Krok drugi
Instytucja wspierająca w początkowej fazie „inkubuje” pomysł tzn. pomaga uruchomić firmę (pokrywając do 100% wydatków kwalifikowalnych) i sprawdzić czy ma ona szansę na komercyjny sukces.

32 Jak otrzymać dotację? Krok drugi
Jeżeli firma ma szansę na sukces to przechodzi się - wsparcia kapitałowego. Polega ono na objęciu 50% udziałów lub akcji spółki. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 200 tys. EUR.

33 Instytucja wdrażająca
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Godziny pracy PARP:  Lista instytucji wspierających zakładanie firm z działania 3.1 znajduje się na stronie internetowej

34 Inne możliwości otrzymania wsparcia „na start”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 3.1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 Środki na założenie firmy
Skąd pozyskać środki ? Z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich W jaki sposób je otrzymać ? W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach której Osi priorytetowej ? Oś priorytetowa III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

36 Dotacja „na start” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie skierowane jest do osób chcących założyć, lub już posiadających działalność gospodarczą, na terenach wiejskich lub małym miasteczku (do 5 lub 20 tys.)

37 Jak otrzymać środki z PROW?
Z tego programu można otrzymać dotację na założenie lub rozwój np. restauracji, salonu fryzjerskiego, przedszkola i wielu innych pod warunkiem, iż są one prowadzone na terenach wiejskich. Dotacja ma formę zwrotu 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wsparcie wynosi od PLN do PLN. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości miejsc pracy jakie powstaną w wyniku realizacji projektu: zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc; zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc; zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy. Instytucją przyznającą środki jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku tej dotacji liczy się kolejność złożenia wniosku, gdyż konkurs ma formułę otwartą. Ostateczny termin złożenia wniosków mija, kiedy ARiMR ogłosi informację o wpłynięciu wniosków na kwotę  przekraczającą 120% dostępnych środków

38 Przydatne adresy internetowe
-Strona Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu poświęcona POKL -Strona Urzędu Marszałkowskiego poświecona Programowi Kapitał Ludzki

39 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

40 Europe Direct Legnica Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Legnica, która mieści się przy ulicy Macieja Rataja 32 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i mail: Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Poznań, Słupsk, Katowice, Zamość, Lublin, Zielona Góra, Milicz, Wrocław.

41 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

42 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Punkty RCIE poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzą wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski. Pełna lista ośrodków Europe Direct:

43

44 Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul
Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google